PERSONPROFIL

Søren Lodahl

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Født 3. juli 1977 i Herning Bor i Dragør Kommune

I

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Økonomi
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg er 41 år og lykkelig gift med Susanne (Folkeskolelærer) på 11. år. Som familiefar med tre dejlige børn og 13 års erfaring fra erhvervslivet på CV’et føler jeg mig i dag mere jordbunden, tålmodig og i karrieremæssig forstand skarpere og dygtigere end for 10 år siden. I Folketinget vil jeg kæmpe med alt hvad jeg har, for
- større frihed til den enkelte og familien,
- en ansvarlig dansk økonomi med lavere skatter og plads til vækst,
- bedre udnyttelse af skattekronerne.
Vi mangler i dag i høj grad evnen til at kunne prioritere balancen mellem fritid og arbejdsliv. Valget om nedsat tid er for mange familier ren utopi. Vi er endt med et rekordhøjt skattetryk for personer og for virksomheder. Forbruget af skattekroner, står den offentlige sektor for. Hver gang ’skoen trykker’ kaldes der på flere af dine og mine skattekroner og der bliver ikke kigget nok indad. Der er gode medarbejdere i den offentlige sektor og det er på høje tid at de bliver sat fri fra unødvendigt bureaukrati.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med dansk økonomi i vækst og jobs til rådighed for arbejdssøgende giver det for mig ikke mening at forkorte genoptjeningsperioden til 6 måneder.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål at oprette flere jobs i det offentlige. Tværtimod skal den private sektor skal fortsætte med at øge sin størrelse ift. det offentlige. Vi skal sikre at det offentlige fokuserer på kerneydelser og at unødvendige regler og bureaukrati fjernes, så vi får den bedste kerneservice for skattekronerne.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere arbejdskraft, og det er glædeligt, hver gang en udlænding søger en ledig stilling i Danmark. Den fri bevægelighed og det indre marked er en stor succes, og Danmark er meget afhængig af de fordele det indre marked giver og den arbejdskraft, der er muliggjort som følge af den fri bevægelighed. Andelen af udlændinge, der har en overenskomst er derudover på niveau andelen af danskere med overenskomst. I takt med manglende reformer er udlændinge i arbejde et aktiv for Danmark.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi skal have meget mere frit valg og pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang til sundhedsvæsenet.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der ikke kan dokumenteres nogen- eller en meget lille effekt, får man ikke mange resultater for skattekronerne. For produkter med samme effekt vælges det billigste. Er produktet ikke er standard, vil det være muligt for patienten at få adgang til det, hvis en lægefaglig vurdering tilsiger det af hensyn til patienten at få adgang til det, hvis en lægefaglig vurdering tilsiger det af hensyn til sjældne sygdomme og individuelle behov.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er en rationel måde at undgå pres på ydelser, så som at gå til ens praktiserende læge. Dette vil medføre en bedre udnyttelse af ressourcer i det danske sundhedsvæsen. Brugerbetalingen skal dog modsvares af skattesænkninger andre steder og derudover, så mener jeg at folk der vitterligt ikke har pengene til at betale kan undlades ift. brugerbetaling.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opholder man sig i Danmark, skal man naturligvis overholde landets love og regler. Kan man ikke det, er man ikke velkommen. Vi skal derfor se på mulighederne for, om det inden for internationale konventioner kan være lettere at sende kriminelle udlændinge ud af landet.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er en meget stor økonomisk belastning for det danske samfund. Det er afgørende at få nedbragt denne omkostning, og det sker bl.a. gennem selvforsørgelse. Dog er der områder, hvor virksomheder savner arbejdskraft, hvor det ville være smartere, hvis det blev lettere for disse virksomheder at rekruttere udlændinge. Folk, der kommer til Danmark skal forsørge sig selv, overholde loven og respektere vestlige værdier.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det der berører mig er at velstanden stiger og at man som arbejdende dansker kan mærke den stigende velstand. Nogen vil få mere end andre. Hvis de 10% af danskerne, der har de højeste indkomster rejste ville uligheden falde, men Danmark ville være markant fattigere, da de 10% betaler ca. 1/3-del af alle skatter og afgifter. Uligheden ville være mindre, men der ville mangle penge til at betale for SU, Folkepension, skoler osv. Ulighed er derfor et dårligt mål at sigte efter - Det er velstand ikke

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et økonomisk incitament for at arbejde, alt andet er en hån mod de arbejdende danskere. At være på kontanthjælp skal ikke være en fest betalt af skatteyderne. Kontanthjælp er en ydelse, der gerne skulle motivere folk i at komme i arbejde, snare end at forbliver på passiv forsørgelse.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid være fordelagtigt at arbejde, fremfor at være på passiv forsørgelse. Et for højt niveau for passiv forsørgelse og en høj indkomstskat gør det relativt uattraktivt at tage et 'lavtløns jobs'. Liberal Alliance ønsker, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr./måned. Skatten på arbejde skal maksimalt være på 40 pct., således at der er en tydelig forskel mellem det at være i og udenfor beskæftigelse.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest var Liberal Alliance imod folkeskolereformen fra starten. Jeg har selv to børn i folkeskolen (en i 0. og en i 3.klasse) og der kan jeg i høj grad stille spørgsmålstegn ved, hvad de får af udbytte af læringen sent på dagen. Der er ingen beviser for at en længere skoledag giver et højere fagligt niveau. Børn er kun børn én gang. De bør få langt tidligere fri og have mere fritid udenfor skolen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen i skolen er gået for vidt, og man bliver nødt til at finde en bedre balance end i dag, så der er særlige tilbud til dem, der har særlige udfordringer. Både for deres eget bedste med også for deres klassekammeraters skyld.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tests er et godt redskab til at skabe et overblik over det enkelte barns færdigheder - hvor er barnet fagligt med, hvor halter det og hvor skal der sættes ind med flere kræfter. Man skal dog være opmærksom på at undervisningen ikke rettes for spinkelt ind mod kun at bestå testen, men nærmere at testen foretages som en evaluering af selve pensummet.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvordan man enten vender og drejer det, så lever vi danskere længere og er mere sunde. Landet som vi kender det kan ikke hænge sammen, hvis vi kun arbejder 1/3 af vores liv, hvor vi betaler skat, men modtager 2/3 af vores liv. Derfor er det nødvendigt med arbejdsmarkedsreformer, så vi kan sikre vækst og velstand. Vi skal derudover stræbe efter at afbureaukratisere ældreområdet, så kerneopgaven er de ældre og ikke indberetinger og dokumentation.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionister fortjener det bedste velfærdsstaten har at give. De fleste pensionister har betalt deres skat gennem et langt liv, så brugerbetaling for mig er ikke aktuelt. Jeg er dog er tilhænger af, at private i højere grad kan levere ydelser på ældreområdet, så vi sikrer maksimal mangfoldighed og så bredt et udbud som muligt til gavn for brugerne.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste for mig er at vores ældre har en værdig og god alderdom på plejehjemmet. Der kommer flere ældre i de kommende år og det har vi i Liberal Alliance også sat penge af til i vores plan. Dog er det også vigtigt at lære af de bedste plejehjem i Danmark, så vores skattekroner kører længst muligt på literen. Der er et potentiale på minimum 10% i forbedring jvf. Produktivitetskommisionen , hvis vi kan få løftet driften af plejehjemmene op, så de kører bedst muligt.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. Retfærdig udligning indebærer mindre omfordeling og større gennemsigtighed.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en dummebøde mod folk, der prøver på at gøre en forskel og en bremse mod initiativ og opstart af nye virksomheder. Topskatten mindsker folks incitament til at tage en ekstra tørn på arbejdet og mindsker derudover det fornuftige i at investere i Danmark, grundet udsigten til et lavere afkast. Topskatten mindsker derudover også incitamentet til at uddanne sig. Uden topskatten ville Danmark også ende med at blive et mere velstående land.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tenderer hen ad overformynderi at danskerne på den måde skal påvirkes eller hjælpes til at træffe et valg. Danskerne ved godt selv, hvad der er bedst for dem. Hævet moms på fødevarer er jeg lodret imod. Vi betaler i Danmark allerede mest af alle i EU på fødevarer , så de skal bestemt ikke blive dyrere.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måden økonomien skal styrkes på er at sænke skatter og afgifter for borgerne og danske virksomheder. Virksomhederne vil blive mere konkurrencedygtige til gavn for eksporten og privatforbruget vil stige grundet et større rådighedsbeløb fra de lavere skatter og afgifter. Dette skal dog gøres intelligent, så en økonomisk overophedning skal undgås. Den offentlige sektor skal holdes i ave, så den ikke 'støvsuger' al tilgængelig arbejdskraft, der hellere bør skabe værdi i det private erhvervsliv.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At lønniveauet er højere i Danmark ift. f.eks. Tyskland, så er det indlysende at produkter og ydelser bliver dyrere i Danmark. Dette gør vores forbrug dyrere, hvilket tydeligt kan ses i feks service og resturationssektoren. Dem der udfører arbejdet er naturligvis bedre stillet og vil forbruge mere set i forhold til her Tyskland. Et lavere lønniveau medfører en forbedret konkurrenceevne for danske virksomheder til gavn for væksten og jobskabelsen. Det er et politisk valg der er truffet.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at Danmark kan forblive konkurrencedygtig bør skatter og afgifter sænkes. Dette vil understøtte en fortsat sund jobskabelse, økonomisk vækst, velstand og velfærd i Danmark.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familier skal ikke straffes økonomisk for at være velfungerende. Dog skal socialt udsatte børnefamilier hjælpes. Generelt skal stigende omfordeling modarbejdes og lavere skatter skal gøre det lettere for børnefamilier at få hverdagen til at hænge sammen.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er jeg imod styrkelsen af et afhængighedsforhold mellem det offentlige og en børnefamilien. Børnefamilien er i dag alt for hårdt beskattet, så vejen frem er ikke at skabe et klientforhold til det offentlige, men at slippe billigere i skat. Børnechecken burde ændres til et jobfradrag pr. barn. Dette ville være endnu en tilskyndelse til at tage et job.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forældrenes ansvar og ikke statens at give unge mennesker en 'fornuftig' start i mødet med alkohol. Det gik fint nok, da jeg var ung og jeg er sikker på at det også er tilfældet med nutidens unge. Vi skal passe på med ikke at blive for puritanske og moralske og lovgive os ud af alt. Der ligger en læring i det for de unge, som jeg ikke synes de skal snydes for. Det virkede for mig.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør stå fast med vores alliancepartnere og vise, at vi ikke tolererer Ruslands aggressive adfærd, der bl.a. resulterede i annekteringen af Krim. Kompromiser og eftergivenhed og gør kun den aggressive part (Rusland) mere aggressiv.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trusselsbilledet mod Danmark er blevet mere komplekst og der er i størregrad behov for, at frie demokratiske stater holder sammen. Rusland agerer aggressivt gennem indblanding i valg, attentater i udlandet og annekteringen af Krim vha. hybrid krigsførelse. Danmark skal indstille sig på denne nye sikkerhedssituation, og derfor er forsvaret gennem forsvarsforliget blevet forstærket. Dette vil fortsætte over de kommende år.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag. Dog skal Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold, voldtægt, trusler og overgreb skal straffes langt hårdere end i dag! Fokus skal være på at straffe den skyldige snare end at fokusere på at den straffede skal ud i samfundet igen.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De senere år har vist groteske eksempler på episoder, hvor hensynstagen til offeret nærmest har været sekundært ift. forbryderen. Jeg mener man først og fremmest skal beskytte almindelige lovlydige borgere og tænke på deres retsfølelse, før man tænker på resocialisering. Dog skal resocialisering også også være et element i straffeelementet.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn under 15 kan lave så grov kriminalitet at ens første reaktion er at de skal i et fængsel med voksne. Risikoen er dog at hærdede voksne kriminelle kan fjerne enhver form for håb for de mindreåriges muligheder, for at komme ud af kriminalitet. Der er blevet indført et ungdomskriminalitetsnævn med fokus på at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, netop for at sikre at børn ikke ender sammen med hærdede kriminelle.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det bør være op til den enkelte forbruger at bestemme, hvor meget man genbruger.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registreringsafgiften for både benzin/Diesel biler samt el-biler bør afskaffes. Hvis dette ikke er politisk muligt vil en lavere afgift på elbiler kunne være fordelagtig. En sådan model vil betyde en udfasning af ældre biler til gavn for sikkerheden og miljøet.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkostningerne for virksomheder skal ikke stige, men falde. Højere grønne afgifter skader danske virksomheders konkurrenceevne med risiko for faldende salg og efterfølgende afskedigelser.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den midlertidige grænsekontrol var, da den blev indført på sin plads., da EU dengang ikke kunne håndhæve den ydre grænse under migrantkrisen i 2015. Den fri bevægelighed for varer og tjensteydelser er vigtig for vores velstand i Danmark. Dog er muligheden for at oprette midlertidig grænsekontrol et nyttigt redskab, der til enhver tid kan tages i brug, hvis en lignende situation opstår.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark og EU løser ikke verdens problemer ved at invitere migranter og asylansøgere til Danmark. Pengene rækker længere og kan hjælpe flere i nærområderne, hvorfor lejre i Nordafrika vil være en god ide.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et smalt EU fokuserer på at løse problemer, der er grænseoverskridende. Fokus skal være det indre marked, europæisk økonomi, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed. EU skal med andre ord arbejde for fred, frihed og frihandel. På nogle områder har Danmark afgivet magt til EU, der lige så godt kunne være i nationalstaterne, herunder bl.a. i forhold til sociale ydelser. Jeg vil arbejde for øget national selvbestemmelse ift. tildeling af sociale ydelser.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter, og burde med rette forvente, at pengene bruges så effektivt som overhovedet muligt i den offentlige sektor. Den offentlige sektor har imidlertid med tiden vokset sig større, end den burde være, og at den undertiden er ganske ineffektiv. Der er pt et stort potentile for produktivitetsforbedringer indenfor folkeskolen, daginstitutioner og ældreområdet. Derudover ligger der et stort potentiale i at reducere unødvendig administration og bureaukrati

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratisk-ledede regering konkluderede, i deres analyse af den offentlige sektor, hvor de undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis.

43 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På mange veje vil hastighedsgrænsen med fordel kunne hæves. Det sikrer at vi kan komme hurtigere frem fra A til B. Det skal dog gøres med sikkerheden forøje, så forhøjelserne er forsvarlige. Det kan evt- gøres ved at tage højde for historisk skadesstatistik på de valgte veje.

44 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk landbrug er gennemreguleret og der i forvejen meget strenge krav. Dog skal vi være opmærksomme på vores ressourcer og sikre at vi ikke laver uoprettelig skade på grundvandet. Pesticider eller gødning der bliver vurderet at være til fare for grundvandet skal der findes løsninger på, så vi kan sikre at Danmark også i fremtiden har et konkurrencedygtigt landbrug.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vindmøller skæmmer den danske natur, men billig strøm og hensynstagen til miljøet en prioritet. Danmark har nogle af verdens højeste energipriser og skal man flytte en 200 m høj mølle, så den ikke kan ses fra kysten vil det i sidste ende betyde højere energipriser. Sådanne projekter må undersøges fra case til case med øje for at skærme personerne ved kysten mest muligt.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2001 - 2004

Cand.merc.finansiering Aarhus School of Business

1998 - 2001

HA Almen (Almen Erhvervsøkonomi) Aarhus School of Business

1997 - 1998

1. årig HH Herning Handelsskole

1993 - 1996

Matematisk student Herning Gymnasium

1983 - 1993

9. klasses eksamen Brændgårdskolen

Erhvervserfaring

2018 - 2018

Global Account Manager Atradius

2015 - 2018

Client Relationship Manager Nordea Asset Management

2014 - 2015

Senior Client Manager Danske Capital

2012 - 2014

Relationship Manager Danske Bank

2011 - 2012

Credit Consultant Danske Bank

2006 - 2011

Risk Analyst Danske Bank

2005 - 2006

Risk Underwriter Euler Hermes

2001 - 2004

Rengøringsassistent AKC rengøring

1999 - 2000

Postbud PostDanmark

1996 - 1996

Fabriksarbejder Kemotextil A/S

1996 - 1997

Tankpasser hydroTexaco

1993 - 1995

Bogopsætter Herning Centralbibliotek
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2001 - 2004

Cand.merc.finansiering Aarhus School of Business

1998 - 2001

HA Almen (Almen Erhvervsøkonomi) Aarhus School of Business

1997 - 1998

1. årig HH Herning Handelsskole

1993 - 1996

Matematisk student Herning Gymnasium

1983 - 1993

9. klasses eksamen Brændgårdskolen

Erhvervserfaring

2018 - 2018

Global Account Manager Atradius

2015 - 2018

Client Relationship Manager Nordea Asset Management

2014 - 2015

Senior Client Manager Danske Capital

2012 - 2014

Relationship Manager Danske Bank

2011 - 2012

Credit Consultant Danske Bank

2006 - 2011

Risk Analyst Danske Bank

2005 - 2006

Risk Underwriter Euler Hermes

2001 - 2004

Rengøringsassistent AKC rengøring

1999 - 2000

Postbud PostDanmark

1996 - 1996

Fabriksarbejder Kemotextil A/S

1996 - 1997

Tankpasser hydroTexaco

1993 - 1995

Bogopsætter Herning Centralbibliotek