PERSONPROFIL

Lars Axel Nielsen

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Randers Kommune

D

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Bureaukrati
  • Ældreområdet

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, fordi jeg ikke er "politiker".
Jeg har et godt arbejde, som jeg er glad for og kan blive ved med at leve af.
Derfor er jeg ikke afhængig af at skulle synes og mene det som alle andre gør, men derimod kan jeg sige det, som jeg mener uden af frygte for min politiske karriere.

Jeg mener ikke, der er ret mange af de siddende politikere, der har vist, at de kan og vil det.

Jeg har siden, jeg gik ud af folkeskolen, arbejdet med hænder og hoved og anskuer nok problemerne og opgaverne anderledes, end dem der har læst helt indtil, de kunne få foden indenfor politik og gøre en karriere der.
Derfor skal du stemme på mig.

Venlig hilsen
Lars Axel Nielsen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige mener, at alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Vi mener også, at dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten. Til gengæld skal arbejdsløshedsforsikringen være mere fleksibel, så man kan tilkøbe sig større dækning og eventuelt også en kortere optjeningsperiode.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre - ikke større. Der er ansat 6000 flere i den offentlige sektor alene i 2018. Den udvikling skal vendes, så den private sektor bliver større og den offentlige mindre.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelsen er ikke et område politikerne skal beskæftige sig med. Det er arbejdsmarkedets parter, der i Danmark aftaler lønnen. Politikerne skal lovgive mindst muligt om arbejdsmarkedsforhold, men til gengæld holde justits med, at de regler, der er, bliver overholdt.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke afgørende om sundhedsydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat, men danskernes sundheds-system skal afbureaukretiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administration. Politikerne skal bestemme mindre og fagpersonerne mere. Det vil i sig selv give mere plads til at private udbydere af sunhedsydelser kan komme frem og konkurrere på pris og kvalitet med det offentlige.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid ligge en lægefaglig prioritering til grund for de behandlinger, der tilbydes i sunhedssystemet. Det er almindelig anerkendt, at nye behandlingsmetoder er dyre, men Danmark er et rigt land, og skal i fremtiden kunne tilbyde sine borgere den nyeste og bedste behandling. Derfor er det afgørende, at Danmark fører en vækstpolitik, som vil gøre den samlede kage større, således at der også i fremtiden vil være råd til et moderne sunhedsvæsen.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler allerede omkring 16 procent af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling på især medicin og visse behandlinger. Så længe skatten er så høj, skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for de danskere, der rejser ud og forelsker sig i en udlænding. Det er det, fordi politikerne har delt statsborgerskaber ud til en masse indvandrere som ikke deler vores værdier. De foretrækker at hente deres ægtefælle i deres tidligere hjemland og fortsætte deres liv efter mellemøstlige værdier. Politikerne har lappet på deres egne fejltagelser ved at gøre det vanskeligere for alle at få deres ægtefælle til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Der skal indføres et totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom, og så skal udlændinge der kommer hertil selvfølgelig forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal ingen slinger i valsen være. Udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Det skal skrives ind i loven, at disse paragraffer har forrang frem for afgørelser ved den eurupæiske menneskerettighedsdomstol.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed i Danmark er meget lille. Det er ikke noget problem, at uligheden målt som ginikvotient er steget lidt i de senere år. Problemet i Danmark er, at velfærdsstaten ikke hjælper de svageste godt nok. De syge, de hjemløse og børn i udsatte positioner har ikke nogen gavn af den store omfordeling, der foregår gennem den høje skatteopkrævning.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således, at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælpssystemet, og de raske tilbydes en basisydelse på 6000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er først og fremmest ikke ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det politiske diktat til skolerne er gået for vidt. Det bør være en faglig vurdering, som bør ligge til grund for, om en elev har bedre af et specielskoletilbud. Det bør også være den enkelte skole, der fastlægger retningslinjer for, hvor mange inklusionselever en klasse kan rumme, eller en lærer kan overkomme.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og prøver i skolen er et godt værktøj for både lærere og elever. Desværre er de nationale tests lavet for politikernes skyld og for DJØF´ernes skyld. Nye Borgerlige mener, at tests i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter skolernes og lærernes behov - ikke for at tilfredsstille politikerenes behov for kontrol.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikernes skolereform har lagt skolerne i en spændetrøje. Nye Borgerlige vil sætte skolerne fri af politikernes omklamring og dermed sikre at blandt andet skoledagens længde afgøres på den enkelte skole.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det er ikke nødvændigt. Det vil være en god idè at lade flere af pengende følge den ældre, så den ældre i større omfang kunne vælge frit blandt private til at få den hjælp, der er behov for.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert, at pensionsalderen behøver at blive hævet yderligere end aftalt i veldfærdsforliget fra 2006. Men det er afgørende, at pensionsalderen hæves med den forventede levealder. Det ville også kunne afhjælpe problemet, hvis flere sparede mere op til deres egen alderdom.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et faktum, at der bliver flere ældre danskere i de kommende år. De store årgange går på pension og de vil heldigvis leve længere, end deres forældre. Det betyder, at samfundet skal blive rigere for at kunne opretholde velfærden til de ældre, de syge og de svage. Løsningen er ikke at flytte rundt på pengene eller opkræve flere penge i skat. Løsningen er at få pengene til at yngle gennem investeringer i private arbejdspladser, udvikling, innovation og produktion. skattetrykket skal ned.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms i denne form er endnu et forsøg på at regulere borgernes adfærd efter politikernes ønsker og personlige præferencer. Hvis man skal sænke momsen, hvilket i sig selv kræver stor finansiering ved besparelser andre steder, skal det ske for alle fødevarer, som man kender det fra blandt andet Tyskland.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en ren misundelsesskat, som er stærkt forvridende for økonomien. Nye Borgerlige vil indføre en flad skat for alle, hvor de der tjener mest, betaler mest, fordi den løn de betaler skat af er højere.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort problem for et mindre antal kommuner, og et mindre problem for et stort antal kommuner. Samlet set er udligningsordningerne både uretfærdige og så komplicerede og uigennemskuelige, at de virker ødelæggende for det kommunale selvstyre.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk forestilling, at en større affentlig sektor giver højere velstand. Det forholder sig omvendt. Den offentlige sektor er blevet så stor og kontrollerende, at den hæmmer danskernes frihed til at skabe øget velstand. I stedet skal de offentlige udgifter koncentreres på kerneområder, så vi bruger færre penge, men bruger dem på kernevelfærd og på forskning og uddannelse.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe pengene bliver i virksomheden, er der ingen grund til at beskatte dem. Når pengene udbetales i form af udbytte eller løn til ansatte og ejer, skal beskatning finde sted. Det er et sundt princip, som Nye Borgerlige følger, og som betyder, at vi går ind for en total afskaffelse af selskabsskatten.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne i Danmark er ikke for høje. Det er skatten der er for høj, så virksomhederne belastes uden, at lønmodtagerne får en krone ekstra at råde over.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for flere forbud i danmark. Der er brug for større personligt ansvar. Det er først og fremmest forældrenes opgave at opdrage deres børn til et sundt alkoholforbrug.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil give danskerne mere frihed til at bestemme mere selv - også over deres egne penge. Med frihed følger også et større ansvar til at tage vare på sig selv, når man kan.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske familier skal have øget deres økonomiske råderum. Ikke gennem flere tilskud, men ved at vi sænker eller fjerner en række afgifter, der tynger tungt i familiernes økonomi. Nye Borgerlige vil blandt andet halvere afgiften på benzin og el, helt fjerne registreringsafgifterne samt en række afgifter på almindelige forbrugsvarer.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i Nato, og det skal det forblive. Nato-samarbejdet på tværs af Atlanten skal styrkes - ikke svækkes. EU bør ikke beskæftige sig med forsvar. EU bør reduceres til et handelssamarbejde.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er med Putin i spidsen ikke en venlig nabo. Det er gået ud over Ukraine og Rusland truer også de små baltiske lande. Det skal vi gennem Nato sørge for at beskytte os selv og hinanden imod. Men Rusland er også en partner i den vestlige kulturkreds og på længere sigt bør vi i vesten arbejde for at de europæiske demokratier kommer på bedre fod med Rusland.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil fjerne ulandsbistanden helt til fordel for bedre frihandelsaftaler med fattige lande. over skatten skal vi kun betale til nødhjælp og til drift af FN´s flygtningelejre i nærområderne.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold og voldtægt bør sættes op. Kriminelle udlændinge skal slet ikke resocialiseres. De skal udvises konsekvent efter første dom. Men for Danske fanger, bør der være et resocialiseringsprogram, der sikrer færre tilbagefald og giver håb hos den indsatte om, at der er en vej til en normal tilværelse, hvis man vælger at yde en personlig indsats og tage ansvar for sit eget liv.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for vold og voldtægt er ude af trit med befolkningens retsfølelse. Derfor skal straffene sættes op. Straf tjener både som afskrækkelse og som et middel til at undgå selvtægt i et retssamfund.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retssikkerheden for unge under 15 år, der begår kriminalitet, halter. De bliver i dag anbragt af de sociale myndigheder uden at blive stillet for en domstol, uden tidsbegrænsning af "dommen" og med ringere ankemulighed end en 15-årig. Derfor vil vi sænke den kriminelle lavalder og sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med sanktionerne er opdragelse og resocialisering.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Afgifter på forurening skal dække de udgifter samfundet påføres. De skal ikke bruges som en pengemaskine for staten.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at håntere affald på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Initiativerne skal dog drives af fornuft og ikke af ideologi. Der skal være økonomisk rimelighed i de mål om genanvendelse, der stilles op.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for at fjerne registreringsafgiften på alle biler. Det er en dum afgift på mobilitet og koster både arbejdspladser og mobilitet. At sænke afgiften på elbiler alene løser kun et lille problem, men vil være bedre end ikke at lette afgifter overhovedet.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have hjælp udelukkende i nærområderne. De skal ikke herop. Men EU-lejre i Nordafrika løser ikke problemet med mindre vi først afskaffer muligheden for at søge spontan asyl. Gør vi dette forsvinder behovet for at oprette og drive lejre. Vi kan istedet vælge at øge støtten til FN- drevne lejre i de områder, hvor flygtningende er og behovet for hjælp er størst.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der bør være grænsekontrol både ind og ud af landet. Ind i landet, fordi det er afgørende, at vi har styr på, hvem vi lukker ind, og har mulighed for at afvise udviste og uønskede ved grænsen. Ud af landet, for at kunne fange og afsløre tyvebander, der hver dag uhindret kører ud af landet med tyvekoster.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for frihandel og for et arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan få arbejdskraft fra udlandet, når der er behov for det. Men det er afgørende, at love, der gælder i Danmark, vedtages af det danske folketing og ikke i EU.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, men er ikke en mirakelløsning og ofte meget bureaukratisk. det vil ofte være en bedre løsning, at lade pengene følge borgerne og privatisere udbuddet af velfærdsydelserne. Så får man en enkel måde at sikre, kvalitet og pris følges ad. Privatisering giver større konkurrence og plads i markedet til flere udbydere.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er foregået en DJØF´isering af den offentlige sektor i mange år. Efter finanskrisen faldt antallet af ansatte i blandt kommunerne, men lønudgifterne steg. Det skyltes at kommunerne i de år fyrede de varme hænder og ansatte flere af de kolde. Lavtlønsjobs i kerneveldfærden blev skåret ned til fordel for de akademiske højtlønsjob. Nye Borgerlige vil blandt andet lukke jobcentrene og derved frigøre 9000 offentlige ansatte til gode produktive jobs i den private sektor.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af regler og love vokser år for år. Alene dagpengereglerne fylder 29000 sider og vejer 70 kg. Antallet af DJØFére i staten er næsten forboblet siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regulering af sprøjtemidler skal ske på et sagligt grundlag, hvor risikovuderingen for grundvandet baserer sig på videnskabeligt anerkendte målinger, fremfor modelberegninger.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den teknologiske udvikling med selvkørende biler og busser vil revolutionere både den private og offentlige trafik. Derfor bør der ikke investeres i trafiksystemer der om få år vil være forældede.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligselskaberne skal have mulighed for at smide alle beboere ud, som vedvarende overtræder husordenen. Kriminelle udlændinge skal udvises efter 1. dom.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2012 - nu

Tillidsmand Metal

Uddannelse

1988 - nu

Erhvervserfaring

2018 - nu

Direktør LN Klima IVS

2010 - nu

Kølemontør Carrier Danmark
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2012 - nu

Tillidsmand Metal

Uddannelse

1988 - nu

Erhvervserfaring

2018 - nu

Direktør LN Klima IVS

2010 - nu

Kølemontør Carrier Danmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds