PERSONPROFIL

Hans Christian Molbech

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Spidskandidat i Aarhus

Født 17. juni 1976 i Herning I et forhold Bor i Aarhus Kommune

Å

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Bureaukrati
  • Skattepolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Menneskeheden er nået til et udviklingstrin hvor vi er i en meget kritisk fase. Vi er i fuld gang med at ødelægge vores eget eksistensgrundlag, men historien viser os at det netop er kriser, der skaber forandringer.

Den nuværende samfundsmodel er ikke i stand til at levere løsningerne. Derfor ser vi i disse år en fremkomst af autokratiske og nationalistiske bevægelser, men heldigvis også en mere demokratisk og progressiv, global bevægelse.

Jeg tror at vi ud af kriserne netop har muligheden for at skabe en ny og meget mere miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig samfundsmodel. Men vi står i et vadested hvor det kan gå mange veje. Derfor vil jeg gerne i Folketinget for Alternativet og kæmpe for at det bliver den grønne, demokratiske, frisindede og empatiske fremtidsvision, der sejrer.

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdskraftens frie bevægelighed er en af de centrale dele af EU-samarbejdet, som jeg også mener er vigtig at holde fast i og kæmpe for. Udfordringen i forhold til det danske arbejdsmarked er at sikre at udenlandsk arbejdskraft bliver ansat på rimelige vilkår. Der er faktisk lovgivning på området, der kan håndtere det, men vi savner regler om kædeansvar og at virksomhederne tager deres ansvar på sig.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengesystemet er efterhånden blevet helt udhulet, og a-kasserne udbetaler mindre og mindre, bl.a. fordi deres medlemmer falder helt ud af systemet og ikke bliver berettiget til at modtage dagpenge. Hvis systemet skal bevares, er det nødvendigt at det bliver lettere at genoptjene sin ret til dagpenge.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at privatiseringen og frasalget af offentlige virksomheder er gået for vidt på mange områder, og at vi nærmere burde nationalisere mere og få flere virksomheder under offentlig ejerskab. Desuden er antallet af job i den offentlige sektor konstant stigende ligesom befolkningstallet, så selvfølgelig skal der skabes flere job i den offentlige sektor for at kunne følge med den generelle befolkningsudvikling.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vi skal det stik modsatte. Alternativet vil arbejde for fri og lige adgang til alle ydelser i det danske sundhedsvæsen. I dag er en række ydelser omfattet af brugerbetaling. Alternativets ambition er, at brugerbetaling ophører på alle sundhedsydelser. Vi vil løbende nedbringe andelen af brugerbetaling i sundhedsvæsenet, da det har en markant social slagside og øger uligheden i sundhed.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativets ambition er, at brugerbetaling ophører på alle sundhedsydelser. Vi vil løbende nedbringe andelen af brugerbetaling i sundhedsvæsenet, da det har en markant social slagside og øger uligheden i sundhed. Private aktører og den øgede privatisering af sundhedsvæsnet gør det ikke bedre. Målet er at sikre fri adgang til sundhedsydelser, minimere den sociale ulighed i sundhed, sænke medicinforbruget og vurdere, hvordan vi får mest muligt sundhed for pengene.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en mere saglig og gennemsigtig prioritering af ressourcerne i sundhedssystemet – særligt når det gælder medicinudgifterne, som i løbet af det seneste årti er næsten fordoblet i sygehusvæsenet. Derfor vil vi stille krav om øget gennemsigtighed ved køb af ny medicin. Medicinrådet skal styrkes, og der skal stilles krav om, at medicinalindustrien donerer en vis procentdel af deres omsætning til en uafhængig forskningsfond.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal hjælpes hurtigt i job, børn skal hurtigt i en dansk folkeskole, og reglerne for opnåelse af statsborgerskab lempes. Danmark skal genindføre og udvide FN’s kvoteordning, så vi i fremtiden vil tage imod 2.000 kvoteflygtninge om året. Endvidere skal vi ikke afvise asylansøgere ved den danske grænse, men fortsat behandle alle spontane asylansøgninger. Naturligvis skal Danmark leve op til de internationale konventioner.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Reglerne er allerede meget skrappe i dag. Det er desuden ikke altid muligt at udvise kriminelle, særligt ikke hvis de ikke har et land at blive udvist til, eller hvis de er danske statsborgere. Der bliver vi nødt til at overholde de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, og som jeg mener at det er meget vigtigt, at vi fortsat bakker op om.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker, der er flygtet fra forfølgelse, krige og katastrofer, skal tilbydes beskyttelse, mens mennesker, der ikke har krav på asyl, skal hjælpes hjem på en forsvarlig måde. Flygtninge skal hjælpes hurtigt i job, børn skal hurtigt i en dansk folkeskole, og reglerne for opnåelse af statsborgerskab lempes. Alternativet vil arbejde for at mennesker med ophold fra dag ét kan få familiesammenføring.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen, integrationsydelsen osv. skal skrottes og der skal indføres ydelser uden modkrav. Det er fuldstændigt socialt skævt med de reformer, da de øger uligheden og skaber fattigdom og elendige livsbetingelser for mange borgere. De bør tilbagerulles med det samme.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi sammenligner med resten af verden, er uligheden i indkomst ikke så stor i Danmark, men dog stigende. Det er dog det forkerte sted, man sammenligner. Det er i stedet uligheden i rigdom, man skal se på. Altså hvor meget kapital, folk besidder, og hvor stort et rådighedsbeløb, de har. Vi har fået mange flere fattige i Danmark i de sidste år, og samtidig flere superrige. Det skævvrider samfundet, og det er den ulighed, der skal bekæmpes.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en historisk lav arbejdsløshed, der ikke er set siden 70'erne. Krigen mod de arbejdsløse giver derfor ingen mening set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Der er udfordringer indenfor nogle sektorer, men det er nærmere med at kunne skaffe arbejdskraft nok. At begrænse ydelserne får ikke flere folk i arbejde. Det fører bare til øget fattigdom og ulighed. I stedet skal vi tilbagerulle alle reformerne, droppe 225-timers-reglen, fjerne al kontrol og i stedet indføre ydelser uden modkrav.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, rigtig mange forældre giver udtryk for at børnene er mere trætte og stressede i dag. Vi må, i passende tempo, sørge for at videreudvikle folkeskolen i en frisættende retning, hvor lærerne gives friheden tilbage, og børnene gives begejstringen, nysgerrigheden og kreativiteten tilbage.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale tests er et produkt af en overdreven konkurrencestatsmentalitet, hvor alt og alle måles, bedømmes og sammenlignes. De har udviklet sig til et rigidt kontrolredskab, hvor risikoen for, at eleverne kun bliver gode til testen, men ikke generelt får den viden, de skal have, er overvældende. Det er skolerne selv, der er bedst til at tilrettelægge undervisningen, så de skal sættes fri i stedet for at lænke dem til nationale test.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have høje ambitioner i forhold til inklusion af udsatte børn i folkeskolen. Der skal være et større fokus på den enkelte elevs behov, hvor skolerne skaber et inkluderende læringsmiljø for alle elever. For at dette skal lykkes, skal der afsættes de nødvendige ressourcer til bl.a. støttelærere, efteruddannelse i inklusion og pædagogisk udvikling.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for mere lighed i sundhedsvæsenet ved målrettet at reducere brugerbetalingen, så det ikke er pengepungens størrelse eller den enkeltes sociale baggrund, der afgør, om man har adgang til sundhedsydelser.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at ny teknologi og øget brug af robotter vil reducere arbejdsstyrken i Danmark kraftigt, så ledigheden vil stige i fremtiden. Det kan vi udnytte til at sikre, at de mest nedslidte får pension. Murersvenden er mere nedslidt end akademikeren, fordi han har været mange flere år på arbejdsmarkedet. Derfor bør han også kunne gå tidligere på pension. Derfor skal vi se på, om vi kan arbejde med en variant af en nedslidningspension, hvor alle har nøjagtig det samme antal år på arbejdsmarkedet.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet ønsker at yde en god offentlig velfærd til alle områder, og foreslår eksempelvis at øge den lige tilgang til sundhedsvæsnet. Alternativets ambition er, at brugerbetaling ophører på alle sundhedsydelser. Vi vil løbende nedbringe andelen af brugerbetaling i sundhedsvæsenet, da det har en markant social slagside og øger uligheden i sundhed. Det vil også dermed styrke ældreplejen, men det behøver ikke ske på bekostning af andre velfærdsområder, som spørgsmålet lægger op til.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det, der er sundt, må gerne være billigt. Alternativet ønsker at nedsætte momsen på frugt og grønt til den pt. lavest mulige sats efter EU’s regler, som ifølge Forebyggelseskommissionen er 12,5 pct. Formålet er især at gøre det billigere for de mennesker, der tjener mindst, at foretage sunde fødevarevalg, når de køber ind. Jeg ønsker dog ikke højere moms på andre varer, men gerne højere afgifter især på klimabelastende varer, herunder diesel- og benzin.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen er vigtig for at sikre lige adgang til serviceydelser i hele landet, da kommunernes indtægtsgrundlag er meget forskelligt. Den skal løbende justeres, men fungerer grundlæggende godt. Et stort problem er dog at ydelser ikke modregnes, så kommunerne selv skal finde finansiering. Norddjurs Kommune har eksempelvis lavet en arbejdsmarkedsindsats, hvor de behandler borgerne ordentligt, men økonomien hænger ikke sammen, så det fører til voldsomme besparelser. Det bør staten dække.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et misvisende spørgsmål, for topskatten går på personindkomst, ikke arbejde, og rammer dermed også fx kapitalindkomst. Hvis du har en meget høj kapitalindkomst, men ingen indkomst på arbejde, betaler du stadig topskat. I Alternativet går vi ind for at lette skatten på arbejde, især i bunden. Men topskatten er vigtig, da den bl.a. også beskatter høje kapitalindkomster. Ellers skal den laves om, så den ikke går generelt på personindkomst, så skat på arbejde kan adskilles.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er noget vrøvl at det danske lønniveau skulle være skadeligt for dansk økonomi. Den danske økonomi har det glimrende. Sidste år havde Staten et overskud på 31 mia kr., vi afdragede 20 mia kr. på Statens gæld, og arbejdsløsheden er historisk lav. Virksomhederne brokker sig altid over dårlig infrastruktur og høje lønudgifter, men faktum er at det overordnet set går rigtig, rigtig godt for både dansk økonomi og beskæftigelse. Det er nærmere bedre arbejdsforhold og højere løn, vi burde tale om.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske stat havde sidste år 31 mia kr. i overskud og det går generelt rigtig godt for den danske økonomi. Der er derfor ingen gode økonomiske begrundelser for de massive besparelser, den offentlige sektor udsættes for. I stedet burde vi nærmere benytte overskuddet til at styrke den offentlige sektor og dermed også styrke økonomien ved at sætte flere penge i omløb hos almindelige borgere i samfundet.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange virksomheder betaler slet ikke skat i Danmark, men flytter deres overskud gennem skattely ud af landet. Det skal der sættes en stopper for og støttes op om EUs initiativ for bekæmpelse af skattely (som den danske regering har stemt imod). Derudover skal virksomhederne betale yderligere afgifter gennem genindførelse af NOx-afgiften og højere afgifter på miljø- og klimaskadeligt forbrug, som fx en afgift på lastbiltransport ligesom i Tyskland og Sverige.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i øjeblikket en dobbelt lovgivning hvor grænsen er sat til 18 år for spiritus og 16 for resten. Der er bred enighed blandt forskere og organisationer om at en ensretning gør det meget enklere at administrere. Derfor foreslår Alternativet at vi laver en ensretning ved at sætte en flad grænse på 18 år for køb af alle typer alkoholiske drikke.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Alternativets finanslovsforslag fra 2018 satte vi over 10 mia kr. af til bedre børnehaver og vuggestuer, og vi har en lang række forslag til at støtte børnefamilier mere, som fx muligheden for at tage orlov på flere måder: både fuld tid, deltid og nedsat arbejdstid. Alternativet ønsker et samfund, der styrker den menneskelige trivsel og livskvalitet, og giver tid og plads til det gode børne- og familieliv.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede blevet skåret ned på den økonomiske støtte til børnefamilier, særligt dem med mange børn. Der tages også penge fra satspuljen. Det kan vi jo starte med at rulle tilbage, hvormed støtten til de socialt udsatte børnefamilier automatisk øges. Det behøver ikke være på bekostning af de velfungerende børnefamilier. Alternativet vil nærmere øge støtten til børnefamilier, indføre større fleksibilitet på arbejdsmarkedet og bl.a. indføre økonomiske minimumsnormeringer i institutionerne.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mulighed for at deltage i EU's stabiliserende og fredsbevarende missioner og blive en del af det nye forsvarssamarbejde PESCO som er et supplement til NATO. Med et USA som ikke længere prioriterer NATO-samarbejdet så højt som tidligere, giver det ekstra god mening at indtræde i et fælles europæisk forsvarssamarbejde, hvor fokus er på at sikre resurser og strukturer til beskyttelse af de europæiske borgere. Vores forsvarsforbehold står i vejen for dette og bør derfor afskaffes.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Alternativets finanslovsforslag fra 2018 foreslår vi at hæve ulandsbistanden til 1 % af BNI, hvilket vil koste 7 mia årligt. Alternativets ambition er, at Danmark ikke kun skal være det bedste land i verden, men også det bedste land for verden. Vi vil arbejde for, at Danmark som et rigt og velstående land igen bliver en humanitær stormagt og et foregangsland inden for både multi- og bilateral udviklings- og humanitær bistand.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget skræmmende at Rusland er blevet afsløret i at blande sig i demokratiske valghandlinger i Europa, myrder agenter på britisk jord og fører en aggressiv udenrigspolitik overfor landene op til Europas grænser. Den frie presse og det frie ord har også ringe kår i Rusland, der i praksis er et autokrati og ikke et liberalt demokrati. Danmark og EU bør derfor i mine øjne føre en konsekvent politik overfor Rusland, hvor vi ikke går på kompromis med vores demokratiske værdier.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe et straffesystem, der bygger på genoprettende retfærdighed, og vi skal væk fra troen på, at straf i meningsfuld grad kan forebygge kriminalitet. Alternativer til fængselsstraf, såsom samfundstjeneste og afsoning i fodlænke, er det mest effektive middel til at forebygge ny kriminalitet. Derudover skal vi sørge for, at personer ikke straffes yderligere af de barrierer, de møder, når de kommer ud af fængslet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal væk fra at tænke på højere fængselsstraffe som løsningen på alle problemer med kriminalitet. I stedet skal vi fokusere meget mere på forebyggelse og resocialisering, samt benytte andre strafformer som samfundstjeneste, fodlænke mv. hvor det er muligt. Fængslet er simpelthen ikke den bedste løsning for afsoning af straf.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse virker, det gør straf ikke. Ved at nedsætte lavalderen, risikerer vi at den sociale indsats nedprioriteres. Vi skal forebygge, ikke straffe.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, afgiften på elbiler skal ikke bare sænkes, men helt fjernes. Flere elbiler på vejene vil hjælpe Danmark på vej mod målet om at blive fossilfri samt nedbringe forureningen. Det er vigtigt, at staten kraftfuldt begynder at understøtte elbilsmarkedet, hvorfor Alternativet foreslår at el- og brintbiler fritages for registreringsafgift.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambitionen er, at alt vores affald på sigt skal betragtes som uudnyttede ressourcer, og at Danmark skal blive førende på området og fokusere på at danne grobund for opblomstringen af et grønt erhverv i affaldssektoren. Derfor skal vi hurtigst muligt have reduceret affaldsforbrændingen markant. I stedet skal vi fokusere på at genanvende og genbruge materialer og produkter.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Forureneren skal betale. Eksempelvis mener vi i Alternativet at NOx-afgiften skal genindføres, så det bliver dyrere for virksomhederne at udlede kvælstofoxider. Vi vil også følge eksemplerne fra Tyskland og Sverige, der allerede har miljø- og kørselsafgifter for lastbiler.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De udfordringer, som Verden, Europa, og Danmark, står over for, f.eks. klimakrisen, migrations- og flygtningekrisen, er så store, at de kun løses i fællesskab gennem stærke samarbejder på tværs af landegrænser, i EU og videre globalt i FN. Det eneste alternativ til EU er et bedre EU. EU er det samarbejde mellem stater i verden, der har størst gennemslagskraft til at føre an i de nødvendige globale reformer, der omhandler klima, lighed, menneskerettigheder og migration.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ren symbolpolitik og løser ikke de reelle problemer, så grænsekontrollen bør ophæves. Ressourcerne bruges meget bedre andre steder.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forslaget lugter stærkt af nationalkonservativisme og udnyttelse af den globale ulighed. I stedet for at gå enegang og lave bilaterale aftaler, burde Danmark gå foran i EU for at presse på et solidarisk fordelingssystem. Desuden bør vi øge støtten til nærområderne og hjælpe med udviklingen her, så folk slet ikke bliver flygtninge og migranter. Det handler bl.a. også om at droppe EUs toldmure og tage klimapolitikken alvorligt for at mindske antallet af klimaflygtninge.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver lavet alt for meget lovgivning og kontrol, der burde fjernes, for i stedet at slippe de offentligt ansatte fri og give dem mulighed for at udføre deres arbejde i stedet for at udfylde skemaer.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har set masser af sager hvor udlicitering til private udbydere viser sig at være en rigtig dårlig løsning, både for serviceniveauet og økonomien. Hjemmeplejen blev elendig i Aarhus, og det blev meget dyrt, da kommunen var nødt til at overtage opgaven fra en privat aktør, der ikke kunne løfte opgaven. Velfærdsopgaver kan ofte løses både meget bedre og billigere af det offentlige.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af ledere og mellemledere er generelt voksende, mens antallet af folk på gulvet er faldende. Den udvikling skal vendes, men det kræver at der fjernes en masse lovgivning og kontrollerende bureaukrati, der har ført til et behov for at oprette så mange administrative stillinger.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bydende nødvendigt at kommunerne har mulighed for at beskytte grundvandet, og derfor er det helt på sin plads at de har mulighed for at forbyde landmænd at bruge sprøjtemidler, også selvom de er lovlige.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i mine øjne helt vanvittigt, at vi er kommet dertil, at stat og kommuner med lovgivning i hånden kan bestemme hvor folk må bo, ud fra kriterier som tydeligt er diskrimenerende. Det er en meget skræmmende udvikling, og det tyder ikke godt hverken for den almene boligsektor eller for beboerdemokratiet.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en udfordring med tilstopning af motorvejen, som kan gøre det relevant at se på en udvidelse for at løse det aktuelle problem, men det er lidt som at tisse i bukserne for at holde sig varm. Hovedproblemet er at den kollektive trafik er alt for dårlig og alt for dyr. Den bør udbygges kraftigt og være gratis på de kortere distancer (alle ruter indenfor kommunegrænsen) og meget billigere på de lange distancer (alle regionale/nationale ruter).

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 781 Alternativet in total 9327

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Det er gennem en fortsat styrkelse af civilsamfundet, at vi kan få de gode idéer til at blomstre og vi kan finde de bedste løsninger. Den seriøse bæredygtige omstilling kræver, at vi alle er med. Derfor er det tid til at bryde med de fastlåste systemer og få meget mere fleksibilitet og tillid.

I Alternativet kæmper vi for en bæredygtig omstilling og en ny politisk kultur. Det starter i høj grad lokalt i den enkelte kommune. Her skal vi kæmpe for grønne tiltag og plante demokratiske håb ved at udvikle lokaldemokratiet, vise tillid og give plads til eksperimenter.

Jeg kæmper for en mere fleksibel og tillidsfuld kommune hvor vi sammen skaber den gode udvikling, eksempelvis gennem borgerdrevne forslag i byrådet, og gennem en mere hensynsfuld byudvikling hvor der reelt lyttes til borgerne. God borgerinddragelse starter tidligt og det tager tid. Men det giver ejerskab for borgerne over byens udvikling, og det skaber simpelthen en bedre og ofte langt mere bæredygtig byudvikling.

Det betyder også at vi sikre gode vilkår for iværksættere og kreative folk, der får plads til at afprøve deres gode idéer. Vi skal skabe forandringen i fællesskab og støtte op om gode initiativer.

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Tillidsposter

2013 - 2018

Kasserer Musicantiga

2013 - 2014

Bestyrelsesmedlem CantiAros

2009 - 2015

Kommunikationsansvarlig og IT-konsulent Folkeuniversitetet i Aarhus

2006 - 2011

Kasserer Aarhus Middelalderforening

1998 - 2000

Bestyrelsesmedlem Landsforeningen Sleipner

1998 - 2005

Ansvarshavende arrangør Fastaval

1997 - 2001

Formand Landsforeningen Eidolon

Uddannelse

Cand.mag. Informationsvidenskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - 2015

Kommunikationsansvarlig og IT-konsulent Folkeuniversitetet i Aarhus

2007 - nu

Kirkekorsanger Folkekirken

2004 - nu

Indehaver Aulos

1998 - 1999

Computerinstruktør Aarhus Universitet

1997 - 1997

Hjælpesanger The Royal Academy of Music

1996 - nu

Sanger/musiker Selvstændig
Å

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Tillidsposter

2013 - 2018

Kasserer Musicantiga

2013 - 2014

Bestyrelsesmedlem CantiAros

2009 - 2015

Kommunikationsansvarlig og IT-konsulent Folkeuniversitetet i Aarhus

2006 - 2011

Kasserer Aarhus Middelalderforening

1998 - 2000

Bestyrelsesmedlem Landsforeningen Sleipner

1998 - 2005

Ansvarshavende arrangør Fastaval

1997 - 2001

Formand Landsforeningen Eidolon

Uddannelse

Cand.mag. Informationsvidenskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - 2015

Kommunikationsansvarlig og IT-konsulent Folkeuniversitetet i Aarhus

2007 - nu

Kirkekorsanger Folkekirken

2004 - nu

Indehaver Aulos

1998 - 1999

Computerinstruktør Aarhus Universitet

1997 - 1997

Hjælpesanger The Royal Academy of Music

1996 - nu

Sanger/musiker Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds