PERSONPROFIL

Per Urban Olsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Samsø

Født 20. august 1961 i Sverige Gift 3 børn

C

Per Urban Olsen (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Samsø Kommune, hvor han er Formand for Erhvervs og Bosætningsudvalget og medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
Han er formand for Samsø vælgerforening.

Per Urban Olsen er uddannet maskinmester og arbejder til daglig som maskinchef på Samsøfærgen, hvor han har været ansat siden 2008. Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 297 Det Konservative Folkeparti in total 368
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 124 Det Konservative Folkeparti in total 377

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Den konservative generationskontrakt som fortæller, at man skal aflevere samfundet i en bedre tilstand til den næste generation, end det samfund, som man selv modtog fra den forrige generation. Det være sig både hvad angår klimaet- miljøet som økonomien.
Ingen regninger skal efterlades i børneværelset.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør opføre en kommunal svømmehal.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svømmehallen skal etableres efter samme princip som "3 projektet" - fitness centeret, skyttelokalet, biblioteket, kultursalen m.m. Projekter opført med få kommunale kroner, en mænge fondsmidler, statslige tilskud m.m., da Samsø Kommune aldrig selv vil kunne få råd til at betale den løbende drift.

2 Kommunen skal betale til driften af en hurtig-færge til Aarhus.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden Kommunalt tilskud vil en hurtigfærge til Aarhus aldrig komme til at løbe rundt, hvilket må være den vigtigste lære, fra det kulsejlede projekt (SAAX). Problemet er bare, at de første beregninger klart fortæller, at det kommunale tilskud skal være af en sådan størrelse, at Samsø Kommune aldrig selv vil kunne finde beløbet i egne budgetter, uden meget store besparelser andre steder. Andre Kommuner skal derfor være med til at finansiere ruten, da den ellers aldrig bliver til noget.

3 Samsø bør have et fælles biogasanlæg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er selv formand for Samsø Biogas, og ser dette som et særdeles vigtigt element i at genanvende samfundets restressourcer (affald), samtidig med at biogasanlægget er et u undværligt element i arbejdet hen imod at blive et samfund uden brug af fossile brændstoffer.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig med baggrund en stor ældrebefolkning på Samsø samt mange landsbyer med store indbyrdes afstande, skal de nødvandige midler være tilstede mht. kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv ved flere lejligheder rykket for resultatet af en undersøgelse mht. bedre affaldssortering i sommerhusområderne. Endelig er jeg formand for Samsø Biogas, hvor restprodukter i form af eks. vis husholdningsaffald vil blive en vigtig ressource for energiproduktionen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har netop stemt imod et socialdemokratisk forslag om at fjerne penge fra folkeoplysningsområdet = penge fra det frivillige foreningsliv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Budgettet er tilstrækkeligt stort, og en forøgelse af budgettet ville kun havde som konsekvens, at pengene skulle findes inden for andre områder.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ballancen er tilfredsstillende.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samsø har ikke de store problemer med de tildelte flygtninge, men lokalsamfundene havde svært ved at rumme asylansøgerne, og de problemer enkelte skabte, da de var her ovre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været alt for mange uheldige eksempler udenøs, hvorfor jeg ikke ønsker at bevæge mig ind af den vej inden for et så vigtigt område som ældreområdet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er pt. en tilfredsstillende balance mellem de tilførte midler inden for de enkelte områder inden for sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med baggrund i det faldende børnetal er det desværre ikke et problem på Samsø. Samsø Kommune risikerer desværre tværtimod om få år at skulle forholde sig til evt. klassesammenlægninger, som der allerede opleves på en af friskolerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange Østerupæer (heldigvis) på Samsø med baggrund i, at bl.a. landbruget har svært ved at finde tilstrækkeligt arbejdskraft - MEN - der vil selvfølgelig altid være personer, der af den ene eller anden årsag har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, hvilket kommunen altid skal være opmærksom på.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan aldrig være uenig mht. skattelettelser, men skattelettelser på Samsø vil havde som konsekvens, at der skal findes besparelser i de kommunale budgetter, hvilket i gennem flere år (på nær i år) har været ude for kraftige besparelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg forsøger altid at tage geografiske hensyn, og var derfor også stærk modstander, da socialdemokratiet og Venstre lukkede Skovbørnehaven på Nordøen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er heldigvis pt. et ikke eksisterende problem på Samsø, men kommunen skal være skarpt opmærksom på, at noget sådanne ikke opstår.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Af hensyn til de svageste trafikkanter er det tvingende nødvendigt at udbygge Samsøs cykelstinet, hvilket De Konservative og Venstre også sammen har sørget for i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvor vi afsatte 1,5 mio. kr. til en færdiggørelse af cykelstoien på Nordøen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at det er et problem på Samsø, da de udlagte erhvervsområder findes på midten af øen i områder uden specielle naturinteresser.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest få det eksisterende til at fungere endnu bedre.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er ikke aktuelt på Samsø.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede afsat tilstrækkeligt midler, og der blev i forbindelse med årets netop afsluttede budgetforhandlinger afsat øgede midler til undervisning af to sprogede.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed for alle - rig som fattig.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop afsat væsentligt flere penge på det kommunale sundhedsbudget i forbindelse med årets budgetforhandlinger. Til førelse af midler et sted inden for sundhedsvæsnet må aldrig gå udover andre områder, men skal ske ved "nye penge"

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv for kort tid siden haft små børn i daginstitution, og mener ikke, at der med den nuværende bemanding er belæg for at øge antallet af ansatte, selv om det selvfølgelig altid ville være rart med flere pædagoger folkeskolelærer, plejehjemsassistenter m.m. - men hvor skal pengene komme fra?

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samsø lever af iværksætter virksomheder, og skal gøre alt for at tiltrække nye.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan aldrig være uenig mht. skattelettelser, men skattelettelser på Samsø vil havde som konsekvens, at der skal findes besparelser i de kommunale budgetter, hvilket i gennem flere år (på nær i år) har været ude for kraftige besparelser.

Politiske hverv

2014 - 2017

2. viceborgmester (Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti
Kommunalbestyrelsesmedlem Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Formand for Erhvervs og Bosætningsudvalget Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for Samsø vælgerforening Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1989 - nu

Maskinmester Fredericia Maskinmesterskole

Erhvervserfaring

2008 - nu

Maskinchef Samsøfærgen
C

Politiske hverv

2014 - 2017

2. viceborgmester (Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti
Kommunalbestyrelsesmedlem Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Formand for Erhvervs og Bosætningsudvalget Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for Samsø vælgerforening Samsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1989 - nu

Maskinmester Fredericia Maskinmesterskole

Erhvervserfaring

2008 - nu

Maskinchef Samsøfærgen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds