PERSONPROFIL

Ulrik Hermann

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Favrskov Kommune

D

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker en liberal økonomisk politik, hvor borgerne skal have flere muligheder for selv at indrette sig efter egne ønsker og drømme. Politikerne skal så til gengæld sikre at nationen beskyttes mod udefra kommende farer, så vi ikke ender som Sverige.

Nye Borgerlige har den rigtige kombination af liberal økonomisk politik og en national værdipolitik, der vil beskytte danskernes land. Vi skylder kommende generationer at passe på landet, og sikre at de også kan leve i et trygt, frit og sikkert land.

Jeg er økonom fra Handelshøjskolen og har været politiks interesseret hele livet. Derudover har jeg erfaring som underviser på gymnasiet og som ansat i det private erhvervsliv.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man arbejder i Danmark er det efter danske regler. Det er det vist allerede i langt de fleste tilfælde.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør udliciteres så meget som muligt, og så vil der blive skabt flere job i den private sektor. Det er en meget stor offentlig administrativ sektor vi har.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget konkurrence vil få priserne til at falde og det vil enten give billigere produkter, eller bedre produkter til samme pris.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan bliver det nødt til at være, ellers kan nogle få bruge hele budgettet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt går Nye Borgerlige ikke ind for brugerbetaling ved lægen. Men der betales allerede på tandlæge besøg, hvor brugerandelen af regningen er størstedelen. Noget af dette kunne passende spredes ud på en række områder.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke være statens opgave at blande sig i hvem danske statsborgere gifter sig med. Grunden til problemerne på området er, at staten har uddelt statsborgerskaber, til folk der ikke vil tilpasse sig det danske samfunds normer og regler i særlig høj grad. Og det har vist sig at være en stor fejl.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er alt for slap, og det ødelægger sammenhængskraften i det danske samfund. Vi bør omgående: 1. Indføre et asylstop, og udelukkende hjælpe i nærområderne. 2. Kræve at udenlandske statsborgere er selvforsørgende 3. Udvise kriminelle udlændinge ved første dom. Dette er nødvendigt for fortsat at sikre et trygt, velstående og fredeligt Danmark som vi har haft det, da vi voksede op.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være standard procedure at udvis indvandrere, der ikke er danske statsborgere, hvis de får dom for noget kriminelt.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet bør være at samfundskagen gøres større, så bliver der også et større stykke til hver. Danmark er i forvejen et af de mest økonomisk lige lande i verden.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der nok en del der gør.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet bør bevares.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er den helt klart.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. inklusionen er nok gået for langt. For inklusionen skulle gerne ske uden at andre elever får problemer.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være den enkelte skole der selv afgør hvor mange tests skolens elever deltager i. Men det er fornuftigt at have teste og give karakterer til eleverne. Det styrker også arbejdsmoralen i skolen at man kan opnå en god karakter.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør sikre at de ældre får en tryg alderdom, Mange ydelser kan med fordel udliciteres, men det er muligt der skal tilføres flere penge.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør frigives ressourcer ved at udlicitere ældrepleje og service i høj grad. De ældre bør have valgmuligheder, og der kan anvendes brugerbetaling, men det bør ikke være reglen, for de ældre kan ikke selv forbedre deres situation.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en samfundsmæssigt skadelig skat, og den giver ikke meget til staten.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er en tosidet sag. For den store omstilling føles som urimelig i nogle kommuner, mens andre kommuner der modtager meget, ville blive affolket, hvis de ikke fik bloktilskuddet. Så et bloktilskud af en vis størrelse er nødvendigt for at få landet til at hænge sammen. Det er muligt der omfordeles for meget, men det må der kikkes på. Og så skal reglerne være gennemskuelige og så enkle som muligt.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker i de fleste andre lande, hvorfor så ikke her, men det bør ikke være en lejlighed til øget beskatning.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har en af de største offentlige sektorer i verden, den er allerede alt for stor. Den kunne effektiviseres med udliciteringer på en lang række områder.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rammebetingelserne for dansk industri bør være sådan at Danmark er konkurrencedygtig over for udlandet. Derfor bør selskabsskatten afskaffes, og afgifterne bør reduceres. Det vil betyde bedre konkurrence evne, der igen vil betyde at vi får øget produktion, når skattebyrden ikke er så stor for erhvervslivet.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et højt udviklet land, og det afspejler lønningerne. Det er måske et problem nogen steder, men det må forskning og teknologi være med til at hjælpe på.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have mere kontrol, så det er ikke en god ide.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene er forældrenes ansvar, og vi er i forvejen et af verdens mest lige lande. Der bør også være et incitament til at gøre en ekstra indsats.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilier bør ikke have støtte, de bør have et fradrag i skatten. Så kan forældrene også selv beslutte hvordan pengene skal anvendes.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandshjælpen bør helt overvejende gives som nødhjælp. Men vi bør i langt højere grad give ulandenes produkter adgang til vore markeder, så de bedre kunne skabe udvikling i egne lande. Det vil være mere værd for et uland end ulandshjælp. Det er f.eks. ikke en god ide at sende en masse brugt tøj til et uland, for så kan den lokale tekstil producent ikke klare sig, og så er de dårligere stillet på sigt.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er ikke et demokrati, og Rusland udgør den største militære trussel mod Danmark. Vi bør samarbejde med vore allierede i NATO for at sikre at Rusland ikke ødelægger det for os andre, som de har ødelagt det bl.a. for Ukraine i syd/øst. Sanktionerne bør opretholdes over for Rusland i fuldt omfang.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks sikkerhed sikres ikke af EU men af NATO. For vi bør have langt større tillid til USA end EU, specielt når det gælder sikkerhedspolitik. Vi bør hurtigst muligt komme op på at bruge de 2 % af BNP, som det er aftalt, at alle landene bør bruge i NATO. EU burde fortsat have været et rimeligt uforpligtende handelssamarbejde, men har udviklet sig til en bureaukratisk mareridt der blander sig i alt.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør ikke behandle børn som kriminelle, og 15 år er en rimelig kriminel lavalder.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er det domstolene der skal dømme, men vold er alvorlig kriminalitet, og straffen bør afspejle dette.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være konsekvens i dansk retspleje, og vi bør kunne se, at det har konsekvenser for dem der overtræder loven. Derfor bør politiet også rykke ud når borgerne anmelder vold og tyverier.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige skal ikke regulere borgernes adfærd mere end nødvendigt. Men det er fornuftigt at genbruge ressourcerne, hvor det er økonomisk forsvarligt. Vi har dog allerede en høj grad af genbrug i Danmark.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne bør have bedre rammebetingelser, derfor bør de grønne afgifter snarere sættes ned end op.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er markedet der bør afgøre hvilken teknologi, der er den rigtige og bedste til biler. Det er ikke en offentlig opgave, for staten risikerer at vælge den forkerte løsning, for eksempel kunne brintbiler også være en mulighed. Afgifterne på elbiler er i forvejen lavere, men afgifterne på alle bil typer bør sænkes eller helt fjernes, for vi kører rundt i gamle og dårlige biler i Danmark pga. afgifter. Den mest solgte bil i Sverige en Volvo V70, mens det i Danmark er en VW up.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være grænsekontrol med pasvisning ved al indrejse i Danmark, både når det gælder grænsen til Tyskland, Øresundsbroen, havne og lufthavne. Og alle der ikke har gyldigt rejsehjemmel bør afvises på stedet. Der bør kunne foretages tjek af køretøjer også ved udrejse. Vi bør omgående udtræde af Schengen samarbejdet.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør have vores suverænitet tilbage fra EU på en række områder, og samtidig føre en meget mere uafhængig kurs i forhold til EU. På sigt bør vi helt forlade EU, hvis kursen mod stadig snævrere union ikke ændres.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er desværre nok ikke en realistisk mulighed, for hvem vil acceptere at en sådan lejr oprettes inden for egne grænser. Derfor bør vi indføre et totalt asylstop, hvor hjælpen gives i nærområderne, samt et krav om at ikke danske statsborgere bør være selvforsørgende.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Garanteret, for øget udlicitering vil betyde konkurrence, der igen betyder at kunderne får mere for pengene. Alt hvad der kan udliciteres skal udliciteres.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor bør så meget som muligt også udliciteres. Det offentlige bør stille rammebetingelserne, men kun i begrænset omfang deltage i det praktiske arbejde.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør udliciteres så meget som muligt i den offentlige sektor. Derfor bliver det den private virksomhed, der har vundet licitationen, der skal sørge for effektiviteten. Og så presser det ikke kernevelfærden. Men også uden udlicitering vil der kunne effektiviseres.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et stort landbrug der eksporterer kvalitetsprodukter til det meste af verden. Derfor bør danske landmænd naturligvis også have fair og rimelige rammebetingelser, så de selv kan tilrettelægge produktion og drift. Det er ikke kommunen der har ekspertisen på miljøområdet, så kommunen bør ikke have nogen indflydelse her. Hvis kommunerne fik kompetensen ville politikken blive forskellig fra kommune til kommune og det stiller ikke landmændene lige i konkurrencen.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En udvidelse af E45 fra Randers Vest til Vejle bør have højeste prioritet i trafikplanlægningen. For de fleste vil hellere køre bil end bus/tog, for bilen er mere flexibel. Letbaner er ikke en god ide, det er grundlæggende gammeldags sporvogne, og de griber voldsomt ind i den øvrige trafik, samt anlægsomkostningerne er høje. Derfor bør der ikke bruges penge på letbaner.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er hvor de skal flyttes hen når der hele tiden kommer flere til. Vi må løse problemerne fra grunden og stoppe tilstrømningen, derefter kan vi langt bedre løse problemerne. Men det kan være nødvendigt at flytte enkelte på nuværende tidspunkt.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

1986 - 1992

Cand.Merc Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

1995 - nu

Underviser overvejende på Handelsgymnasiet Østjylland
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

1986 - 1992

Cand.Merc Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

1995 - nu

Underviser overvejende på Handelsgymnasiet Østjylland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds