PERSONPROFIL

Poul Elmegaard Christensen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Silkeborg

Født 20. august 1957 i Kjellerup Gift 3 børn Bor i Silkeborg Kommune

B

Poul Elmegaard var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Silkeborg kommune. Poul Elmegaard blev ikke valgt ind.

Poul Elmegaard arbejder til daglig som salgs- og projektkonsulent for designvirksomheden Veksø. Han har tidligere bl.a. arbejdet i lignende stillinger i det private erhvervsliv. Poul Elmegaard er desuden formand for organisation Europabevægelsen Østjylland. Privat er han bosat i Silkeborg.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • EU

Med kandidatens egne ord

Med mig får du en politikker, der er formet af erfaring fra private og offentlige arbejdspladser.
Hvor jeg vil kæmpe med en tilgang der både er social og liberal.

1) Klimaet - og afbødning af de kommende skader, der vil ramme os.
2) Opfyldelse af FN's verdensmål inden 2030
3) Genopretning af de danske samfundsinstitutioner, herunder SKAT, uddannelsesindtutioner, folkeskolen og Danmarks Radio.
4) Alle mennesker behandles med værdighed, hvor der også kan stilles krav.
5) Psykiatrien skal styrkes og indgå i finansloven.
6) Nærheden i sundhedsvæsnet skal styrkes og regionerne skal udvikles.
7) Danmark skal spille en mere aktiv rolle i EU og andre internationale organisationer.
8) Danmark skal STØTTE og udvikle konventioner, ikke afskaffe.

Jeg vil støtte udsyn og humanisme og hvor vi behandler hinanden ordentligt og med respekt.

Kandidaten på de sociale medier

03:15

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forudsætningen for flere ansatte i den offentlige sektor, er flere ansatte i de private virksomheder. Som det er nu, er der arbejdskraft til flere ansatte. Derfor skal vi både uddanne mennesker i Danmark og inviterer flere, der har kontrakt hertil.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig at vi opretholder både et godt sikkerhedsnet og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Mennesker der arbejder i udlandet - skal igen kunne modtage dagpenge, når de vender hjem og har betalt i A-kasse. Derfor skal opholdskravet fjernes.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har brug for arbejdskraft, og udenlandske arbejdere er idag meget vigtig for produktionen i Danmark. Overskuddet og skattekronerne er forudsætningen for vores velfærd. Behovet vil bliver øget i de kommende år. Så mere arbejdskraft, tak! Danske lønninger skal ikke underløbes og urimelige forhold skal bekæmpes! Fagforeningerne har en vigtig opgave og funktion også på dette område.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes både gode og dårlige eksempler når private aktører kommer ind på nye områder inden for sundhed. Praktiserende læger, tandlæger, øjenlæger, fysioterapeuter m.fl. er private aktører - og disse faggrupper udøver en god og helt uundværlig indsats for sundhedsvæsenet. Så derfor er det med forsigtighed vi skal bevæge os, hvis aktører af andre typer - måske med plejeopgaver - skal tages i anvendelse.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må bero på en faglig vurdering, men økonomi spiller en rolle. Det er naivt at tro, at der er plads til alt nyt ekstrem dyr medicin.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brugerbetaling. Hvor betaling for "tænder og briller" er de mest synlige. Det vil være godt at genoverveje hele strukturen, hvor jeg er positiv over for mindre betaling for "tænder og briller" og mere betaling for andre ydelser.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitik er mange spørgsmål, at forsimple det i et spørgsmål er forkert. 1) Danskere der finder en partner i udlandet, skal have adgang til DK, vi skal ikke bestemme hver der må være kærester. 2) Vi skal tage imod 500 FN kvoteflygtninge 3) Udviste, skal naturligvis udvises. 4) Flygtninge skal behandles som flygtninge 5) Migranter skal håndters - i samarbejde med EU 6) Børn må ikke være spærret inde, som det sker i Sjælmark, hvor ca. 100 børn ikke må være børn, men er fanger.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et kompliceret spørgsmål, uden "snuptagsløsninger"! I den "gode verden" skal udviste udvises, men nu er verden ikke altid "god" Vi kan ikke, vi vil ikke udvise mennesker til tortur. Sådan er det og sådan skal det blive ved med at være. Vi har menneskehedens største beslutning: Menneskerettighederne! Det at mennesker skal behandles som mennesker, er vigtig for os alle og for vores forståelse af verden omkring os. Vi er en del af verden og vi hænger tæt sammen med andre lande.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den gældende danske udlændinge politik er utilstedelig. Tænk eksempelvis på en dansk mand, der har tjent det danske forsvar, og giftet sig med en udenlands kvinde, nu ikke må få sin kone til landet? Vi har en stat og et folketing der vil bestemmer over menneskers kærlighed. Det er forargeligt, det er forkasteligt, det er krænkende på min retsfølelse.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til drømme og ideer til virksomheder hvor det er muligt at tjene penge, og gerne mange. Den skævvridning, den nuværende regering har gennemført, skal ændres - så fattigdom bekæmpes. Set på verdensplan, skal der gang i beslutninger hvor den aller rigeste lille procentdel, kommer til at afgive dele af oparbejdet formue. Bl.a. til brug for at opfylde FN's verdensmål. Fattigdom skal bekæmpes, både i DK og i verden.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det er ikke et generelt problem, men det er et spørgsmål der skal følges. Langt være er og større problem er "sort arbejde" - der formentlig har et langt større omfang - og som skal bekæmpes - dels med kontrol og dels ved at gøres umoralsk at gøre brug af.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen har glæde af at der skabes fattigdom, tværtom! Menneskelig armod og fornedrelse skaber utryghed, kriminalitet, mistrivsel og er til stor skade for hvilket som helst barn og voksen, som det rammer.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen er ikke blevet implementeret på en ordentlig måde, samtidig er folkeskolen overreguleret og underfinansieret. Det er en farlig kombination. Mange skoler har ikke ressourcer til at skabe relevant indhold, til en lang hverdag. Derfor kan det være rigtigt at afkorte skoledagen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolen er overreguleret og underfinansieret, hvilket gør det svært. Ressourcerne skal følge med - og det er ikke sket. Så med den nuværende økonomi - er inklusionen gået for vidt, men med flere ressourcer er inklusionen ikke gået for vidt. Folkeskolen har brug for at slippe fra det tyranni - som den nuværende undervisningsminister, fra LA, har trukket ned over folkeskolerne.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der er alt for mange tests. Lad lærerne bruge deres faglighed, i samarbejde med ledelse og forælderbestyrelse, og udvikle den enkelte folkeskole. Folkeskole er den vigtigste kulturinstitution vi har, lad den leve!

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet skal udvikles. Det kan ikke nytte at jagte personalet mere, de skal istedet inddrages og meget registrering skal afskaffes. Alle ældre skal behandles med respekt og værdighed.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at skabe tilstrækkelig økonomi, skal flest muligt arbejde. Unge, gamle, flygtninge og indvandre. Det er her forudsætningen for hele vores velfærdssamfund sikres. Alle der er raske og rørrige skal arbejde et halv år mere. Omvendt, så skal nedslidte - der er fyldt 60 år - sikres en seniorpensionsordning, hvor en enkelt lægeerklæring er nok til komme med på ordningen.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre er ligeså forskellige som alle andre mennesker, og har forskellige behov. Samtidig så er der meget stor forskel på forsørgelsegrundlaget. Nogle er meget formuende, andre er ikke. Samtidig så stiger antallet at ældre over 80 år voldsomt i de kommende år. Derfor er jeg sikker på - at de rigeste pensionister kommer til at betale mere selv, fordi de har pengene. Alle skal sikres en ordentlig tid - også som pensionist.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ske udligning! Se blot på de forskellige serviceniveauer og normeninger kommuner imellem. Spørgsmålet er omvendt: Hvor meget mere, skal der udlignes? Min holdingen er klar: Jeg er tilhænger af øget udligning mellem, kommunerne nord for København og andre kommuner.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter en lang periode med skattelettelser og nedskæringer, er der mere brug for genopretning. Når vi får SKAT til at fungerer igen, kan der komme mindre justeringer. Ikke før.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste 4 års nedskæringer, betyder at der er behov for opprioritering af det offentlige. Særligt psykiatrien, uddannelses området og det nære sundhedtilbud skal styrkes. Danmarks Radio bliver også hårdt ramt, som det øvrige område med kultur og kunst, noget jeg vil afbøde. Jeg er ikke tilhænger af skattelettelser for privatfly og store speedbåde, tværtom så skal vores fælles forhold forbedres.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Afgifter og skatter skal gøres "smarte" - så bøvl og bureaukrati minimeres, men ikke gøres mindre, på nuværende tidspunkt. Afgifter kan være et godt redskab til at styre mod en retning, som vi ønsker. Eksempelvis kan vi stille krav til hvilke plasttyper, der anvendes til konkrete områder, så genanvendelse kan blive højre og bedre.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi kan holde en høj produktivitet, er lønniveauet ikke et problem, nærmere en forudsætning for en stærk økonomi. Omstillingen i verden går meget stærkt, og det vil fortsætte. Derfor skal vi uddanne os, nogle endda flere gange, og gerne med international tilsnit og sigte. Kun ved samarbejde og udvikling kan vi opretholde den høj standard.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De allerhøjeste indtægts grupper, kan ydelser nedsættes, så ydelser kan differentieret, dog kan det være et farligt redskab at bruge og let misbruges.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være godt at begrænse salg af vin og øl til de helt unge. Forbud og straf fungerer ikke særlig godt, men omvendt så kan rådgivning heller ikke stå alene.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke accepterer fattigdom i Danmark. Børn og børnefamilier skal støttes og hjælpe Mere end 65.000 fattige børn og unge er helt uacceptabelt! Derfor skal kontanthjælpsloftet fjernes. Hjælp kan også være hjælp til "Selvhjælp" med støtte fra fagpersoner og civilsamfundet.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi vil undgå uønskede migranter skal der ske udvikling i de enkelte lande. Derfor skal den samlede bistand øges, særligt til Afrika, fordi FN's Verdensmål skal nåes, senest i 2030

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er det land der truer os aller mest. Med eksempelvis skinangreb på Bornholm med fly og skibe. Rusland og Putin støtter de yderste højrekræfter i hele Europa, med bl.a. økonomisk. Ja alt hvad der kan undergrave vores liberale demokrati, vores valgsystemer og øvrige institutioner, bliver taget i brug. Der er al mulig grund til at stille krav og holde Rusland til ansvar for tyveriet af Kriim og krigen med Ukraine.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med Trump i vest og Putin i øst, er der al mulig grund til at etablerer EU samarbejde. Derfor skal også dette forbehold fjernes hurtigst muligt - efter grundig diskussion. Danmark og andre europæiske lande kan ikke forlade sig på, at andre løser vores sikkerheds forhold, vi skal selv bidrage. Det er vigtigt at samarbejdet ikke bliver militært offensivt.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Entydigt skal der kunne gives straf! Ligeså entydigt er det at straf ikke kan stå alene, som det stort set er idag. Derfor får mange fanger tilbagefald og bliv gengangere i fængslerne. Når en person har udstået sin straf, sættes vedkommende på gaden. Konsekvensen er at samfundet "planlægger" tilbagefald. For økonomisk kriminalitet, for direktører, advokater, revisorer m.fl. skal kunne sættes i fængsel. For mange af disse personer er kæmpe bøder uden betydning

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ! Børn/unge under 15 år skal behandles af socialemyndigheder. Det er ikke en sag for politi og domstole eller nævn der skal beslutte hvordan børn skal behandles.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf er nødvendig, men ikke det eneste redskab der skal anvendes. Min holdning er at eksperter inddrages, fordi problemstillingen er meget kompleks. Brug af begrebet "retsfølelse" er overdrevet og bliver misbrugt. Når resocialisering ikke inddrages i processen, bliver resultaterne ikke gode, der skal også fokus på denne del.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilpasse afgiftsystemnet, så vi fremmer handlinger vi ønsker og bremser handlinger vi ikke ønsker. Grønne afgifter vil kunne være en nyttigt metode til at lave fælles afgifter i EU. Eksempelvis kan det danske pantsystem være model for hele Europa.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have 1 million fossilfrie biler i 2030. Vi skal igang nu. Der skal bygges infrastruktur, der skal forskes og der skal udvikles. Det er helt afgørende for at modgå klimaændringerne, at vi får bremset CO2 udledningen fra hele transportsektoren.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg støtter et mål, der hedder: INTET AFFALD I 2050 Alt skal kunne genbruges eller forarbejdes til nye produkter. Derfor skal vi genbruge meget mere! Forskning og udvikling er et fokusområde. Vi skal lave partnerskaber så nye processer kan udvikles og tages i brug.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på Danmark og os selv, ingen tvivl. Den nuværende ordning er spild at tid og penge, men værst er det skel der skabes landene og mennesker imellem. Langt mere effektivt er samarbejde med andre lande og Europol om grænseoverskridende kriminalitet - i kombination med elektronisk kontrol af ex. nummerplader. Det sker kun 1 gang hver femte uge, at en betjent, afviser en person ved grænsen. Det er et helt utroligt og ineffektivt redskab, som kun dækker en lille del af grænsen.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Succes i dansk flygtningepolitik opnås kun gennem samarbejde med andre lande og EU er den samlende enhed. At hævde, at det er Folketinget der alene bestemmer, er på langsigt et blålys, der kun bruges i et forsøg på at vise symbolsk handling, der ikke bunder i virkelighedens verden.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ. Vi er EU og fælles problemer løses bedst i fællesskab. National selvbestemmelse giver mening i nogle spørgsmål, men stadig flere og flere problemer kan kun løses i fællesskab. Jeg arbejder for et EUROPA UDEN FORBEHOLD - for tænk: Hvad er Danmark uden Europa? Ikke meget vi er dybt afhængig af samarbejde og indflydelse, hvor vi skal tage føretrøjen på, der hvor vi kan.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er den offentlige sektor effektiv og personalet udfører et kæmpe stort stykke arbejde og er helt uundværlige. Naturligvis kan gamle rutiner ændres og nye procedurer udvikles, i takt med teknologisk udvikling. Her er Regionshospitalet Silkeborg, et fremragende godt eksempel. Det nedbrud vi har set hos "SKAT" er forårsaget af dårlige politiske beslutninger, og der skal rettes op.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal overvejes meget grundig, inden der træffes beslutning om at inddrage udbydere. Der findes mange dårlig eksempler og få gode.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Det offentlige" er et meget bredt begreb, hvor der skal gives forskellig svar. Jeg mener, at folketinget skal slippe i "jerngreb" om kommuner og institutioner. Se blot på folkeskole, på uddannelsesinstitutionerne - der alle er overregulerende. Hvis regionerne, mod min holdning, nedlægges, så bliver der endnu administration og bureaukrati. Konsekvensen af mindre administration, bliver nemt og så mindre information og større usikkerhed.

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem EU-samarbejdet skal der etableres store "vindøer" i Nordsøen. Vandstanden er lav og møllerne generer ingen. Rigtig meget af hele det europæisk energibehov kan dækkes, istedet for at betale for Putin's gas eller arabernes olie. Vedvarende energi er vigtig og forudsætning for at den nødvendig klimaomstilling, kan gennemføres. Vi skal også være åben overfor andre og nye energikilder, og der skal investeres massivt til forskning og uddannelse.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget hastighed giver øget forurenering både med støj og udledning. Derfor er det dårligt skridt at tage. Det er bedre at sikre en ordentlig infrastruktur der sikrer fremkommelighed. Det vil være godt at tillade øget hastighed for busser, da det kan fremme kollektivtrafik, der er en forudsætning for velfungerende privat trafikkørsel.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landbrugsstøtten skal bruges aktivt til at fremme bedre naturbeskyttelse. Ved at købe jord af landmændene, hjælper vi både landbrug og miljø. Der skal plantes træer og skabes mere natur, med diversitet for både planter og dyr. Ved at beskytte naturen og vores og drikkevandsforsyning, kan kommende generationer også sikres rent vand, der er en vigtig ressource!!

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 123 Radikale Venstre in total 2176

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Børn, unge og uddannelse er nøgleord og "råstof" og forudsætningen for en positiv fremtid. Derfor fokus her.

Miljø og bæredygtighed i kombination med innovation er nøglen til udvikling mod fremtiden samfund, til gavn for alle aldersgrupper.

Vi er en del af EU og EU en del af os. Her skal hente og give inspiration til erhvervsliv, borgere og kommune

Kandidaten på de sociale medier

03:15

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at det er muligt at bygge boliger i hele kommunen. Der skal skabes forskellige boligformer og typer. Alment boligbyggeri og bofællesskaber med seniorboliger skal udvikles. Naturen skal beskyttes og vi må ikke bygge for tæt.

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som Outdoor hovedstad skal vi sikre bedre forhold for borgere og foreninger, ved at vedligeholde natur og bygninger. Haller skal udbygges som planlagt. Nyt svømmecenter skal etableres. Hvis der skal etableres en Multiarena, så der der foreligge et bedre grundlag, end tilfældet er i dag.

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motorveje er absolut et plus, men der skal tages initiativer for at hjælpe støj ramte

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nordskovvejen skal gennemføres hurtigst muligt. Den kollektive trafik - busserne - skal udvikles! Det er fuldstændig uacceptabelt at tomme busser rumler rundt. Der skal udvikles nye former for transport, hvor en kloning mellem Flex-trafik/taxa og busser udvikles. Ved brug af moderne telefoner, APP's skal trafikken gøres fleksibel og brugervenligt, særligt for mennesker uden for Silkeborg by. Buskørsel til gymnasiet, skal om morgen forbedres.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal genbruge alt hvad der kan genbruges. Silkeborg kommune skal gå forrest, fordi vi kan ikke overlade vores egen magelighed til kommende generationer. Vi kan ikke bare skubbe problemer foran os, vil skal løse udfordringen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samarbejdet med idrætsforeningerne skal øges, uden at foreningerne bliver overbelastet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en verden der er i hastig forandring er kunst og kultur vigtig. Vi skal give tilflyttere og "de nye voksne" skal i 18 års fødselsdagsgave modtage - via E-boks - et kulturpas der giver gratis adgang til kulturinstitutioner i kommunen. En meget lille udgift, der vil give stor effekt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi får tiltrukket flere og nye arbejdspladser til kommunen, øges jobmulighederne. Den nuværende offensive tilgang til at få borgere i beskæftigelse skal fortsætte og måske udbygges

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke en "Ø" og vi skal tage vores del af ansvaret - og behandle mennesker i nød ordentligt. Der er både gode og mindre gode foretællinger. Desværre er der kun fokus på de dårlige. Fakta er at - især pigerne - klarer sig godt. Mange tager uddannelser og er dygtige, noget vi oplever og noget der vil bliver forstærket i de kommende år. Der er en gruppe drenge og unge mænd, der er et problem, men gør vi en ordentlig indsats vil de fleste indrette sig og blive en styrke. Vi skal støtte!

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål for mig, men det er vigtig at følge med i udviklingen - der går meget stærkt. Derfor er det godt, at ingen har området 100% for sig selv og valgfrihed er positivt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gabet mellem tidlig udskrivning fra et sygehus og til kommunal pleje/genoptræning er for stor! Ved at samarbejde og koordinerer mere, kan mange forløb blive bedre. Det er nok mere et spørgsmål om planlægning og udvikling end det er et spørgsmål om økonomi - alt efter hvilket situation patienten er i.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoleområdet halter bagefter og skal hæves til mindst landsgennemsnittet. Det er de enkelte skoler der skal skal træffe lokale beslutninger. Skoleledelsen, lærerne og forældre bestyrelserne, skal udvikle den enkelte skole og kommunalbestyrelsen skal give frihed.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi får tiltrukket flere og nye arbejdspladser til kommunen, øges jobmulighederne. Den nuværende offensive tilgang til at få borgere i beskæftigelse skal fortsætte og måske udbygges

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke noget ønske om at hæve skatten, men prisen for en sænkelse er meget stor for samfundet. For den enkelte vil det kun have ringe betydning og bliver mere symbolpolitik.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi SKAL sikre udvikling i hele kommunen. Det er et fordelings spørgsmål.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn, Unge og Uddannelse er et kerneområde, for mig! Vi skal gøre hvad vi kan, for at sikre at - så mange som mulige får skabt sig et positivt liv, der også omfatter uddannelse. Det er langt billigere, i det lange løb

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelister skal forkæles! Derfor skal cyklestierne udbygges både af hensyn til: Sikkerhed, motion og komfort. Bilerne skal være fra bymidten. Derfor er Nordskovvejen vigtigt at få gennemført.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal værne om naturen og ikke kun hvor der er erhvervsejendomme. Der skal gives færre dispensationer og der skal være mere fokus på de landskabsarkitektoniske forhold.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frivillighed er drivkraften bag Riverboat, Hede Rytmer og mange andre kulturelle begivenheder. Disse skal støttes.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid bedre at forbygge end at helbrede! Derfor skal er arbejdes med udvikling og støtte i udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte og hjælpe med at integrerer flygtninge. Vi skal være offensive, så integrationen sker hurtigere. Frivillige foreninger som ex Venligboerne og enkelt person, der tager ansvar, spiller en stor rolle og skal have stor ros.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den meget store forskel, der er på ældres økonomiske situation, skal afspejles i hvad ydelser koster. Vi kan ikke i længden leve med at millionæren skal have samme tilskud som folkepensionisten, der ikke har andet en laveste sats. Det er et svært område og der skal handles påpasseligt

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker der er i nød, skal hjælpes! Det kan blive meget bedre, end det er i dag. Psykiatriens Hus og Bo-støtten udfører et fantisk godt arbejde, men bliver presset af (for) korte forløb på psykiatriske-afdelinger. Samarbejdet mellem Region og kommune skal udvikles!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løfte standarden i daginstitutionerne og hos dagplejen. Begge udgør rygraden i en god start på livet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden virksomheder - ingen velfærd. Virksomheder og arbejdspladser er grundpillen i en hver kommune. Der er hver dag mange pendlere "ud af" Silkeborg kommune - flere virksomheder, flere arbejdspladser vil være en vigtig styrkelse af kommunen. Silkeborg skal skabe rammerne for at virksomheder vil etablerer sig her.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det letteste vil være at skrive NEDSÆTTELSE! Problemet er bare: Hvad skal vi skære bort? Jeg har ikke hørt en fornuftigt svar endnu! Derfor ingen ændring, men et spørgsmål der kan drøftes.

Kandidatens valgvideo

03:15

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Radikale Venstre

2018 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2015 - 2017

Forretningsudvalgsmedlem Europabevægelsen

Tillidsposter

2013 - nu

Formand Europabevægelsen Region Østjylland

Erhvervserfaring

2017 - nu

Salgs- og projektkonsulent Veksø A/S
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Radikale Venstre

2018 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2015 - 2017

Forretningsudvalgsmedlem Europabevægelsen

Tillidsposter

2013 - nu

Formand Europabevægelsen Region Østjylland

Erhvervserfaring

2017 - nu

Salgs- og projektkonsulent Veksø A/S