PERSONPROFIL

Pia Olivia Christensen

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Spidskandidat i Ringkøbing-Skjern

Født 15. marts 1965 i Kolding Single Bor i Ringkøbing-Skjern Kommune

C

Pia Olivia Christensen (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern kommune. Pia Olivia Christensen blev ikke valgt ind.

Hun er desuden partiets lokale folketingskandidat.

Pia Olivia Christensen er uddannet master i klinisk psykologi fra det californiske Antioch University, og hun er kandidat i jura fra Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som facilitator i Holstebro Kommune. Privat er Pia Olivia Christensen bosat i Ringkøbing.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig, hvis man ønsker at få en politiker ind i Folketinget, som både har viden, erfaring og visioner.
Mine mærkesager er:
- massiv regelforenkling indenfor beskæftigelsesområdet, og det handler både om sygedagpengeloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
- styrkelse af psykiatrien
- skabelse af en national mental sundhedsplan
- bedre sundhedsvæsen - herunder fokus på det nære og familielægen
- grøn omstilling
- skattelettelser

Kandidaten på de sociale medier

02:03

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør skabes regelforenkling, som så på nogle områder vil kunne betyde flere varme hænder til glæde og gavn for fx ældre og børn. På andre områder - fx beskæftigelsesområdet (jobcentrene) - vil det betyde færre jobs, hvis der gennemføres en massiv regelforenkling. Så jeg tænker således ikke, at der skal skabes flere jobs, vi skal i stedet bruge medarbejderne på en mere meningsfuld måde.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet i Danmark er først og fremmest et spørgmål for fagforeningerne. Men det er klart, at det på sigt er uholdbart for det danske samfund, hvis vi som danskere ikke kan komme i arbejde, fordi medarbejdere fra fx Polen eller Rumænien underbyder lønmæssigt.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis. For mig er det ikke så vigtigt, hvem der løser opgaven - det vigtigste er, at opgaven løses tilfredsstillende.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis dokumentationen viser, at effekten er meget lille - med andre ord - dokumentationen viser, at medicinen ikke hjælper den syge, så skal vi ikke bruge pengene på det. Omvendt, hvis dokumentationen viser, at effekten er stor, så skal behandlingen kunne gives på de danske hospitaler.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have sat en stopper for asylansøgning i Danmark og gerne i hele Europa. Så egentligt tænker jeg, at vi skal have skabt yderligere stramninger.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som etnisk dansker skal det være muligt at vende hjem til Danmark med sin udenlandske familie uden alt for meget administrativt bøvl, hvis den udenlandske ægtefælle iøvrigt forsørger sig selv.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge skal have lov til at være børn og unge - uden pres og uden stress. Vi skal i gang med at slippe vores præstationskultur, hvor vi ikke må fejle og hvor vi helst skal være perfekt. Denne kultur skaber syge børn og unge, og det skaber igen syge voksne.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig passe godt på vores ældre borgere - der skal være hænder og hjerter nok til omsorg, nærvær og samvær. Og det velfærdsområde, som jeg i den forbindelse ønsker at skære ned på, er beskæftigelsesområdet. Der er behov for massive regelforenklinger indenfor beskæftigelsesområdet og så bør der satses meget mere på sanktionsmulighederne i forhold til de borgere som godt kan arbejde, men som ikke ønsker at arbejde.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dybest set går jeg ikke ind for høje skatter og afgifter. Men prisstigning på cigaretter, øl, vin, spiritus, slik, sukker og andet usundt er helt fint for mig. Vi skal forebygge sygdom og støtte hinanden i at træffe sunde valg. Det er det bedste for det enkelte menneske og det er også det bedste for vores fælles husholdningskasse. Der følger mange sygdomme med usund livsstil - det er træls for de, der bliver syge og det er dyrt for sundhedsvæsenet.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det private erhvervsliv, som holder gang i hjulene i samfundet og jeg er bestemt fortaler for, at selskabsskatten skal ophæves / afskaffes. Jeg er af den overbevisning, at råderummet for de enkelte virksomheder vil blive brugt til nye investeringer. Det vil have en positiv afsmittende effekt på dansk økonomi.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig - der bør skabes større effektivitet og regelforenkling i det offentlige - det vil styrke økonomien.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan vel godt være en velfungerende børnefamilie uden af have en super god økonomi?? Men hvis man med spørgsmålet mener, at økonomisk velfungerende børnefamilier bør have mindre økonomisk støtte end børnefamilier med lav indkomst, så vil mit svar være, at man som velhavende børnefamilie ikke nødvendigvis bør have børnechecken. De penge kan vi så som samfund spare. Faktisk går jeg også ind for, at man kun bør modtage denne skattefordel for de første 3 børn - derefter bør det være slut.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er glad for, at vi har fået et ungdomsnævn, hvor helt unge mennesker kan stilles til regnskab for deres handlinger gennem fx samfundstjeneste. Børn og unge er også nødt til at lære, at deres handlinger kan have konsekvenser. Det er med til at skabe ansvarlige voksne, tror jeg. Men jeg mener ikke, at børn og unge skal kunne afsone med voksne hårdkogte kriminelle.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit svar afhænger helt sikkert af, hvilke forbrydelser vi taler om. Fx mener jeg ikke, at voldsdømte - herunder mennesker som er dømt for mord, drabsforsøg, voldtægt, pædofili og andre personfarlige forbrydelser, skal kunne slippe let i forhold til straf. Faktisk tænker jeg, at strafferammen ofte er alt for lille her. Men ellers ja, så er resocialisering jo selvfølgelig vigtig.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her i Danmark har vi nok af skatter og afgifter både for enkeltpersoner og for virksomheder. Vi skal i stedet gøre det attraktivt at forske og skabe grøn produktion. Så kommer den grønne omstilling for virksomhederne helt af sig selv, tror jeg.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Permanent helt indtil, at der foreligger en fælles europæisk STRAM flygtningepolitik, hvor det er slut med at kunne søge asyl i Europa.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om lejrene skal ligge i Nordafrika eller et andet sted, ved jeg ikke, men jeg er stor tilhænger af stop for asylansøgning i Danmark - man skal simpelthen ikke længere kunne søge asyl i Danmark. Det skal i stedet foregå gennem FN-dreven flygtningelejre, hvor Danmark skal forpligte sig til at modtage 3-500 kvoteflygtninge om året, incl. familiesammenføring. Kvoteflygtninge er de mennesker ude i verden, som er mest sårbare og som derfor reelt set har det største behov for hjælp.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder ja. På andre områder ønsker jeg at udbygge samarbejdet. Fx tænker jeg, at vi skal tilbage til udgangspunktet for EU (fredsbevarende) med varernes og arbejdskraftens frie bevægelighed. Derudover ønsker jeg at styrke det internationale politisamarbejde samt det internationale samarbejde omkring energi, klima og miljø. Jeg ser også gerne, at vi får en fælles STRAM flygtningepolitik. Vedr. alt andet vil jeg faktisk gerne, at EU blander sig uden om. Og så skal der ryddes op i EU!

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke nødvendigvis. For mig er det dog helt centralt, at ydelsen er velfungerende og så betyder det knap så meget, hvem der udbyder den.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis lovgivningen forenkles.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal stå så langt ude, at de ikke kan ses fra land. JA! Den ubrudte horisont ud over Vesterhavet er en naturskat, som vi skal værne om. Om strømmen bliver dyrere af det, tror jeg ikke nødvendigvis. Hertil skal også gøres opmærksom på, at de store havvindmølleparker nu sættes op uden statstilskud - Vattenfall får fx 3 mia i tilskud fra den danske stat til Vesterhav Syd. Man kunne vælge at revurdere VHS, ændre beliggenheden og give Vattenfall kompensation for de ændringer, man ønsker foretaget.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 336 Det Konservative Folkeparti in total 565

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Der er brug for en kulturforandring i Ringkøbing-Skjern Kommune – der skal styr på kerneydelserne. Og så skal mennesket i centrum i Naturens Rige.

Mit fokus er især på ældreområdet, hjemmeplejen, akutaflastningen og socialområdet. Vi skal have en realistisk personalenormering, hvor der er tid til de ældre – tid til nærvær og omsorg. Både på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Vi skal nytænke hele plejehjemsstrukturen. Plejehjem, som vi kender dem, skal være for demente; og så skal vi tilbage til ”de gamles hjem” / Oldekolle for de ikke demente. At bo på et plejehjem skal føles som et rigtigt hjem.

Samarbejdet med regionen skal styrkes og det betyder også at hjemmeplejen og akutaflastningen skal styrkes. I regionen er der fokus på effektivisering og i praksis betyder det, at ikke alle borgere er færdigbehandlet eller raske, når de kommer hjem.

Derfor er en opkvalificering af personalet i hjemmeplejen nødvendigt i forhold til at kunne varetage alle de plejeopgaver, som følger med en tidlig udskrivning fra hospitalet.

Akutaflastningen bør samles ét sted og evt. samtidigt hermed en lille øgning af akutpladser til de borgere, som udskrives tidligt fra sygehuset og som er utrygge ved at være i eget hjem.

Og så skal vi også have fokus på børn og unge i vores kommune. Når vores børn og unge trives er chancen for et velfungerende voksenliv størst. At få en god start på livet er derfor afgørende vigtigt. Alle børn skal være en del af fællesskabet og det tror jeg bedst opnås ved, at de voksne har tid til samvær, nærvær, ro og dialog. Det handler selvfølgelig også om veluddannet personale og en realistisk personalenormering.

Sidst men ikke mindst skal vi have skabt endnu bedre vilkår for erhvervslivet – det handler bl.a. om hurtigere sagsbehandling, at lette afgiftsbyrden, at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft samt en forbedring af vores stærkt trafikeret vejnet.

Kandidaten på de sociale medier

02:03

Spørgsmål og svar

1 Kommunen har skåret for meget på hjælp til ældre og handicappede.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal fortsat støtte etableringen af kystnære havvindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kystnære havvindmøller, som det er besluttet, vi skal have opsat mellem Søndervig og Hvide Sande med baggrund i det brede energiforlig i Folketinget i 2012, dem støtter jeg, at vi får. Fremadrettet skal vi ikke have flere kystnære havvindmøller, men gerne havvindmøller som kommer helt ud på Horns Rev eller endnu længere ud.

3 Der bør etableres en Nationalpark Skjern Å inden for de næste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at få etableret en 2+1 vej mellem Herning over Videbæk og Ringkøbing og helt ud til havnen i Hvide Sande, men jeg tænker, at det er Staten, som skal betale.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis vi har råd! Det vigtigste for mig er at sikre, at vi får styr på kerneydelserne. Er der så penge til overs, så kan vi begynde at se på andre tiltag. Eller skattelettelser!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange er på offentlig forsørgelse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig handler det ikke så meget om, hvem der er aktør på området, men at den hjælp de ældre får er ordentlig og værdig.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet skal generelt tilføres flere ressourcer og så må vi ind og se hvordan disse ressourcer bedst muligt kan udnyttes.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ifølge fagchef Kim Ulv Christensen har vi i Ringkøbing-Skjern Kommune ca. 650 borgere, som alene har ledighed som problem - det vil sige, at der er tale om borgere, som er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde (de er raske). Ifølge fagchefen er de sammen 650 borgere imidlertid ikke motiveret for at komme i arbejde. Set ud fra mit synspunkt så er dette ikke i orden. Hvis man kan arbejde, så skal man arbejde, hvis der er arbejde at få. Ellers så skal kassen lukkes.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bestemt ind og se på, hvordan vi bedre kan få skabt en kommune i balance. det skal være attraktivt at flytte til hele kommunen, også de små landsbysamfund.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går faktisk rigtig godt her i Vestjylland i forhold til ungdomskriminalitet - den har aldrig været lavere. Jeg har talt med det lokale SSP, og det forebyggende arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune er faktisk allerede meget velfungerende. Der er selvfølgelig områder man er OBS på, men generelt går det godt blandt de unge i vores kommune.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler både om flere cykelstier, men det handler også om at fordele sol og vind lige. Men ja, vi skal satse på cyklisterne - sundhedssignal.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi har råd! Kerneydelserne først! Og så må vi se om vi har penge til overs.....

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror faktisk, at det er begrænset hvor mange socialt udsatte boligområder vi har i Ringkøbing-Skjern Kommune.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flygtninge som er her skal integreres på arbejdsmarkedet og derudover skal vi ikke have flere flygtninge. Jeg går ind for et asylstop i Danmark og en omlægning af hele asylpolitikken.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, i den kommunale ældrepleje - på plejehjemmene - skal forholdene være ens for alle. Selvfølgelig afhængigt af individuelle behov. Til gengæld går jeg fuldt og helt ind for private plejehjem og her skal det selvfølgelig være tilladt at indrette sig som man vil.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som tidligere nævnt, så skal området generelt tilføres penge og så må vi ind og se på, hvordan vi konkret får udnyttet de ekstra ressourcer bedst muligt. Mit fokus er dog klart: der skal styr på kerneydelserne og mennesket skal i centrum. Det er tid til forandring.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidatens valgvideo

02:03

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti
Borgmesterkandidat Ringkøbing-Skjern Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2009

Master Klinisk psykologi, Antioch University, Californien

1989 - 1994

Kandidat Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Facilitator Holstebro Kommune

2013 - 2016

Rådgiver Holstebro Kommune
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti
Borgmesterkandidat Ringkøbing-Skjern Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2009

Master Klinisk psykologi, Antioch University, Californien

1989 - 1994

Kandidat Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Facilitator Holstebro Kommune

2013 - 2016

Rådgiver Holstebro Kommune