PERSONPROFIL

Niels Callesøe

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Favrskov Kommune

F

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Skattepolitik
  • Miljø og klima
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

1: IT-politikere er fuldstændigt fraværende på Christiansborg. De mange, omfattende skandaler omkring offentlige IT-systemer vidner om en stor mangel på branchekendskab og forståelse for komplicerede IT-løsninger blandt de folkevalgte. Det stiller jeg op for at lave om på.

2: Skattesvindel, hvidvaskeri af kriminelles pengestrømme og overdreven grådighed i finanssektoren, har de seneste år gjort det fuldstændig tydeligt, at der er noget galt. Bankerne skal tøjles, profitten skal føres tilbage til borgerne og der skal skrues kraftigt op for indsatsen mod skattefusk og de andre banditter i habitter. Det stiller jeg op for at sætte på plads.

3: Klimadagsordenen, og dermed energipolitik, er vor tids mest centrale problemstilling. Desværre kommer diskussionerne ofte til at handle om ting i småtingsafdelingen, der intet rykker. Samtidig mangler de siddende politikere modet til at ændre på de ting, der virkelig kan gøre en forskel. Det stiller jeg op for at gøre noget ved.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig. Danske jobs på danske vilkår og i dansk kvalitet.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have genrejst vores dagpengesystem. Dette kan være et skridt på vejen.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvor det er relevant. Men der mangler, for eksempel, i høj grad sundhedspersonale.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et skråplan. I stedet skal vi få fjernet brugerbetaling på tandlæge og psykolog.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har absolut ikke vist sig at være tilfældet.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er svært med nødvendigt at prioritere i hvilke behandlinger der tilbydes.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitik dækker over for meget til at kune sige entydigt ja eller nej.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede let, i de tunge sager. Problemet er hjemsendelserne, ikke at dømme til udvisning.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loftet skal fjernes eller justeres så børn ikke skal vokse op i fattigdom i Danmark. Det er simpelthen for usselt i vores rige samfund.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er entydigt, at højere lighed fører til bedre livsvilkår og bedre stabilitet i samfundet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er noget pjat. Stort set alle vil gerne arbejde, og det er ingen fornøjelse af være på understøttelse.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det peger alle undersøgelser og lærernes organisationer på. Men meget kan løses ved at kommunerne vælger at være fleksible.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt sikkert. Vores børn har brug for ro på i hverdagen og de yngste får ikke andet end stress og dårlige oplevelser af tests.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt, ja. Det giver langt flere problemer for de almindelige skoler end de sparede penge giver tilbage.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt en dårlig idé. Men intet kan, eller skal, forhindre den ældre i at købe sig til services af mere luksus-karakter.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal langt hellere sikre, at vi opkræver al den skat, der er skyldig.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk modsætning.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har ikke vist sig at være en model for dette, der ikke koster langt mere end den giver. Der er andre måder, der er bedre til at ændre vores vaner.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Præcis som alle har de samme rettigheder, er skatten en af de fælles pligter. Dem, der har mest, kan bære at betale mest.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt sikkert fejl i ordningen. Men overordnet er det rimeligt, at byrderne fordeles mellem kommunerne.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ofte en god idé, men afhænger af konjunkturerne.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal tværtimod pålægges at betale for de byrder deres forbrug ligger på resten af samfundet i form af forurening eller krav til infrastruktur.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet er netop en indikator for hvor stærk vores økonomi er.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores samfund bygger på at alle har de samme rettigheder og pligter.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at nedbringe alkoholforbruget, særligt hos unge. Om et forbud er den rigtige vej, er jeg mere i tvivl om.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg erkender, at jeg ikke ved nok om vores forhold til Rusland, til at kunne svare på spørgsmålet.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede beskåret vores støtte til verdens svageste markant. Der skal ikke skæres yderligere.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal generelt ikke have mere militær. Men det kan i sidste ende være nødvendigt at kigge til EU hvis NATO svækkes yderligere.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskningen viser, at det ikke hjælper at straffe mere. Vi skal straffe bedre, og vi skal forebygge mere.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle fagfolk taler imod. Selvfølgelig skal vi ikke det.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskningen viser, at det ikke hjælper at straffe mere. Vi skal straffe bedre, og vi skal forebygge mere.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men vi genbruger allerede meget. Der er andre miljøområder, der er vigtigere at sætte ind på.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, "forureneren betaler" er et godt koncept.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men det vigtigste er, at der kommer en afklaring, der holder i lang tid.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke generelt. Men der er både områder hvor EU burde mere og områder, hvor det kunne fylde meget mindre.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut ikke. Vi har brugt milliarder på det, og ikke fået andet ud af anstrengelserne end lange køer og mangel på politi andre steder.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er helt sikkert et af de tiltag, der vil gøre en forskel uden at give afkald på vores integritet.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget, der kan gøres bedre. Men det danske velfærdssamfund fungerer faktisk langt bedre end sit rygte.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sjældent tilfældet. Det offentlige skal ikke løfte alle opgaver, men de komplicerede velfærdsopgaver taber kvalitet ved at blive udført i det private, når der skal udbetales profit.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er generelt en misforståelse. Der er meget, der kan gøres bedre, men folk er ikke ansat for sjov, og der er ingen grund til at nedgøre deres arbejde.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er særligt sårbare drikkevandsinteresser, som for eksempel i området lige omkring en boring, så skal der naturligvis kunne sættes grænser for hvad og hvordan der kan sprøjtes.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er stort set aldrig nødvendigt at tvinge nogen til at flytte og det bør være allersidste udvej. Men det er klart, at en enkelt nægter ikke skal kunne holde en hel boligblok tom i årevis.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik der er god og effektiv at bruge, reducerer trængsel langt bedre end en udvidelse af E45. Jeg er dog ikke imod en udvidelse i sig selv.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

1999 - 2003

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2010 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1994 - 1996

Studentereksamen, Århus Statsgymnasium

Erhvervserfaring

2014 - nu

IPTV Systems Architect Waoo!

2013 - 2014

Senior IT Systems Engineer Waoo!

2009 - 2013

IT Systems Engineer Waoo!

2008 - 2009

Operations Technican Smile Content

2006 - 2008

Network administrator TDC

2003 - 2006

Operations Technician TDC

2003 - 2004

freelance writer TDC / Boomtown

1999 - 2003

Technical Support TDC
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

1999 - 2003

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2010 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1994 - 1996

Studentereksamen, Århus Statsgymnasium

Erhvervserfaring

2014 - nu

IPTV Systems Architect Waoo!

2013 - 2014

Senior IT Systems Engineer Waoo!

2009 - 2013

IT Systems Engineer Waoo!

2008 - 2009

Operations Technican Smile Content

2006 - 2008

Network administrator TDC

2003 - 2006

Operations Technician TDC

2003 - 2004

freelance writer TDC / Boomtown

1999 - 2003

Technical Support TDC

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds