PERSONPROFIL

Mette Foged

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 5. januar 1980 i Mols Gift 2 børn

Å

Mette Foged (AL) har siden 2018 været byrådsmedlem i Syddjurs Kommune for Alternativet. Hun er i den igangværende periode medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø.

Hun har siden 2016 arbejdet som naturvejleder ved Karpenhøj Naturcenter. Tidligere har hun blandt andet arbejdet som lærer og pædagog på Romalt Friskole og som naturvejleder ved Naturcenter Syddjurs. Desuden er hun formand for fællesbestyrelsen for Molsskolen og Børnehaven Mols. Hun har studeret biologi ved Aarhus Universitet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 357 Alternativet in total 950

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

LOKAL UDVIKLING
Jeg brænder for udviklingen af lokalsamfund, hvor vi skal have meget mere magt til borgerne. Vi skal have kommunalt-borgerdrevne partnerskaber hvor lokale aktører kan byde ind på f.eks. en kommunal serviceopgave. Der skal indføres borgerbudgetter således at lokalbefolkningen får mulighed for at bestemmer over en del af det kommunale budget til lokale aktiviteter og projekter.

VORES BØRN I CENTRUM
Børnene de vigtigste i samfundet så vi skal have skabt de allerbedste betingelser for dem fra de bliver født og til de er færdige med en ungdomsuddannelse. Det er nærvær i daginstitutioner hvor tiden skal bruges på børnene og ikke administration. Det er friere folkeskoler hvor der er mere tillid og mindre kontrol. Plus fokus på læring og dannelse fremfor karakterer

VILD MED VILJE
Vi have gjort noget ved tilbagegangen i biodiversiteten og her kan vi alle være med fra vores private haver, over landbrugsjorden som bør dyrkes økologisk til den kommunale jord hvor vi skal slippe naturen fri! Der skal plantes flere træer, grøftekanterne som er vigtige levesteder og spredningkoordidorer for dyr og planter skal være mere vilde og vi skal have fokus på vores drikkevand.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal istedet udvikle og styrke vores lokale folkeskoler. De er den vigtigste del af vores lokalsamfund og med stærke folkeskoler kan vi skabe udvikling og tilflytning.

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være gode muligheder for både unge og gamle. Og jeg er overbevist om at det sagtens kan blive bedre i Syddjurs

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig tænke bosætning og udvikling men ikke hvis vi skal gå på kompromis i forhold til naturen. Derfor skal alle planer omkring udstykninger overvejes nøje. Samtidigt er der mange ledige byggegrunde andre steder i kommunen som vi bør prioritere at få solgt først.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal arbejdes på en mere fleksibel kollektiv trafik hvor der ikke skal køre tomme busser rundt men istedet tænkes nye løsninger og samarbejde med private.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan næsten ikke være mere enig! Syddjurs kommune skal have en meget mere ambitiøs affaldssortering. Den eksisterende sortering skal udvides med følgende fraktioner: emballage, tekstil, blød plast og madaffald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med et aktivt idrætsliv så vi skal sikre at vores haller, svømmehaller mm er i god stand. Samtidigt skal de enkelte idrætsforeninger hjælpes med at finde og fastholde de frivillige.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et levende kunst- og kulturliv udvikler os som mennesker. Vi skal have fokus på både finkultur og populærkultur og vi skal sætte fokus på de mennesker der skaber og udøver kunst og kultur. Her skal vi give rum til kreative frizoner i f.eks. tomme bygninger.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcerne i kommunen bør fordeles med hensyntagen til de tre bundlinjer hvor vi udover økonomien også tager miljøet og det sociale ind i betragtningerne. Det er helt centralt i Alternativets politik at vi ikke ser på økonomien særskilt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere i Syddjurs skal ses som en ressource for vi har alle noget at bidrage med. Men vi skal tænke bæredygtig integration hvor vi som kommune samarbejder med lokalsamfundene på at integrere vores nye borgere. Derfor skal vi også sørge for bosætning af flygtningene i alle dele af kommunen så lokalsamfundene kan overskue opgaven. Det kræver så at vi som kommune stiller billige lejeboliger til rådighed samt sørger for en velfungerende kollektiv trafik.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne fra Syddjurs kommune siger at det ikke er tilfældet. Dog skal vi have øjnene op for mulighederne i at lave samarbejde ml. det offentlige, det private og frivillige i såkaldt fjerde sektor-samarbejder sådan at vi sikrer den bedste service for vores ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe en folkeskole i Syddjurs som har høj kvalitet. Det kræver et fokus på lærernes arbejdsvilkår, på elevernes dannelse og læring samt at skolerne får lige vilkår at arbejde under. Derfor skal der ihvertfald ikke spares på skoleområdet!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om at de kommunale sagsbehandler gør et stort arbejde. Vi skal dog arbejde på at få et mere fleksibelt beskæftigelsessystem hvor der skal stilles rådgivning og vejledning til rådighed men også være tillid til de arbejdsløse så de ser sig som en ressource og at de kan bidrage med det de kan.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal istedet se på hvilken kvalitet vi får for pengene.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere indflydelse ud i lokalsamfundene. Det er både i forhold til et styrkelse af distriktsrådene men også ved at lade områderne råde over en del af det kommunale budget som skal bruges på lokale udviklingsprojekter.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for at alle vores unge får en ungdomsuddannelse og at der er gode og spændende ungdomsmiljøer i kommunen. Så er vi kommet rigtig langt i forhold til det forebyggende arbejde. Derudover skal vi have fokus på at uddanne vores forældre så alle børn får en god start på livet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et sammenhængende cykelstinet i Syddjurs sådan at det bliver sikkert for alle at transportere sig til skole og arbejde. Sådan en prioritering vil betyde at flere vil tage cyklen og vi kan dermed nedsætte antallet af bilerne på vejene.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen skal prioriteres på lige vilkår med økonomien og livskvaliteten for borgerne i kommunen. Derfor skal der selvfølgelig være plads til erhvervsudvikling men det skal placeres steder hvor der allerede er eksisterende virksomheder så de kan indgå i samarbejde omkring affaldshåndtering, samtransport mm.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur giver os øget livskvalitet og det skal vi som en bæredygtig økonomi og bedre naturkvalitet have fokus på at skabe for borgerne i Syddjurs. Men det vigtigteste er at skabe rum for dem der udøver og udvikler kunst og kultur.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have aktiveret borgerne i boligområderne og give dem indflydelse på deres område.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde på at skabe en konstruktiv integration hvor de nye borgere ses som en ressource og ikke en udgift. Derfor skal vi hjælpe flygtninge med at blive en aktiv del af alle lokalsamfundene i kommune. Det er måske en udgift på kort sigt men vil på langt sigt giver færre udgifter til sociale ydelser.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige vilkår for alle.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere i Syddjurs skal ses som en ressource og vi skal generelt skabe en socialpolitik der er tæt på den enkelte borger og hvor det er de menneskelige vurderinger der udgør udgangspunktet for den enkelte sagsbehandling

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er det vigtigste i samfundet og derfor bør vi ikke spare på det område. Vi bør dog sikre at antallet af pædagoger skaber mere nærvær og ikke mere bureaukrati. Vi skal også have fokus på at børn skal have lov til at være børn!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sætte ind på at tiltrække iværksættere og grønne virksomheder. Så det er mere en målretning af vores indsats fremfor flere penge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indtægterne fra skat er vigtigt for at have råd til velfærdsydelser og grønne prioriteringer. På sigt skal vi dog arbejde for en mere gennemsigtig skattepolitik.

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø Syddjurs Kommune, Alternativet

Uddannelse

Cand.scient.bio Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Naturvejleder Karpenhøj Naturcenter
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø Syddjurs Kommune, Alternativet

Uddannelse

Cand.scient.bio Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Naturvejleder Karpenhøj Naturcenter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds