PERSONPROFIL

Kenneth Mikkelsen

Venstre

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Herning Kommune

V

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Bureaukrati
  • Økonomi
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

DANMARK I BEDRE BALANCE
Danmark er ét land, og alle bidrager til fællesskabet. Derfor skal statslige investeringer og forbrug også tilgodese alle egne af landet. Det skal bidrage til bosætning, understøtte erhvervsudvikling, sikre øget uddannelse og skabe lige adgang til eksempelvis kulturoplevelser.

ET KONKURRENCEDYGTIGT ERHVERVSLIV
Erhvervslivet er livsnerven i ethvert samfund og skal derfor sikres de bedst mulige vilkår for at kunne agere konkurrencedygtigt i en verden, som præges af konstant øget globalisering. Der skal stilles rimelige krav, men ikke sættes unødige hindringer i vejen for det frie initiativ.

ET TOPTUNET VELFÆRDSSYSTEM
I et land med et rekordhøjt skattetryk skal vi konstant stræbe efter et velfærdssystem i verdensklasse. Her skal borgeren sættes i centrum, og forskellige fagligheder spille sammen. Borgerne skal behandles som selvstændige individer og mødes med princippet om ”hjælp til selvhjælp”

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En bred politisk aftale sikrer ro om dagpengesystemet. Aftalen gør det attraktivt at tage et arbejde, samtidig med at der sikres fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Der bør derfor ikke ændres i reglerne.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor tilhænger af arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU. Men arbejde udført i Danmark skal foregå under danske løn- og arbejdsvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af verdens største offentlige sektorer, og samlet set er der ikke behov for at den vokser yderligere.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige adgang til vores sundhedssystem.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et svært dilemma for her kommer vi tæt på spørgsmålet: Hvad er et menneskeliv værd i kroner og ører ? Vi skal først og fremmest sikre dokumenteret effekt af den medicin og de behandlingsmetoder vi anvender. Samtidig skal sundhedspersonalet konstant vurderer alternativer til de allerdyreste typer medicin. Omvendt skal vi også bidrage til fortsatte udvikling, og være villige til at betale for denne.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke så optaget af, om opgaverne løses af offentlige eller private aktører. Men jeg er optaget af, om vi får den bedst mulige kvalitet til den bedste pris. For at sikre netop dette er konkurrence en vigtigt parameter.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indvandrere og flygtninge som begår grov kriminalitet i Danmark, har ikke noget at gøre her. Her skal vi gøre hvad vi kan for at få dem udvist. Vi skal dog stadig holde os indenfor de internationale konventioner, som vi har tilsluttet os.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærligheden kender ingen grænser, og det skal den heller ikke. Derfor skal danske statsborgere naturligvis kunne få en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Der kan sagtens stilles rimelige krav omkring forsøgelsespligt i en periode, ligesom der skal holdes øje med, at ordningen ikke misbruges.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af en stram udlændinge politik. Kun på den måde sikrer vi at de som kommer til Danmark for at søge beskyttelse kan få en ordentlig og værdig behandling. Jeg er derimod ikke tilhænger af unødig symbolpoltik på udlændingeområdet.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i et internationalt perspektiv, så er Danmark et af de mest lige samfund i verden. Der skal stadig være et incitament til at yde den ekstraordinære indsats, høste udbytte af at løbe en risiko.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde. Derfor er det sund fornuft, at have et loft for, hvor meget en person eller en familie kan modtage af offentlige ydelser. Kontanthjælpsloftet har hjulpet mange i beskæftigelse, og den bedste hjælp vi kan give en kontanthjælpsmodtager er et job og muligheden for at forsørge sig selv og sin familie.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde. Regeringen har over de sidste fire år rettet markant op op dette, og det er min vurdering, at et fornuftigt leje er fundet.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at debatten om karakterer og nationale tests fylder langt mere i den offentlige debat, end de gør i dagligdagen rundt om på skolerne. Karakter og tests er god redskaber til at sikre, at den enkelte elev får den rette hjælp og undervisning, og derved bliver dygtigere.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De unge skal have mulighed for at pleje fritidsinteresser samt have et fritidsjob. Det giver socialt fællesskab og er en del af den enkeltes udvikling. Derfor skal skoledagen tilrettelægges så den ikke bliver helt så lang.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget der tyder på, at målet om øget inklusion er gået for vidt. Børn med særlige behov skal så vidt mulig have et tilbud der passer til den enkelte.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske velfærdsmodel tilsiger, at der er lige adgang for alle. Det gælder også på ældreområdet.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alene på grund af det faktum, at vi lever længere er det nødvendigt at prioritere flere midler til ældreområdet. Vi skal sikre at alle ældre får en værdig alderdom. Derfor skal vi stole på fagligheden hos eksempelvis SOSU-assistenten, og lade de varme hænder arbejde med pleje og omsorg frem for unødigt bureaukrati.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er indgået en bred politisk aftale på pensionsområdet. Den aftale skal ikke ændres. Hvis ældre ønsker at blive et par år længere på arbejdsmarkedet, så er det positivt. Dette er forbundet med en økonomisk gulerod, som flere heldigvis vælger at benytte sig af.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende udligningsordning er på rigtig mange områder skruet helt forkert sammen. Den er uigennemskuelig, den tilgodeser i nogle tilfælde de forkerte kommuner. Det må være i alle partiers interesse, at den hurtigst muligt laves grundlæggende om.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af en flad momsstruktur, da differentieret moms giver anledning til øgede administrative byrder.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sikring af kernevelfærden har topprioritet, mens eventuelle skattelettelser bør gives i bunden, så den kommer alle til gavn. Først herefter kan topskattelettelser komme på tale.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked. I Danmark skal vi sikre, at virksomhedernes konkurrencevilkår ikke svækkes i forhold udenlandske konkurrenter.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal konstant investeres i den offentlige velfærd. Fokus skal være på at styrke kvaliteten.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi tradition for, at arbejdsmarkedets parter selv aftaler lønniveauet. Det er jeg helt tryg ved, at de også fortsat gør i fremtiden med mindst mulig politisk indblanding.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unge mennesker mellem 16 og 18 har som udgangspunkt en sund dømmekraft. Forholdet omkring den unge og alkohol er et forhold som skal håndteres mellem den unge og dens forældre.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste måde at give økonomisk støtte til familierne er ved at sikre, at det bliver billigere at være dansker. Vi skal derimod ikke have familierne på mere offentlig forsørgelse.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne, at forsvarsforbeholdet afskaffes på sigt. Jeg mener grundlæggende, at forsvarsforbeholdet skader Danmarks muligheder for at være med til at skabe stabilitet og fred. Og derfor håber jeg, at der kommer en dag, hvor vi ikke har et forsvarsforbehold. Så Danmark på sigt kan være med i eksempelvis fredsbevarende operationer med de andre EU-lande.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Truslen fra et stadig mere aggressivt Rusland er helt reel. Eksempelvis Ruslands handlinger i Ukraine er uacceptable, og som en del af både EU, NATO og FN bør vi sige fra overfor Rusland.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark lever vi op til vores internationale forpligtigelser, og bidrager med 0,7 pct. af vores BNP. De midler skal vi fortsat bruge, og sikre at de anvendes klogest muligt.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er børn, og op til de er 15 år skal det være forældrene, som tager ansvar for deres børn. I særlige tilfælde kan kriminelle børn være kommet så langt ud, at myndighederne må træde til. Et barn under 15 skal dog ikke straffes, men istedet hjælpes.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet der involverer vold, skal straffes hårdt og hurtigt. Det gavner danskernes retsbevisthed. Det sikrer at offeret ikke skal stå ansigt til ansigt med gerningsmanden. Det virker forhåbentlig præventivt.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt. Straffene for alvorlig kriminalitet skal være hårde. Det handler nemlig også om offerets retfærdighedsfølelse. Samtidig skal vi styrke det forebyggende arbejde, så eksempelvis unge mennesker ikke kommer ind i en kriminel løbebane.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked. I Danmark skal vi sikre, at virksomhedernes konkurrencevilkår ikke svækkes i forhold udenlandske konkurrenter.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores verden består af knappe ressourcer. Det danske pant-system er et godt eksempel på genbrug der virker. Det eksempel bør tjene til inspiration både i Danmark og uden for landets grænser.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som et vigtigt led i den grønne omstilling, har den nuværende regering fremlagt et ambitiøst mål om, at en mio. biler i 2030 skal være klimavenlige. For at nå de mål bør afgifterne på disse biler i årene frem til 2030 holdes på et meget lavt niveau.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores EU medlemskab gør os både rigere og stærkere, og er derfor en klar fordel for Danmark. Men vi skal også sige fra, når EU går for langt. Eksemplet om at EU skal bestemme barselsregler i Danmark er et eksempel på, når EU samarbejdet går for vidt.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En middel til at forhindre flygtninge- og asylstrømninger til Europa og Danmark er ved at sikre hjælp til disse i nærområderne. En oplagt fælles europæisk opgave.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af fri bevægelighed i Europa, men det er en forudsætning at der er styr på EU's ydre grænser.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er ikke, om det er en offentlig eller privat aktør, der står for udførelsen af en opgave. Det afgørende er, at den service, der kommer ud af det, er i topkvalitet. Skatteydernes penge skal bruges bedst muligt. Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaverne sikrer vi bedst mulig velfærd for pengene.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er generelt alt for meget bureaukrati i det offentlige. Det rammer både det offentlige, borgerne og erhvervslivet. Ved at sætte medarbejderne mere fri og ved at stole på deres faglighed, kan der skabes en langt mere effektiv offentlig sektor.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af verdens største offentlige sektorer. Fordelingen mellem administration og "varme hænder" kan godt blive bedre. Det kræver politisk handling på i kommunerne og på Christiansborg, ligesom det kræver en større grad af tillid og mindre grad af kontrol.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi forholdsvis strenge miljøkrav til landbruget, og jeg mener derfor ikke at der er behov for yderligere skærpelser. Dansk landbrug hører til nogle af verdens bedste. Det gælder i forhold til dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, effektivitet og klimaaftryk pr. produceret enhed. Den udvikling skal vi fortsætte og udbrede til resten af verden. Men dansk landbrug er også i international konkurrence, og vi skal derfor værne om et konkurrencedygtigt dansk landbrug.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det beror naturligvis på en sikkerhedsmæssig vurdering på de enkelte vejstrækninger. Vi bør fokusere på at udbygge en række vejstrækninger til 2+1 veje, som dels øger muligheden for bedre fremkommelighed, dels øger sikkerheden og endelig giver mulighed for øget hastighed.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er vindenergiens foregangsland i hele verdenen, og vi skal derfor bakke op om vindenergi som en vigtig del af den grønne omstilling. I Danmark har vi meget uspoleret natur i forbindelse med vores kyststrækninger. Det er til stor glæde for os alle, og bidrager med store turistindtægter. Når den teknologiske udvikling nu muliggør, at flytte møllerne langt ud på havet, så skal vi gøre det. Kun derved værner vi om vores unikke natur, og spiller ikke hasard med vores turistindtægter.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2009 - 2014

Kredsbestyrelsesformand Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

Næstformand Herningsholm Erhvervsskole

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Erhvervsakademi MidtVest

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Innovatorium Herning A/S

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Dansk Erhvervsfremme

2015 - nu

Repræsentantskabsmedlem MCH A/S

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem DAMRC

2014 - nu

Bestrelsesmedlem Midtjysk Lederforum

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Herning HF & VUC

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem Den erhvervsdrivende fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter (Innovest)

2012 - 2014

Medlem Energirådet - Ringkøbing-Skjern

2013 - 2014

Medlem Videnudvalget - Ringkøbing-Skjern

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem Vestjysk Lederforum

2007 - 2011

Bestyrelsesmedlem Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Uddannelse

1988 - 1990

HF student Holstebro Gymnasium & HF

Erhvervserfaring

2014 - nu

Erhvervsdirektør Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

2014 - 2018

Adm. direktør Innovatorium Herning A/S

2012 - 2014

Erhvervsdirektør Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2009 - 2014

Kredsbestyrelsesformand Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

Næstformand Herningsholm Erhvervsskole

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Erhvervsakademi MidtVest

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Innovatorium Herning A/S

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Dansk Erhvervsfremme

2015 - nu

Repræsentantskabsmedlem MCH A/S

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem DAMRC

2014 - nu

Bestrelsesmedlem Midtjysk Lederforum

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Herning HF & VUC

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem Den erhvervsdrivende fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter (Innovest)

2012 - 2014

Medlem Energirådet - Ringkøbing-Skjern

2013 - 2014

Medlem Videnudvalget - Ringkøbing-Skjern

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem Vestjysk Lederforum

2007 - 2011

Bestyrelsesmedlem Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Uddannelse

1988 - 1990

HF student Holstebro Gymnasium & HF

Erhvervserfaring

2014 - nu

Erhvervsdirektør Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

2014 - 2018

Adm. direktør Innovatorium Herning A/S

2012 - 2014

Erhvervsdirektør Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds