PERSONPROFIL

Katja Hillers

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 7. august 1973 i Skanderborg Single 2 børn

B

Katja Hillers var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Skanderborg kommune. Katja Hillers blev ikke valgt ind.

Hun er født i Skanderborg og opvokset i Alken. Hun har haft skolegang på Bjedstrup Skole, Mølleskolen i Ry og sidenhen Skanderborg Gymnasium. Efter 15 år med studier i Aalborg og Aarhus vendte hun i 2007 tilbage til Ry, hvor hun nu bor og arbejder som økonomi- og udviklingsansvarlig i den socialøkonomiske virksomhed Living by Heart. Hun har to børn på 20 og 16 år.

Hun arbejder også som frivillig tidligere som træner i Ry Håndbold, og nu som formand for Natteravnene i Ry. Hun var i 2017 med til at stifte forældreforeningen Synlige Voksne i Ry. Hun sidder også i mange bestyrelser bla. tidligere i forældrebestyrelse i hendes børns daginstitutioner, bestyrelsen i Ry Håndbold og senest i Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig, hvor hun har siddet siden 2013.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 216 Radikale Venstre in total 2299

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Børn og unges trivsel
Skanderborg Kommune skal være kendetegnet ved børn og unge i trivsel. Vi skal investere i skolerne, så der er ressourcer til trivsel, fællesskab og inklusion. Vi skal sætte skolerne fri og lade dem sætte egne mål og retninger. Vi skal dyrke den åbne skole. Vi skal nytænke og udvikle den forebyggende indsats. Vi skal samarbejde med det stærke foreningsliv, herunder støtte inklusion i foreningerne.

Inddragelse, åbenhed og gennemsigtighed
Skanderborg Kommune skal være kendetegnet ved åbenhed og gennemsigtighed, og ved inddragelse af borgere, erhvervsliv og foreninger i de beslutningsprocesser, der vedrører dem. Vi skal sikre en pålidelig og rettidighed sagsbehandling. Vi skal turde erkende udfordringer. Vi skal sikre dialogen mellem borger og politiker, prioritere debatten mellem politikere, og styrke samarbejdet mellem politikere og forvaltning.

Plads til alle på arbejdsmarkedet
Skanderborg Kommune skal være kendetegnet ved et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til og brug for alle borgere. Vi skal sikre samarbejde med og yde information og vejledning til virksomhederne, så de er bedst muligt rustede til at rumme udsatte medarbejdere, herunder flygtninge, psykisk sårbare, fysisk handicappede m.fl.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er vigtigt, at vi i Skanderborg Kommune får gentænkt den forebyggende og kriminalpræventive indsats.

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart godt for Skanderborg Kommune at have Skanderborg Festival, og der er mange borgere, som nyder godt af festivalen. Men der er også mange borgere, som er generet af festivalen og mange borgere, som af forskellige grunde ikke nyder godt af festivalen.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, der ligger et stort arbejde i det nye byråd i forhold til at få genskabt en tillid til den politiske styring i Skanderborg Kommune, herunder forholdet mellem byråd og borgmester, mellem politikere og mellem politikere og embedsværk. Og det er et vigtigt stykke arbejde!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg Kommune gør det godt, og ligger allerede pænt i statistikkerne i forhold til, hvor meget der bruges på idrætsområdet. Derfor vil jeg hellere prioritere andre områder højere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være godt med flere ressourcer til kulturlivet, men Skanderborg Kommune har et velfungerende kulturliv, og derfor vil jeg hellere prioritere andre områder.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at de mest udsatte borgere får den rigtige hjælp og støtte!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er principielt en god idé at indtænke private aktører som supplement til den kommunale service, men jeg tror ikke på, at serviceniveauet vil stige - og kvaliteten af ældreplejen er afgørende for valget!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, der skal tages penge fra nogle af sundhedsområderne, men hvis jeg skal prioritere, er dette et af de vigtige sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættes flere ressourcer til skolerne, men prioriteringen af ressourcerne bør ligge hos den enkelte skole, hvorfor jeg ikke mener, det nødvendigvis skal være med til at nedbringe antallet af elever i klasserne på alle skoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at langt de fleste arbejdeløse ønsker at få arbejde, hvorfor spørgsmålet slet ikke er relevant!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg Kommune har en strategi, hvor der er fokus på de forskellige områder - lige fra centerby til lokalcenter og landsby - og jeg synes egentlig, der er en god balance i denne strategi.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, vi skal have gentænkt den forebyggende og kriminalpræventive indsats - og det kan vise sig, at der skal bruges flere ressourcer for at sikre den bedst mulige indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en helt fantastisk natur i store dele af Skanderborg Kommune - og den skal vi huske at passe på, også selvom vi gerne vil lave udstykninger.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg Kommune har allerede Skanderborg Festival og velfungerende kulturliv, hvorfor jeg hellere vil prioritere andre områder højere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede gjort en kæmpe indsats eksempelvis med helhedsplanen i Højvangen i Skanderborg, hvorfor jeg ikke mener, der skal afsættes flere ressourcer - men vi skal ikke glemme, at det kræver en fortsat indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, vi har den store udfordring med integration af flygtninge i Skanderborg Kommune - vi har i det hele taget ikke mange flygtninge, men vi skal sikre en ordentlig integration af dem, vi har,

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener alle ældre skal have ret til en værdig minimumspleje af høj kvalitet. Derudover skal det stå frit for for dem, der har ekstra ressourcer at tilkøbe tillægsydelser - jeg kan dog tvivle på, om jeg synes, det er en kommunal opgave at tilbyde dette.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, der skal tages penge fra nogle af sundhedsområderne, men hvis jeg skal prioritere, er dette et af de vigtige sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Cand. Merc. i økonomistyring Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Økonomi- og udviklingsansvarlig Living by Heart ApS
B

Uddannelse

Cand. Merc. i økonomistyring Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Økonomi- og udviklingsansvarlig Living by Heart ApS