PERSONPROFIL

Karina Due

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Født 23. november 1966 gift

O

Karina Due (DF) har titel af regionsrådsmedlem såvel som folketingsmedlem. I indeværende periode har hun ikke nogen udvalgsposter. Derimod varetager hun en post som dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti i Folketinget. Da hun i 2015 fik plads som folketingsmedlem, måtte hun sige sin plads i Silkeborg Byråd op, men hun valgte af beholde den i Regionsrådet. Hun er uddannet kontorassistent og har også beskæftiget sig som sådan igennem en årrække.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Ældreområdet
  • Retspolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg er politiker med hjertet. Jeg lytter hver gang nogen ønsker at fortælle mig deres historie. Og så har jeg en baggrund som ganske almindelig lønarbejder. Så jeg ved hvordan hverdagen er for folk der ikke nødvendigvis er akademikere. Stædighed og retfærdighedssans, er ord man ofte hæfter på mig. Jeg giver ikke op bare fordi en sag er besværlig.

En Ældrepolitik hvor respekt og værdighed er nøgleord, betyder meget for mig.
Dyrevelfærd har fyldt meget for mig. Naturligt nok da jeg er dyrevelfærdsordfører, men det er ikke kun politik for mig. Det er simpelthen hjerteblod.

Og så elsker jeg Danmark og alt hvad Danmark står for. derfor vil jeg gerne være med til at passe godt på vores land og vores værdier.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis vi halverer optjeningsperioden, vi det animere flere til at tage vikariater eller sæsonarbejde.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

konkurrence er en god ting MEN det skal være på lige vilkår

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

generelt er jeg imod brugerbetaling når vi snakker sundhed. Men der KAN være tilfælde hvor det er ok. Hvis man f.eks.kommer for at få abort nummer 5 kunne man godt fristes til at tænke på brugerbetaling

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja men man er nødt til at lave forsøg på forskellige patientgrupper for at finde ud af om nogle patienter kunne have gavn af den dyre medicin

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis man ikke er dansk statsborger og ikke kan finde ud af at indrette sig under dansk lov, skal man sendes hjem. Kort og godt

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er vigtigt at vi har en folkeskole der kan rumme alle børn. Både dem med udfordringer og dem uden. men det må ikke være på bekostning af kvaliteten af undervisningen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis der ikke var test, ville for mange elever falde igennem og jeg kunne frygte at man ikke ville opdage alle der har brug for ekstra hjælp. Jo før hjælpen sættes ind jo bedre.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I ældreplejen er det sociale aspekt næsten væk. De ansatte render livet af sig og det kan vi ikke være bekendt hverken over for de ældre eller de ansatte.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved vi jo ikke endnu. For mig er det vigtigt at vi får et bedre niveau i ældreplejen end vi har i dag. HVIS det så betyder at vi ikke kan finde pengene på andre måder end ved at hæve pensionsalderen må vi gøre det. Men det er vigtigt at der på samme tid sørges for de mennesker der er nedslidte. Det er IKKE dem der skal blive ved med at arbejde. Kun de som kan og vil.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis vi vil have et Danmark i balance er udligning nødvendig. ellers bliver der alt for stor forskel på at bo i storbyer og i landdistrikter.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er ikke en tanke jeg bryder mig om, for det koster mange penge at have børn, og hv

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg mener at vi skal blive ved med at give en god ulandsbistand. Men vi skal sikre os at pengene ikke går til de forkerte, og måske ender som betaling for våben. Der skal endvidere laves aftaler med modtagerlandene om at tage afviste asylansøgere tilbage når de får bistand fra Danmark. De to ting må hænge sammen

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

naturligvis skalk vi genbruge så meget som muligt, men vi skal også kikke på vores forbrugsmønster generelt.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er altafgørende for Danmarks fremtid at vi selv kontrollere hvem der kommer ind i Danmark og hvem der afvises.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal ryddes op i ligegyldige sagsgange så systemer bliver mere effektive. nøjagtig som man gør i det private.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

konkurrence er en god ting, MEN man må aldrig gå på kompromis med kvalitet. og det skal være på lige vilkår. alt andet er uacceptabelt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er omsonst at placere havvindmøller så de skæmmer udsigten for danskere og turister. Vi lever faktisk ret godt af turismen så vi skal tænke og godt om.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De steder hvor det giver mening er det ok, men der er også steder hvor det vil være for farligt. Vi ønsker ikke flere dræbte i trafikken, men på lige strækninger hvor der er godt udsyn er det ok.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er allerede strenge krav til landbruget. Og det er altså ikke kun landbruget der forurener. Jeg synes det er vigtigt at få alle aspekter med i stedet for at skyde på landbruget hver gang

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Dansk Folkeparti
Regionsrådsformand Region Midtjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

kontoruddannelsen indenfor administration kontor, HAndelsskolen Silkeborg
Kontorassistent Silkeborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2011 - 2012

Projektkoordinator Grundfos

2004 - 2011

Ansvarlig for det salgstekniske område Babydan A/S

2002 - 2004

Kontorassistent Babydan A/S

1994 - 2002

Klejnsmed Babydan A/S
O

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Dansk Folkeparti
Regionsrådsformand Region Midtjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

kontoruddannelsen indenfor administration kontor, HAndelsskolen Silkeborg
Kontorassistent Silkeborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2011 - 2012

Projektkoordinator Grundfos

2004 - 2011

Ansvarlig for det salgstekniske område Babydan A/S

2002 - 2004

Kontorassistent Babydan A/S

1994 - 2002

Klejnsmed Babydan A/S