PERSONPROFIL

Jakob Lindell Ruggaard

Enhedslisten

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Københavns Kommune

Ø

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere kollegaer til velfærdens helte. Lige nu løber de alt for stærkt. Hvis vi ikke får flere pædagoger, lærere, sygeplejersker og sosuer ud i velfærden, så kan vi ikke forbedre vores daginstitutioner, skoler, hospitaler og plejehjem.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest skal vi satse massivt på offentlig forskning i medicin, så medicinalindustrien ikke sidder på den livsvigtige viden. Medicinalindustrien sætter prisen på medicin alt for højt i mange tilfælde. Så højt at det kan dræne de offentlige pengekasser. Alle der bliver syge skal have tryg adgang til den bedste behandling. Men der skal være en dokumenteret effekt af ny, dyr medicin, som er bedre end de eksisterende alternativer før den skal bruges som standardbehandling. Vi skal

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe alle børn så godt, som vi overhovedet kan. Og det er fint at satse på inklusion, når det er muligt og rammerne er til det. Men ofte bliver det en spareøvelse. Der skal altid være ressourcer og tilbud til stede til de børn, som har et særligt behov. Det kan betyde flere lærere i klassen - så både klassen som helhed og det enkelte barn er glade og trives. Det skal afgjort også være muligt at barnet med særlige behov kan få lov at blive i specialklassen, når det er den bedste løsning

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus skal være på at blive klogere og blive et godt, lykkeligt og kritisk tænkende menneske - ikke på tomme tests, som gør ungdommen ulykkelig og presser dem.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal helt afgjort sikres bedre forhold for de ældre i landet. Men det står ikke i modsætning til at bygge bedre skoler, daginstitutioner og sygehuse. De rigeste i landet er kun blevet rigere i de sidste årtier. Og mange af dem gemmer deres formuer i skattely. Hvis vi fordeler pengene fair, så kan vi løfte velfærden flere af de steder, hvor der virkelig trænger til forbedringer.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Almindelige lønmodtagere har ikke en for høj løn. De eneste lønninger, som er helt utilstedeligt høje er lønningerne på direktørgangene i toppen af samfundet.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal målrettet bekæmpe fattigdom og arbejde for mere lighed i samfundet - men vi skal ikke gå på kompromis med vores universelle velfærdsmodel, som på trods af fejl og mangler er en rigtig fornuftig samfundsmodel.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er vokser flere og flere børn op i fattigdom. Det er helt utilstedeligt. Desuden fortjener børnefamilierne også mere tid til hinanden. Derfor går jeg ind for en 30 timers arbejdsuge.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden bør sættes markant op. Og vi skal ændre de kriterier den gives på. Nu går den ofte til dansk erhvervsliv i udlandet. Den skal i stedet gå til fattigdomsbekæmpelse og støtte til demokratisker bevægelse, faglig organisering, bekæmpelse af klimaforandringer etc.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skåret hele vejen igennem benet i mange af vores velfærdsområdet. Yderligere nedskæringer vil afgjort gå ud over kerneydelse. Vi skal investere i flere kollegaer til velfærdens helte i stedet for at spille hazard med vores fremtid ved at blive ved med at skære ned.

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2008 - 2015

Bachelor Litteraturhistorie og sociologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Ledelseskonsulent PROSA - forbundet af It-professionelle
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2008 - 2015

Bachelor Litteraturhistorie og sociologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Ledelseskonsulent PROSA - forbundet af It-professionelle