PERSONPROFIL

Iben Sønderup

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 13. maj 1969 i Nr. Kongerslev Gift 3 børn Bor i Randers Kommune

A

Iben Sønderup (S) er byrådsmedlem i Randers Kommune. Hun er næstformand for Miljø- og teknikudvalget samt medlem af Omsorgsudvalget.
Iben Sønderup har været politisk aktiv siden 2007, hvor hun blev valgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Favrskovkredsen. I oktober 2016 blev hun valgt som folketingskandidat for partiet i Randers Kommune.

Iben Sønderup er uddannet kandidat i spansk og nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet, og hun arbejder til daglig som lektor ved Aarhus Handelsgymnasium. Privat er Iben Sønderup gift, og hun er mor til tre børn.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for et mere retfærdigt Danmark, hvor vi passer på hinanden og på vores natur. Vores sundhedsvæsen skal have høj kvalitet, både når det gælder den fysiske og den psykiske sundhed. Uddannelse er Danmarks guld - vi skal udvikle og værne om vores uddannelser. De sikrer vores velfærd i fremtiden.

Jeg er i dag medlem af Randers Byråd. Herfra har jeg blandt andet rejst flere forureningssager.
Jeg kæmper for den lokale infrastruktur, og foreløbig er det største resultat en gangbro med elevatorer på Langå Station, som har været min mærkesag i flere år, og som nu er en realitet.
Jeg arbejder også for en klimabro i Randers, og for Østforbindelsen over Randers Fjord samt udvidelse af E45.
Jeg har deltaget i arbejdet for en lokal veteranstrategi, hvilket har bidraget til, at der i dag lokalt bliver taget bedre hånd om vores tidligere udsendte soldater m.fl. I Folketinget vil jeg arbejde videre for vores veteraner.
Jeg samarbejder gerne på tværs af partier for at nå resultater.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengesystemet er blevet udhulet gennem mange år. Derfor bør vi arbejde på at forbedre det igen. En kortere genoptjeningsperiode kunne være et element. Det bør vi være åbne for at diskutere.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet mange tusind flere patienter i sundhedsvæsenet. Men stort set ikke flere sygeplejersker på hospitalerne. Derfor har vi foreslået flere sygeplejersker. Og vi bliver også nødt til at sikre, at der er personale nok til at passe vores børn.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At det danske sundhedsvæsen er offentligt i så stor udstrækning bevirker, at forskningen har adgang til data for store grupper af patienter. Det giver virkelig gode muligheder for at forske endnu mere til gavn for vores alle sammens sundhed.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede brugerbetaling på tandlæger, fysioterapi, kiropraktor, fodterapeuter m.fl. Tværtimod burde vi nedsætte brugerbetalingen på fx tandlæger, i det mindste for de unge/de studerende.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende regler rammer danske statsborgere, der har arbejdet i udlandet og giftet sig der. Det bør ændres.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er alt for forsimplet i forhold til kompleksiteten af dette samfundsanliggende. I dag slipper kriminelle udlændinge for at blive udvist. Samtidig bliver børn som Mint og andre udvist. Det er fuldstændig ulogisk, og det går ud over de forkerte mennesker. Udlændingepolitikken fungerer ikke, på trods af alle de mange stramninger, som Venstre bryster sig af.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet bevirker at alt for mange børn vokser op i fattigdom. Vi vil lave reglerne om, og indtil det sker, vil vi indføre en børnepakke, så børn ikke skal vokse op i fattigdom.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale test presser børnene unødigt meget.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker at tilføre flere ressourcer til ældreområdet. Men det skal ikke gå ud over andre velfærdsområder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke hæve tilbagetrækningsalderen. Danske arbejdere og lønmodtagere er ofte nedslidte, før de når efterløns- eller pensionsalderen. Det er vi nødt til at handle på. Samtidig må niveauet i ældreplejen ikke forringes. Det skal opretholdes, og allerhelst forbedres.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Socialdemokratiet prioriterer vi velfærdssamfundet. Det offentlige og det private er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Den høje andel af børn i daginstitutioner sikrer, at vi har en af de højeste beskæftigelsesgrader i Europa. Og den frie adgang til sundhedsvæsenet sikrer at alle får behandling hurtigst muligt.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har det rigtige skatteniveau i Danmark - så længe alle betaler den skat, de skal. Vi vil målrette initiativer til erhvervslivet, særligt til små og mellemstore virksomheder, så de får mulighed for at investere i teknologi, udvikling og forskning. Men på den anden side ønsker vi at annullere regeringens skattelettelser til de rigeste erhvervsarvinger.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal huske, at lønninger bidrager til væksten i samfundet.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks unge har Europa-rekord i druk. Alkoholisme er et stort samfundsproblem, som vi burde gøre meget mere for at forebygge.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnechecken er allerede i dag indkomstafhængig, sådan at dem, der tjener mindst, får et højere beløb end de mere velstillede. Men vi har altid fokus på børnene, og derfor ønsker vi at der skal flere pædagoger i børnehaver med mange udsatte børn.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene er det vigtigste, vi har. Derfor vil vi prioritere daginstitutioner og skoler. Og vi vil målrette håndværkerfradraget til børnefamilierne, så de har bedre råd til at købe sig til opgaver, som kan være svære at nå i en presset hverdag.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker mere resocialisering. Men det er ikke en forhindring for skærpede straffe, fx for personfarlig kriminalitet.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

VI har et mål om 500.000 grønne biler i 2030.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være balance mellem konkurrenceevne og grønne afgifter. Men vi bør altid arbejde for at passe bedre på vores natur og miljø. Der er plads til mange forbedringer.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser, vil vi opretholde grænsekontrollen ved Danmarks grænser.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at stoppe den livsfarlige menneskesmugling over Middelhavet, hvor tusindvis af mennesker er druknet. Den indtil videre bedste idé til at stoppe denne trafik er at oprette modtagelsescentre i Nordafrika. Se mange flere detaljer i vores udspil "Retfærdig og realistisk - en udlændingepolitik, der samler Danmark". Find det på vores hjemmeside.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU har sikret freden i Europa. Og i mange tilfælde har EU sikret højere kvalitet, fx i naturbeskyttelsen. EU er på mange måder en ekstra tryghed for alle borgere i Europa. Men samtidig er arbejdskraftens frie bevægelighed et problem, særligt for danske 3F'ere. Her kunne vi trænge til en bedre sikring af danske lønmodtageres vilkår.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private udbydere skal tjene penge på de ydelser, som det offentlige ikke skal tjene på. Og når private udbydere går konkurs, skal det offentlige overtage straks. Det giver problemer. Derfor mener jeg ikke, der skal udbydes flere velfærdsopgaver, end der allerede bliver i dag.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det offentlige har vi store grupper af højtuddannede, velkvalificerede ansatte, som hver dag passer deres arbejde til gavn for borgerne. Dermed ikke sagt, at alt er perfekt. Men generelt gør vores offentligt ansatte et fantastisk stykke arbejde, som mange borgere måske ikke er helt klar over.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

E45 og Letbanen er ikke hinandens modsætninger. Det vil mindske trængslen på vejene, hvis flere bruger kollektiv trafik. Men samtidig er det vigtigt at udbygge E45 med tre spor i begge sider. Det gavner både trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores drikkevand er truet af nitrat, insecticider og pesticider. Derfor bør vi indføre mulighed for et forbud mod sprøjtning ved drikkevandsboringer.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 578 Socialdemokratiet in total 20396
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 391 Socialdemokratiet in total 16979

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Ældrepleje - Jeg kæmper for at prioritere ældreplejen, når vi har budgetforhandlinger.
Børn - vi skal have flere pædagoger i daginstitutionerne og flere ressourcer til skolerne
Miljø - mere skov og flere cykelstier. Grunde med jordforurening skal renses op. Vi skal passe på vores grundvand.
Veteraner - tidligere udsendte soldater, politifolk, sygeplejersker m.fl. skal anerkendes og have hjælp, hvis de har brug for det. Det vigtige arbejde med kommunens nye veteranpolitik bliver spændende at følge.

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt være, han forsøger. Men det lykkes ikke særlig godt.

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet skal arbejde for hele kommunen - både Randers by og de mindre lokalsamfund rundt om byen. Der skal være balance mellem land og by.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er vigtig, fordi det binder folk og kommune sammen. Vi skal altid søge efter at sikre, at også unge og ældre, der ikke selv har bil, kan komme rundt i kommunen. Det er vigtigt, at unge på landet kan tage bussen ind til deres uddannelse i Randers By. Samtidig skal vi sørge for at vedligeholde vores veje (og cykelstier). Hele trafiksystemet hænger jo sammen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede rigtig langt med at udrulle planen for affaldssortering i hele kommunen. Og snart har vi fået hele kommunen med. Her er vi foregangskommune, og andre kommuner lader sig inspirere af os.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi vedligeholder vores idrætshaller bedre, end tilfældet er i dag. Mange haller trænger til at blive renoveret.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er vigtigt. For det giver mening og indhold i tilværelsen. Vi har et fantastisk varieret kulturliv i Randers. Der er både de store etablerede institutioner som Værket, Randers Egnsteater, Randers Bibliotek, Randers Kunstmuseum og Museum Østjylland (det historiske museum). Men også de mere alternative kultursteder blomstrer, fx Gaia Museum for outsider Art, Von Hatten og Underværket.Vi har Randers Musikskole, med undervisning for både børn og voksne. Mange kor og flere gallerier

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se kommentar til ovenstående punkt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Randers Kommune er vi rigtig gode til at få nye flygtninge i arbejde. Det sker bl.a. ved, at de får en målrettet danskundervisning på Sprogcentret, så de hurtigt kan begå sig på virksomhederne. Samtidig har vi også fået et godt samarbejde med frivillige organisationer, bl.a. Venligboerne, hvilket også har løftet indsatsen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har set en stribe af konkurser i private ældreplejefirmaer de senere år. Og hver gang et firma går konkurs, skal kommunen tage over straks. Det er en stor udfordring for kommunerne. Og det viser sig jo også gang på gang, at ældrepleje, som skal give profit, bliver dyrere på lang sigt, samtidig med at det skaber usikkerhed for de ældre, at firmaerne kan lukke fra den ene dag til den anden. Her er det offentlige langt mere driftsikkert, og også billigere. Vores kommunale hjemmepleje er dygtige.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale sundhedsbudget er stort og dækker et meget kompliceret område, når ældreplejen hører her ind under. Derfor mener jeg ikke, det er en god idé at bruge penge på ét område, hvis det medfører, at vi er nødt til at tage fra et andet. Det hele skal hænge sammen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være bedre at sætte skatten en lille smule op. Med et minimalt højere skattebidrag fra hver borger ville vi få mange flere millioner til cykelstier, vejomlægninger, skovrejsning, ældrepleje, skoler, daginstitutioner, socialt udsatte osv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Randers Kommune har vi i flere år arbejdet med omådefornyelse i en række mindre byer og lokalsamfund. Den indsats fortsætter vi.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se ovenstående kommentar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for få penge til cykelstier i det kommunale budget. Især når man ser på, hvor mange cykelstier vi gerne vil etablere. Heldigvis har staten oprettet en ny cykelpulje, så vi kan ansøge om tilskud derfra. Men vi får ikke altid de penge, vi søger om. Så derfor bliver vi nødt til at bruge flere penge på cykelstier. Men pengene skal ikke tages fra andre trafikområder. Derimod skal der afsættes flere penge i budgettet til det.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har for lidt skov i Randers Kommune. Og vi har ikke nået de mål for skovrejsning, som vi selv havde sat. Skove giver renere luft og bedre drikkevand. Og så er det godt for sjælen at gå en tur i skoven. Derfor skal vi have plantet mere skov.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede i dag mange kommunale ressourcer på dette område i Randers Kommune. Og vi har rigtig mange gode projekter og initiativer i gang. Her vil jeg særligt pege på Helhedsplan for Nordbyen. Men også andre, mindre projekter gør en god indsats, fx BRUS og hjemløseindsatsen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det allerede rigtig godt på det område. Se kommentar ovenfor.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi et universelt og solidarisk velfærdssystem. Det skal vi værne om.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale sundhedsbudget er stort og dækker et meget kompliceret område, og både ældrepleje, psykisk syge og mange andre opgaver hører her ind under. Derfor mener jeg ikke, det er en god idé at bruge penge på ét område, hvis det medfører, at vi er nødt til at tage fra et andet. Det hele skal hænge sammen.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores normeringer er for lave, og det skal der gøres noget ved.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede i dag i Randers god service for virksomhederne. Men vi kunne godt se på, om vi kan gøre mere for iværksættere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Næstformand for Plan- og miljøudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Omsorgsudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - 2017

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Næstformand Vandmiljø Randers

2014 - 2015

Bestyrelsesmedlem Langå i Udvikling

2009 - 2011

Styregruppemedlem Kulturhuset Langå

2005 - 2010

Skolebestyrelsesmedlem Langå Skole

2009 - nu

Leder Kvindedagen i Langå

Uddannelse

1998 - 2004

Cand.Mag Spansk og nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Ejer Iben Sønderup Consult

2008 - nu

Lektor Aarhus Business College

2005 - 2010

Ekstern lektor Aarhus University

2004 - 2007

Underviser Aalborg Universitet

2001 - 2005

Underviser ES Sprog

2001 - 2005

Oversætter Møller-Petersen Oversættelser
A

Politiske hverv

2018 - nu

Næstformand for Plan- og miljøudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Omsorgsudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - 2017

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Næstformand Vandmiljø Randers

2014 - 2015

Bestyrelsesmedlem Langå i Udvikling

2009 - 2011

Styregruppemedlem Kulturhuset Langå

2005 - 2010

Skolebestyrelsesmedlem Langå Skole

2009 - nu

Leder Kvindedagen i Langå

Uddannelse

1998 - 2004

Cand.Mag Spansk og nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Ejer Iben Sønderup Consult

2008 - nu

Lektor Aarhus Business College

2005 - 2010

Ekstern lektor Aarhus University

2004 - 2007

Underviser Aalborg Universitet

2001 - 2005

Underviser ES Sprog

2001 - 2005

Oversætter Møller-Petersen Oversættelser

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds