PERSONPROFIL

Henrik Gottlieb Hansen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 19. maj 1957 Gift 2 børn

A

Henrik Gottlieb (S) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, hvilket han har været siden 2010. Han er formand for Hospitalsudvalget.

Hans uddannelsesbaggrund er erhvervsfaglig, og han har arbejdet som faglig konsulent i fagforeningen HK Østjylland. Privat er han gift med Anni, med hvem har han to børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4436 Socialdemokratiet in total 241361
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3221 Socialdemokratiet in total 240837

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for mere sammenhæng i sundhedsydelser, det skal forbedres mellem hospital - kommune - læge og ydelser i lokalområde. Det er den samlede oplevelse som har betydning for borgerne. Der bør være minimumsrettigheder for de sundhedsydelser som kommunen skal levere til en borger.
Bedre vilkår for psykiatrien, psykisk sygdom skal have samme vilkår som øvrig sygdom. Der er brug for mere økonomi og personale til psykiatrien.
Vi skal udbygge samarbejdet med kommunerne i psykiatrien og fortsætte de gode tiltag som er sket ved etablering af "Psykiatrien Hus" i flere kommuner.
Sikre beskæftigelse og uddannelse i hele regionen.
Bevare og udbygge det gode AKUTberedsskab.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare akutlægebiler og sikrer flere hjertestartere. Vi skal opgradere med paramedicinere i ambulancer.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedshuse i nærområder, hvor der er flere aktører. Region Midtjylland skal etablere lokaler hvis der ikke længere er en praktiserende læge i et lokalområde. Så kan læge, tandlæger, fysioterapeuter m.v leje sig ind. Kan suppleres med kommunale tilbud til genoptræning m.v.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har balance med 5 akuthospitaler og Silkeborg sygehus. Der skal etableres flere sundhedshuse i nærområder.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre muligheder for uddannelse i alle områder, betyder at flere tager uddannelse.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsætte med at prioritere ekstra økonomi til psykiatrien, som det er sket i budget 2018 i Region Midtjylland. Arbejde på bedre forståelse centralt for midler til psykiatrien, satspuljemidler skal erstattes med faste bevillinger.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at overholde budgetloven, så vi ikke straffes økonomisk. Men det er ikke muligt at spare yderligere, så tilfør flere midler ved kommende økonomiforhandlinger.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige skal overholde behandlings og ventetider. Sundhedsforsikringer betyder dårligere vilkår for borgere som ikke har en sundhedsforsikring. Den har du kun mens du er i arbejde.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst i hele Region Midtjylland.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

X-busser er en god løsning, hurtig og let adgang til arbejde og uddannelse. Vi skal tænke på andre løsninger på linjer med få passagerer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelsesinstitutioner i nærområdet, betyder at flere tager uddannelse.

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Socialdemokratiet
Formand for Det rådgivende udvalg for Psykiatriområdet og det specialiserede socialområde Region Midtjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Regionsrådet i Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Repræsentantskab TV2 Østjylland

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Faglig konsulent HK Østjylland
A

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Socialdemokratiet
Formand for Det rådgivende udvalg for Psykiatriområdet og det specialiserede socialområde Region Midtjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Regionsrådet i Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Repræsentantskab TV2 Østjylland

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Faglig konsulent HK Østjylland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds