PERSONPROFIL

Dorthe Hindborg

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Skanderborg Kommune

A

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt, at den ulighed vi i nogle år har set stige, igen bliver mindre.
Det er vigtigt at børn og unge med problemer hurtigere får hjælp. Vi skal se det som investering i mennesker, i bedre liv, og dermed værdi for vores samfund.
Vi skal tage klimaet alvorligt, og turde være ambitiøse, både med investering og regulering. I Danmark har vi meget at bidrage med til at løse klimaudfordringerne, vi har gjort det før og skal igen gå forrest i kampen for klimaet.
Vi skal være bedre til at passe på vores velfærdssamfund, og investere i det - så vi kan få hjælp fra fællesskabet når vi har brug for det undervejs i livet.

Jeg har en erhvervsuddannelse, og har mange år med mig fra arbejdsmarkedet. Det er erfaringer som er vigtige for mig.
-både når vi skal arbejde for at få flere unge til at søge, og gennemføre en erhvervsuddannelse.
- og når vi skal løse den bundne opgave det er at finde en løsning for de som ikke kan holde til arbejdet indtil pensionsalderen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i en del år nu gennemført besparelser, og efter min mening er der nu behov for flere medarbejdere. Ikke mindst fordi vi bliver flere ældre.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for mig at der er fri adgang til sundhedsvæsenet i samme omfang som i dag. Brugerbetaling vil gøre uligheden større i vores samfund, og det er den forkerte vej at gå.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt, men jeg oplever at mange børn har stor glæde af at få hjælp til lektier, ikke mindst de som ikke har forældre der kan hjælpe. Dette mener jeg, på sigt kan være med til at det bliver muligt at bryde den negative sociale arv.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere og flere unge føler ikke de kan leve op til de krav der stilles, og de valg de skal tage. De får ondt indeni, og efter min mening er det gået for vidt. Vi overser også en stor del af de unge som vil egne sig bedst til at tage en erhvervsuddannelse, og det skal vi have mere fokus på. At tage en erhvervsuddannelse er lige så værdifuldt som at gå på gymnasiet.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er fremover flere og flere ældre, og derfor er der behov for at tilføre området penge.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lavet en aftale om stigende pensionsalder, jeg ser ikke nogen grund til at hæve den yderligere, tværtimod er det vigtigt at finde en løsning for de som ikke kan holde til arbejdet indtil pensionsalderen.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver som befolkning flere og flere overvægtige, og jeg tror differentieret moms kan være et værktøj til at undgå det.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er som det er i dag et attraktivt land at drive forretning i, så det ser jeg ingen grund til.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er vigtigere at få danskernes tillid til EU-samarbejdet bedre.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf gør det ikke alene, det er også vigtigt at have fokus på at få mennesker ud af kriminelle løbebaner.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimaudfordringen er en af de allervigtigste opgaver at løse, og mere genbrug er et af midlerne.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det meget vigtigt at få stoppet menneskesmuglernes forretning. Det er vigtigt for mig at vi hjælper de befolkninger som søger hertil som migranter, så de kan klare sig i deres hjemlande, så de kan se fremtiden der.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har nu i en årrække været stigende, og for meget bureaukrati, og det skal der kigges på.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror der er mulighed for at fjerne noget i ledelseslag.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi, også i fremtiden har rent drikkevand, og derfor kan det blive nødvendigt at beskytte områder tæt på boringer.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for begge dele. Det er fint med udvidelsen af E45, men det har flyttet propperne.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2007 - nu

Bestyrelsesformand TL Østjylland

Uddannelse

2011 - 2011

Grundlæggende lederuddannelse, Aarhus Business School
Erhvervsuddannelse Teknisk assistent, Aarhus Tekniske Skole

1986 - 1988

HF-eksamen Aarhus Statsgymnasium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Afdelingsformand Teknisk Landforbund

1999 - 2006

Produktudvikling Pressalit A/S

1994 - 1999

Læreplads samt konstruktion Terma A/S
A

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2007 - nu

Bestyrelsesformand TL Østjylland

Uddannelse

2011 - 2011

Grundlæggende lederuddannelse, Aarhus Business School
Erhvervsuddannelse Teknisk assistent, Aarhus Tekniske Skole

1986 - 1988

HF-eksamen Aarhus Statsgymnasium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Afdelingsformand Teknisk Landforbund

1999 - 2006

Produktudvikling Pressalit A/S

1994 - 1999

Læreplads samt konstruktion Terma A/S