PERSONPROFIL

Charlotte Vindeløv

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 22. september 1970 i Odder Single 1 barn Bor i Skanderborg Kommune

F

Charlotte Vindeløv (SF) stillede op til kommunalvalget i 2017 op som byrådskandidat i Skanderborg Kommune. Hun blev ikke valgt ind
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Charlotte Vindeløv er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Aarhus og arbejder til daglig som skole- og dagtilbudssocialrådgiver i Horsens Kommune. Hun er desuden medlem af Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse.

Privat er hun mor til en datter på 16 år.

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Skole og uddannelse
  • Skattepolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg går til valg på at forbedre samfundets menneskesyn
Mange forskellige grupper af borgere bliver i dag i stigende grad omtalt i nedgørende vendinger i den politiske debat og på de sociale medier. Det har den konsekvens, at flere og flere af vores medborgere bliver udstødt eller melder sig ud af vores fælles samfund. Disse menneskers problemstillinger er meget forskellige og der mangler i den grad en mere nuanceret tilgang til at kunne hjælpe dem.
Jeg vil kæmpe for et samfund med bedre menneskesyn, mere ordentlighed, bedre retorik og mere lighed og fællesskab!

Jeg har en bred interesse, som selvsagt også udspringer af hvem jeg er:
48-årig eneforsørger, socialrådgiver, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening, Domsmand, Mælkebøttebarn, Natteravn, Næstehjælper, Smukfest- og Heartland-medhjælper og jeg bor i den naturskønne landsby Gl. Rye i Skanderborg sammen med min 18-årige datter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Reglerne omkring dagpengene har efterhånden udhulet formålet med at stå i en A-kasse. Det skaber større tvungne livs-omlægninger, hvis man fx bliver fyret, syg eller af andre grunde mister sit arbejde.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at andre ikke kommer til Danmark og arbejder til en lavere løn, da dette udhuler overenskomsterne og Den Danske Model.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores dagtilbud og skoler har i mange år været udsultet på personalesiden. Samtidig er der indsat flere opgaver til de tilbageværende medarbejdere. Derfor bør vi ansætte minimumsnormeringer i dagtilbud og give plads til flere 2 lærer-ordninger i skolerne.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør som grundregel altid gøre det bedste vi kan i forhold til at hjælpe syge med at blive raske. Men selvfølgelig har vi kun én pose penge til sundhed, og derfor bør man også kigge med rettidigt omhu på, hvor pengene gavner mest.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skaber ulighed, og principielt bør alle have lige adgang til vores fælles velfærd.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har set mange ulykkelige skæbner, som måtte tage ophold i Sverige eller Tyskland, fordi de ikke kunne få lov at få deres kærlighed med til deres hjemland.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har indført mange symbolpolitiske lovændringer, som ingen reel mening har, da det ofte er en mindre gruppe af borgere som rammes. Ligeledes bruger man ydelserne, manglende ret til ferie osv. til at vise, at de fremmede er uønskede. Jeg kender dog flere velintegrerede bidragende flygtninge, som fx har skabt deres egen virksomhed og på den måde bidrager til vort fællesskab på samme måde som danskerne.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de ikke kan hjemsendes, er der pt. forslag til at sende dem på en øde ø. Det tænker jeg er særdeles inhumant og håber, at Menneskerettigheds-organisationerne tager kampen op. Vi hylder det frie menneske og de basale minimum rettigheder for mennesker - så kan vi dernæst ikke yde samme retfærdighed, fordi man nu er (tidl.) straffet. Det virker umenneskeligt.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser i dag et stigende antal børn vokse op i fattigdom, og vi ved, at fattigdom reproduceres. Så det er væsentligt at sørge for en vis lighed.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som socialrådgiver møder jeg mange voksne, som af forskellige årsager ikke har et arbejde. Mange er syge eller har psykiske lidelser, men fælles for flertallet er, at de ville ønske de kunne leve normalt og herunder også bidrage til samfundet. I det ligger også muligheden for at føle sig værdifuld på en arbejdsplads og have noget at stå op til.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftets formål var at sikre flere i arbejde. I stedet har det bragt flere børn i fattigdom. Ligeledes har flere sat sig udenfor kontanthjælpens krav og er derfor ikke nødvendigvis kommet i arbejde, når de ikke længere findes i statistikkerne. Det skaber muligvis grundlag for prostitution, sort arbejde eller hjemløshed.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser mange børn i dag bliver udmattede af de lange skoledage - men det er også væsentligt at kigge på, hvad der er på skemaet og hvordan undervisningen tilrettelægges.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overordnet har de fleste børn godt af at spejle sig i forskellige børn. Men hvis et barns behov bedre kan imødegås i den specialiserede verden, bør det selvfølgelig kunne få et sådan tilbud. Dog er det vigtigt at huske på, at lærerne og pædagogerne i vores skoler skal være rustede til at imødegå mange forskellige børn med hver deres behov. Det er en udfordring.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alt for længe haft et unødigt fokus på præstationer fremfor trivsel og sociale kompetencer. Ligeledes skabes læring ikke ud fra at bruge tiden på test, som kun giver et billede af at skulle være dygtigst ud fra kvantitative tests, som ofte stresser mange elever. Det er når du lære at reflektere og laver fejl, at der skabes læring.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange velfærdsområder, som har brug for et løft og flere ressourcer. Det er derfor væsentligt at se på, hvordan vi kan få råd til mere velfærd, så vi kan skabe en stærk velfærd hele vejen rundt.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skaber ulighed i alderdommen. Men ældre kan have meget forskellige behov og prioriteringer, som kan tale for.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi uddanner os og bestrider forskellige jobs. Nogle bliver nedslidte før andre, og derfor bør vi se på løsninger i forhold til en form for differentiering af pensionsalderen. Dog er det væsentligt at vi har en værdig alderdom med den nødvendige pleje.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF mener vi, at dem med mest må trække det største læs.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi hører konstant om meget belastede kommunekasser, som reelt står med store udfordringer. Derfor er det rimeligt at rige kommuner, som har en høj grad af skatteindtægt fordeles til de fattigste kommuner.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem som er fattigst lever oftest også mest usundt - simpelthen fordi det er billigere. Derfor bør vi differentiere på momsen.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der investeres i det offentlige skaber det også arbejdspladser og dernæst skatteydere.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når en virksomhed har et overskud bør den ligesom borgerne betale skat til vores fælles husholdningskasse. På samme vis at man betaler afgifter efter sit forbrug af fx miljøbelastende produkter.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I konkurrencen med verdenen er vores lønninger højere, men samtidig tildeles en højere velfærd end andre lande. Jeg tænker også, at klimaudfordringerne i fremtiden vil skabe mere fokus på et miljørigtigt produkt fremfor det billigste produkt. Ligesom vi i Danmark ser flere virksomheder tage et socialt ansvar. Der tror jeg vi kommer til at se kunderne bevæger sig hen i fremtiden.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker ulogisk at man først kan købe cigaretter, når man er 18 år.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tanken er smigrende. Men hvornår vil en børnefamilie kunne måles som velfungerende? Samtidig er det min erfaring, at det kan skifte i løbet af et barns opvækst, hvorvidt barnet er velfungerende eller socialt udsat.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart har familier fine økonomiske rettigheder, som jeg oplever fungerer fint. Dog ser vi fattigdomsprægede familier, som ikke kan få pengene til at hænge sammen. Men det omhandler nok mere forældrenes indkomst, som bliver mere og mere udhulet hvis vi ser på overførselsindkomsterne, samt dagpengene.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at vi tager en globalt ansvar, som det rige samfund vi trods alt sammenligningsvis er.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at det er væsentligt, at vi er solidariske, når det omhandler begivenheder ude i verdenen. Men samtidig synes jeg ikke at vi skal opruste unødigt.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomskriminaliteten er fortsat faldende. Ligeledes ved vi via den neuropsykologiske verden, at børns hjerner ikke nødvendigvis kan konsekvens-beregner på alle handlinger. Nogle børn og unge er muligvis også svigtede og reagerer derfor ikke alment hensigtsmæssigt, men det kan vi støtte dem til via en socialfaglig behandling. Det vil gøre at flest muligt kommer bedre i vej end ved at straffe hårdere.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på resocialisering, men erkender også, at alle ikke vil resocialiseres. Måske lykkes vi ikke altid godt nok grundet området ikke prioriteres med nok ressourcer.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem som begår kriminalitet har ofte forskellige årsager til at være endt i kriminalitet. Hvis vi derfor fokusere på at opnå en forståelse af de sammenhænge, som har ført til kriminalitet og dernæst skaber en resocialiserende indsats vil vi nå længere end ved straf.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at vi bliver mere bevidste om at genbruge, fordi det kan spare vores samfund rent økonomisk, samt klimaet rent miljømæssigt set. Jeg håber det bliver trendy, at vi genfinder værdien i materialer frem for blot at smide væk.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan skabe rette incitament til at medtænke klima og miljø i virksomhedens arbejds-tilrettelæggelse.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage al den hensyn til vores miljø, som vi kan. Derfor er det naturligt at ændre på afgifterne på elbilerne, så vi kan fremme salget af miljøvenlige biler.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen skaber store overtidspunkler ved politiet, som dernæst skal betales på en eller anden vis. Samtidig står udkommet af opgaven slet ikke mål med udgiften.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der overordnet set er en fin balance til EU. Vi kan dog som de nordiske lande have brug for at profilere vores nordiske model, så denne ikke forringes i samspillet med EU

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en fælles EU-løsning, hvis alle tilslutter sig løsningen. En måde at skabe overblik og fælles ansvar i opgaven, samt mere tryghed og bedre overgange for flygtningene, når de evt. placeres i landene.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser fx flere konkurser ved private udbydere, som har skullet levere ældrepleje.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beskæftigelsesloven er et godt eksempel på et meget nuanceret lovsæt, som har det svært i praksis. Det bliver for komplekst og med risici for fejl-afgørelser. Det er væsentligt at den offentlige sektor kan samarbejde på tværs af fx regioner og kommuner til glæde for borgerne, og det kan til tider vanskeliggøres af de organisatoriske bureaukratiske arbejdsgange.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være tale om mange administrative eller konsultative stillinger, som muligvis kunne spares væk. Men ofte er de med til at kvalificere den opgave, som skal udføres. Mest fordi driftsmedarbejderne ikke har tiden til at udføre dette arbejde - eller det ikke giver mening fx at udfærdige statisk og afrapporteringsopgaver.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes faktisk at begge dele er vigtige. Dagligt hører jeg om trafikulykker på den østjyske motorvej - og det er klart min oplevelse at det sker grundet vejen er gjort 3-sporet nogle steder, og ikke alle steder. Dog vil jeg altid prioritere kollektiv transport højere, hvis det står til et valg mellem de 2. Både fordi det er væsentligt at alle borgere kan komme frem, når de ikke har råd til en bil. Det kan være til møder i forvaltningen, sprogskolen eller for at møde på arbejde.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF har vi stort fokus på at skabe blandede boligmiljøer. Derfor er det vigtigt at vi bygger boliger blandet, så sammensætningen af beboere også bliver blandede. Derved skulle ghettodannelse nødigt blive et problem, som det ses nogle steder i dag.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 312 Socialistisk Folkeparti in total 2344

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mine interesser er mange, men jeg har valgt at mine mærkesager tager udgangspunkt i mennesker og deres trivsel:
1. Børn og unge skal sikres en tryg opvækst med lige muligheder. Samtidig er det essentielt at vi forebygger evt. mistrivsel så tidligt som muligt - det giver en både menneskelig og økonomisk gevinst.

2. Familielivet kan medføre uforudsete hændelser for os alle. Det kan være sygdom, ulykke, handicaps, sorg mv.
Derfor er det også væsentligt at støtte op om familien sådan at den kommer bedst gennem krisen med rette støtte og vejledning. Herunder er et særligt fokuspunkt, hvordan vi får hjulpet dem som sidder fast i systemet videre på deres vej til det gode liv.

3. Miljø og bæredygtighed bør være indtænkt meget mere i alt, hvad vi gør. Både kommunalt og privat. Det handler om at vi i kommunens institutioner har fokus på fx økologisk mad, ligesom vi kan lære børnene tiltag via dannelsen i skolen. Og så må der også gerne være mere oplysende kampagner til borgerne.

4. SF går i særdeleshed også på valg med at vi skal skabe den gode dialog mellem borgeren og kommunen. Herunder er det også vigtigt at holde en løbende dialog med centerbyerne og landsbysamfundene om deres fremtidsvisioner.

Derudover er jeg også optaget af en ordentlig ældrepolitik, lejeboliger nok og offentlig transport i vores kommune.

En stemme på mig er også en stemme på en ildsjæl, som ønsker at arbejde for at gøre en forskel. Jeg har ligeledes et godt netværk og en god erfaring via mit socialpolitiske virke i fagforeningen. Og så synes jeg, at vi på mange måder har en god kommune, men der er også plads til forbedring.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis det tværfaglige samarbejde blev opprioriteret.

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at mange har glæde af SmukFest, men er som frivillig ikke uvildig. Men er klar over, at ikke alle borgere i Skanderborg by er tilhængere ag festivalen.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som ny kandidat er det svært at svare på. Men det kan da være muligt, når borgmesteren er fuldtidsfrikøbt til opgaven og i dagligdagen har løbende dialog med embedsværket. Omvendt har han vel næppe veto, hvis byrådspolitikerne er uenige med borgmesteren.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er svær: På den ene side har vi brug for kollektiv trafik, så alle kan fragtes rundt i kommunen efter deres behov. På den anden side ses der fx i Gl. Rye, hvor jeg bor, at vi forsøger at lave fælleskørsel via Facebook i private biler, når det er muligt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljø og bæredygtighed er en af mine mærkesager.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt. udfordrer de lange skoledage fritidslivet, og dermed også idrætsforeningerne, som er afhængige af medlemmer og frivillige til at kunne løfte opgaven. Men spørges jeg om alle skal have ret til et fritidstilbud (hvis man er økonomisk begrænset) mener jeg ja

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der er et godt udbud, og sætter selv pris kultur, koncerter mv. Kunne jeg ønske mig mere? Ja, men ikke så jeg vil gå på kompromis med fx børneområdet....

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en både menneskelig og økonomisk gevinst på den lange bane, ved at vi hjælper de udsatte borgere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig kommer en flygtningefamilie ikke lige til et fremmed land og bidrager fra 1. dag. Men vi skal arbejde målrettet med integrationen, så de på sigt kan bidrage og blive selvforsørgende.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi på landsplan ser mange private gå konkurs, hvorefter kommunen forventes at tage over akut. Det er vi nødt til at finde en bedre løsning på for at sikre de ældre mest stabilitet og forudsigelighed.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil igen være en dialog om, hvad pengene tages fra... Men genoptræning er bestemt vigtigt!

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever, at mange syge, udsatte borgere oplever jeg dårligt behandlet af kommunen. Det er et vigtigt område at få kigget på, men også et område, hvor mange krav er fastlagt i lovgivningen fra Folketinget. Det kan muligvis være let at være arbejdsløs, hvis der ikke findes det job, som jeg uddannet til. Men så må man jo arbejde på, hvordan vi får skabt disse jobs eller evt. omskole.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker som borgere en høj grad af service og velfærdsydelser. Så må vi også betale til det.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for bevarelse af de små landsbysamfund, men er klar over, at dette kan være dyrt. Så det vil afhænge af, hvor vi skal tage pengene fra.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt at de ressourcer, som allerede bruges på området kan omlægges til en bedre løsning. Men ellers er jeg med på at prioritere området med yderligere ressourcer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det optager faktisk en høj grad af kommunens borgere!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der fortsat er behov, men ved at der har været en god indsats i fx Højvang, som rundes af nu. Har forsøgt at spørge til, om det måske fortsætter udover senest bevilgede periode, men har endnu ikke fået svar.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at flygtningene motiveres og vises vejen ind i det danske samfund. For at det kan opstå er der behov for at blive vejledt, inviteret og føle sig som en del af noget.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En af mine absolutte mærkesager. Ved at normere ordentligt, kan vi opspore evt. manglende trivsel, udvikling hos de små, og sætte tidligt ind for at støtte dem. Det vil være til stor gevinst i disse børns senere liv. Alternativet er at vi skal bruge flere og dyrere ressourcer senere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Dansk Socialrådgiverforening

2015 - nu

Formand for faggruppen af Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening

Uddannelse

2010 - 2013

Diplomuddannelse Ledelse, Erhvervsakademi Aarhus

2003 - 2007

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Aarhus

Erhvervserfaring

2014 - nu

Skole- og dagtilbuds-socialrådgiver Horsens Kommune

2007 - 2014

Familierådgiver Silkeborg Kommune
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Dansk Socialrådgiverforening

2015 - nu

Formand for faggruppen af Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening

Uddannelse

2010 - 2013

Diplomuddannelse Ledelse, Erhvervsakademi Aarhus

2003 - 2007

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Aarhus

Erhvervserfaring

2014 - nu

Skole- og dagtilbuds-socialrådgiver Horsens Kommune

2007 - 2014

Familierådgiver Silkeborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds