PERSONPROFIL

Anders Houdam Andreasen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Gift 2 børn Bor i Holstebro Kommune

A

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Desværre tager politikken idag ofte form efter kortsigtede og lette løsninger, der reelt undergraver langsigtede og bæredygtige løsninger.

Derfor er der behov for politikkere, der også tør tage de upopulære valg, for at sikre vores fælles velfærd. For mig handler politik om at finde reelle løsninger på reelle problemer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er forsvundet mange varme hænder, gennem mange års besparelser og ensidig fokus på skattelettelser. Det er nødvendigt at få vendt bøtten - Noget af efterslæbet kan indhentes ved ny teknologi, men der vil fortsat være et massivt behov for flere medarbejdere. Da der samtidigt mangler kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt med et løft af velfærdsuddannelserne, ligesom de mange medarbejdere, der idag er presset ned på deltid, skal tilbydes flere timer.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flexicurity er en helt central del af den danske arbejdsmarkedsmodel, og dermed fundamentet for både velstand og velfærd. Desværre er den blevet undergravet kraftigt, af både forkortelsen af dagpengeperioden, fordoblingen af optjeningskravet, og den konsekvente udvanding af dagpengenes værdi. Dette har samtidigt givet en høj usikkerhed i mange familier, der kan se risikoen for at miste alt, er kraftigt forhøjet selv ved kort ledighed. Vi skal have Flexicurity og dagpengene tilbage på sporet

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske model er en forhandlingsmodel, hvor politikerne som udgangspunkt ikke skal blande sig. Dette bliver undergravet af hensynsløse arbejdsgivere, der udnytter smuthuller til at underbetale udenlandsk arbejdskraft. Dette er unfair overfor både lønmodtagerne og de andre arbejdsgivere. Derfor skal en ekstraordinære indsats, der blev iværksat under Thorning genskabes

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udfordringen med den nuværende model, er at den dræner det offentlige sundhedsvæsen, for både økonomi og medarbejdere. Samtidigt har de private aktører ikke de samme forpligtelser til f.eks. døgnvagtsdækning og komplekse behandlingsforløb.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ikke tør prioriterer, er der reelt udskrevet en blanco-check til medicinalfirmaerne. Der skal derfor fortsat arbejdes faglig, for at vurdere nytteeffekten af de enkelte præparater samlet, så den konkrete vurdering sker på det bedst mulige grundlag.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelserne i sundhedssektoren bliver allerede betalt af brugerne - Via skatten. Brugerbetaling vender altid den socialt tunge ende nedad, f.eks giver den nuværende brugerbetaling på tandbehandling betydelige udfordringer. Målet er istedet fri og lige adgang til HELE sundhedsvæsnet.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal have en stram OG fair udlændingepolitik. Men den har desværre haft et ensidigt fokus på negativ adskillelse og populistiske stramninger, hvorved integrationen og de positive erfaringer bliver skubbet til side. Naturligvis skal flygtninge hjem, når der er reel mulighed, men de skal også behandles menneskeligt og havde lov til at bidrage, mens de er her.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau for udvisninger er rimeligt ift. den gældende lovgivning. Det er dog problematisk at udvisningerne i en række tilfælde ikke kan fuldbyrdes, hvilket kræver en øget indsats fremadrettet. MEN vi skal holdes os indenfor konventionerne

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En del af de nuværende krav handler ikke om reel forsørgelse eller integrationsevne. Det minder istedet om målrettet chikane af både familien og ægtefælle. Hovedparten af disse familier er en positiv tilføjelse til deres lokalsamfund, der både kan og vil integrere sig. Danmark bliver ikke stærkere ved at lukke sig om sig selv, men ved at lærer og udvikle sig sammen med verden - OGSÅ i den enkelte familie.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget ulighed er undergravende for den sammenhængskraft, der er styrken ved vores velfærdssamfund.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Påstanden om det høje ydelser, kommer oftest fra folk der aldrig selv har haft "fornøjelsen" af at få en familie til at fungerer på et eksistensminimum. Antallet af børn, der vokser op i fattigdom, er eksploderet med kontanthjælpsloftet. Det betyder at disse børn har større risiko for selv at ende uden uddannelse og uden arbejde i fremtiden. At finansier skattelettelser med øget børnefattigdom er ikke bare usmageligt - Det er også en ekstrem dårlig investering i fremtiden...

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er ødelæggende for de mennesker, der bliver ramt, og det har reelt en negativ beskæftigelseseffekt: Få kommer i job, mens mange bliver så stressede, at de kommer længere væk fra arbejdsmarkedet. MEN vi kommer desværre ikke uden om at det gamle system heller ikke fungerede ordentligt: Derfor skal vi have en gennemarbejdet reform af området. Kontanthjælpen må ikke være en hængekøje, men skal hjælpe den enkelte bedst muligt videre.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn med særlige behov bør også være en del af den lokale folkeskole, for at sikre den lokale forankring og samværdet med klassekasserater i øvrige tilbud. Men det betyder ikke at inklusionen SKAL ske i den almindelige klasse. Der er gode erfaringer med delvis inklusion, således at den enkelte elev bliver inkluderet, hvor det giver mening, og får ekstra hjælp i mindre klasse, når dette er hensigtsmæssigt. Denne vekselvirkning styrker både børnene med særlige behov og de øvrige elever.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever mange kompetente lærere og pædagoger kæmpe for at skabe de bedste rammer og vilkår for eleverne. Dette bliver desværre udhulet, når ressourcerne flyttes til tests og karakterer. Folkeskolen skal bidrage til hele og velfungerende mennesker, og det sker ikke ved præstations-stress og angst for fremtiden.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fagligt og pædagogisk er folkeskolereformen positiv, men den var håbløst underfinansieret fra starten. Samtidigt er folkeskolerne blevet ramt af årlige besparelser grundet omprioriteringsbidraget. Vi skal have genskabt kommunernes økonomi, så der igen er plads til den nære velfærd, og dermed også et ordentligt indhold i skoledagen.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle velfærdområder er blevet ramt hårdt af Løkkes sparekniv og omprioriteringsbidrag. Derfor er det nødvendigt med et generelt løft finansieret gennem øgede indtægter, istedet for besparelser. Samtidigt kan vi se at udfordringen på ældreområdet er massiv, grundet flere ældre, hvilket betyder at dette område skal havde tilført ekstra.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De konkrete ydelser i ældreplejen er visiteret efter konkrete behov - Det giver derfor ikke mening at indfører øget brugerbetaling. I stedet skal man tillade den kommunale hjemmehjælp at leverer tilkøbsydelser, på lige fod med de private leverandører. Samtidigt bør der indføres en garantifond, der sikre mod følgerne af de konkurser, der er set blandt de private plejefirmaer. Det er ganske enkelt ikke rimeligt at private kan skumme fløden, og efterlade regningen til kommunerne og de ældre.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et forkert modsætningsforhold. Niveauet for hjemmeplejen skal fastsættes efter den enkeltes konkrete behov og ikke efter den generelle pensionsalder. De tidligere reformer af pensionsalderen skal revideres, så de passer bedre til de konkrete forhold på arbejdsmarkedet. De konkrete aftaler om pensionsalderen blev lavet for VKO og R undergravede efterlønnen.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med at der sker en stigende koncentration af rigdommen på få hænder, skinner den tilsvarende ulighed igennem mellem kommunerne. Samtidigt er det også tydeligt at det hovedsageligt er de rigeste kommuner, der har gavn af koncentrationen af statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Der er derfor, ligesom i det generelle skattesystem, behov for en øget uligning mellem rig og fattig.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne med målrettede afgiftssystemer har bevist sit værd på mange andre områder. Det vil derfor være logisk at udvide til også at understøtte en positiv udvikling, når det gælder vores fødevarer. formålet kan være både sundheds- og miljømæssigt, men der skal sikres en social balance

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at de bredeste skuldre bærer de tungeste læs - Også økonomisk. Derfor er det vigtigt at bevarer det progressive skattesystem, hvor skatteprocenten stiger jo højere indtægt.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores fælles velfærd er et helt grundlæggende fundament, for den videre udvikling af vores samfund og velstand. De massive besparelser har ødelagt mere end de har gavnet.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle internationale studier viser at Danmark er et af de mest attraktive lande at drive virksomhed. Det skyldes at vores velfærdssamfundet måske nok er dyrt, men samtidigt giver et solide fundament og en veluddannet arbejdsstyrke til virksomhederne

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For langt de fleste danskere er lønniveauet rimeligt, men der er dog en gruppe, hvor sammenhængen mellem løn og nytteværdi ikke er i overenstemmelse. Der er derfor behov for grænser for f.eks. hvor store bonusser, der kan udbetales til ledende medarbejder.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den øgende støtte til det svageste børnefamilier bør finansieres ved at rulle de ufinansierede skattelettelser tilbage. Den universelle velfærdsmodel, hvor det er behov og ikke formue, der bestemmer støtten, er fundamentalt for sammenhængen og tilliden til systemet. Derudover er det væsentligt lettere at skabe en fair fordeling via skattesystemet, end gennem fordyrende brugerbetaling.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for en målrettet indsats for at nedbringe antallet af børn, der vokser op i fattigdom. Samtidigt skal vi sikre at vores offentlige velfærd i højere grad er fleksibel og velfungerende, så den bedre kan støtte de konkrete behov både lokalt, kommunalt og i regionerne

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en meget tidlig debutalder i Danmark, og et meget højt forbrug. Dette skal ændres, men her er aldersgrænsen kun et af mange nødvendige tiltag.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands ledelse har gentagende gange vist at de ikke ønsker kompromis, men istedet overherredømme over de tidligere sovjet-stater og andre naboer. Vi skal ikke gentage "Peace in our time", og derved lade Putin genskabe Jerntæppet gennem frygt og trusler.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores bedste sikring af mod fremtidige migrantstrømme, er at fjerne behovet for at flytte sig. Her er målrettet udviklingsbistand helt grundlæggende for at give det velstandsløft, der sikre en fremtid for den enkelte lokalt. Samtidigt vil det også være den bedste investering for at sikre fremtidige handelspartnere: - Vesteuropa blev hjulpet på benene af Marchall-hjælpen - Østeuropa blev løftet af EU Det kan også lade sig gøre for Afrika - Men det kræver en fælles europæisk indsats.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør i højere grad være en del af den efterfølgende genopbygning og udvikling af konfliktområderne, istedet for at bidrage militært. Der er desværre ofte en god plan for at vinde krigen, mens freden bliver tabt på gulvet efterfølgende, og efterlader ustabile regimer og voldsramte befolkninger. Danmark har både viden og erfaring i, at opbygge stabile, sikre og sunde samfundsstrukturer - Og her er vores kræfter bedre brugt

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold er aldrig acceptabelt, men længere straffe fungerer ikke efter hensigten. Ofte kommer voldsmanden ud mere hårdkogt ind før afsoningen. Der skal derfor være meget større vægt på rehabilitering og resocialisering af den enkelte.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke bag tremmer. Så enkelt er det - men alternativet er alt andet end enkel: - Vi skal have genskabt det forebyggende arbejde i kommunerne - Vi skal have genskabt de positive og sunde alternativer i fritiden - Vi skal have givet uddannelserne et løft så de også kan rumme de børn og unge, der stikker ud. - Vi skal have genskabt mulighederne for reelle socialpædagogiske løsninger omkring hver enkelt udsat. Derfor skal vi have sikret at kommunerne har råd til de gode løsninger

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gammeldags straf og indspærring virker mod hensigten for forbryder, og ofte også offer. Den kriminelle afsoner en straf, men kommer ud med en betydelig gæld til sagsomkostninger, og uden redskaber til at handle anderledes i fremtiden. de nuværende forløb med fodlænke bør udvides, og kombineres målrettet med behandling og uddannelse. Samtidigt skal hjælpen til ofrene øges, f.eks til psykolog-hjælp.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at få investeret i den grønne omstilling, men det er samtidigt vigtigt at sikre en hensigtsmæssig omstilling: Faktuelt er el ikke den mest hensigtsmæssige løsning i hele landet, og til alle opgaver. Derfor bør den grønne omstilling i højere grad ske via målrettet roadpricing, der både tager hensyn til område, belastningsgrad og køretøj.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være en grøn stormagt - Også når det gælder genbrug. Det handler både om vores fælles planet, men også om helt konkrete arbejdspladser, og dermed velfærd.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men de massive udfordringer på miljø og klima, er der ikke nogen vaj uden om øgede grønne afgifter for både offentlige og private virksomheder, og de enkelte husstande. Det haster, hvis vi skal nå i mål, for at modvirke den globale opvarmning - Og med de rette incitamenter kan det forvandles til nye teknologier, og dermed nye muligheder.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Modellen har en række fordele: - Det fjerner forretningsgrundlaget for menneske-smuglerne, der hvert år lader tusinder drukne i middelhavet. - Det vil lette sagsbehandlingen, at der ikke skal bruges ressourcer på tilbagesendelse. Men det kræver store investeringer i de lokalområder migranterne har forladt, ligesom vi sikre ordentlige forhold i lejrene. En stor del af flygtningestrømmene i 2015-17 skyldes reelt at umenneskelige forhold i lejrene i nærområderne, tvang flygtningene videre.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende grænsekontrol har trukket massive ressourcer ud af politiet, der kunne bruges væsentligt mere hensigtsmæssigt andre steder. Der er på nuværende tidspunkt brugt over 1.800.000 timer på at afvise 5.500 personer - Eller sagt med andre ord: For hver 9 uger en politibetjent er udstationeret ved grænsen, afvises 1 person. Vi bør istedet bruge kræfterne på at få det europæiske samarbejde til at fungerer, og sikre en ordentlig sagsbehandling og fordeling af flygtningene.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU handler om samarbejde, og fælles er vi stærkest. Det betyder ikke at alt ved EU er perfekt - Det er bare bedre end alternativerne. Desværre er EU gennem mange år blevet brugt som hadeobjekt af politikere, der ikke turde tage ansvar for deres egen politik. Det skal ændres - EU skal bruges aktivt til at sikre bedre klima, arbejdsmiljø, naturbeskyttelse, kriminalitets- og terrorbekæmpelse mv.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er masser af kompetente og effektive systemer og medarbejdere i det offentlige - Men dette bliver desværre ofte kørt ud på et sidespor for at tilgodese kortsigtede politiske mål. Vi skal have tilliden tilbage i de offentlige systemer, og sikre at de medarbejdere, der hver dag knokler for at sikre den bedste velfærd, bliver taget med ved bordet, når der skal ske ændringer. Og så skal vi have stoppet den udhuling af de offentlige finanser, der udskifter fornuft med evindelige spareplaner.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende erfaringer viser at serviceløften oftest udebliver, mens sårbarheden stiger kraftigt i takt med øget udlicitering. Samtidigt kan udgift og service ikke sammenlignes, da krav og forudsætninger er forskellige. F.eks. kan de private udbydere sige nej til krævende opgaver, mens det offentlige er forpligtet til at fastholde et beredskab, der også skal dække, ved privat konkurs.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver brugt mange penge og ressourcer på bureaukrati og "varm luft i ringbind". Der kan frigøres betydelige ressourcer, ved at genskabe tilliden til, og fra, medarbejderne - Ressourcer der skal bruges til at løfte både service og arbejdsglæden. Men det kræver at det politiske system, og den offentlige ledelse, tør undlade at detajleregulerer alt og alle.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt grundlæggende sund fornuft at tilpasse kravene til virkeligheden, fremfor at kører efter gennemsnitsværdier, der i nogle områder er for strikse, og i andre er helt eller delvist virkningsløse. Men det er ikke nok at se på vandløb og fjorde. Det er nødvendigt i højere grad at beskytte områder omkring vores drikkevandsboringer. Danmark er i øjeblikket velsignet af ikke at skulle rense vores drikkevand kemisk. Det skal bevares for fremtiden

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en lang række hensyn der skal tages ved placeringen af møller - Både til havs og på land. Det er vigtigt at sikre den lokale forankring, og samtidigt viser de nyeste beregninger, at større møller placeret længere ude, er lige så rentable som mindre kystnære møller.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal i højere grad forhøje hastighedsgrænsen, hvor det er muligt udfra de lokale forhold, men en generel forøgelse vil koste både liv og førlighed for mange.

Politiske hverv

2008 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Socialdemokratiet

2001 - 2005

afdelingsformand DSU-Holstebro Socialdemokratiet

1998 - 2000

National Faglig/arbejdsmarkedspolitisk sekretær DSU Socialdemokratiet

1995 - 1998

afdelingsformand DSU-Herning Socialdemokratiet

1990 - 1995

Amtsformand DSU-Ringkøbing Amt Socialdemokratiet

Uddannelse

2002 - 2006

Professionsbachelor Pædagog, Holstebro Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Instruktør i førstehjælp og brandbekæmpelse Nordvestjyllands Brandvæsen

2014 - nu

Forstander Opholdstedet Fredsø

2011 - 2014

Forstander Opholdstedet Under Uret

2008 - 2011

Teamkoordinator Opholdstedet Under Uret

2006 - 2008

Socialpædagog Fønixgaarden Thyholm

2004 - 2018

Instruktør i førstehjælp og brandbekæmpelse Beredskabsforbundet Undervisningsafd.
A

Politiske hverv

2008 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Socialdemokratiet

2001 - 2005

afdelingsformand DSU-Holstebro Socialdemokratiet

1998 - 2000

National Faglig/arbejdsmarkedspolitisk sekretær DSU Socialdemokratiet

1995 - 1998

afdelingsformand DSU-Herning Socialdemokratiet

1990 - 1995

Amtsformand DSU-Ringkøbing Amt Socialdemokratiet

Uddannelse

2002 - 2006

Professionsbachelor Pædagog, Holstebro Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Instruktør i førstehjælp og brandbekæmpelse Nordvestjyllands Brandvæsen

2014 - nu

Forstander Opholdstedet Fredsø

2011 - 2014

Forstander Opholdstedet Under Uret

2008 - 2011

Teamkoordinator Opholdstedet Under Uret

2006 - 2008

Socialpædagog Fønixgaarden Thyholm

2004 - 2018

Instruktør i førstehjælp og brandbekæmpelse Beredskabsforbundet Undervisningsafd.