PERSONPROFIL

Almaz Mengesha

Liberal Alliance

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 29. december 1973 i Etiopien Single 3 børn

I

Almaz Mengesha (LA) er medlem af byrådet i Aarhus Kommune. Hun er medlem af Teknisk Udvalg.
Hun er uddannet socialrådgiver fra 2007 og har efterfølgende arbejdet først som mening medarbejder og senere som afdelingschef inden for arbejdsmarkedsområdet. Senest har hun været ansat som afdelingsleder for to flygtningecentre i Tønder Kommune.

Sin fritid bruger hun blandt andet som ambassadør i en nødhjælpsorganisation. Herudover er hun forfatter til bogen "Hyæner i natten" samt dobbelt danmarksmester i triathlon for handicappede.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1765 Liberal Alliance in total 7786

Mærkesager

  • Skat
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Aarhus kommune har et kæmpe besparelsespotentiale, når det kommer til udlicitering af flere egnede opgaver. Det vil derfor i efterårets valgkamp være af stor vigtighed for mig, at sætte et øget offentlig/privat samarbejde på dagsordenen, så vi får
konkurrence ind i de velfærdsopgaver, der egner sig hertil.

Herudover ønsker jeg en bedre borger- og virksomhedsservice, med en mindre administration og flere pragmatiske løsninger.

Jeg går derfor bl.a. til valg på, at både borgere og erhvervslivet skal opleve kommunen som en samarbejdspartner og ikke
en formynder. Service og værdighed skal være nøgleordene for fremtidens Aarhus, hvor skatteyderne får mere velfærd og mindre bureaukrati for pengene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljøet er vores alle ansvar, så vi bør benytte muligheden for at affaldsortere, ligesom vi skal være bevidste om vores daglige forbrug af plastik mm.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger meget at lokale forhold.I Vigtigt at styrke idrætsfaciliteterne i de omkringliggende lokale samfund, så alting ikke centrers i Aarhus Centrum

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg støtter kunst for bredden med kommunale. Kunst til det smalle publikum må finasiers af andre midler end kommunale midler.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange kommunale midler går til test af brintbiler, store adminstrationsudgifter, branding af kommune mm. De midler bør i stedet fordele ud til de der har behov, herunder de social udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har desværre vist sig, at flygtninge har været en økonomisk udgiftspost for kommunerne, fordi vi ikke har kunnet skaffe dem i arbejde. Det er derfor vigtigt at vi stiller samme krav til flygtninge om selvforsørgelse som vi gør til alle ledige grupper.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence på opgaver vil altid medføre bedre service, og den enkelte modtager af ældreplejen skal have mulighed for et frit valg.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Midlerne bør bruges på den gruppe der har behov, herunder patienter der udskrives, fremfor en sundhedsindsats overfor hver enkelt borger, der sagtens selv kan tage vare på sit helbred.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være en decentral økonomisk styring af skolen, hvor ledelse og forældrebestyrelsen i fællesskab vurderer hvad der er rigtig for den enkelte skole. Det er ikke en opgave for en skoleforvaltning.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus Kommune har den højeste ledighedsporcent i Østjylland og sanktionerer ledige meget lidt (20%) i forhold til de kommuner som sanktionerer flest (40%)

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når skatten sænkes, kan den enkelte skatteyder selv bestemme hvilken velfærd man vil købe eller spare op til. Skatten skal kun være høj nok til, at finansiere kommunens kernevelfærdsopgaver såsom infrastruktur, ældre, handicappede, børn og unge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange prestigeprojekter på Aarhus Ø har fået al opmærksomheden, og vi skal huske at Aarhus er en kommune helt ud til kommunegrænsen og ikke bare en by indenfor Ringgaden.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjemløsheden stiger i Aarhus, ligeså gør udgifter til adminstration, projekter og fejlslagne bileksperimenter. Midlerne burde tages fra den overflødige administration og andre fejlslagne projekter i stedet anvendes på en effektiv indsats overfor de socialt udsatte.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremkommelighed er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder, hvorfor det aldrig bør være på bekostning af andre trafikområder at investere i cykelstier. Jeg mener, at man sagtens kan forbedre cykelstierne uden at det går ud over de andre trafikområder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance mellem rekrative områder og muligheden for vækst, fordi det er væksten vi lever af. Derfor bør Aarhus kommune holde inde med at deponere skatteydernes penge i jord, og i stedet frigive jorden så investorer kan bygge private boliger, erhverv og andet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er et marked for de kulturelle begivenheder, vil det kunne finansieres ved egen betaling.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at der bør tilføres flere midler, men at de eksisterende midler bruges mere effektiv til mindre administration og meget mere pædagogisk og socialt arbejde. Igangsatte projekter skal være evidensbaseret, så indsatsen rent faktisk virker på at forebygge bandekriminalitet og at ledige kommer ud i selvforsørgelse.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke flere projekter, men bedre og mere effektiv indsats der får flygtninge og andre ledige i job.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver der kan svare sit, skal svare sit.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunalopgave at sørge for borgernes sundhed. Midlerne bør prioriteres til de sindslidende, psykisk syge og hjemløse og ikke til eks. rygestopkurser for alle borgere i kommunen. Den enkelte borger kan selv tage ansvar for sit eget helbred.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør i højere grad være den enkelte institution der prioritere ressourcerne i forhold til deres hverdag. Forældrebestyrelsen skal inddrages mere i prioritering af ressourcerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo flere private arbejdspladser vi kan tiltrække, jo større skattegrundlag er der til stede, ligesom flere ledige kan komme i job.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må lette erhvervslivet for afgifter, så vi kan få de bedste vækstbetingelser, til gavn for alle i kommunen.

Politiske hverv

2019 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Løsgænger

2018 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

Socialrådgiver DSH Esbjerg

Erhvervserfaring

Socialrådgiver Silkeborg Kommune
I

Politiske hverv

2019 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Løsgænger

2018 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

Socialrådgiver DSH Esbjerg

Erhvervserfaring

Socialrådgiver Silkeborg Kommune