PERSONPROFIL

Ali Aminali

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Født 5. april 1982 I et forhold 1 barn Bor i Aarhus Kommune

C

Ali Aminali (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget i Aarhus kommune. Ali Aminali blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019 og Europaparlamentskandidat.

Hans primære fokusområdet er integration, beskæftigelse, socialt udsatte og tryghed.

Han er uddannet socialrådgiver og arbejder til hverdag som jobkonsulent ved Aarhus Jobcenter. Arbejdet har i høj grad fokus på integration og beskæftigelse.

Privat er han bosat i Tranbjerg med sin kæreste og deres søn.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg har siden barnsben interesseret mig for politik. Jeg kunne nemlig se, hvordan politik var med til at forme det samfund, jeg var blevet en del af. Årsagen til, at jeg gik ind i politik, var fordi jeg som socialrådgiver kunne se nogle samfundsproblemer, jeg ønskede at være med til at løse. Jeg brænder for at gøre en forskel - og værne om det Danmark, vi allesammen holder af.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en stram udlændingepolitik. Men der skal være større fokus på den enkelte sagsbehandlingsproces så vi ikke ser flere Mint sager . Jeg tror godt på at vi kan justere, så der er en balance.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nok penge i det offentlige. Men visse dele af det systemet har brug for et løft. Vi skal huske på at det offentlige også er politi, brandmænd, sygeplejersker osv.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 198 Det Konservative Folkeparti in total 8043

Mærkesager

  • Integration
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Integration:

Jeg vil tage kampen op mod parallelsamfund, islamisme, radikalisering og social kontrol

Vi skal ikke have en stor-moske i Gellerup, og revurdere vores samarbejde med Grimhøjmoskéen.

Vi skal forholde os mere kritisk til indsatsen i Gellerup, Rosenhøj og Bispehaven.

Beskæftigelse:

Århus skal være en af de landets bedste kommuner til at få langtidsledige i arbejde

Vi skal ikke acceptere kulturelle skånehensyn - nej tak til særkrav!

Mindre bureaukrati, og mere tid til sagsbehandling

Tryghed:

Vi skal have en stærk lokal politistyrke med afdelinger i udsatte områder

Der skal større fokus på kampen mod kriminelle grupperinger og organisationer

Vi skal have en bedre, og mere forebyggende indsats på gadeplan

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler investeringer i veje og parkeringshuse. Værkmestergade skal forlænges ud til Ringvejen så vi får en let adgang til City. Det røde flertal gør ikke nok og tager ikke problemet alvorligt.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor har C stillet forslag om salg af stadion. Vi forestiller os ikke at vi skal bruge skattekroner på et stadion. Vores primære fokus er på idrætsfaciliteter i lokalområdet. Der er forsat stor mangler i mange lokale områder i Aarhus Kommune.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid sørge for at biltrafikken er optimal i vores by. Men det ene må ikke udelukke det andet. Vi bliver flere og flere i Aarhus og derfor bliver vi nød til at kigge på investeringer i kollektiv trafik. Det er både sund fornuft og det gavner miljøet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe det har en mærkbar effekt på miljøet, er sortering og genanvendelse af affald en god idé.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en masse penge som vi i min optik bruger forkert. Vi bruger alt for mange penge på nytteløse integrationsprojekter. Mange af de penge kunne bruges på social udsatte grupper.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alt for mange integrationsproblemer på nuværende tidspunkt. Vi skal derfor holde vores kvote på minimum indtil vi har fået styr på disse problemer.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har ansvaret for ældreplejen, men det er kun sund fornuft se på, hvilke fordele det ville give, hvis vi i fremtiden privatiserede ældreplejen. Jeg tror fuldt ud på, at en højere konkurrenceevne vil forhøje serviceniveauet på vores plejehjem.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere fokus på forebyggende.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at værne om vores børn og deres udvikling. Varme hænder er ikke noget, der skal nedprioriteres! Dette gælder både skole men også daginstitutionsområdet.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælp er en midlertidig ydelse og derfor må vi ikke acceptere, at der findes borgere, som har været på kontanthjælp i over 3 år. Vi skal stille krav til borgere på offentlig forsørgelse samt bruge andre kommuners erfaringer med projekter, der har fået langtidsledige væk fra kontanthjælp og tættere på arbejdsmarkedet. Det skal ikke være muligt at afvise job- og uddannelsesmuligheder på baggrund af kulturelle præferencer og usaglige begrundelser.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal gøre i samarbejde med politiet, boligselskaberne osv. Vi skal have styrket og opkvalificeret vores gadeplansindsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede alt for mange penge på "prestigeprojekt" Gellerup. Vi bliver nød til at stoppe op. Revurdere vores indsats og så satse på bydækkende indsatser. Der er alt for meget fokus på Gellerup. Helhedsplanerne har også brug for en revurdering. Vi skal stille større krav fra kommunens side og sørge for at fagligheden er på plads.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede en masse penge på nytteløse integrationsindsatser. Vi skal i stedet for revurdere vores indsatser og bruge de allerede eksisterende penge mere fornuftige.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en fair ældrepleje. Vi skal sikre en værdig basal ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at værne om vores børn og deres udvikling. Varme hænder er ikke noget, der skal nedprioriteres!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altafgørende for byens vækst og for vores velfærd, at Aarhus kan tiltrække de stærkeste virksomheder og de dygtigste medarbejdere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Suppleant Rådet for Etniske Minoriteter, Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Uddannelse

2011 - 2014

Socialrådgiver VIA University College

1999 - 2001

Student Sproglig linje, Helsingør gymnasium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Socialrådgiver Silkeborg Kommune

2018 - nu

Skribent - Opinion Berlingske

2016 - 2018

Socialrådgiver Århus Kommune/Helhedsplan

2014 - 2016

Socialrådgiver - Beskæftigelse Silkeborg Kommune
C

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Suppleant Rådet for Etniske Minoriteter, Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Uddannelse

2011 - 2014

Socialrådgiver VIA University College

1999 - 2001

Student Sproglig linje, Helsingør gymnasium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Socialrådgiver Silkeborg Kommune

2018 - nu

Skribent - Opinion Berlingske

2016 - 2018

Socialrådgiver Århus Kommune/Helhedsplan

2014 - 2016

Socialrådgiver - Beskæftigelse Silkeborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds