Overvejer lørdagsundervisning

Stor usikkerhed efter indgreb

Flere østjyske kommuner overvejer at indkalde børn til undervisning på lørdage for at indhente det forsømte. Mange steder har børnene dog allerede modtaget mere undervisning end loven kræver.

De østjyske kommuner kæmper efter regeringsindgrebet med et stort puslespil for at give skoleeleverne de timer, de har mistet under den fire uger lange konflikt. Og kommunerne er langtfra klar med en færdig plan endnu for, hvordan eleverne skal få den undervisning, de har mistet. Her kan du se, hvad de østjyske kommuner foreløbig er nået frem til:

Aarhus - Børn- og ungechef Ole Kiil Jacobsen

- Der er to fokusfelter: Det ene handler om minimumstimeantallet i forhold til de elever, der skal op til afgangsprøve. Der skal eleverne selvfølgelig have de undervisningstimer, som de har forsømt.  Så er der alle de andre klasser, som netop har muligheden for at hente det forsømte i de kommende skoleår. De skal selvfølgelig også opnå minimumstallet, men det er ikke så vigtigt, at de opnår dette på nuværende tidspunkt.

- Når vi taler om afgangsklasserne, skal de jo nå timeantallet, så der er vi ved at danne os et overblik, som hedder: Hvilke skoler mangler at undervise i et antal lektioner for at nå det lovpligtige minimumstal af timer. Nogle skoler har haft flere timer end andre, så det giver sig selv, at nogle skoler ligger forholdsvist lavere end andre i forhold til timer, der skal opnås. Nogle skoler kan være i den situation, at de er under minimumstallet som følge af konflikten, og de skoler skal levere det, som de er i underskud med, inden eleverne kan gå til eksamen.

- Der er jo meldt ud fra politisk side, at pengene skal blive på skolerne, men lige præcis hvordan og hvorledes skal afgøres politisk. Det er jo klart, at vi har opsparet et højere beløb. Nogle af de penge, vi har opsparet, skal også bruges til næste år, da der her er klasser, som skal have indhentet de forsømte timer.

- Hvis eleverne skal have flere timer, så bliver vi nødt til at lave skoledagene længere, eller også skal vi undervise om lørdagen - det giver sig selv. Det er dog den enkelte skole, der har ansvaret for at planlægge dette. Nogle skoler vil mærke, at det er forholdsvist overskueligt, mens andre vil opleve, at det bliver meget uoverskueligt i forhold til at skulle opnå de forsømte timer. 

Favrskov - Hans Vedel, direktør for børn og skole

- Vi vil allerførst beregne, hvor mange timer, der er mistet i de enkelte klasser. Vi skal mødes med skolelederne om et øjeblik for at aftale to ting: Hvad skal vi formidle til forældrene - helt konkret, hvornår skal de starte.

- Den anden ting er især forbeholdt afgangseleverne. Hvordan skal skemaet tilrettelægges for dem, så vi klæder dem bedst på til prøverne. Vi har behov for at vende med skolelederne, hvor mange timer, vi kan nå at afvikle. Vi skal sikre, at eleverne når omkring alle de emner, som de skal i fagene. Derudover skal de også have hjælp til en helt almindelig prøveforberedelse. Omkring 10 procent af elevernes skoleår er væk, så det er jo ikke sikkert, at vi vil kunne nå det hele. På kort sigt er det vigtigste budskab, hvornår børnene skal møde, og hvordan skemaet ser ud på mandag.

- I de mindre klasser vil timerne blive indhentet i de kommende år. Vi vil ikke skrue op for timerne i det her skoleår. Vi skal her være opmærksomme på, at der er stor forskel på, hvor mange timer eleverne mangler klasse for klasse.

- Lørdagsundervisning? Som udgangspunkt er alle muligheder åbne. Kan vi nå det her inden for normal åbningstid, eller er vi nødt til at komme uden for den normale åbningstid? - Det ved jeg først senere i dag.

Odder - Børn- og ungedirektør Mads Gammelmark

- Det bliver sat sådan op, at vores primære fokus lige nu er afgangseleverne og elever med særlige behov. Det er det jo fordi, at når eleverne har været væk så længe fra skolen, er der meget, der skal sættes i gang igen. Det vi gør, det er, at vi har et overordnet mål, som er, at eleverne skal stilles klar til de prøver, som de nu skal til. Vi vil styrke undervisningslektionerne. For eksempel vil vi have dansk en hel dag og sætte ekstra lærerkraft ind til disse timer. Derudover vil vi forlænge skoledagene der, hvor det er muligt. Men det er vigtigt at understrege, at det er individuelt, hvordan vi i klasserne gør det. Den 2. maj ligger der til forældrene en klar plan over, hvordan deres barns undervisning i afgangsklasserne kommer til at forløbe.

- I forhold til de øvrige elever, som ikke er afgangsklasser, der vil vi ligge en mere detaljeret plan, og meget hurtigt få meldt ud, hvordan det forsømte skal indhentes. Men der arbejder vi med, at det skal indhentes i de kommen skoleår. Det er 10 procent undervisning, som er tabt, og børn er jo ikke maskiner, så vi kan ikke bare undervise ekstra.

- Det vil slet ikke komme på tale, at eleverne skal møde en lørdag. Vi har den indgangsvinkel til det, at vi kan gøre eleverne klar til eksamen på mange andre måder end at undervise dem om lørdagen eller om natten. Det handler om, at man netop har fokus på der, hvor hullerne er. Så der sætter vi ekstra ind for at få fagdagene til at blive mere effektive.

- Vores elever vil med sikkerhed komme til at leve op til minimumstallet, men det er ikke det, der er vigtigt for os. Det er mere, om eleverne er klar til eksamenerne, og det kan man ikke måle i timer. Det er ikke maskiner, vi har med at gøre, men mennesker. 

 Norddjurs - Skolechef Finn Nørskov Mikkelsen

- Vi går helt konkret ind og tæller op, om eleverne er nået op på minimumstallet, som loven jo siger, at de skal sikres. Vi har selvfølgelig først og fremmest fokus på afgangsklasserne. Der er vores skoler ved at være helt klar med tallene for, hvor der skal sættes ind. Der er jo nogen af skolerne, som har ligget over minimumstallet af timer, mens andre har ligget under. Det ser ikke helt så alvorligt ud, som man umiddelbart kunne have frygtet, men selvfølgelig skal eleverne have lidt ekstra timer i de kommende uger.

- I de andre klasser, som ikke er afgangsklasser, er proceduren den samme. Der vil vi nøje overveje i hvilket omfang, det kan lykkes at indhente forsømte timer inden sommerferien, eller om vi følger op på det i det kommende skoleår med supplerende timer.

- Jeg ville godt kunne forestille mig en lørdagsundervisning, men jeg tror ikke, at det bliver nødvendigt. Men jeg vil ikke afvise det på forhånd. Det vigtige er, at vi er i stand til at sige, at vi har levet op til minimumstimeantallet. Jeg tror dog ikke på, at det bliver et stort problem for os at indhente timerne, men undervisningen skal selvfølgelig intensiveres i afgangsklasserne.

Skanderborg - Chefkonsulent for skole- og specialundervisning, Torben Steen

- Vi prøver  i løbet af i dag at lave en opgørelse over, hvor meget undervisning de enkelte klasser mangler. Vores byråd har i aftes behandlet et forslag i forhold til at fastlægge de lønmidler, der er sparet under konflikten, så pengene bliver på skolerne. Dermed skal der laves en aftale om, at den mistede undervisning skal afvikles i forbindelse med de kroner, som er sparet. Vi vil samtidig se på, hvordan vi bedst muligt kan få afgangselevernes undervisningstimer planlagt, så de opnår alle de timer, som de har forsømt. Der kan helt sikkert være nogle lokale forskelle på skolerne, men det får vi først et overblik over senere i dag.

- Jeg tænker, at en del af de puljer, som skal bruges på den kompetente undervisning også skal bruges i de kommende skoleår, da der er mange af de mindre klasser, som skal have indhentet undervisningen i de kommende år. Det er dog helt forskelligt iblandt klasserne og skolerne, hvor mange timer skolerne skal have indhentet.

- Vi har den mulighed, at eleverne kunne møde til undervisning en lørdag, ja. Vi har ikke udelukket én eneste mulighed. Muligheden er selvfølgelig at tilbyde nogle lørdagsformiddage for at gøre eleverne helt klar til eksamen. Vi har selvfølgelig fået lidt ekstra tid, i og med at prøverne er blevet udsat, så vi skal nok nå at få eleverne klar til eksamen.

Randers - Skolechef Torben Bugge

- Vi er forpligtet til at give eleverne det minimumstal, som regeringen foreslår. Men det er ikke muligt at sige endnu, hvor mange timer den enkelte klasse har forsømt. Eleverne har et timeantal, som de skal have over en 3-årig periode, og det er ikke sikkert, at vi kan nå at samle dem op lige nu, så måske vi samler dem op i de kommende år.

Selvfølgelig gælder andre muligheder for afgangsklasserne. De timer som 9.- og 10.-klasserne mister, hvis de kommer under lovens minimumstal, så vil vi finde ud af, hvordan de timer skal presses ind. Men vi giver ikke minimumtal i Randers Kommune men vejledningstal - det er højere end minimumstallet. Så det kan være, at vi skal lægge nogle timer på til prøveforberedelse osv. Nu er de mundtlige prøver jo blevet flyttet, så der er mulighed for at lægge lidt ekstra timer ind inden prøverne begynder.

- Umiddelbart lige nu kan jeg ikke svare præcist på det, men jeg tror, at der er mulighed for, at vi kan nå at indhente timerne på hverdagene, men selvfølgelig hvis der mangler nogle timer, kunne det godt tænkes, at de blev lagt ind på en enkelt lørdag, ja. 

Silkeborg - Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen

- Det er en stor udfordring, vi har fået. Vi har få dage til at nå det her. Jeg har møde i eftermiddag om, hvordan det her praktisk skal fungere.

Jeg har svært ved at forestille mig, hvilke løsninger vi kan komme op med. Vi har meget kort tid til det. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har den største udfordring i forhold til de børn som skal til afgangsprøve. Vi har først i dag fået sikkerhed for, at alle prøverne skal afvikles, så vi får travlt.

Vi vil naturligvis give dem de bedste muligheder for, at de kan tilegne sig de timer, som de har forsømt. Vi skal ind at overveje om vi skal flytte nogle timer i forhold til, hvilke prøvefag de skal op i. Skal vi have forlænget skoledag, eller undervise mere i de timer, som de skal op i? Det finder vi ud af i senere. Som udgangspunkt skal de have deres egne lærere, men det kan også ske, at vi skal justere rundt på nogle af lærerne, så lærerne går ind og underviser i ekstra timer.

- Det kunne være en mulighed at børnene skal i skole en lørdag, men det har vi endnu ikke en konkret plan om. 

 Syddjurs - Skolechef Marit Åsland

- Eleverne skal ikke nødvendigvis have al den undervisning, som de har mistet. Vi er på alle skolerne ved at gøre op, om der er noget, som skal indhentes. Vi vil koncentrere os om at se på 9. og 10. klasserne. Jeg vil tro, at 0-8 klasserne fortsætter som de hidtil har gjort uden ekstra undervisning.

- Den enkelte skole skal hjem at se på, hvad der skal ske med 9. og 10. klasserne, men det er ikke sikkert, at de skal have ekstra undervisning. Det er ude på den enkelte skole, man kommer til at gøre op, hvad eleverne har forsømt. Men muligvis er der ikke noget der. 

Samsø - Skoleleder Anders Jespersen 

- Der er to grupper af elever. Børnehaveklasserne til og med 8. klasserne. Der har vi igennem mange år undervist over det vejledende niveau. Det ministeriet siger, er, at man skal opnå minimumstal, og det har vi altid gjort, så egentlig mangler de ingen timer. Men vil der nu være mangel på noget, så vil eleverne få timerne over en periode eller i de kommende år.

- 9. og 10. klasserne - vi kan ikke rigtig forstå, om de også bare skal opnå et minimumstal, for det har de allerede fået. Men vi er ved at undersøge, om vi skal give dem nogle ekstra timer i de fag, som de skal op i. Men det er vi ved at undersøge. Det er ikke så stort et problem i vores kommune, da vi allerede har givet eleverne det minimumstal, som de skal have.

- Måske kunne det forestilles, at 9. og 10. klasserne skal have timer udover den normale skoledag, men det er endnu for tidligt at sige. Generelt er konflikten ikke et problem i forhold til mistede timer, da vi har sådan et højt undervisningsniveau her i Kommunen.

Horsens - Skolechef Kjeld Kristensen

- Vi har løbende holdt øje med minimumstimetallet uge for uge, men da vi ikke har kendt afslutningen for konflikten, er der stadig timer, vi skal have planlagt. Vi går fra dags dato i gang med at leve op til minimumstallet, men da vi ligger et pænt stykke over minimumstimeantallet i indskolingen, er det ikke her, vi får vores problem. Indskolingen har haft undervisning seks lektioner per dag før lockouten, så eleverne her er langt over det lovpligtige minimumstal. På de resterende årgange vil eleverne få indhentet de forsømte timer i de kommende år.

- Så er der vores afgangsklasser. Der er enkelte skoler, som skal indhente ekstra fag, og så er der enkelte skoler, som skal have levet op til minimumstallet af timer. Der er også forberedelsesplanlægningen til afgangsklasserne, som skal ind at laves. Rent praktisk er der en forberedelsestid til de her prøver. Vi må se, hvor meget vi kan nå at indhente i løbet af de syv skoledage, som vi har. Teoretisk set kan eleverne godt møde op til en skoledag lørdag ja - men jeg tror, at vi får planlagt undervisningen inden for de skoledage, som vi har at tage af.