PERSONPROFIL

Torsten Gejl

Alternativet

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 30. januar 1964 i Aarhus I et forhold 2 børn

Å

Mærkesager

  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

En stemme på Alternativet vil stadigvæk give en grøn turboeffekt, da det igen vil tvinge de andre partier til at blive grønnere.
Ved valget i 2015 var det umuligt at få nogen som helst til at tale om klima og miljø. Nu konkurrerer flere partier om at komme med de mest vidtgående klima- og miljøudspil.
Det er en fantastisk situation, som Alternativet har været med til at skabe ved at buldre ind i Folketinget med en bæredygtig dagsorden.
Alternativets opgave er dog at sikre, at det ikke bare bliver snak op til et valg. De fine udspil skal omsættes til handling i en ny folketingsperiode og der skal sættes nye ambitiøse mål, hvis vi skal nøjes med en global temperaturstigning på 1,5 grader.
Personligt brænder jeg for det sociale- og beskæftigelsesmæssige område. Vi skal stoppe med at forringe vores velfærd i opgangstider. Der må ikke ske et moralskred, der betyder, at vi vænner os til at de mest udsatte borgere i Danmark får dårligere kår, mens alle vi andre bliver mere velhavende.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi har sparet for meget i de senere år. Det koster for mange jobs rundt omkring i det offentlige system. Men det vigtigste er at bruge kræfterne klogere i den offentlige sektor. For eksempel at sætte offentlige frontmedarbejdere fri til at løse deres kerneopgaver i stedet for at styre og kontrollere dem.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget gerne!

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenlandsk arbejdskraft er velkomment i Danmark, men det skal være til overenskomstmæssig løn og rettigheder.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have modet til at gå ind i debatten om medicin og økonomi. Det handler om at være bedre til at forhandle medicinpriser med medicinalindustrien, men også at turde prioritere i forhold til, hvordan vi får mest sundhed for pengene.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsnet er presset til det yderste, så det er svært at opnå konkurrence fordele ved at lægge yderligere pres på medarbejderne.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet arbejder for et gratis sundhedssystem for alle.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ved at lave så mange udlændingestramninger at vi ender med at sætte os selv i fængsel bag dem. Selvfølgelig skal vi da have lov til at rejse ud i verden og møde kærligheden og tage hende/ham med hjem.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det løser ingenting. Og der er ofte ikke noget sted at sende dem hen. De skal heller ikke ud på nogen ø. Debatten skal tilbage på sporet. Hvordan får vi flygtninge/indvandrere ind på jobmarkedet nu mens der er god økonomi? Hvordan forebygger vi, at der kommer millioner af klimaflygtninge? Hvordan sikrer vi bedre integration?

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage imod 2000 kvoteflygtninge om året. Det er de allermest udsatte flygtninge, som FN udvælger fra verdens flygtningelejre og fordeler i et kvotesystem. Og så skal vi ikke være blandt de strammeste i Europa på området. Vi skal stoppe med symbollovgivning og koncentrere os om at få flygtninge/indvandrere i arbejde, få dem integreret og så i øvrigt forebygge at nye millioner af klimaflygtninge kommer ind over Europas grænser.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bare et års relativ dansk fattigdom kan påvirke et barn resten af livet. Øgende økonomisk ulighed skaber social forarmelse, hvor flere og flere falder gennem vores sociale sikkerhedsnet og synker til bunds i samfundet. Fx har kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen sendt 30.000 familier og deres børn under fattigdomsgrænsen. For bl.a. at give topskattelettelser. Det kan vi ikke være bekendt i opgangstider. Vi skal ikke forringe velfærden nu. Vi skal rulle fattigdomsreformerne tilbage.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledigheden er ikke de lediges skyld eller høje offentlige ydelsers skyld. Ledighed er en del af markedsøkonomien og vil altid være det. I Alternativet er vi sikre på, at danskerne godt vil arbejde, hvis de kan. Derfor foreslår vi kontanthjælp uden modkrav. Vi skal stoppe med at bruge tvang og kontrol i beskæftigelses systemet og i stedet bruge milliarderne til at få ledige på benene og i job. Vi skal ikke tage friheden fra mennesker og erstatte den med tvang, fordi de har mistet deres arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er et tydeligt eksempel på at regeringen skaber økonomisk ulighed direkte gennem lovgivning. Man tager en del af kontanthjælpsmodtagernes hjælp og konverterer dem til skattelettelser. Det er helt uacceptabelt, at vi suger penge op fra bunden af samfundet i opgangstider, for at give dem til alle os, der har nok i forvejen. Det medfører at tusinder af danske børn vokser op i fattigdom. Det er både uværdigt og - på sigt - en dårlig forretning.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for energi til at lære. Derfor dur det ikke, at skoledagene bliver så lange, at eleverne bliver for udmattede til at lære noget i de sidste timer. Der er også brug for et liv udenfor skolen, hvor eleverne kan gå til fritidsaktiviteter og være sammen med venner og have en lille smule tid til at være børn - eller unge.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ophæve de nationale tests og lave bedre responssystemer end 12-skalaen. Det skal være muligt også at anerkende andre kompetencer og færdigheder hos eleverne, end dem, der bedømmes i dag. De enkelte skoler skal have stor indflydelse på, hvilke responssystemer, de ønsker at bruge lokalt. Vi skal modvirke 12 tals tyranniet og karakterpresset og give eleverne en bedre og mere peronlig respons på deres faglige og personlige udvikling.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som handicapordfører, oplever jeg, at det betyder utroligt meget for børn med særlige behov at føle sig "normale". At være med blandt "normale" unge i skolen, i uddannelserne og på arbejdspladserne. Derfor må vi fortsætte den svære opgave det er, at lade børn med særlige behov være en del af vores fællesskab og ikke skabe en skole, hvor de kun må være sammen med andre børn med særlige behov. Derfor skal skolerne også have de nødvendige resurser til dette krævende arbejde.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer, i de kommende år til at tilføre masser af resurser til ældreplejen, da der kommer flere og flere ældre. Kunsten er, at sikre de andre velfærdsområder også. Vi har god økonomi og kan godt løfte hele vores velfærd, bare vi prioriterer det.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokraterne har netop fremlagt Alternativets pensionsmodel, der har først ind, først ud princippet, inspireret fra Tyskland. Den går vi selvfølgelig stadigvæk ind for, nemlig differentieret pension. Men vi går ikke ind for at sætte den generelle pensionsalder op. Der er ingen, der ved om vi mangler arbejdskraft i 2027, specielt fordi vi står foran robotisering, kunstig intelligens, digitalisering osv. som kommer til at betyde store omvæltninger på arbejdsmarkederne i hele verden.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor skal ældre betale for den velfærd, de allerede har bidraget til gennem skatten?

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja tak. Det er helt oplagt for eksempel at halvere momsen på frugt og grønt og det vil være oplagt at finansiere det gennem højere moms på varer, som er usunde eller ødelægger natur, klima og miljø.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen skal efter Alternativets mening sikre, at der er en bedre balance mellem de rige og fattige kommuner. Så det er naturligt for os at pengestrømmen går fra de rigeste til de fattigste. Vi skal kunne bo i hele landet.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er med til at udligne blot en lille smule af den galopperende økonomiske ulighed og skæve fordeling af goderne i Danmark. Derfor vil Alternativet bevare den. Især, da regeringen jo har sat sig for at finde penge til topskattelettelser ved at spare på kontanthjælpsmodtagernes hjælp gennem kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går godt i Danmark. Vi har god økonomi og lav ledighed. Derfor er tiden ikke til at sænke skatter og afgifter generelt, men derimod kan man hæve skatter og afgifter for virksomheder, der ødelægger natur, klima og miljø og sænke dem tilsvarende for virksomheder, der gør en ekstra indsats for bæredygtig produktion.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser ikke generelle tegn på dette i vores gode økonomi lige nu.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke brug for store offentlige investeringer for at booste økonomien. Den kører jo fint nok. Vi skal investere i det offentlige for at få bedre velfærd, klimasikre samfundet og skabe mere velfærd for udsatte danskere.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et problem, at danske unge er blandt de unge i verden, der drikker allermest. Men problemet løses ikke gennem højere aldersgrænse. De unge skal nok få fat i alkohol alligevel. Så i stedet for at kriminalisere dem, skal vi gå i dialog med dem og involvere dem i, hvordan de og deres jævnaldrende får et sundere forhold til alkohol. Som en del af dette, kunne vi voksne jo tænke lidt over hvor meget vi drikker og hvilken indflydelse det har på de unge.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Så vil lavtlønsfamilierne, som fungerer godt, blive ramt uforholdsmæssigt hårdt. Det er et lidt uigennemtænkt spørgsmål. Men det er en samfundsmæssig opgave at rette op på de udsatte familiers forhold og få rullet fattigdomsreformerne tilbage.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal rulle kontanthjælpsloftet tilbage, så de udsatte børnefamilier kan få deres boligstøtte igen og droppe 225 timers reglen og de andre reformer, der gør udsatte danskere fattigere. Så ja, mere støtte til familierne under fattigdomsgrænsen.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadigvæk milliarder af mennesker, der lider af sult og fattigdom og har brug for hjælp fra de rige lande. Ulandsbistand er ikke bare et håb om en bedre fremtid for den enkelte familie, det er også en investering i at mennesker kan få et godt liv, hvor end de bor i verden. Det vil medføre besparelser, der er langt større end den bistand, vi investerer.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange ting i Ruslands politiske og kulturelle udtryk lige nu, der gør, at vi skal være varsomme. Ikke mindst overfor deres forsøg på at manipulere vestlige valg og demokratier. Men vi må ikke være blinde for, at USA, som vores tætte allierede, ikke har meget at skulle lære Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ubegribeligt, at der er nogen, der vil sende børn i fængsel eller udsætte dem for lignende straf.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet går ikke ind for højere straffe. Det fører sjældent noget godt med sig, når man sætter kriminelle ind blandt andre kriminelle i længere tid. Vi skal i højere grad resocialisere kriminelle danskere i stedet for at bidrage til deres forråelse ved at putte dem i fængsel.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk skal have behandling for og hjælp til at overkomme de udfordringer, der gør at de er kriminelle i stedet for at sidde i et fængsel sammen med andre kriminelle, som ofte er med til at fastholde eller måske endda ligefrem udvikle dem i deres kriminelle løbebane.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne skal gøre det enklere og lettere at genbruge og sikre at produkter og affald bliver genbrugt og genanvendt optimalt. Forbrugeren skal opleve at det er smidigt og meningsfuldt at bidrage til genbrug.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt for at skabe finansiering til den grønne omstilling generelt. I Alternativet vil vi dog gerne have et afgiftssystem, der er dyrere for virksomheder, der sviner mest og billigere for dem, der passer på klima, natur og miljø. Det skal kunne betale sig at gøre det rigtige.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende hvis vi skal sikre, at temperaturen ikke stiger mere end 1,5 grader.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen ændrer ikke på de årsager, der gør at folk flygter. Den ændrer meget lidt og flytter fokus væk fra det vigtige, nemlig at få flygtninge/indvandrere i arbejde, at integrere dem, at forebygge millioner af klimaflygtninge og så videre.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan man ikke forudsætte. Erfaringerne er blandede.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har begravet den offentlige forvaltning så meget i dokumentation af mange frontmedarbejdere bruger mere tid på at dokumentere mødet med borgeren end til at tale med borgeren. Vi skal flytte resurser fra bureaukrati til borgernær service. Det kræver mere tillid til medarbejderne og til borgerne.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øvelsen handler ikke i sig selv om at spare stillinger i det offentlige, men i at arbejde klogere i det offentlige. Vi skal ikke fjerne medarbejdere, men gerne frisætte medarbejdere til at bruge deres egen faglighed eller give dem mulighed for at hjælpe og støtte borgerne i stedet for at administrere dem.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, ved at gøre de skadelige sprøjtemidler ulovlige.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motorvejsnettet skal aflastes af kollektiv trafik. Ikke omvendt.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ok at kriminelle familier, der spreder skræk og rædsel i boligområderne og er til fare for de andre beboeres sikkerhed, når de for eksempel kaster sten og brandbomber, bliver genhuset udenfor området. Men generelt går Alternativet ikke ind for tvangsforflyttelse af mennesker.

Politiske hverv

2017 - nu

Cannabisordfører Folketinget, Alternativet

2016 - nu

Beskæftigelsesordfører Folketinget, Alternativet

2016 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Alternativet

2016 - nu

Arbejdsmarkedsordfører Alternativet

2015 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Alternativet

2015 - nu

Kommunalordfører Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Socialordfører Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Ungeordfører Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Alternativet

Uddannelse

1990 - 1993

Kaospilot KaosPiloterne

1988 - 1989

Journalistkursus AJOUR Frontløberne, Aarhus

Erhvervserfaring

2005 - 2015

Direktør OCN Danmark, Aarhus

1998 - 2006

Selvstændig Proventor, Aarhus og Djursland

1994 - 1998

Leder Frontløberne, Aarhus
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Cannabisordfører Folketinget, Alternativet

2016 - nu

Beskæftigelsesordfører Folketinget, Alternativet

2016 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Alternativet

2016 - nu

Arbejdsmarkedsordfører Alternativet

2015 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Alternativet

2015 - nu

Kommunalordfører Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Socialordfører Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Ungeordfører Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Alternativet

2015 - nu

Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Alternativet

Uddannelse

1990 - 1993

Kaospilot KaosPiloterne

1988 - 1989

Journalistkursus AJOUR Frontløberne, Aarhus

Erhvervserfaring

2005 - 2015

Direktør OCN Danmark, Aarhus

1998 - 2006

Selvstændig Proventor, Aarhus og Djursland

1994 - 1998

Leder Frontløberne, Aarhus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds