PERSONPROFIL

Tom Brøcher Jakobsen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Randers Kommune

B

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Vi har brug for et nyt og bedre Danmark. Et Danmark, hvor alle bliver behandlet ordentligt og hvor ingen skal føle, at de bliver sat uden for samfundet. Hvis man ikke kan klare sig selv, skal man have hjælp enten til igen at kunne klare sig selv eller simpelthen bare hjælp.
Et bedre Danmark er også et Danmark, der hjælper de der kommer til vores land for at søge beskyttelse og tage imod dem med åbne arme. Og vi har plads og råd til at tage imod kvoteflygtninge.
Et bedre Danmark er også et Danmark, der behandler de der ikke skal være her ordentligt og respektfuldt. Hvis man er i Danmark på tålt ophold, har man også krav på at blive behandlet ordentligt.
Et bedre Danmark går i spidsen for kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer.
Et bedre Danmark satser på uddannelse. En veluddannet befolkning er det bedste råstof for Danmark og er med til at sikre både stabilitet og udvikling.
Et bedre Danmark engagerer sig internationalt i EU og i FN.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fastholde den danske model hvor løn og arbejdsforhold i vid udstrækning aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Hvis "mindstelønnen" komme under pres må det overvejes om der skal lovgives omkring en mindsteløn.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er i sig selv en god løsning, men det kræver at folkeskolen tilføres tilstrækkelige ressourcer både i form af midler og specialuddannet personale.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt at tilføre midler fra andre områder så velfærden ikke berøres.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal samtidig være lettere at få anden pension og dermed trække sig tidligere tilbage, hvis man har haft særligt nedslidende arbejde.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både top og bundskatten bør sænkes

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nedskæringer, der er indført skal fjernes.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være muligt at fjerne børnechecken for de bedst stillede uden at det medfører store administrative omkostninger.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Asylansøgninger skal behandles i Europa og der skal findes en fælles europæisk løsning på at fordele flytninge, der har fået asyl. Migranter skal i det omfang, de ikke kan tilbydes arbejde,sendes tilbage til deres hjemland.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besparelser på administrive stillinger bør anvendes til kernevelfærd.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - det bør være muligt for kommunerne at beskytte drikkevandingsboringer ved at forbyde brug af sprøjtemidler i nærheden af boringer.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligen er ukrænkelig og dårlige sociale forhold løses ikke blot ved at flytte beboere. Dårlige boligforhold bør selvfølgelig løses gennem nedrevning og genhusning.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både udvidelse af E45 og styrkelsen af den regionale kollektive trafik er vigtig. Transportbehovet er stigende for både pendlere og gods i østjylland og det kan ikke alene løse ved en transportform.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1985 - 1987

Licentiatstuderende (PhD-studerende) Aalborg University

1980 - 1985

Master Mechanical Engineering, Aalborg University

Erhvervserfaring

2010 - nu

Senior Consultant Danfoss A/S

2004 - 2010

Research Director Danfoss A/S

2001 - 2004

Teamleader Logstor A/S

1998 - 2001

Center leader Danfoss A/S

1997 - 1998

Polymer Engineer FORCE Technology

1988 - 1997

Project Manager Vink

1997 - 1998

Industrial intern University of Delaware
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1985 - 1987

Licentiatstuderende (PhD-studerende) Aalborg University

1980 - 1985

Master Mechanical Engineering, Aalborg University

Erhvervserfaring

2010 - nu

Senior Consultant Danfoss A/S

2004 - 2010

Research Director Danfoss A/S

2001 - 2004

Teamleader Logstor A/S

1998 - 2001

Center leader Danfoss A/S

1997 - 1998

Polymer Engineer FORCE Technology

1988 - 1997

Project Manager Vink

1997 - 1998

Industrial intern University of Delaware

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds