PERSONPROFIL

Thomas Medom

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 21. april 1980 Gift 2 børn

F

Thomas Medom (SF) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er rådmand for Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Thomas Medom er tidligere landsformand for Socialistisk Folkepartis Ungdom og tidligere folketingskandidat for SF i Aarhus.

Thomas Medom er uddannet folkeskolelærer og har blandt andet arbejdet som lærer på Rosenvangskolen i Viby og på Tovshøjskolen i Gellerup. Desuden er han uddannet cand.mag. i Pædagogisk sociologi fra Aarhus Universitet.

Privat er han gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 7198 Socialistisk Folkeparti in total 17531
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3989 Socialistisk Folkeparti in total 12159

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Velfærd frem for skattelettelser. SF er partiet i Aarhus der prioriterer velfærd før alt andet. Folkeskole, børnepasning, hjælp til udsatte, hjemløse, handicappede, syge, arbejdsløse og ældre er det, der gør Danmark til et land, hvor der ikke er for langt fra top til bund. Men besparelser presser medarbejderne og forringer servicen. Derfor vil vi hæve skatten med 1 promille og bruge pengene på velfærd.

Aarhus skal passe på miljøet. Når byen vokser, er det ekstra vigtigt, at vi passer på naturen, vores grundvand og bekæmper luftforurening. Derfor vil vi udbygge letbanen og A-busserne, så man kan komme rundt i byen uden bil og beskytte naturen og de grønne områder.

Flygtninge er nye aarhusianere. SF er stolte af at have stået i spidsen for, at gøre Aarhus til en af Danmarks bedste kommune til at få flygtninge i arbejde. Vi finder praktiske løsninger, frem for at grave grøfter. Derfor vil vi flytte danskundervisning ud på arbejdspladserne og føre en boligpolitik der sikre et Aarhus hvor vi bor på kryds og tværs.

En bedre studieby. Byens mange studerende gør Aarhus til en levende by. Derfor vil vi SF prioritere flere kommunale og private studiejobs og bygge flere billige boliger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes Aarhus burde være langt mere ambitiøs på at sikre hurtig og smidig kollektiv transport og attraktive cykelløsninger så der bliver bedre plads til bilerne.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil ikke have en multiarena men et nyt stadion. Et nyt “Boxen” vil være alt for dyrt og det vil koste rigtig mange skattekroner hvert år. Til gengæld må vi forholde os til, at vi efter 2020 ikke har en lejer til Aarhus Stadion medmindre der etableres et rigtig fodboldstadion. Det vil først og fremmest være private midler der skal finansiere stadion, men kommunen har også en rolle som ejer af området og det nuværende stadion

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det gør Aarhus til en bedre by fordi vi har fået bundet havnen, vandet og byen sammen. Før var det adskilt af er hegn. Selvom nogle synes det er et rigmandsområde er Aarhus Ø jo rent faktisk fyldt med alemen boliger, ældreboliger, kollegier, daginstitutioner og vi har dermed valgt en anden kurs end mange andre storbyer. Jeg synes dog ikke det hele er lige smukt og der er også blevet bygger for tæt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er desværre sådan det er i dag og der er hovedforklaringen på Aarhus’ store trafikproblemer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har jo netop indført et nyt affaldssorteringssystem, så der ville være helt skørt allerede at ændre det.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med at byen vokser skal idrætsfaciliteterne følge med.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil afsætte færre

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger for stor en del af kommunens ressourcer på prestigeprojekter og for lidt på dem der har allermest brug for velfærdssamfundet. Konkret arbejder vi som det eneste parti i Aarhus for at en del af budgettet fra borgmesterafdelingen, kulturafdelingen og teknikafdelingen flyttes til social, ældre og børneområdet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er først og fremmest optaget af at løfte den opgave der nu engang er når vi modtager flygtninge.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkursbølgen har ramt de ældre i Aarhus hårdt og udliciteringen af plejehjemmet i Viby har været en kæmpe fejl med massere af bøvl og utryghed. Udliciteringerne i ældreplejen har givet utryghed, dårligere service og koster en masse penge.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale sundhedsbudget er først og fremmest genoptræning, men der er stadigvæk rum for at komme hurtigere og mere intensivt i gang.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i flere år arbejdet for 2-voksenordninger og det er heldigvis blevet til virkelighed i mange timer på de fleste skoler. Men når vi vil hæve skatten med 1 promille og bruge 44 mio på skolen er det for at skolerne kan prioritere fx færre børn i klasserne eller flere voksne i timerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har udfordret det groteske i at vi har 20.000 siders beskæftigelseslovgivning og jobcentermedarbejderne kun bruger 20 procent af deres tid med borgerne. I Aarhus får 100 langtidsledige hver 50.000 kr (det kan vi gøre fordi det er finansieret af Veluxfonden). De kan hver bruge op til 50.000 kroner på det, som de selv finder mest nødvendigt og meningsfuldt for at komme tilbage i job. Og resultat af enormt positive: de ledige kom i job og mange har startet egen virksomhed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere pædagoger ikke færrer. Der er brug for at de ældre for skifter deres bleer hurtigere ikke langsommere. Aarhus skal have flere unge hjemløse ikke flere. Mennesker med handicap på botilbuddene har brug for flere socialpædagoger ikke færre. Socialrådgiverne skal have mere tid til den enkelte borger ikke mindre. Derfor gør vi ind for at skatten skal hæves med 1 promille for både virksomheder og aarhusianere.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er behov og ikke geografi der skal være det afgørende kriterier for prioriteringerne. Men det er klart at det er dyrere at drive nogle tilbud hvor der bor færre mennesker.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten har fjernet er meget stort millionbeløb fra det kriminalitetsforebyggende arbejde og derfor er der et behov for at kunne forhindre at flere unge ender i banderne.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer ikke uden om at vi allerede er tæt på en øvre grænse for hvor mange biler der kan laves plads til i selve Aarhus By og derfor bør andre transportformer bære den største del af den øgede transport der kommer i takt med at Aarhus vokser.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en stor by som Aarhus har det enormt værdi for mange at vi er så tæt på naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil hellere bruge pengene på medarbejder på skoler, daginstitutioner, ældreplejen og socialområdet. Der er allerede massere af kulturelle begivenheder i Aarhus.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er tilhængere af fysisk forandringer, sociale indsatser og udrykning af arbejdspladser til de socialt udsatte boligområder. Men det kan sagtens løftes inden for de mange penge vi allerede bruger i områderne.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi harnnvestet massivt i at få flygtninge bedre integreret og er i dag Danmarks bedste kommune til at få nye flygtninge i job.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke vi skal have brugerbetaling for at få ældrepleje eller hjemmehjælp.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stigende psykisk sårbarhed er et af vores største problemer i Aarhus. Jeg har stået i spidsen for at indføre gratis psykologhjælp til unge og der er brug for at vi opprioriterer forebyggelsen og adgangen til hjælp.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn i Danmark tilbringer meget af dagen i en daginstitution, og livet i vuggestuen og børnehaven har stor indflydelse på børns udvikling. For SF er det en mærkesag, at alle børn uanset social baggrund oplever et godt, trygt og stimulerende miljø i deres daginstitution. SF arbejder derfor for at sikre rammerne for, at vores børn udvikler sig sammen med jævnaldrende med støtte fra dygtige pædagoger, som kan udfordre børnene personligt, sprogligt og motorisk.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tiltrækker allerede rigtig mange private virksomheder og har lav arbejdsløshed. Og kommunale kroner til at tiltrække virksomheder har aldrig været en seriøs metoder til at tiltrække virksomheder - det handler om adgang til kvalificeret arbejdskraft, netværk, faciliteter, omkostninger og infrastruktur.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere pædagoger ikke færrer. Der er brug for at de ældre for skifter deres bleer hurtigere ikke langsommere. Aarhus skal have flere unge hjemløse ikke flere. Mennesker med handicap på botilbuddene har brug for flere socialpædagoger ikke færre. Socialrådgiverne skal have mere tid til den enkelte borger ikke mindre. Derfor gør vi ind for at skatten skal hæves med 1 promille for både virksomheder og aarhusianere.

Politiske hverv

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti
Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2012 - nu

Medlem af bestyrelsen for Aarhus Social- og Sundhedsskole

2008 - 2012

Folketingskandidat

2006 - nu

Medlem af SF's hovedbestyrelse

Uddannelse

2008 - 2013

Cand.mag. Pædagogisk Sociologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune

2013 - 2014

Folkeskolelærer Tovshøjskolen

2007 - 2013

Folkeskolelærer Rosenvangskolen
Social- og beskæftigelsesrådmand
F

Politiske hverv

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti
Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2012 - nu

Medlem af bestyrelsen for Aarhus Social- og Sundhedsskole

2008 - 2012

Folketingskandidat

2006 - nu

Medlem af SF's hovedbestyrelse

Uddannelse

2008 - 2013

Cand.mag. Pædagogisk Sociologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune

2013 - 2014

Folkeskolelærer Tovshøjskolen

2007 - 2013

Folkeskolelærer Rosenvangskolen
Social- og beskæftigelsesrådmand