PERSONPROFIL

Thomas Cordtz

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 27. maj 1977 i Aahus Gift 2 børn

C

Thomas Cordtz (K) har siden 2018 været byrådsmedlem i Skanderborg Kommune for Det Konservative Folkeparti. I den igangværende periode er han medlem af Økonomiudvalget.

Thomas Cordtz er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium og har tidligere arbejdet som folkeskolelærer. I dag driver han Birkede Camping sammen med sin kone Tina. Parret er bosiddende i Ry.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 543 Det Konservative Folkeparti in total 1804
KV 2013 Personlige stemmer 163 Det Konservative Folkeparti in total 1033

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil sikre børn, ældre og udsatte de bedste vilkår, og at der også fremover er råd til den velfærd og service, vi ønsker, samt at der skabes bedre rammer for erhverv og detailhandel i hele kommunen.

Jeg vil arbejde for en stærk servicekultur, som understøtter og tiltrækker virksomheder og iværksætteri. Kommunen skal sikre gode vilkår for turisme, lokale arbejdspladser og et rigt handelsliv i byerne.

Uanset hvor man bor i kommunen, skal der være adgang til gode pasningsmuligheder, og værdig pleje/hjælp, hvis man har behov. Skolerne i Skanderborg Kommune skal være blandt Danmarks bedste.

Jeg mener, at skattekronerne skal bruges med større omtanke. Administrationen i kommunen er blevet alt for dyr. Omkostningerne skal slankes, og pengene skal bruges til velfærd, erhvervsudvikling og skattelettelser.

Jeg ønsker langsigtede planer. Kommunen skal have udarbejdet en fremtidsplan, der rækker minimum 10 år ud i fremtiden og viser borgere og erhvervsliv, hvor vi skal hen. 


Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener faktisk ikke kommunen gør nok. Bl.a. blev SSP-indsatsen beskåret i 2016. Imidlertid er jeg tilfreds med, at der i den nye budgetaftale er afsat to mio. kr. til at understøtte en ny forebyggelses- og familiestrategi. Generelt mener jeg, at den opsøgende og forebyggende indsatsskal styrkes.

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Smukfest er med at til brande hele kommunen og sætte Skanderborg Kommune på landkortet. Dertil kommer, at festivaldeltagerne lægger mange penge i form af indkøb i forretningerne mens festivalen kører. Det bidrager positivt til omsætningen. Flere vender også tilbage som turister på andre tider af året. Det er rigtig positivt. Dog er der også indbyggere i og omkring Skanderborg, der også har gener af festivallen. Jeg mener, det så vidt muligt undgås, at folk generes af festivallen.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Styringsmodellen for Skaderborg Kommune - Skanderborgmodellen - har det minus, at magten er flyttet fra byrådet til cheferne og borgmesteren. Jeg mener mere af magten skal tilbage til de folkevalgte politikere.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af priatbilisme, da det giver den enekelte frihed og er den nemmeste og hurtigste måde for mange at komme rundet i en sammenbragt kommune som vores. Investeringer i infrastrukturen skal til, da kommunen endnu ikke hænger ordentlig sammen. Det skal gøres lettere at komme fra a til b for borgere og erhvervsliv. .

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er generelt for affaldssortering og genanvendelse af materialer og ressourcer. Dog skal det udgifterne til eventuelt nye initiativer hele tiden holdes op mod behovet for ressourcer til at sikre kernevelfærden. Omsorg for vores børn, ældre og udsatte er i mine øjne vigtigere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et stort ønske og behov i flere dele af kommunen for nye halfaciliteter og svømmefaciliteter. Det skal vi have gjort noget ved.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg har - trods det at kommunen ikke er en af de kommuner, der bruger mange penge på kulturlivet - et righoldigt udbud af kunst og kulturoplevelser. Jeg mener det nuværende niveau er passende.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, det som samfund er vores fornemste opgave at tage os af dem, der ikke kan tage vare på sig selv eller har svært ved det. Det er blevet påvist flere gange, at Skanderborg Kommune generelt bruger for mange penge på administration og prestigeprojekter. Jeg mener derfor, vi skal slanke kommunens udgifter til administration og bruge ressourcerne på børn, svage ældre og udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er generelt for støtte og genoptræning. Men mener ikke det skal ske på andre sundhedsområders bekostning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg Kommune er god til at få folk i aktivering og arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er og vil altid være konservativ politik at sænke skatten. Vi mener pengene har det bedst i borgernes lommer. Vi ønsker at skabe vækst i kommunen for derved på sigt at sænke skatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvad pengene skal gå til. Før jeg kan tage endelig stilling til et udsagn/spørgsmål som dette, ville jeg være nødt til at vide, hvad pengene skal gå til. Flere penge til yderområderne er helt sikkert noget mange kunne ønske, men da vi hele tiden må prioritere de sparsomme ressourcer, må der ses på, hvad pengene skal bruges til og evt. vurderes, om der er andet, der er mere nødvendigt at bruge ressourcerne på.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt mener jeg, at den opsøgende og forebyggende indsatsskal styrkes. Jeg er glad for, at der i den nye budgetaftale er afsat to mio. kr. til at understøtte en ny forebyggelses- og familiestrategi. Jeg mener vi skal afvente effekterne af den nye strategi og efterfølgende vurdere, om der skal andet og/eler mere til.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolevejene skal sikres for børnene i kommunen. Cykelstier er flere steder en hel naturlig løsning. Derfor skal skolevejene prioriteres. Men mht. andre cykelstier, mener mener jeg ikke, det skal ske på bekostning af andre trafikområder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal tilgodese erhvervet på alle mulige måder - dog under hensyntagen til den unikke natur, vi bor i.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne investere i folk. Men integrationen sker først og fremmest på arbejdespladsen og ved deltagelse i fritidsaktiviteter. Her skal indsatsen ligge. Det gælder først og fremmest om at få folk i arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ældre skal uanset pengepung have den samme gode pleje. Har man så i tilgift til dette råd til, mulighed for eller lyst til at tilkøbe ydelser kan dette gøres ved private firmaer.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er med på at bruge flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, hvis der viser sig et behov for dette. Lige nu har kommunen nedsat et 17.4-udvalg, der skal belyse dette. Jeg mener dog ikke at det skal ske på bekostning af andre sundhedsområder. I stedet så jeg helle at kommunen effektiviserede sin driften og brugte de derved opsparede midler til sundhedsområderne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er som udgangspunkt enig. For nylig viste en undersøgelse foretaget af BUPL 69% at pædagogerne i Skanderborg Kommune i fritidsinstitution/klub, dagligt eller flere gange om ugen oplever at de mangler tid til at være nærværende over for børnene. Det finder jeg bekymrende, da pædagogernes kerneopgave netop må være at drage omsorg for vores børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt enig, men beslutningen skal tages centralt - dvs. på Christiansborg. Mange boligejere presses hårdt som følge af den stigende grundskyld, der på relativt få år er blevet en ganske alvorlig økonomisk byrde. Der er fare for, at mange ældre ikke har råd til at blive boende i deres egen bolig.

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Skanderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1998 - 2002

Professionsbachelor Lærer, Silkeborg Seminarium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Selvstændig Birkhede Camping

2010 - 2016

Overlærer Vestre Skole

2002 - 2010

Lærer Sejs Skole
C

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Skanderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1998 - 2002

Professionsbachelor Lærer, Silkeborg Seminarium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Selvstændig Birkhede Camping

2010 - 2016

Overlærer Vestre Skole

2002 - 2010

Lærer Sejs Skole