PERSONPROFIL

Theis Rubinke Sørensen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

F

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Folketinget, fordi jeg tror på, at vi kan skabe et bedre samfund. Regeringen slækker på
miljø- og klimaambitionerne, nedprioriterer børnene og forringer uddannelserne. Jeg vil et helt andet
samfund, og jeg tror på, at det kan lade sig gøre.

Jeg er særligt optaget af tre dagsordener, der alle rækker langt ud i fremtiden.

EN GRØN FREMTID
Miljø og klima er vor generations største udfordring – men det kan også blive vores største succes. Vi skal investere i økologi, klima og bæredygtighed.

INVESTER I BØRNENE
Der skæres voldsomt på daginstitutionerne. Det betyder færre og mere stressede pædagoger. Det smitter af på børnene. Vi skal sikre flere pædagoger, så vores børn kan vokse op i et trygt og stimulerende miljø.

RESPEKT FOR ERHVERSUDDANNELSERNE
Regeringen sparer vores erhvervsuddannelser i stykker. Der er hårdt brug for faglærte, der kan bygge vores huse, passe på vores ældre og meget mere. Vi skal garantere praktik- og elevpladser til alle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man skal arbejde i Danmark skal det foregå til danske lønninger efter overenskomst. Vi skal konkurrere på kvalitet og kompetencer - ikke løn.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengene er et af vores vigtigste sociale sikkerhedsnet, men det er blevet udhulet kraftigt de seneste år. Udover at genoptjeningsperioden skal sættes ned, bør dagpengebeløbet også hæves, så det følger lønudviklingen.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fx ansættes flere pædagoger i daginstitutionerne og flere SOSU'er til at passe på vores ældre.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En fri og lige sundhedssektor uden brugerbetaling er en grundpille i det danske samfund. Vi bør tværtimod arbejde på at mindske eller helt fjerne brugerbetalingen på sundhed - fx tandlæge og psykologhjælp.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører kan være fint, men konkurrencen har det med at have et alt for ensidigt fokus på pris, og det kan ikke undgå at have konsekvenser for kvaliteten. Private tilbud bør som grundregel altid kun være et supplement til det offentlige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør nedsætte et råd, der vurderer medicin systematisk på pris og effekt. Det vil også kunne presse medicinproducenterne til at sænke priserne for at komme ind på markedet. Man skal huske på, at pengene til dyr medicin skal komme et sted fra, og det betyder, at noget andet skal prioriteres fra. Vi bør have mere offentlig debat og systemtik i vores valg på dette område.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi splitter familier ad og sender børn ud af landet uden deres forældre, er det et tydeligt tegn på, at vores system er sygt. Ingen børn skal skilles ad fra deres familier eller vokse op på udrejsecentre. Vi har brug for at få noget menneskelighed og proportionalitet ind i vores udlændingepolitik.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes lovgivningen på dette område er rigeligt stram, som den er nu. Vi bør bruge mange flere ressourcer på forebyggelse i stedet for kun at fokusere på strengere straffe.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores udlændingepolitik må ikke blive så stram, at den står i vejen for kærlighed.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet øger uligheden og skaber fattigdom. Det er en dårlig forudsætning for at få et arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den stigende ulighed er et af vores største problemer. Ulighed øger afstanden mellem mennesker, og det skaber uretfærdige forskelle, ikke kun økonomisk men også med hensyn til fx sundhed og levealder. Vores levevilkår bestemmes i høj grad af vores økonomi, og et lige samfund er derfor bedst til at skabe lige muligheder for alle. Derfor skal vi afskaffe fattigdomsydelserne og kontanthjælpsloftet, og spekulation, arv og ekstreme formuer skal beskattes hårdere.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlige ydelser er ikke for høje - tværtimod er flere ydelser med integrationsydelse, kontanthjælpsloft osv. blevet så lave, at vi fastholder folk i fattigdom, og det er et dårligt udgangspunkt at søge job fra. Langt hovedparten af mennesker vil gerne have et arbejde og indgå i et fællesskab.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere valgfrihed til skolerne, så der i stedet for lange skoledage kan prioriteres to-lærer-ordninger og lignende.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en Ro-På-reform i folkeskolen. Vi stresser eleverne, når vi konstant måler og vejer dem. Folkeskolen handler først og fremmest om at lære. At lære kundskaber, men også om at lære at blive et helt menneske. Jeg så gerne, at skolerne fik frihed til at vælge nationale tests og karakterer fra.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør i højere grad være frihed på de enkelte skoler til at vurdere, hvad der er bedst for den enkelte elev og for fællesskabet. Den centrale styring af inklusion har slået fejl.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør indføre en differentieret pensionsalder. Det er ikke fair, at en murer og en akademiker som mig skal på pension samtidig. Arbejdets fysiske belastning må tælle med i vurderingen. Der skal desuden være bedre mulighed for at skifte branche midt i arbejdslivet.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt at købe billige, sunde fødevarer. Differentieret moms kunne være én måde at opnå dette. En anden løsning kunne være støtte til producenterne. Det vigtigste er, at alle skal have råd til sunde fødevarer.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en vis udligning mellem rige og fattige kommuner. Den bør også være lidt større end i dag.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder nyder godt af samfundets investeringer i infrastruktur og en veluddannet arbejdsstyrke. Det er kun rimeligt, at de betaler noget af det tilbage.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aldersgrænsen er fin nu.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle børnefamilier skal støttes - socialt udsatte børnefamilier skal støttes mere - ikke kun økonomisk - men det skal ikke gå udover støtten til andre børnefamilier. Pengene kan findes andre steder - fx via skat på finansielle transaktioner.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af verdens rigeste lande. Vi må leve op til vores ansvar og hjælpe verdens fattigste. Ulandsbistanden bør hæves.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er vigtigt at EU's militære samarbejde anvendes med omtanke. Skal der indsættes EU-militær i krigszoner skal det som udgangspunkt ske med FN-mandat.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både resocialisering og forebyggelse er områder, der er langt mere effektive at investere i end blot at give strengere straffe.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elbiler er et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Derfor bør der komme lavere afgifter på elbiler så hurtigt som muligt.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gøres så let som overhovedet muligt at forbruge bæredygtigt. Det betyder ikke kun, at vi skal have nogle flere skraldespande at sortere i, det betyder også, at vi skal sætte krav til producenter om ikke at anvende unødigt emballage, og at emballagen som minimum skal kunne genbruges. Herudover bør garantien på elektronik forhøjes til 5 år, så der skabes langtidsholdbare produkter, der ikke skal skiftes ud hvert andet år.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle må bidrage til den grønne omstilling, og virksomhederne forurener i stor stil - derfor skal de naturligvis også betale for forureningen, så der kan investeres i nye, grønne løsninger.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er en nøglespiller i at løse nogle af de grænseoverskridende problemer som fx klima og flygtninge, og det nuværende niveau af samarbejde passer fint.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen lægger beslag på urimeligt store politiressourcer, der ikke kan bruges til rigtigt politiarbejde. Der skal være stikprøvekontroller, men der skal ikke være permanent grænsekontrol.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør laves et internationalt (eller som minimum europæisk) system til at håndtere flygtninge og migranter. Det nuværende system, hvor man skal kæmpe sig frem til fx Danmark er ikke et retfærdigt system. Det er et system, der tilgodeser de stærkeste. Vi skal have et system, hvor FN's fordeler flygtninge ud på kvoter, og hvor landene i langt højere grad er forpligtede til at bidrage til at hjælpe folk på flugt. Danmark bør kunne tage imod ca. 5.000 kvoteflygtninge om året.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden 2001 har mantraet fra de borgerlige været, at vi skal skære administrative stillinger væk i det offentlige. Men det er vigtigt at huske på, at administrative medarbejdere også skaber værdi og er en forudsætning for vores velfærd. Der skal investeres i vores daginstitutioner og skoler, og det kræver naturligvis også medfølgende administrative stillinger.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beskytte vores drikkevand bedre, end vi gør i dag. Det viser den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet. Heldigvis er langt det meste vand rent. Meget få steder i verden, kan man drikke vandet uden at rense det, men det kan vi i Danmark. Hvis vi skal blive ved med det, kræver det, at vi laver en målrettet beskyttelse af drikkevandet. At forbyde pesticider over særligt sårbare områder - der hvor grundvandet dannes og ved boringerne - er den mest effektive og sikre løsning.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En aktiv boligpolitik er et vigtigt redskab til at sikre en bred beboersammensætning, så vores samfund ikke bliver opdelt - men altid som sidste udvej. Men det kræver også, at vi investerer massivt i at bygge billige boliger, som alle har råd til i hele Østjylland. Det er specielt et problem i Aarhus, men billige boliger er en mangelvare i hele Østjylland.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal vi løse trængselsproblemerne giver det ikke mening at øge privatbilismen. Kollektiv trafik er mere effektivt, bedre for miljøet og billigere.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2010 - 2014

Byrådsmedlem Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2015 - 2018

Kandidat Samfundsfag med tilvalg i retorik, Aarhus Universitet

2012 - 2015

Bachelor Samfundsfag med tilvalg i retorik, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Konsulent COK

2017 - 2017

Instruktor - Skriftlig retorik Aarhus Universitet

2016 - 2017

Instruktor - Mundtlig retorik Aarhus Universitet

2016 - 2018

Studentermedhjælper COK

2010 - 2011

Rengøringsassistent Montra Park Hotel Odder
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2010 - 2014

Byrådsmedlem Odder Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2015 - 2018

Kandidat Samfundsfag med tilvalg i retorik, Aarhus Universitet

2012 - 2015

Bachelor Samfundsfag med tilvalg i retorik, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Konsulent COK

2017 - 2017

Instruktor - Skriftlig retorik Aarhus Universitet

2016 - 2017

Instruktor - Mundtlig retorik Aarhus Universitet

2016 - 2018

Studentermedhjælper COK

2010 - 2011

Rengøringsassistent Montra Park Hotel Odder

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds