PERSONPROFIL

Susan Kronborg

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Skanderborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 5. juli 1968 i Seoul I et forhold Bor i Skanderborg Kommune

B

Susan Kronborg Nielsen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Skanderborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Susan Kronborg Nielsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Susan Kronborg Nielsen er medlem af partiets hovedbestyrelse og bestyrelsesmedlem for Radikale Venstre i Skanderborg.

Susan Kronborg Nielsen er uddannet kandidat i jura fra Aarhus Universitet, og hun er siden uddannet master i VAT and indirect taxes ved School of Business and Social Sciences på Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som specialkonsulent for Skat, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som fuldmægtig i Told Skat og for Skatteankenævnet. Privat er Susan Kronborg Nielsen bosat i Skanderborg med sin kæreste.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Om mig: Jeg er 50 år, jurist i Skattestyrelsen, bosat i Skanderborg med min mand advokat Henrik Staunskjær. Jeg er lokalt forankret, og medlem af Integrationsrådet. Som pendler prioriterer jeg offentlig transport. Jeg er lykkelig ejer af labradoren Hannibal, og dyrevelfærd ligger mig afgørende på sinde. Bekæmpelse af hvidvask og skattely er via mit arbejde en helt central problemstilling som jeg vil fokusere på. Der kan stemmes på mig i hele Østjylland.
Mærkesager: Mindre skattely - mere klimahandling
1: Flere offentlige arbejdspladser skal til Østjylland. Vi skal beholde flere af de unge i Østjylland efter endt uddannelse også til gavn for erhvervslivet, som har brug for ægtefællejobs til deres ansatte.
2:Hvidvask og skattely skal stoppes. De europæiske statskasser går glip af anslået 370 mia kr.Toldbarrierer skal ophæves til gavn for vores eksport.
3:Pas på vores drikkevand. Der er fundet træbeskyttelsesmiddel i grundvandet. Vi skal have en klimalov nu, som understøtter klimaet.

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ingen mening med grønthøstermetoden, hvor der skæres 2 pct. på skoler, uddannelse og hospitaler.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpenge perioden er sat ned fra 4 til 2 år, og der er således røget flere ud af dagpengesystemet. Man forsøgte at løse dette med akutjobs. Lige nu kræver det 1 års fast arbejde for at optjene sin dagpengeperiode på 2 år. Idéen er at nedsætte denne optjeningsperiode til 6 måneder, hvilket betyder at man så kun ville skulle arbejde i 180 dage for at få sine dagpenge sikret. I en krise periode, kan det være en god idé at have en kort optjeningsperiode, men det koster.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er marts 2018 kommet et udstationeringsdirektiv som sikrer at når en EU-borger arbejder i Danmark i en midlertidig periode, overgår arbejderen nu til overenskomster lignende dem, der tilsvarer danske arbejdere, fra dag et. Transportområdet, er desværre udeladt fra direktivet.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ulykkeligt, når medicins effekt skal opvejes op imod prisen. Istedet må der gøres en indsats med eksempelvis indkøb af medicin sammen med andre lande så der kan opnås mængderabat.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private hospitaler kan klare fx knæoperationer godt, men det er ikke sådan at de klares bedre på det private hospital. Det er jo mange gange de samme læger der arbejder i det offentlige sundhedsvæsen som i det private. Det afgørende er lægens dygtighed og antallet af samme type operation. Det har ikke noget at gøre med om det er et offentligt eller privat hospital at gøre. Medmindre vi får amerikanske tilstande, hvor de dygtigste læger er ansat privat.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange udebliver fra en planlagt operation. Det betyder, at dyrt personale og udstyr må stå ubrugt, og det er med til at øge ventetiden til en operation. Det handler jo ikke om at skaffe penge i kassen. Men man er nødt til at undersøge forskellige incitamenter, der kan sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage vores andel af verdens flygtninge. Det har vi også plads til. Når vi tager kvoteflygtninge hjælper vi dem med det mest desperate behov og modarbejder menneskesmuglerens forretning. Der er intet som helst problem i at finde kvinder og børn i FN's flygtningelejre, som har desperat brug for at komme væk fra kummerlige og farlige forhold. Virksomhederne mangler iøvrigt også arbejdskraft som aldrig før.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ægtefællen kommer fra et EU-land, så er der ingen hindringer, men har den udenlandske ægtefælle statsborgerskab udenfor EU, eksempelvis i USA, Kina eller Australien, så er det den danske udlændingestyrelse, der afgør, om den danske statsborger kan "familiesammenføres" med sin udenlandske ægtefælle. Der er forskellige krav såsom bolig, bankgaranti på 100.000 kr., bestået danskprøve, ingen offentlige ydelser i de sidste 4 år.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af årlige udvisninger ved dom er steget fra omkring 500 i 2001 til ca. 1.900 i 2016. Den nærmere baggrund for udviklingen er ukendt, da der ikke foreligger nærmere oplysninger om, hvorvidt stigningen skyldes et ændret kriminalitetsmønster, et ændret indrejsemønster, en ændret retspraksis eller andre forhold. Menneskerettighedsdomstolen har efter 2003 udvist flere også ved mindre alvorlig kriminalitet. Frihandelsaftaler skal også i større grad anvendes så hjemsendelsesaftaler kan indgås

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have vist en vej ind i fællesskabet og alle har ret til afklaring. Fremover skal ingen være parkeret på kontanthjælp i mere end tre år. Efter tre år skal man enten afklares til job, fleksjob, ressourceforløb, opskoling eller førtidspension. Vi vil oprette opskolingscentre, som skal opkvalificere kontanthjælpsmodtagere så alle kommer ud af døren hver dag. I Aarhus er der også succes med at give 50.000 i hånden til selv at komme igang.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gøre op med, at folk overlades til sig selv og et liv på kontanthjælp i årevis. Fremover skal ingen være parkeret på kontanthjælp i mere end tre år. Efter tre år skal man enten afklares til job, fleksjob, ressourceforløb, opskoling eller førtidspension. Vi vil oprette nye opskolingscentre, som skal opkvalificere kontanthjælpsmodtagere. Det skal være obligatorisk for langvarige kontanthjælpsmodtagere og sikre, at de kommer ud af døren hver dag.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

HK: Hvis personen er enlig forsørger for to hjemmeboende børn så er gevinsten efter skat ved at få et job på ca. 36.000 kroner pr. år. Det svarer til en månedlig gevinst efter skat på ca. 3.000 kroner. Finansmin. okt 2018: Selv når de seneste års regeringsinitiativer med kontanthjælpsloft, karensdage for dagpengemodtagere, integrationsydelse samt skatteaftale er medregnet og fuldt indfaset, vil der i 2025 fortsat være 43.000 danskere, der har under 2.000 kroner om måneden ud af at gå på arbejde.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aftalen om, at flere børn med særlige behov som ADHD og autisme skal undervises i den almindelige folkeskole, blev indgået i 2012 af den daværende regering, SF, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Her blev der sat et mål om, at 96 procent af alle skolebørn i 2015 skal modtage almindelig undervisning. Det svarer til, at 10.000 børn skal flyttes fra specialklasser. På nogle skoler går det godt men på andre har det skabt massive problemer. Det må vi erkende.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele 82 procent af eleverne oplever, at skoledagen er "lidt for lang" eller "alt for lang", og det er næsten en fordobling i forhold til 2014. Til gengæld svarer syv ud af ti elever, at de trives godt med at gå i skole. Det tal er dog faldet med tre procentpoint. Den længere skoledag skulle gerne bruges på flere dansktimer, herunder fokus på ordblindhed og mere tid til matematik. Radikales 1 milliard til folkeskolen og 1.800 flere lærere vil give svaret på det håb vi alle har til en bedre skole

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Radikale Venstre er det eneste parti, som har hovedfokus på skolen. Vi vil afskaffe de nationale test samtidig med at der skal være styr på at alle lærer det de skal. Vi vil give forældrene ret til selv at beslutte, om deres barn skal have udskudt skolestart. Vi vil tilføre 1 mia. kr. ekstra til folkeskolen og der skal ansættes 1.800 yderligere lærere. Vi vil etablere en fremtidsfond med 1 mia. kr. over 10 år til, at skoler, ledere og lærere kan udvikle nye undervisningsformer.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu er man gnst 18 år på pension. I løbet af de kommende år stiger folkepensionsalderen fra 65 til 67. Der er mulighed for seniorførtidspension, men den ordning skal omfatte flere end nu. Hvis man fem år før sin folkepensionsalder ikke længere kan varetage sit job pga. tabt arbejdsevne, skal man kunne komme på seniorpension uden yderligere arbejdsprøvning. Det vil være et værdigt seniorliv til nedslidte.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af ældre er steget forholdsmæssigt mere end der er tilført ældreområdet. Alene af den grund skal der tilføres flere midler til ældreplejen.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling giver vel ingen mening, da de ældre allerede har betalt igennem skatten. I vore nabolande betaler ældre borgere for institutionel pleje på plejehjem, hvor det offentlige også sørger for bolig til de ældre. I Danmark skal ældre borgere dog ikke betale for varig hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indenrigsministeriet har foretaget en »hemmelig« regulering af bloktilskuddet. Det betyder Skanderborg vil miste 9,6 mio. kr. og Odder vil miste 3,8 mio. kr. Omlægningen er kun til gavn for kommuner, som har store byer, bl.a. får Aarhus ekstra 124 mio. og København får ekstra 400 mio. Begrundelsen er, at disse byer bl.a. har mange unge studerende, men disse studerende er jo ikke en udgift for kommunen, mange unge har ikke stiftet familie, og derfor er der ingen kommunale udgifter til børnehaver

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For nuværende skal topskatten ikke fjernes. Der betales også først topskat af den krone der tjenes over de 500.000. Vi skal istedet prioritere blandt andet minimumsnormeringer i børnehaverne og 1.800 flere lærere. Lettelse i topskat og erhvervsskat kan ske ved istedet at indføre sundhedsfremmende afgift. Et øget beskæftigelsesfradrag står også på min ønskeliste når det bliver muligt.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er desværre ikke nødvendigvis sådan at lavere moms medfører, at varen i butikken bliver billigere. Butikken kan vælge at sætte prisen op sådan at varen ender med at koste det samme. Et foreløbigt usikkert skøn fra Skatteministeriet lyder på administrativt bøvl for virksomhederne i omegnen af 100-200 mio kr. på årsbasis. Hertil vil der oveni være øgede omkostninger for Skattestyrelsen ved omkostninger til vejledning og kontrol.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I nedgangstider kan man booste økonomien ved at øge de offentlige anlægsinvesteringer fx bruge penge på at bygge nye skoler, veje mv. Det er så nu ikke et behov for at styrke håndværkerne da der er rigeligt arbejde.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Radikale Venstre vil flytte skat fra arbejde og virksomhedsindkomster og flytte over på grønne afgifter.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tyskland betaler blandt de højeste lønninger i verden, for at producere de varer, som de eksporterer, lønningerne i disse brancher er kun overgået af Norges og Belgiens. Siden slutningen af 2015 er de danske lønninger i fremstillingsektoren dog vokset hurtigere end i udlandet. Men når der ses på Tysklands økonomi er der altså rum for høje lønninger i produktionen.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnehaver og vuggestuer kan gøres gratis, hvorved de bredeste skuldre kommer til at betale mere. Det betyder også at den arbejdsløse kan se en umiddelbar fordel ved at komme i arbejde ved ikke at skulle regne på hvor meget der skal betales for børnehave af en eventuel lønindkomst.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have minimumskvotering i vuggestuer og børnehaver så vi undgår, at der lokalt blive sparet på antallet af pædagoger. Der skal tilføres 4500 flere pædagoger det betyder 50 ekstra i Skanderborg, 15 flere i Odder og 2 yderligere på Samsø. Der skal gives 1 milliard til folkeskolen og ansættes 1.800 yderligere lærere.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med USA's tilbageholdenhed overfor Nato aktualiseres EU's forsvarssamarbejde. Forsvarsforbeholdet betyder dog, at Danmark ikke har forsvarspolitisk indflydelse. Og Danmark går glip af økonomisk støtte til forskningsprojekter og fælles indkøb. Den amerikanske rigsrevision har advaret om en markant stigning i omkostningerne for F-35-kampfly, som også er det, Danmark har valgt. F-35 er et eksempel på et køb EU kunne have hjulpet med.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forud for Ukraine-konflikten har Danmark de seneste år i øget omfang udøvet økonomisk diplomati i forhold til Rusland. En væsentlig dansk interesse har været at etablere et moderniseringspartnerskab med Rusland, der kan bidrage til at forbedre rammevilkårene for dansk eksport til Rusland, til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Ukraine er helt afhængig af at importere russisk gas. Danmark skal gå foran og gøre en indsats for at hjælpe Ukraine til at blive bruger af grøn energi.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun gennem øget samhandel kan velstanden i u-landene hæves. Det skal ske via en stadig åbning af markederne for u-landenes produkter, øget samhandel, fjernelse af toldbarrierer mv. FN har tidligere beregnet, at udviklingslandene samlet går glip af over 500 mia. US årligt pga. at toldmure og handelshindringer. Det skal sættes i forhold til, at de industrialiserede lande samlet set yder omkring 50 mia. Bistandshjælpen kan altså med fordel sigte på at skabe produktion og arbejdspladser i u-landene.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Justitsministeriets Forskningskontor kaster med en omfattende forskningsoversigt nyt lys over effekten af tiltag over for lovovertrædere. Spørgsmålet om, hvad der virker bedst for at forhindre ny kriminalitet, står centralt i debatten om retspolitik. På den baggrund har Justitsministeriets Forskningskontor gennemgået de eksisterende forskningsresultater på området. Forskningsoversigten tyder på, at behandling og andre resocialiserende tiltag viser sig at mindske risikoen for ny kriminalitet

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i at vold er så uacceptabelt, at vi skal straffe voldskriminalitet hårdt. Men længere fængsling er meget dyrt. Istedet skal opholdet i et fængsel være meget hårdere. Det vil sige ingen tv og ingen internet eller fitness. Der kan med fordel indføres arbejdsdage med fjernelse af grafitti eller ukrudt og lignende.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder blev 1. juli 2010 sænket fra 15 til 14 århvilket var modstrid med FN's anbefalinger, og som udløste kritik fra medlemmerne af FN's komité for Barnets Rettigheder. Den 1. marts 2012 blev grænsen igen hævet til 15 år. Den kriminelle lavalder betyder, at børn under 15 år ikke kan idømmes straf for en forbrydelse, men dog blive erstatningsansvarlige. Kriminelle børn kan i stedet blive anbragt i en institution.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Radikale Venstre vil belønne arbejde mere. Vi vil gennemføre en stor omlægning af vores skattepolitik, der flytter mindst 10 mia. kr. fra arbejds- og erhvervsskatter over på primært grønne og sundhedsfremmende afgifter.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere vi genbruger og reparerer vores tøj, elektronik, møbler og cykler – jo mindre CO2 udleder vi. En stor kilde til udledning af CO2 er nemlig fra produktionen af de ting, vi bruger i vores dagligdag. Ved at vælge et par genbrugsjeans i stedet for at købe et par nye, sparer du 40 kilo CO2. Fremover, når staten bygger nye bygninger, kan man sætte de entreprenører forrest, der kan genanvende deres materialer. Der er mange tilsvarende muligheder vi kan tænke ind for at gå proaktivt til værks

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elbilsalget gik så kraftigt i stå efter elbilaftalen i 2015, at VLAK har været nødt til at holde registreringsafgiften på elbiler nede på 20 procent lidt endnu. Og det er helt uacceptabelt at antallet af elbiler nu falder drastisk. Jeg vil foreslå en fastfrysning på 20 procent. Når prisen på elbiler er konkurrencedygtig, vil mange vælge dem, .så miljøet kan spares for meget CO2 for endda relativt få penge.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en god ide, at gøre det muligt at ansøge om flygtningestatus til Danmark ved EUs ydre grænser. Det vil så i givet fald skulle være en opgave som EU står for og betaler for. Derved undgår vi at understøtte grundlaget for menneskesmuglere, som tjener penge på at transportere flygtninge og immigranter til landet. En sådan løsning gør det ikke relevant at sende flygtninge til afrikanske lejre.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brugt 755.000 polititimer på grænsekontrol og spørgsmålet er om ressourcerne kan bruges bedre. Justitsministeriet er blevet spurgt om der er tilbageholdt nogen kriminelle på baggrund af grænsekontrollen. Svaret er så vagt, at man må konkludere at det er der ikke.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er en mulighed for os til at udbrede vores værdier fx ligestilling. Ligestilling handler ikke kun om forholdet mellem mænd og kvinder. Det handler også om etniske minoriteter, og om heteroseksuelle og homoseksuelle. Tiltaget med længere barsel til mændene har sin baggrund i videnskabelig evidens om at de lande med manglende fædrebarsel har en tilsvarende manglende udnyttelse af landets ressourcer. Kvinder er nemlig en ressource i sig selv.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvfølgelig godt, at der kan vælges en anden udbyder, når man er utilfreds. Udlicitering af velfærdsopgaver giver dog ikke i sig selv mere service. Dedikerede medarbejdere giver den gode service.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SKAT er jo et eksempel på, at der ikke kan spares 40 pct. væk uden at det har omkostninger for hele samfundet. Der er i det hele taget ikke mange virksomheder der vil kunne klare 40 pct. færre medarbejdere. Det der med fordel kan spares på er eksterne it omkostninger, da det gang på gang viser sig at inhouse it fungerer imens tilkøbte eksterne it systemer ikke virker. Det samme gælder eksterne konsulent rapporter som desværre også mange gange har vist sig at være fejlagtige.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Før new public management og Anders Foghs minimalstat - fungerede DSB, SKAT og postvæsenet. Det er erfaringer vi må tage ved lære af og erkende at myten om det offentlige som ineffektivt har vist sig at være usandt.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vist sig, at rester fra et roesprøjtemiddel som var i brug for mange år siden, er fundet i flere hundrede vandboringer. Det er ved en tilfældighed opdaget og er taget med i analysen af vores drikkevand. Jeg mener derfor, at vi skal overveje hvilke andre bekæmpelsesmidler - der nu er forbudt, men også kan være i grundvandet. Senest har vi hørt om fund af træbeskyttelsesmiddel og en forhøjet risiko for sclerose, for dem som er født i Aarhus og at der er en forbindelse til drikkevandet.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt sikkert behov for udvidelse af motorvejen mellem Vejle og Randers. Svaret er også samtidig en opprioritering af el tog og mindre el drevne busser. Der er bygget 230 km motorvej siden 2000 og biltrafikken er steget med 18 pct.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

VLAK’s markedsføring af en såkaldt ghettoplan, er en forkert italesættelse af problematikken. Det er ikke en løsning, at blande danskere med såkaldte ’ikke-danskere ’. Ressourcesvage danskere, er måske ikke de bedste til at integrere og skal ikke stå tilbage med hele integrationsopgaven. Det der således reelt er hele øvelsen - er, at når vi vil løfte folk ud af en socialklasse, så skal socialklasserne blandes. Vi skal ligesom i Skanderborg, Odder og Samsø skabe blandede kvarterer.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 53 Radikale Venstre in total 2299

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at fremme erhvervslivet samtidig med at der tages hensyn til miljøet. Det er ikke modsætninger da der faktisk kan være jobs i sol, vind mv.

Derudover skal der tages hånd om børnene. Her tænker jeg på de sager vi har haft i Skanderborg kommune. Børn som bliver misrøgtet hos plejefamilie eller flygtningedrengen som blev angrebet med en molotov cocktail

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et rigtig fint psp arbejde i kommunen. Generelt er ungdomskriminalitet faldende

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Smuk fest er kommunens vartegn og sætter os på landkortet.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne skal ikke blande sig i fx den enkelte byggetilladelse men udstikke generelle regler. Skatteministeren skal jo heller ikke pille i din eller min skattesag

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er pendler med tog og bus. Det skal være muligt at arbejde over og stadig kunne komme hjem. De unge skal kunne komme i skole og til sport og de ældre kunne købe ind selvom synet ikke er til at have en bil

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er fint niveau af affaldssortering hos indbyggerne men institutionerne skal også med

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges millioner på idræt i kommunen. Her er vi rigtig godt med sammenlignet med landsgennemsnittet

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur kan mange gange blive finansieret af fonde og EU midler. Satte man en person til at søge - kunne lønnen nemt tjenes ind

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne har desperat brug for arbejdskraft derfor er det godt at så mange som muligt bidrager med det de kan. Der er nogle stakkels skæbner bla har vi een hjemløs. Der kan også være børn og unge som er overladt til sig selv og går for lud og koldt vand. Men om der skal flere ressourcer til eller nye gode tiltag det må jeg sætte mig mere ind i

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne i Skanderborg har desperat brug for ansatte, så flygtninge er en fin løsning - og skal vi så ikke lige huske 2. Verdenskrig hvor fx Canada meldte ud at de ville tage nul jødiske flygtninge. Håber Canada skammer sig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering af fx rengøring betyder altid at niveauet falder fordi de samme rengøringstimer skal indbringe indehaveren en fortjeneste. Det samme frygter jeg når vi taler om ældrepleje. Dokumentaren om plejepersonale som drak kaffe i flere timer er ikke et problem som løses ved udlicitering - den slags sker alle steder uanset branche og uanset om det er privat eller offentligt

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke niveauet for genoptræning

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder helt sikkert noget for lærernes mulighed for at varetage undervisningen og fokusere på hvert enkelt barns behov, at der kun er 20 og ikke 25 fx

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg håber ikke der er nogen som snyder fællesskabet og hygger sig på alles regning. Virksomhederne har desperat brug for ansatte

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kommunen skal fungere lige godt - det er målet

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges midler for at hjælpe de børn som vokser op med alkoholiker forældre eller anden dysfunktion - hvor børnene selv må spise havregryn fordi mor er taget på sprut tur til Mallorca.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en cykel nation og jo flere cykelstier jo bedre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har fundet en god balance nu.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har selvfølgelig en interesse i at højne kulturen men der er så mange fine private initiativer som kommunen ikke skal udkonkurrere men hjælpe

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være sociale boligområder overhovedet. Villaer, lejligheder og rækkehuse skal blandes. Undersøgelser viser man kun kommer ind i en anden socialklasse ved at omgås andre socialklasser

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg har rekord i at få flygtninge i arbejde. Vi har desperat brug for arbejdskraft og derfor så godt for virksomheder og flygtninge

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre betaler mest i skat så at sige. Så dem som har haft en god løn har også betalt mest i skat. Skal de så forsætte med at betale mere end andre, når de bliver gamle?

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er et kæmpe problem. Af en eller anden grund har vi sagt i 20 år, at lokalpsykiatrien ikke fungerer. Måske skal der foretages en hel ny måde at gøre tingene på

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og der skal være minimums krav til antal - så vi forhindrer at der spares på antal pædagoger

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg kommune har en fin rekord som erhvervsvenlig kommune så det går som det skal

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 401 Radikale Venstre in total 29383

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at fremme erhvervslivet samtidig med at der tages hensyn til miljøet. Det er ikke modsætninger da der faktisk kan være jobs i sol, vind mv.

Derudover skal der tages hånd om børnene. Her tænker jeg på de sager vi har haft i Skanderborg kommune. Børn som bliver misrøgtet hos plejefamilie eller flygtningedrengen som blev angrebet med en molotov cocktail

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vel muligt at kortlægge hvor der er mange og få passagerer. Og sætte mindre busser ind.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kortlagt hvor problemerne er

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sparet på sundhedsområdet, men det udelukker ikke at der er problemer også andre steder

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bøder når folk bare bliver væk fra operationer hvor læger og sygeplejersker står og venter, men ellers ingen brugerbetaling

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en undersøgelse af hvem der vil undlade at blive undersøgt ved gebyr

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et eller andet skal der gøres, når læger ikke ønsker at tage til yderområdet

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privathospitaler er Anders Fogh’s minimal stats korstog som kun kom igang ved overbetaling til privathospitaler. Privathospitaler giver ingen mening og er kun penge ud af vinduet og læger som tjener kassen i deres fritid

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten er højere på universitetshospitaler men om den er højere på supersygehuse må vi se

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering af rengøring giver sundhedsskadelige hospitaler kan vi nu konstatere. De ansatte skal indtjene et overskud til firmaet og det betyder ved udlicitering færre rengøringstimer for de samme penge

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vel ikke et enten eller, men hospitalerne skal ligge tættest på flest mulige

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er desværre en del grundvandsdepoter som viser sig at være forurenede - og det kan jo tyde på at vi kan forvente flere afsløringer

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Busser og tog er vejen frem. Det er godt for miljøet og godt for dem som insisterer på at sidde i bilkø. Vi som pendler med bus burde få en medalje

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folketinget skal flyttes til fx Fredericia da folketinget nu ligger i udkanten af Danmark og gør resten af landet til en udkant. Det samme kan siges om uddannelser. Der skal være uddannelser til alle. Men det er jo så ikke forbudt at rejse hjemmefra når man læser eller går i lære

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er for lille et land til regioner. Der skal istedet være eksempelvis en Sundhedsstyrelse i Aarhus, Miljøstyrelse i Esbjerg og en Trafikstyrelse i Herning

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I tyve år har vi hørt der er problemer med psykiatrien - mangler der penge eller skal der grundlæggende foretages forandringer

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 procents effektiviseringer giver ingen mening kun et stort nul til sidst

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk skal undersøges for de ved bedst selv om de fejler noget. Der er for mange tilfælde med uopdaget kræft hvor folk ikke kunne blive undersøgt

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er da dejligt for dem som kan blive behandlet men der går penge fra det offentlige når der sker overbetaling af privathospitaler som det jo er konstateret i visse tilfælde

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst skal være alle steder fx startede LEGO i Billund og Brantex i Brande

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke kun køre busser i de store byer og det er reelt konsekvensen hvis der kun kan køre helt fulde busser rundt

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved jeg ikke nok til at kunne udtale mig om. Der skal være en faglighed men ikke ensretning

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2017 - 2018

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Skanderborg

2018 - nu

Medlem Integrationsrådet Skanderborg

Uddannelse

1988 - 1994

Kandidat Jura, Aarhus Universitet

2005 - 2007

LL.M. Legum Magister VAT and taxes, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1995 - nu

Specialkonsulent Skat
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2017 - 2018

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Skanderborg

2018 - nu

Medlem Integrationsrådet Skanderborg

Uddannelse

1988 - 1994

Kandidat Jura, Aarhus Universitet

2005 - 2007

LL.M. Legum Magister VAT and taxes, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1995 - nu

Specialkonsulent Skat

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds