PERSONPROFIL

Stine Isaksen

Alternativet

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Spidskandidat i Viborg

Født 17. januar 1977 i Djursland Gift 2 børn Bor i Viborg Kommune

Å

Stine Isaksen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Viborg kommune. Stine Isaksen blev ikke valgt ind.

Stine Isaksen er uddannet cand.mag i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som formidler for Videnscenter for Sang. Privat er Stine Isaksen bosat i Viborg. Hun er gift, og hun har to børn.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for en bæredygtig fremtid med frihed og fællesskab.

KLIMAHANDLING NU:
Klimaforandringerne er vor tids største udfordring. Det er tid for en seriøs grøn omstilling:
- Et Ministerium for grøn omstilling skal vurdere al politik og stoppe klimaskadelige regler og love
- 100% vedvarende energi senest i 2035
- Stop for udvinding af olie i Nordsøen

TILLID AVLER TILLID
Danmark har haft verdensrekord i tillid. Alligevel har man indført en offentlig ledelse baseret på mistillid. Det skal stoppes nu. Vi skal have:
Tillid og frihed til de offentlige ansatte, så de kan udfolde deres faglighed. Vi skal med bureaukratiske måltal.
Ressourcer til en god offentlig service – både i sundhed, omsorg. Ingen besparelser.

PÅ NATURENS VEGNE:
En rig natur med forskelligartet dyre- og planteliv, rent drikkevand og giftfri jord. Det vil jeg gerne give videre til vores børn:
Omlægning til økologisk landbrug
Oprensning af giftdepoter - eks Høfde 42
Mere fri, vild og mangfoldig natur

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal der selvfølgelig arbejdes efter overenskomst. Den danske model er unik og en væsentlig kilde til vores velfungerende arbejdsmarked.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I yderste led - i omsorg, uddannelse og sundhed

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed i sundhed er et af de allervigtigste principper i den Danske sundhedsvæsen. Det skal vi holde fast i og faktisk udbygge, så vi sørger for at alle får den samme gode behandling uanset økonomi og baggrund. Det skal ikke være sådan, af rige mennesker lever 10 år længere end andre

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en faglig vurdering fra medicinrådet. Et sådan til eller fravalg kræver en uhyre specialiseret indsigt, som jeg ikke tør lægge i hænderne på politikere.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært imod. Konkurrence-udsættelse skaber en masse bureaukrati, fordi alt underlægges måltal og skal dokumenteres. Det er helt i skoven.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja! Alle danske statsborgere skal kunne bo her i landet med deres ægtefælle og familie

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede forholdsvis let at udvise folk

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når danskere ikke længere kan bo her i landet med deres ægtefælle og familie og når mennesker, der er anerkendt som flygtninge fra forfærdelige forhold ikke længere kan tilbydes tryghed og stabilitet, så er vi gået at for langt.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske lighed er steget voldsomt de senere år. Det er et problem - ikke blot for den enkelte fattige, men også for samfundet som helhed. Det skader sammenhængskraften og gør alle mere utrygge.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I et land som Danmark skal vi ikke have den eksplosion af fattige - især familier med børn - som vi ser i disse år, og som især skyldes kontanthjælpsloftet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingenting som underbygger denne påstand. Det er en ren fordom.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - alt for meget. Frihed og tillid skal tilbage til den enkelte skole og den enkelte lærer til at tilrettelægge undervisningen - inkl. hvornår og hvordan der skal testes. Og børn skal ikke have mål deres værdi på en karakterskala.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det virker som om inklusion af børn med særlige behov har været en stor spareøvelse, om ikke har været til gavn for hverken det enkelte barn med særlige behov eller klassekammerater, lærere, forældre mv. Hvorvidt et barn med særlige behov skal være inkluderet eller ej skal være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde (hos forældre, lærere, skoleledelse, psykologer mv.), og ikke noget som vi som politikere skal sætte måltal på.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At holde det nuværende niveau i ældreplejen er også et spørgsmål om prioritering. I fht. pensionsalderen skal vi som samfund i langt højere grad se på det enkelte menneskes situation fx hvor lang tid de har været på arbejdsmarkedet og karakteren af deres arbejde (fx om det er hårdt fysisk arbejde)

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på et enten-eller, men et både-og

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er på høje tid at vi skruer på afgifterne for at tilskynde til sundere og ikke mindst mere klimavenlige valg.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afskaffelsen af eksempelvis PSO-afgiften fritager lægger udgiften for den grønne omstilling over på skatteyderne frem for at virksomhederne også betaler deres andel. Det er ikke rimeligt

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske lønmodtagere er uhyre produktive - bla. pga. rigtig gode uddannelser. Derfor er de pengene værd, og det kan man jo også se ved den relativt lave arbejdsløshed, som vi har.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investering i mennesker er en god investering. Dvs. gode børnehaver, skoler, uddannelsessystemet, sundhedsvæsen, ældreomsorg. Både af menneskelige hensyn men også rent økonomisk er det nogle af de allerbedste investeringer vi som samfund kan gøre.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unge mennesker i Danmark drikker rigtigt meget, og vi skal forsøge at begrænse forbruget.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ren symbolpolitik. Ungdomskriminaliteten er stærkt faldende, og en nedsættelse af den kriminelle lavalder vil i bedste fald være effektløs. Mere sandsynligt vil den være decideret skadelig. Der er international forskning, som viser, at det har negative konsekvenser for børn og unge at blive straffet og komme i konktakt med domstolene eller domstolslignende instanser. Det gælder også regeringens nye børnedomstole (ungdomskriminalitetsråd).

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i stedet se på, hvordan vi forebygger, at volden overhovedet finder sted

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det, der virker, hvis vi skal forebygge kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er indlysende, at vi skal udfase fossilbiler hurtigst muligt. Vi skal have afværget de værste konsekvenser af klimaforandringerne for vores børn og vores børnebørns skyld, og transportsektoren skal derfor lægges om.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevæges lang mere i retning af cirkulær økonomi, hvor ressourcerne bliver udnyttet til fulde, og ikke bliver smidt væk

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da alle partier pånær Alternativet og Enhedslisten besluttede at afskaffe PSO-afgiften flyttede de den største del af virksomhedernes bidrag til den grønne omstilling til skatteborgerne. Til er ikke rimeligt - også ud fra princippet om, at det er forureneren, der skal betale.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det mest vandvittigt dyre symbolpolitiske stunt. Masser af politi-timer, der kunne være brugt til noget fornuftigt, bliver brugt på ingenting.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne hjælpe mere med at afhjælpe flygtningeproblemer i de lande, som har de største problemer med verdens flygtningestrømme, men vi skal stadig løfte vores del af ansvaret.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. De største problemer vi står overfor i dag - særligt Klimakrisen, kan kun løses ved internationalt samarbejde, og her er EU en helt uundværlig spiller.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sket en stor stigning i den slags stillinger, hvilket kunne tyde på, at der kan spares noget her. Men mon ikke det skyldes politikernes brug af new public management og andre mistillids- og målstyringsinstrumenter skal administreres. Fokus må altså i første omgang lægge på at sætte den offentlige sektor fri og den enkelte ansatte fri.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste offentligt ansatte er yderst dedikerede og effektive. Indimellem bliver de forhindret i at gøre deres arbejde effektivt, fordi de skal dokumentere og opfylde politiske måltal baseret på en udbredt mistillid..

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Havvindmølleparker er den optimale måde at høste vindenergi, og vi skal investere massivt i disse hurtigt, for at afbøde de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Med den store stigning i el-forbruget, som kommer til at ske de nærmeste år (bl.a. pga. de nye datacentre) kan det dog også blive nødvendigt med andre placeringer af vindmøller, for at efterkomme efterspørgslen på strøm. Alternativet er, at vi importere strøm produceret med brunkul fra Tyskland, og det er det værste, vi kan gøre

44 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de senere år er der sket en 5-dobling af pesticid fund i vores drikkevand og åer og vandløb lider under forurening efter den nye landbrugspakke. Det er ikke rimeligt, at landbruget belaster vores fælles ressourcer - det skal stoppes

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den forøgede hastighed koster menneskeliv, og det er ikke det vær for at spare et par minutter. Rådet for sikker trafik har regnet på det, og hvis to bilister kører ind i hinanden med 80 km/t, vil ulykken i 30 % af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60 % ved en hastighed på 90 km/t. Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/ vil ulykken være fatal i 60 % af tilfældene. Risikoen stiger til 80 % ved 90 km/t.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 718 Alternativet in total 1022

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

1: En ambitiøs klimaindsats

- Bæredygtigt byggeri og vedvarende energi

- Mere affaldssortering og genanvendelse

- Kommunen skal have et grønt iværksætterhus

2: Mere økologi

- Økologi og lokale råvarer i kommunale køkkener og kantiner

- Gratis omlægningstjek for alle konventionelle landmænd

- Flere sammenhængende naturområder for biologisk mangfoldighed

3: En ny politisk kultur

- Byrådet skal lytte til og inddrage de mennesker som berøres af beslutningerne

- Flere beslutninger og midler skal lægges ud i de lokale fællesskaber

- Væk med bureaukrati og mistillidskultur. Personalet og fagligheden skal sættes fri i kommunale institutioner som børnehaver, skoler og plejehjem.

4: Et stærkt fællesskab

- Udvikle det positive samspil mellem kommune, erhvervsliv og frivillige i integrationen af nye medborgere

- Et rigt og sprudlende kulturliv, der vokser op og ud af borgernes egne ideer og initiativer

- Tidlig indsats og forebyggelse af sociale problemer og marginalisering

Et bæredygtigt Viborg – for miljø og mennesker

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har en vision om at Viborg bliver en spydspids-kommune når det kommer til bæredygtighed. På et tidspunkt, hvor den globale opvarmning sætter nye rekorder og verdens øverste ledere ikke synes at tage teten, må forandringen fra - kommunerne og almindelige borgere

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gang på gang går rengørings og plejevirksomheder konkurs, og kommunerne må træde til med et dyrt nødberedskab. Når kommunen alligevel skal stå stand by er der intet sparet ed at udlicitere.

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej selvfølgelig. Det er vigtigt at den kollektive trafik udbygges og gøres så effektiv som muligt, så det bliver et attraktivt alternativ til privatbilisme.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at man bør anse affald som en ressource, som vi bør genanvende på så højt niveau som muligt. Derfor skal der satsen på en helt ny og effektiv affaldssortering i kommunen. I Viborg kommune produceres ca. 182.000 tons affald om året, som skal håndteres. Det er altså en vigtig opgave. I den gældende affaldsplan har kommunen har en målsætning om 50% genanvendelse inden 2022, hvilket svarer til minimumskravet fra miljøministeriet. Det skal lagt højere op.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne satse på borgernær kultur som en naturlig del af hverdagen for byens borgere

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at store events og kulturelle prestigeprojekter skaber den store værdi for lokalsamfundet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationsindsatsen i Viborg kommune er overordnet set velfungerende

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykisk sundhed er et underprioriteret område. Der bør vi som samfund gøre meget mere.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er netop afsat midler til dette i det nye budget, så der er fremskridt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil meget hellere understøtte det lokale iværksætteri

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Spidskandidat til Folketinget Alternativet

Uddannelse

2001 - 2007

Cand. mag Samfundsfag og historie, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Redaktør ved Videnscenter for Sang Sangens Hus

2011 - 2015

Lektor Viborg Katedralskole

2007 - 2011

Adjunkt Bornholms Gymnasium og VUC

2007 - 2007

Projektmedarbejder Bornholm Kunstmuseum
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Spidskandidat til Folketinget Alternativet

Uddannelse

2001 - 2007

Cand. mag Samfundsfag og historie, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Redaktør ved Videnscenter for Sang Sangens Hus

2011 - 2015

Lektor Viborg Katedralskole

2007 - 2011

Adjunkt Bornholms Gymnasium og VUC

2007 - 2007

Projektmedarbejder Bornholm Kunstmuseum