PERSONPROFIL

Steffen Troldtoft

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Herning

Single Bor i Herning Kommune

I

Mærkesager

  • Økonomi
  • Retspolitik
  • Miljø og klima
  • Skattepolitik
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

For et friere og rigere Danmark.
Jeg ønsker først og fremmes at afbureaukratisere. Det skal ske med henblik på at få skatten ned og sikre at reglerne i landet igen bliver til at forstå.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vi har allerede en alt for stor offentlig sektor. Den skal være mindre.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele det system burde laves om. En mindre justering løser ikke problemerne.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tale om udbud og efterspørgsel. Er folk ikke villige til at arbejde til den tilbudte løn, så må de jo sige nej tak. Er der nogen der vil, så er det fint. Det er op til arbejdstager og arbejdsgiver at blive enige om og staten skal blande sig så lidt som muligt i lønforholdene.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bare være mere frit valg til borgerne. Hvis pengene følger borgeren så kan man selv vælge om det skal være privat eller offentligt. Så skal folk nok vælge det bedste de kan finde.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det ved jeg ikke nok om til at udtale mig om. Men det giver da mening at der skal tages nogle overvejelser om hvordan pengene bruges.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der vel allerede. Man skal da selv betale visse vaccinationer og operationer selv. De kloge siger også at det er en fordel at have en mindre betaling i forbindelse med lægebesøg, da det får folk til at tænke sig om inden de går til læge.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle tossede tiltag der ikke burde være der og der er nogle tiltag der mangler. Det betyder at det ikke helt er de rigtige der rammes af stramningerne hver gang, men den er ikke for stram.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal bare ud.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kan forsørge sig selv, så skal man være velkommen. Kan man ikke, så nej tak.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde. Det er også et problem at dem der er arbejdsdygtige, men på offentlig forsørgelse, ikke skal yde noget for de penge de får. Der er et problem i at man ikke skal yde noget for pengene. Det bliver for attraktivt at lave ingen ting for lidt færre penge.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ekstrem økonomisk lighed i Danmark. Ligheden er allerede der henne hvor den koster samfundet betydeligt i både vækst, velstand og udvikling. For høj ulighed er skadeligt, men det er for høj lighed også. Der er nogle lande hvor de har problemer med at uligheden er for stor, men vi ligger i den ende med for meget lighed. Det er vigtigt for et samfund at der er en belønning for at være succesfuld, ellers er der for få der yder den nødvendige indsats.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har hele tiden været imod heldagsskolen. Konceptet er noget rod og frarøver eleverne et liv uden for skolen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lader til at der er en del negative konsekvenser for både dem med særlige behov og deres klassekammerater. Det bør der tages hånd om og inklusionen bør genovervejes. Der bør tages hånd om dem med særlige behov, så de behov bliver mødt. Det er sandsynligt at det bedst gøres ved at have dem i en specialklasse.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus på test og karakterer er en god måde at sikre at folk forstår hvad de arbejder med.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer til at ske. Der er en stor generation der går på pension i løbet af de næste 10 år, og det kommer til at koste.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eller i hvert fald lade det være muligt selv at købe til, hvis man ønsker ekstra ydelser. Det er også en af grundene til at det er vigtigt at spare op til pensionen. Noget der i øvrigt ville være lettere, hvis skatten var lavere.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionen er opbygget som et pyramidespil og det vælter på et tidspunkt. Jeg anbefaler derfor folk selv at spare op til deres pension. Så kan de også selv bestemme deres pensionsalder. Den store generation der går på pension over de næste 10 år kommer til at koste kassen. Vi har ikke pengene til at opretholde lav pensionsalder + højt niveau i ældreplejen. Især ikke når der er udsigt til at de ældre bliver endnu ældre og derfor er på forsørgelse i endnu flere år end planlagt.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ordningen er noget uigennemskueligt rod. Det lader dog til at det kunne være en god ide at lade kommunerne være mere ansvarlige for at administrere deres økonomi selv.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver bare endnu mere bøvl med at udregne momsen. Hvem ved i øvrigt hvad der er sundt og hvad der er usundt? Er det ikke noget eksperterne ændrer på hver uge?

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skader dansk økonomi i en grad der gør at det sandsynligvis ville give flere penge i statskassen at afskaffe den. Blev den afskaffet ville det også tælle som afbureaukratisering.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal man styrke økonomien, så skal der investeres mere i det private. Det er der værdierne skabes. Den letteste måde at gøre det på er at sænke skatterne.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattetrykket er alt for højt.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udbud og efterspørgsel. Lønniveauet er ikke noget politikerne skal blande sig i.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed for loven, tak. Staten skal omfordele så lidt som muligt.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal have skattelettelser, lige som alle andre danskere. Der skal generelt uddeles færre penge fra statskassen. Pengene skal i højere grad blive i borgernes lommer.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke brug for flere forbud og regler. Det er forældrenes opgave at opdrage deres børn.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har Russerne ingen respekt for. Der skal føres en hård linje over for deres aggressioner i bl.a. Ukraine.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den ligger på et rimeligt niveau lige nu. Der er mange andre steder vi kan spare. Pengene kunne dog bruges mere fornuftigt.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold og trusler om vold straffes for mildt.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skellet bør være ved 18. Er man over behandles man som voksen. Er man under behandles man som barn. Børn og voksne skal ikke behandles i samme system, når de laver lovovertrædelser. For børn skal der i meget højere grad gøres en indsats for at resocialisere og behandle.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering er fint, men straf kan også være nødvendigt. Især ved gentagne lovbrud bliver straffen den nødvendige vej at gå.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifterne på alle biler burde sænkes eller fjernes helt. Nyere biler er generelt mere miljøvenlige. Billigere biler ville også gøre det lettere at købe mere sikre biler.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er som sådan ikke en politisk opgave. Det er op til folk selv. Som jeg ser det, så kan politikerne lade være med at stå i vejen for tiltag der gør noget ved problemerne, men det er også det. Jeg forventer at se teknologiske gennembrud inden for "garbage mining" og flere andre genbrugsteknologiske områder i fremtiden. Det er de gennembrud vi skal satse på, ikke politiske armbevægelser for gode mavefornemmelser.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke brug for flere skatter og afgifter. Vi skal tvært imod få nogle af dem afskaffet og sat ned.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør fokusere på at hjælpe i nærområderne. Vi har over de sidste mange år også demonstreret at vi ikke kan finde ud af at integrere mange af de flygtninge / immigranter der søger asyl. Derfor er det en dårlig ide at få dem til landet.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal styr på EUs ydre grænse igen. Det er det vigtigste. Gøres kontrollen permanent giver det problemer i forhold til schengensamarbejdet. For min skyld kan vi dog godt forlænge den midlertidige kontrol på ubestemt tid.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Var EU et godt samarbejde, så kunne man diskutere det. Desværre ser vi på flere og flere områder at EU er ved at køre af sporet. Bureaukratiet bliver tungere og tungere og EU blander sig efterhånden i alt. Det er en skidt ting og jeg syntes at det bliver meget spændende at se hvordan England klarer sig 10 år efter de er sluppet ud.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige blander sig i meget mere end det burde og reglerne er så omfangsrige og uforståelige at selv dem der arbejder med et delområde (fx jobcentret eller skat) ikke kan finde ud af reglerne. Selv justitsministeriet kan ikke svare dig på simple spørgsmål, hvis du spørger om noget er lovligt eller ej. Det er pinligt at være vidne til, og der skal ryddes op i reglerne.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ret godt dokumenteret, så det er ikke rigtigt noget man kan være uenig i.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtigt mange. Det er dog måske en smule misvisende at kalde det stillinger. For nogle er der tale om en masse arbejdstimer der går med unødvendigheder. Folkene skal bare bruge deres tid på kerneopgaven og i mindre grad på unødvendig dokumentation. Der er dog også en del der er ansatte til at skubbe papir rundt og administrere de utroligt mange love og regler vi har. Den ville jeg gerne af med, både reglerne og papirnusserne.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk landbrug er i forvejen massivt overreguleret. Vi har det mest miljøvenlige landbrug i verdenen. Flytter vi vores fødevareproduktion til andre lande er resultatet altså at miljøet skades mere.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver god mening at flytte møllerne langt ud på havet, men der skal altid være en overvejelse af hvad det koster.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her i Vestjylland kan hastighedsgrænsen sagtens hæves. Folk skal køre efter forholdene, man skal jo ikke at køre det man må, hvis det ikke er forsvarligt. Der er massere af steder hvor det er fuldt forsvarligt at køre 90km/t.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 27 Liberal Alliance in total 756

Mærkesager

  • Skat

Med kandidatens egne ord

Herning kommune mangler skattelettelser og udlicitering. Vi har økonomien til at lette skatten og selv en socialdemokratisk kommune som Holstebro har bedre udlicitering end vi har i Herning. Vi bruger for mange penge på gøglerprojekter der ikke har noget med kernevelfærd at gøre og vi skal til at tage os sammen blandt andet i forhold til plejehjemspladser (som vi mangler) og på psykiatri området hvor der er skåret mere end der burde. Helt grundlæggende skal der styr på økonomien, fokus på kernevelfærden og skattelettelser for resten.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bruger for mange penge på at renovere Herning Ishockeystadion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især fordi det så ud som om de tog de 15mio direkte fra psykiatrien. I år har de så tildelt 5mio ekstra til psykiatrien, og jeg forventer at de vil rejse rundt og prale med det, selv om de over de sidste 2 år reelt har skåret 10mio.

2 Kommunen har skåret for meget i hjælpen til svage borgere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For eksempel psykiatrien, hvor der er skåret 15mio sidste år og givet 5 tilbage i år. -Mon det er for at man ikke skal tage for mange tæv på det i et valgår?

3 Når det går godt for Herning by, smitter det positivt af på de små byer i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem tingenes tilstand i Herning by og de andre byer der ligger rundt i kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store dele af Herning kommune er så tyndt befolket at det ikke giver mening at have ret meget kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening og kan betale sig, så helt klart, ellers ikke.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen alt for mange penge på gøglerprojekter. Langt over landsgennemsnittet. Og det er ikke kernevelfærd.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrerende virksomheder prøver normalt at forbedre servicen. Eksempler fra andre steder i DK viser også at borgerne ofte er meget mere glade for den behandling de får fra private firmaer end fra det offentlige.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ. Det er ikke nødvendigt at tage fra nogle syge for at give til andre syge, vi kan skære i gøgler projekterne. Hvis vi fokuserer på kernevelfærden så er der penge nok til både de syge og skattelettelser.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det ved jeg faktisk ikke. Reglerne på området er så omfattende, uoverskuelige og uforståelige at selv dem der arbejder i systemet på fuld tid ikke har en chance for at fatte en brik af hvad der foregår eller hvorfor. Det er desværre et problem der skal løses på folketingsniveau. Stem på mig til folketingsvalget, så skal jeg se hvad jeg kan gøre til den tid.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

og vi har pengene til at gøre det.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges massive mængder af kommunens penge på gøglerprojekter i Herning by. De fjernere egne af kommunen bør helt klart se flere af de penge. Reparation af vejene og skattelettelser er et par gode steder at starte.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være at politiet skal til at fokusere mere på at opklare kriminalitet og lidt mindre på at skrive bøder ud.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves de veje og cykelstier der er brug for. Mig bekendt er der ikke brug for flere cykelstier, tager jeg fejl, så kontakt mig endelig.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har massere af natur i Herning kommune og hvis nogen ønsker mere natur, kan de købe noget jord og lægge det ud til natur. Vi har generelt for mange problemer med at folks ejendomsret krænkes. Privat jord udlægges som §3 arealer uden at de kompenseres for det og lignende.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kernevelfærd og derfor ikke noget der skal bruges skattepenge på. Kan der findes flere penge fra private aktører, så er det jo fint. De skal bare ikke findes i kommunekassen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde smartere, der bør ikke buges flere penge end vi gør nu.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde smartere med integrationen, den bør ikke koste mere end den gør.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke straffe folk for at have sparet sammen, de skal belønnes for indsatsen. Vi skal have åbnet op for udlicitering. Der skal være mere frihed til selv at vælge og der skal være mulighed for selv at tilkøbe services.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke være et spørgsmål om at flytte pengene fra nogle syge til nogle andre syge. Herning kommune har penge og samtidig rig mulighed for at spare på gøglerprojekter. De syge skal behandles og det har vi pengene til. Der har indtil nu blot været prioriteret ret tosset. 15mio til hockey arena, 50mio med mere på vej til MCH (og timeworld?) + div mindre gøglerier der ikke har noget med kernevelfærden at gøre.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mit indtryk at der mangler pædagoger i daginstitutionerne. Hvis jeg tager fejl så kontakt mig endelig og oplys mig om problemerne. Jeg er altid villig til at blive klogere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gøres med afbureaukratisering og skattelettelser! Ikke med flere tilskudsordninger og andet bureaukratisk gøgl.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal hvert fald ikke op. De ekstra penge der er i kommunekassen kunne også med fordel bruges på skattelettelser, det må komme an på en politisk diskussion. Jeg kommer ikke til at udgøre et flertal helt selv.

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2017

Byrådskandidat Liberal Alliance

Uddannelse

2003 - 2009

Cand-IT i multimedier Aalborg Universitet

2000 - 2004

Student Matematisk IT klasse, Holstebro Gymnasium og HF

Erhvervserfaring

2013 - nu

Landbrugsmedhjælper Selvstændig

2010 - 2013

QA & Localisation tester TT Games Publishing
I

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2017

Byrådskandidat Liberal Alliance

Uddannelse

2003 - 2009

Cand-IT i multimedier Aalborg Universitet

2000 - 2004

Student Matematisk IT klasse, Holstebro Gymnasium og HF

Erhvervserfaring

2013 - nu

Landbrugsmedhjælper Selvstændig

2010 - 2013

QA & Localisation tester TT Games Publishing