PERSONPROFIL

Steen Bording Andersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 29. august 1960 i Korsør Gift 3 børn

A

Steen B. Andersen (S) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Han er formand for Kulturudvalget og medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Derudover er han formand for Danmarks Biblioteksforening og den europæiske biblioteksforening EBLIDA Steen B. Andersen arbejder på 31. år som folkeskolelærer.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 988 Socialdemokratiet in total 68798
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1200 Socialdemokratiet in total 71595

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Et Aarhus der hænger sammen

Jeg brænder for et stærkt velfærdssamfund - fordi det drejer sig om mennesker.

Vi skal sikre gode rammer for vores børn og unge i skole og daginstitution, fokus på både de aktive ældres udfoldelse muligheder og omsorgen for de plejekrævende ældre samt socialt udsatte og give alle muligheder for et godt liv - i en fantastisk by

Et stærkt og rigt fritids og kulturliv - skaber sammenhæng og rødder.

Et foreningsliv der binder byen og borgerne sammen og et kulturliv der gør det spændende og attraktivt at bo i Aarhus og som tiltrækker turister og virksomheder til vores kommune.

En grøn og bæredygtig kommune - vi skal passe på vores smukke natur

En natur vi aldrig skal være langt til og som vi skal behandle den med respekt - derfor skal der findes bæredygtige løsning for drikkevand, trafik, affald og klima.

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er på de sidste 10 år blevet mere end 50000 nye borgere og det giver trængsel - men vi arbejder seriøst med denne udfordring. Vi får meget snart en letbane og det giver bedre mulighed for alle der arbejder og bor langs den. Vi laver svingbaner og busbaner, vi forbedre forholdene for cyklister. Vi vil derimod ikke lave store motorveje eller bare 4 sporede veje i centrum af vores bys hjerte.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i alle former for idrætsfaciliteter - også et nyt stadion. MEN som på andre områder skal AGF (Aaarhus elite) bidrage med en stor del af pengene. OG vi skal sikre at alle nuværende brugere af stadion også i fremtiden har gode forhold. Alt dette kan ikke ske før vi har lavet en grundig analyse af konsekvenserne for økonomi, brugerne og hele området omkring stadion.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus Ø bliver et mere og mere spændende sted at opholde sig. I de kommende år bliver det for alvor en rigtig bydel, med butikker, institutioner, havnebad og cafeliv. Vi skaber også spændende miljøer i centrum af byen. De bedste eksempler er Sydhavnen og Godsbanen. Vi skal dog blive bedre til at lave borgerinddragende processer som det er tilfældet med Sydhavnen, med Det gamle amtssygehus. Borgere, developere og kommunen skal i tættere dialog og der skal stilles klare krav ved nybyggeri.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at komme rundt i vores by. Derfor er det især i centrum bydende nødvendigt, at vi transportere os rundt via kollektiv transport - men der skal være en god infrastruktur - også billister. Vi skal sikre at man kan komme rundt om Aarhus og ind til centralt placerede p-huse. Så der skal investeres i både kollektiv transport og veje

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er fuld gang - men det er vigtig til at genbruge mere end vi gør idag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt igang med det. Der er kommet flere penge til ved de sidste 2 budgetforlig. Men vi skal fortsætte disse inveseringer.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturhovedstads året har vist at kultur har en kæmpe effekt ifht. at tiltrække turister og tiltrækning af borgere og virksomheder. Og 39 % af borgerne er glade for at bo i Aarhus pga kulturlivet. Det viser at det for borgernes og byens skyld skal at vi skal blive ved med at investere i kultur. Og så gør kulturen jo bare det mere spændende at bo i.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det rimeligt godt på området - men vi skal se på hvad der virker og hvad der ikke virker.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I virkeligheden handler det om hvordan vi selv håndtere situationen. Denne gruppe indeholder masser af ressourcer ikke mindst på lang sigt. Men det kræver at der stilles krav og gives muligheder for straks at komme ud på arbejdsmarkedet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke det billede vi ser idag. Vi har pt. store problemer med nogle af de private aktører og det giver ikke større men mindre service og stor utryghed.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver livskvalitet for den enkelte og det gør, at vi får borgere der efterfølgende kan genoptage deres tidligere liv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres i at få inklusionen af børn med handicap til fungere bedre i folkeskolen. Det samme skal ske ifht. integrationen og der skal tages fat på at få brudt den negative sociale arv. Det er vigtigere at fokusere på disse områder. Det kræver flere lærer pr. elev - men det skal gøres målrettet.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af arbejdsløse falder og falder og vi er gode til at straks-aktivere de unge. Der er dog flere grupper, som er langt væk fra arbejdsmarkedet og disse gruppe skal man gøre alt for at hjælpe ud på arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har IKKE sat vores skatter op de sidste 20 år og er blandt de kommune med de laveste skatteprocenter. Det er fint, men der er brug for alle de kroner vi kan skrabe sammen, ikke mindst til velfærd for unge og ældre samt socialt udsatte. Så ingen skattenedsættelse

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen forskel på den service man giver alle borgerne på vores skoler, børnehaver eller i ældre plejen uanset, hvor i kommunen er bo. Men det er vigtigt, at man ikke kun giver forbedringer på infrastruktur, idræt og kultur der hvor der er mange mennesker.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I virkeligheden skal vi måske bare blive bedre til at gøre det rigtig ifht. disse grupper. Og her er arbejde, uddannelse og tidlig indsats det bedste at gøre. Foreningslivet kan også spille en god og aktiv rolle i det forebyggende arbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i infrastrukturen og det gælder ALLE trafikgrupper. Det er bydende nødvendigt vi kan komme frem - i midtbyen og alle andre steder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi beskytter vores natur via grønne kiler og vi skal i særdeleshed passe på vores rene drikkevand. I disse områder skal sætter natur over erhvervsejendomme. Andre steder skal vi prioriterer erhvervsejendomme højst

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er idag fantastisk gode til at tiltrække og skabe events - fordi byen er meget attraktiv for aktørerne på området. Og vi skal sikre at byen kan rumme det store antal events.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger en del ressourcer på området - og det virker. SÅ der er umiddelbart ikke grund til at vi skal investere yderligere.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke flygtninge i fremtiden skal blive en kæmpe udgift skal vi sikre de får uddannelse og kommer ud på arbejdsmarkedet. Det kan være at der skal investeres lidt i det - men det kommer igen i form af egen forsørgelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre at kan få gavn af velfærdssamfundet. Og de velhavende har betalt ekstra via skatterne gennem hele deres liv. Så de skal ikke betale ekstra i alderdommen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres bedre rammer for vores helt små børn. Det er helt afgørende at vi skaber gode rammer de første leveår.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går stryggende med at tiltrække virksomheder til byen. Så vi har ikke et behov for at bruge flere penge til området pt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en aftale om at den skal sættes ned og det er en god aftale

Politiske hverv

2006 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Kulturudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand for Danmarks Biblioteksforening Region Midtjylland

Uddannelse

Folkeskolelærer Marselisborg Seminarium

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer Odder kommune
A

Politiske hverv

2006 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Kulturudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand for Danmarks Biblioteksforening Region Midtjylland

Uddannelse

Folkeskolelærer Marselisborg Seminarium

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer Odder kommune