PERSONPROFIL

Rune Dreier Kristensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Silkeborg

Født 4. juni 1977 i Silkeborg Gift 3 børn

A

Rune Dreier Kristensen (S) er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, hvor han er næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Rune Dreier Kristensen har været byrådsmedlem siden 2009.

Rune Dreier Kristensen er uddannet Cand.scient.soc., og han arbejder til daglig i LO Region Midtjylland indenfor beskæftigelsesområdet. Under hans studietid har han både læst i Aalborg og i Italien.

Privat er han gift med Mie, far til Freja på 6 og bonusfar til Line og Mads på hendholdsvist 12 og 18. Han er opvokset i Alderslyst og Hvinningdal og bor nu i Resenbro sammen med hans familie.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 914 Socialdemokratiet in total 15612
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 438 Socialdemokratiet in total 12748

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt, at vi har et stærkt fokus på at udvikle Silkeborg kommune. Natur, kultur, motion og fællesskab skal være vores omdrejningspunkter.

De store velfærdsområder skal vægtes højere, og de mange år med besparelser på børn, unge og ældre skal vendes til, at der investeres i bedre normering, økonomi til aktiviteter og at det gode hverdagsliv leves på vores plejecentre.

Det handler om, at det stærke fokus på byudvikling, bosætning og erhvervsvenlighed også indeholder et stærkt fokus på velfærdsområderne.
Silkeborg Kommune er unik og består af stærke lokalområder, hvor skole, pasningstilbud, idrætsforening, forsamlingshus/medborgerhus og plejecenter udgør det naturlige omdrejningspunkt.

Jeg arbejder målrettet for:

• At der investeres i folkeskolen og på børneområdet med indhold i hverdagen, kreativ leg og bedre normeringer.

• At der på ældreområdet skal være plads til hjerterum, tid til nærvær og flere hverdagsaktiviteter, hvor familie, venner og frivillige er en aktiv del.

• At bæredygtighed og grøn omstilling prioriteres højt.

• At Silkeborg Kommune skal være en aktiv idrætskommune, hvor friluftsliv og motion er grundlæggende, og hvor kultur og kreativitet skal være i højsædet.

• At arbejdet med et nyt Museum Jorn forsætter og at nyt formidlingscenter for Tollundmanden etableres

• At der satses på udbygning af haller og på en Multiarena på Søholt indeholdende nyt Svømmecenter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for at der også skal stilles krav til boligudviklerne og at 25 procent af alle nye bolig er almennyttig boligbyggeri. De sidste fire år har boligudviklingerne haft frie rammer og linjen har været at dispensere fra både kommuneplan og lokalplaner. Et eksempel er Søtorvet der ikke kommer til at leve op til ambitionen om at bilerne skal under jorden, og vil koste kommunen tæt på et tre cifret mio. beløb inden projektet er færdigt.

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt med i forhold til støtten til de store sportsgrene. Arbejdet består i at løfte flere sportsgrene op og skabe et stærkt miljø i Silkeborg indenfor mountainbike, cykling, kajak, orienteringsløb og svømning.

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motorvejen er en gevinst men der skal gøre en ekstra investering for at den blive god for alle når det handler om støj og afskærmning. Den del mangler.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der investeres i de her år rigtige meget i asfalt. Derfor er det også nødvendigt at sikre et løft af den kollektive trafik og nye måder at komme helt rundt til alle lokaleområder i kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Silkeborg Kommune skal igen have et udstillingssted for amatørerne og den skabende kunst. Herudover skal arbejdet for regionalt spillested styrkes.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de sidste fire år er der forsøgt privatisering af tre af kommunens plejecentre. Det er gået i vasken. Herudover har der været arbejdet med flere friplejehjem udover det der allerede er bygget i Kjellerup og koster Silkeborg Kommune 8-9 mio. kr. årligt. Jeg siger NEJ til flere eksperimenter. Vi skal sikre en bred dækning af kommunale plejecentre (i hele kommunen) og en god hjemmepleje samt et højt serviceniveau. Vi kan gøre det langt bedre overfor vores ældre medborgere.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke let at blive eller at være arbejdsløs i dag. Derimod skal dialogen mellem Jobcenter og A-kasse styrkes og der skal investeres mere i uddannelse af ledige.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke råd til. Velfærden er presset.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Diskussionen om by kontra land vil jeg gerne tale ned. Hele Silkeborg Kommune består af stærke lokalområder der skal prioriteres højt. Det er her folk bor og hvor livet leves.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Silkeborg Kommune er unik når det handler om natur. Derfor skal vi også værne om den. De sidste 4 år har dispensationer og afskaffelse af grønne tage været dagsorden. Vi skal være en grøn og bæredygtig kommune der er stolte over naturen og værner om den.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden stiger og derfor skal der sættes ind med lokale projekter i boligområder, der kan løfte den socialindsats, støtte børnene med skolearbejde og sikre at flere unge tager en uddannelse. At arbejde og uddannelse samt giver en stærk identitet, og at sammenhold og fælles projekter sikrer at familier og særligt de unge får et godt fællesskab.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derimod skal det være muligt at kunne tilkøbe ekstra ydelser indenfor den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene. Det nye klippekort på plejecentrene er et stort skridt fremad.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus på de mest udsatte borgere har aldrig været mindre. Jeg vil derfor arbejde for at de mest udsatte borgere i Silkeborg Kommune ikke nedprioriteres men skal have en stærk stemme.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Silkeborg Kommune ligger lavt i antallet af ansatte i kommunens dagsinstitutioner. Området skal have et løft.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand for Ældre- og Handicapudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.scient.soc. Filosofi, politik, økonomi og forvaltning, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Arbejdsmarkedspolitisk konsulent LO, Aarhus

2008 - 2010

Faglig medarbejder TIB Midtjylland

2006 - 2008

Organisationsmedarbejder LO Silkeborg-Favrskov
A

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand for Ældre- og Handicapudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.scient.soc. Filosofi, politik, økonomi og forvaltning, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Arbejdsmarkedspolitisk konsulent LO, Aarhus

2008 - 2010

Faglig medarbejder TIB Midtjylland

2006 - 2008

Organisationsmedarbejder LO Silkeborg-Favrskov