PERSONPROFIL

Rasmus Foged

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 14. februar 1978 i Aarhus Gift 3 børn Bor i Aarhus Kommune

Å

Rasmus Foged (AL) er folketingskandidat til valget i 2019.
Han er regionsrådsmedlem i Region Sjælland. I de politiske udvalg er han næstformand for Udvalget for nære sundhedstilbud samt medlem af Forretningsudvalget,
Udvalget for regional udvikling samt Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik.

Han er tovholder for partiets gruppe for infrastruktur og lokalpolitik og medlem af Politisk Arbejdsgruppe Aarhus Infrastruktur. Rasmus Foged er desuden folketingskandidat for partiet.

Rasmus Foged er uddannet jurist fra Aarhus Universitet, og han har siden efteruddannet sig med forskellige lederkurser. Han arbejder til daglig som sekretariats- og administrationschef ved Retten i Aarhus, og han har tidligere bl.a. arbejdet som administrationschef ved Sø- og Handelsretten og som underviser ved Aarhus Universitet. Rasmus Foged er desuden engageret i frivilligt arbejde som medlem af Ordensudvalget ved Dansk Fodbolddommer-Union. Privat er Rasmus Foged bosat i Aarhus. Han er gift og har tre børn.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg har arbejdet ved Danmarks Domstole siden 2006 og har derfra en masse erfaringer, som jeg kan bruge i Folketinget. Jeg har desuden været fodbolddommer i 25 år og har været frivillig leder i DBU.

Klimakrisen truer den verden, vi alle lever i. Jeg har tre små børn, og det vigtigste for mig er, at vores børn og børnebørn også har et godt sted at leve i fremtiden. Derfor er det helt afgørende, at vi får gang i en virkelig seriøs bæredygtig omstilling med det samme.

Jeg mener desuden, det er et problem, at den økonomiske ulighed er stigende - både i Danmark og i resten af verden. Derfor vil jeg arbejde for at reducere uligheden, så alle kan have det godt og ingen skal leve i fattigdom.

Jeg gør meget ud af at involvere andre i mit politiske arbejde, så vi sammen kan finde frem til de bedste løsninger. Jeg synes, det er vigtigt at lytte til borgere, eksperter og organisationer. Jo flere vi er, jo bedre løsninger kan vi finde frem til.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for tilliden og sammenhængskraften i EU, at der er lige vilkår for alle.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en styrke for det danske arbejdsmarked, at man nemt kan optjene ret til dagpenge.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv at skabe flere job i den offentlige sektor. Vi mangler imidlertid mange hænder i blandet andet daginstitutioner og i sundhedsvæsnet.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige adgang til sundhedsvæsnet.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det offentlige betaler for behandling på privathospitaler fjerner det ressourcer fra det offentlige sundhedsvæsen. Privathospitaler skal kun bruges, når det offentlige sundhedsvæsen midlertidigt mangler kapacitet.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere og flere behandlingsmuligheder, og der kommer hele tiden ny og endnu dyrere medicin. Vi er nødt til at prioritere, hvordan vi bruger vores ressourcer.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke tage imod alle flygtninge i Danmark, men vi skal behandle dem, der får lov til at være i Danmark ordentligt. Det gør vi ikke nu, hvor de blandt andet får lavere sociale ydelser, skal vente længe på at få deres familie til landet og bliver gjort til syndebukke for alt muligt.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En del af mit arbejde ved Retten i Aarhus er at være dommer i straffesager. Jeg ved derfor fra mit daglige arbejde, hvor lidt der skal til for at blive udvist. Det vil være dybt uforsvarligt at stramme det mere.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal man som danske kunne bo i Danmark sammen med sin ægtefælle!

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gavner ingen at holde nogen i fattidom.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget bekymrende, at uligheden stiger så meget i disse år. Når vores samfund bliver rigere, er det vigtigt, at alle får del i rigdommen.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlige ydelser er ikke for høje, men beskæftigelsessystemet er rigidt og uoverskueligt. Tillid er bedre end kontrol. Derfor vil vi gerne indføre kontanthjælp og dagpenge uden modkrav - og eksperimentere med borgerløn!

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at børnene har tid til andet end skolen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have meget mere fokusering på læring og dannelse i vores folkeskole.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det bør være op til hver enkelt kommunerne at vurdere, hvordan børn med særlige behov bedst hjælpes i netop den kommune. Der kan være forskellige behov og muligheder, så det skal ikke detailstyres nationalt.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

De enkelte kommuner skal have større frihed til selv at beslutte, hvor mange penge, de vil bruge på ældrepleje og deres øvrige områder. Staten skal ikke detailstyre kommunernes opgaver og økonomi.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kun de rigeste, der skal have et have gode muligheder for hjælp i alderdommen.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunerne skal have lov til at bestemme serviceniveauet i ældreplejen, og de skal ikke straffes, hvis de sætter skatten op for at fastholde serviceniveauet.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved fastsættelsen af forskellige momssatser skal der også tages hensyn til fødevarernes klimabelastning.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for, at de økonomiske forskelle mellem kommunerne udlignes.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er med til at give mere lighed i det danske samfund.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nuværende tidspunkt er der ikke behov for at understøtte den danske økonomi gennem offentlige investeringer.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal ikke konkurrere på billig arbejdskraft.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhedsskatten er allerede sat langt ned, og jo lavere den bliver, jo mere økonomisk ulighed skaber det i samfundet. Afgifter skal sættes ned, hvis det kan motivere virksomhederne til grøn omstilling - eksempelvis ved at udnytte overskudsvarme.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilier skal have bedre mulighed for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Det er ikke det samme som økonomisk støtte.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Hvad er en “velfungerende” børnefamilie? Jeg synes ikke, vi skal begynde at bedømme, om en børnefamilie er velfungerende eller ej. Det bør alene være indkomst og formue, der har betydning for, om man modtager økonomisk støtte.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke gå på kompromis med vores værdier.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden bør sættes markant op!

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være meget mere effektivt.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundstjeneste og fodlænke er meget bedre straffe til at forebygge ny kriminalitet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En del af mit arbejde ved Retten i Aarhus er at være dommer i straffesager. Jeg ved derfor fra mit daglige arbejde, hvor højt strafniveauet allerede er. Der er ingen grund til at tro, at det vi gavne noget at give endnu højere straffe.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn, der har begået noget strafbart, skal hjælpes. De skal ikke stilles for en dommer!

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiften på el-biler skal fjernes. Derudover bør der i en periode være tilskud til køb af el-biler og derudover andre fordele ved at køre i el-bil. Desuden bør afgiften på benzin og diesel forhøjes.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det haste med den grønne omstilling, og afgifter er et vigtig værktøj til at motivere virksomhederne til at investere i bæredygtighed.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi smider alt for mange ting ud, der let kunne repareres, fordi det er så billigt at købe nyt, og fordi reparationer er så dyre. Det er spild af verdens ressourcer. Vi kan fremme genbrug eksempelvis ved at sænke eller fjerne momsen på reparationer.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I EU forhandler vi os frem til fælles regler på tværs af landegrænserne. Det er meget bedre end at vi konkurrerer mod vores nabolande.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er spild af ressourcer.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er vigtigere at arbejde for at forbedre forholdene i de lande, folk flygter fra.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det offentlige af og til er ineffektivt og bureaukratisk, er det fordi vi insisterer på for meget dokumentation og kontrol.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget stor risiko for dårligere kvalitet og/eller dårligere arbejdsvilkår for medarbejdere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste administrative medarbejdere varetager opgaver, som bidrager til kernevelfærd. Nogle administrative stillinger ville dog kunne spares væk, hvis ikke insisterede på så meget dokumentation og kontrol. Hvis vi havde mere tillid, ville vi dermed godt kunne spare lidt stillinger.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beskytte vores grundvand!

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et kæmpe indgreb i en persons liv at flytte dem mod deres vilje. Det skal vi ikke gøre, bare fordi de bor i et bestemt boligområde.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis motorveje skal udvides til tre eller flere spor, så skal vi reservere det ene spor til samkørsel og elbiler.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2115 Alternativet in total 16097

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Miljømæssig bæredygtighed
Det er helt afgørende for håndteringen af den aktuelle klimakrise, at vi foretager en seriøs bæredygtig omstilling. Det vil jeg gerne arbejde for at få prioriteret i Region Midtjylland.

Sundhedsområdet
Regionernes største opgave er at sikre et velfungerende sundhedsvæsen, så det vil naturligvis være et vigtigt område for mig.

Erhvervsområdet
Der er mange virksomheder i Region Midtjylland, der arbejde med vedvarende energi. Det vil være godt for både regionen og for resten af Danmark og verden, hvis Region Midtjylland kan bidrage til fortsat udvikling på dette område.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er få passagerer, kan behovet for transport nogle gange opfyldes bedre og billigere med Flextransport.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle borgere i regionen, der har stor afstand til det akutte beredskab.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke spare mere på sundhedsområdet. Sundhedspersonalet skal bruge mere tid behandling og nærvær i stedet for registrering og dokumentation, så kvaliteten kan blive højere.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at alle har lige adgang til sundhedsvæsnet. Hvis der indføres brugerbetaling, vil nogle grupper i samfundet få sværere ved at benytte sundhedsvæsnet.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at alle har lige adgang til sundhedsvæsnet. Den praktiserende læge er indgangen til sundhedsvæsnet, og hvis der indføres brugerbetaling, vil nogle grupper i samfundet få sværere ved at benytte sundhedsvæsnet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er god adgang til lægehjælp i hele regionen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det offentlige sygehusvæsen ophører med at kunne udføre visse funktioner selv, vil det give privathospitaler mulighed for at skrue prisen op. Selvom kvaliteten på kort sigt skulle blive øget, er der dermed en stor risiko for, at kvaliteten på lang sigt vil blive dårligere.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil vise sig, om fordelene ved de nye supersygehuse kan opveje ulemperne ved lukning af de mindre sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan spare mange ressourcer, når der er tale om standardiserede opgaver, som leverandørerne løser for mange forskellige kunder.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min holdning til dette afhænger af, hvor stor udgiften vil være sammenholdt med den konkrete effekt.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg har ikke kendskab til, om den aktuelle indsats er tilstrækkelig.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en god kollektiv transport for alle i regionen.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fokusere indsatsen i psykiatrien på at reducere brugen af tvang.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal overholde gældende regler og aftaler. Jeg er glad for, at regeringen for nyligt har opgivet kravet om 2 procent effektivisering.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil altid være en konkret vurdering, om det er fornuftigt at screene for en bestemt sygdom.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler alle for det offentlige sundhedsvæsen over skatten. De offentlige tilbud bør være så gode, at der ikke er behov for private sundhedsforsinger.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal satse på en bæredygtig vækst. Regionen skal arbejde for vækst de steder, hvor der er størst behov for det, og det er ikke de store byer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Olie og gas skal blive i jorden!

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er god offentlig transport for alle. Det indbærer både tilstrækkeligt med busser på de mest populære linjer og gode tilbud i andre områder. I stedet for at køre store dieselbusser rundt uden passagerer i, kan vi med fordel udbrede flekstransport mere.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere tillid og mindre kontrol - ikke mere detailstyring.

Politiske hverv

2016 - 2017

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Det nære sundhedstilbud​​ Region Midtjylland, Alternativet

Tillidsposter

2016 - 2018

Bestyrelsesmedlem Alternativet, Kommuneforening Aarhus

2012 - nu

Medlem af Ordensudvalget Dansk Fodbolddommer-Union

2014 - 2017

Medlem af Dommerudvalget DBU Jylland

2011 - 2013

Medlem af Dommerudvalget DBU København

1999 - 2001

Bestyrelsesmedlem Foreningen af Erhvervsjurister, Aalborg

Uddannelse

2002 - 2006

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

1998 - 2001

HA-jur. Erhvervsjura og erhvervsøkonomi, Aalborg Universistet

1996 - 1998

HHX Højere Handelseksamen, Aalborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Sekretariatschef Retten i Aarhus

2013 - 2017

Sekretariats- og administrationschef Retten i Aarhus

2011 - 2013

Administrationschef Sø- og Handelsretten

2008 - 2011

Souchef Domstolsstyrelsen

2007 - 2010

Ekstern lektor (vikar) Aarhus Universitet

2007 - 2008

Fuldmægtig Domstolsstyrelsen

2006 - 2007

Dommerfuldmægtig Retten i Odense

2002 - 2006

Croupier Royal Scandinavian Casino

2005 - 2006

Studenterinstruktør Syddansk Universitet

1999 - 2001

Salgsassisstent (deltid) Fona Aalborg Storcenter

1997 - 1998

Salgsassisstent (deltid) SPAR Købmand Nørresundby

1996 - 1996

Salgsassisstent (deltid) Q8 Grønlands Torv Aalborg

1994 - 1995

Ungarbejder SuperBowling Viby J.
Å

Politiske hverv

2016 - 2017

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Alternativet

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Det nære sundhedstilbud​​ Region Midtjylland, Alternativet

Tillidsposter

2016 - 2018

Bestyrelsesmedlem Alternativet, Kommuneforening Aarhus

2012 - nu

Medlem af Ordensudvalget Dansk Fodbolddommer-Union

2014 - 2017

Medlem af Dommerudvalget DBU Jylland

2011 - 2013

Medlem af Dommerudvalget DBU København

1999 - 2001

Bestyrelsesmedlem Foreningen af Erhvervsjurister, Aalborg

Uddannelse

2002 - 2006

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

1998 - 2001

HA-jur. Erhvervsjura og erhvervsøkonomi, Aalborg Universistet

1996 - 1998

HHX Højere Handelseksamen, Aalborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Sekretariatschef Retten i Aarhus

2013 - 2017

Sekretariats- og administrationschef Retten i Aarhus

2011 - 2013

Administrationschef Sø- og Handelsretten

2008 - 2011

Souchef Domstolsstyrelsen

2007 - 2010

Ekstern lektor (vikar) Aarhus Universitet

2007 - 2008

Fuldmægtig Domstolsstyrelsen

2006 - 2007

Dommerfuldmægtig Retten i Odense

2002 - 2006

Croupier Royal Scandinavian Casino

2005 - 2006

Studenterinstruktør Syddansk Universitet

1999 - 2001

Salgsassisstent (deltid) Fona Aalborg Storcenter

1997 - 1998

Salgsassisstent (deltid) SPAR Købmand Nørresundby

1996 - 1996

Salgsassisstent (deltid) Q8 Grønlands Torv Aalborg

1994 - 1995

Ungarbejder SuperBowling Viby J.