PERSONPROFIL

Rasmus Bach Krabbe

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Silkeborg Kommune

B

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Bureaukrati
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg står ved mine holdninger og vægter integritet og ærlighed højere end partilinjer og meningsmålinger.

Jeg ikke køber præmissen om at politik er et spil der spilles med spindoktorer og målrettet markedsføring.

Vi ikke er "færdige" med ligestilling, og det skal tilbage på dagsordnen. Vi starter med øremærket barsel til lmænd.

Vi skal holde op med at diskutere klima og begynde at handle før vores børns fremtid smelter mellem hænderne på os.

Vi står overfor den 4. revolution på arbejdsmarkedet, og har brug for politikere der forstår de teknologier der gennemsyrer vores samfund. Hvis ikke politikerne forstår teknologierne, bliver vi umyndiggjort i digitaliseringens navn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være nødvendigt med flere hænder hvis vi skal lykkes med at få løftet kernevelfærden, men jeg synes ikke det er et mål i sig selv at skabe jobs i det offentlige.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man tager et job i 6 måneder, mener jeg at man har bevist at man kan og vil deltage på arbejdsmarkedet. Jeg mener ikke der er behov for at bevare en lang genoptjeningsperiode.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have genetableret et solidt sikkerhedsnet for folk der falder ud af arbejdsmarkedet, så de kan forhandle ordentlige vikår. Vi har i de senere år haft en pæn vækst, men lønudviklingen har ikke fulgt med. Jeg tror dog ikke at løntilbageholdenheden skyldes den udenlandske arbejdskraft, men at de kraftigt reducerede velfærdsydelser og stigmatiseringen af underbemidlede gripper i samfundet får folk til at frygte arbejdsløshed og acceptere ringere vilkår end tidligere.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at vores sundhedsvæsen har rigtig meget fokus på at optimere arbejdsgange for at kunne hjælpe så mange patienter som muligt. Konkurrencen fra private betyder ikke så meget i den sammenhæng.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi bruger svimlende summer på medicin der ikke er nævneværdigt bedre end alternativerne, vil vi komme til at mangle penge til andre typer behandling. Det vil også incentivere medicinalindustrien til at skrue priserne op, hvilket vi ikke er interesserede i.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende mener jeg at adgangen til sundhedsydelser skal være så fri som muligt, for at sikre at vi ikke øger uligheden i samfundet. Vi har dog allerede brugerbetaling på en række ydelser som eksempelvis tandlægebehandling og medicin. Jeg tror det ville være sundt at tage det samlede system op til revision og se om brugerbetalingen skulle struktureres anderledes. Det afgørende er at det ikke skal være pengene der bestemmer, om man går til lægen, eller tandlægen.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken, og retorikken om udlændinge, er blevet så fjendsk at det splitter vores samfund ad. Det giver ikke mening at tale om ret og pligt, for så at fratage folk muligheden for at uddanne sig og deltage i arbejdsmarkedet og samfundet.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når kriminelle ikke kan udvises, sker det ofte med henvisning til FNs menneskerettighedskonvention. Stærke konventioner er vores bedste mulighed for at sikre menneskers rettigheder internationalt. Også Danskeres. Jeg har fuld tillid til at de danske dommere kan foretage den rigtige afvejning mellem samfundets interesse i at slippe af med uromagere og de internationale konventioner.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør i langt de fleste tilfælde være en rettighed for danske statsborgere at bo og stifte familie i Danmark med deres partner. Vi skal stille krav om at folk integrerer sig, men hvis man flytter sammen med en dansk ægtefælle og forsørger sig selv, skal det nok lykkes.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at den gruppe mennesker der aktivt vælger at stå udenfor arbejdsmarkedet er forsvindende lille. Vi opnår intet ved at tvinge folk ud i fattigdom, udover at splitte vores samfund og nedbryde tilliden til det offentlige.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi kigger på verden omkring os kan vi se samfund der er ved at blive revet i stykker af ulighed. Trump, Brexit og De Gule Veste er alle symptomer på folk der - med rette - føler sig forbigået. Der skal vi ikke ende i Danmark. Vi har altid haft høj lighed, og det skal vi også have i fremtiden.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet fastholder børn og udsatte familier i fattigdom. Det kan vi ikke vær bekendt i et af verdens rigeste lande.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der er tid til forskelligartede aktiviteter i folkeskolen, og at der er tid til at sørge for både at udfordre de bedste elever og løfte de svageste. Jeg så gerne at vi arbejdede på mere fleksibilitet på skolerne, og bedre sammenhæng melem foreningsliv og skole, så overgangen fra skole til fritid kan blive mere flydende.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at børn ikke føler sig sat udenfor, eller isolerede, og i stedet kan indgå i så høj grad som muligt i almindelige relationer og fællesskaber. Dog tror jeg at vi skal have fokus på at forældrene kan være med til at tilrettelægge hvordan og i hvilken grad deres børn inkluderes i den almindelige undervisning. Hvis ikke forældrene er trygge ved inklusionen og bakker op om den, vil det blive svært for barnet at forstå hvorfor mor og far er stressede og sure på skolen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Noget af det vigtigste at få med fra folkeskolen er lysten og evnen til at lære nye ting. Det stimuleres bedst ved kreative legende tilgange til læring snarere end endeløse prøver.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen er ligesom mange andre velfærdsområder blevet skadet af nulvækst og besparelser gennem flere år, og har nok brug for et løft, men jeg mener ikke at det skal ske på bekostning af andre områder.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for massive investeringer i uddannelse og grøm omstilling. Hvis vi skal løfte det, samtidig med at vi sikrer en værdig behandling i ældreplejen, bliver folk nødt til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Den højere pensionsalder skal gå hånd i hånd med forbedringer til ordningen for seniorførtidspension, så man gå forlade arbejdsmarkedet, hvis man er nedslidt

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser ikke nogen årsag til at ældreområdet i højere grad end andre skulle have behov for yderligere brugerbetaling.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at man kan forvente ca. det samme serviceniveau uanset hvor i landet man vælger at bo, men der er meget der tyder på at udligningssystemet er for uforudsigeligt, så det må være på tide at få det gentænkt.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter mange år med 2% besparelser og en udsultning af den danske velfærd, er det ikke tid til skattelettelser, særligt ikke i toppen. Jeg synes vi skal bestræbe os på at skabe et samfund hvor vi er så lige at vi kan have flad skat, men vi skal ikke give skattelettelser på beskostning af ulighed i vores samfund.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En evt. differentieret moms, vil ikke bare skulle tilskynde til at købe sundere fødevarer, men kan også bruges til at afspejle belastning af klima og miljø.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten i økonomien skal drives af et stærkt erhvervsliv, og det offentlige skal fokusere på at levere velfærd, og investere i uddannelse, forskning og mennesker.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder i Danmark har gode rammevilkår i kraft af solid infrastruktur, højtuddannet arbejdsstyrke og lav korruption. Det er fuldstændig rimeligt at virksomhederne betaler deres del af regningen for det samfund de nyder godt af.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt lønniveau i Danmark, fordi vi er højtuddannede, og har været gode til at arbejde effektivt. Om noget tror jeg det er en styrke, da det øger vores tiltrækningskraft på faglært og højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, som vi kun får mere brug for i fremtiden.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det at man er børnefamilie betyder ikke nødvendigvis at man har brug for økonomisk støtte. Vi skal målrette støtte fra det offentlige mod dem har har brug for det. Børnefamilier, eller ej. Vi skal snarere arbejde for at sikre forældrene større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så hverdagen hænger bedre sammen og der er tid til at være sammen i familien.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvaret for unges alkoholforbrug ligger primært hos forældrene, og i dag køber mange forældre alkohol til unge før de fylder 16. Vi skal gøre op med alkoholkulturen i det danske samfund generelt, så også forældrene løfter deres ansvar for de unges alkoholforbrug.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det at man er børnefamilie betyder ikke nødvendigvis at man har brug for økonomisk støtte. Vi skal målrette støtte fra det offentlige mod dem har har brug for det. Børnefamilier, eller ej. Vi skal snarere arbejde for at sikre forældrene større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så hverdagen hænger bedre sammen og der er tid til at være sammen i familien.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den eneste langsigtede løsning på immigrationsproblemerne i vesten er at skabe fred, stabilitet og velstand i de regioner af verden der historisk er blevet undertrykt.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands aggresive fremturen på Krim, og fosøg på at nedbryde de vestlige demokratier er fuldstændig uacceptable. Vi skal gøre det klart at vi ikke accepterer russisk indflydelse på vores levevis.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have afskaffet EU forbeholdene, så vi kan sidde med ved bordet når beslutningerne træffes, og gøre vores inflydelse gældende.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering er det bedste redskab vi har til at reducere mængden af kriminalitet i samfundet. Vi skal have respekt for ofrene og garantere deres tryghed, men straf er ikke altid den rigtige løsning.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er børn, og hvis man som barn begår kriminalitet har man brug for pædagogisk støtte. Ikke en fængselsstraf.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere straffe har ikke en effekt på antallet af voldssager, så straffen i sig selv er ikke så væsentlig. Fokus skal være på at give ofrene støtte og sikre at folk er trygge ved at anmelde vold og voldtægtsforbrydelser. Derudover skal vi arbejde mere for at resocialisere forbryderne, så de ikke begår ny kriminalitet når de har udstået deres straf.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi giver virksomheder i Danmark gode rammevilkår, for vi har brug for et stærkt erhvervsliv, hvis vi skal kunne konkurrere i en globaliseret verden, men vi kan ikk tillade os at spile hasard med verdens fremtid. Vi skal have handling på grøn omstilling så hurtigt som muligt, og det betyder at vi skal bruge alle tilgængelige midler for at drive udviklingen i den rigtige retning.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke spørge om vi skal lykkes med den grønne omstilling. Vi skal spørge hvordan. Vi skal gøre alt vi kan for at skubbe udviklingen fremad, og det gælder også når det kommer til transport.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en politisk opgave at stille gode rammevilkår op, så det er let at genbruge, men der skal også være plads til innovative løsninger fra erhvervsliv og civilsamfundet. Politik skal ikke blive detailstyring.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er spild af politiressourcer der kunne bruges bedre til at forhindre kriminalitet i resten af Danmark, og øge trygheden i samfundet.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oprettes lejre langs de store flygtningeruter, hvor flygtninge kan søge om asyl i Europa, uden f.eks. at skulle krydse middelhavet i en gummibåd. Lejrene skal drives i overensstemmelse med FNs menneskerettigheds- og flygtningekonventioner, og EUs medlemslande skal forpligte sig til at tage en andel af de flygtninge i lejrene der opnår beskyttelsesstatus.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er den bedste chance vi har for at løse de grænseoverskridende problemer vi står overfor, som klima- og flygtningekrisen. Vi skal have afskaffet EU forbeholdene, så vi kan sidde med ved bordet når beslutningerne træffes, og gøre vores inflydelse gældende.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukratiet opstår fordi der stilles så store krav til dokumentation, og der er en forventning om at der aldrig må ske fejl. Det betyder også at der bruges for meget tid på registrering, i stedet for at møde borgerne.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sevom konkurrence er en god mekanisme til at få mere for pengene, skal vi være kritiske når vi vælger hvilke områder vi udliciterer. Når den offentlige service skal konkurrere med private udbud, sker det ofte på ulige vilkår, hvor det er borgeren der kommer i klemme. Jeg foretrækker at udlicitere de steder hvor man kan flytte en hel opgave over til en privat, fremfor de steder hvor offentlige tilbud skal konkurrere med private.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk at de mange registreringskrav giver anledning til en hel del administrativt arbejde som man kunne spare væk ved af afbureaukratisere og decentralisere beslutninger. Det er dog ikke sikkert at det er fulde stillinger der er rent administrative, men snarere administrative opgaver der rammer en bred skare af medarbejdere.

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dels forstår jeg ikke hvorfor man ville ønske at fjerne møllerne, da de rent æstetisk ikke er beskæmmende (efter min mening). Derudover synes jeg ikke at vi skal forsøge at skjule konsekvenserne af vores energiforbrug. Jeg tror ikke vi tager skade af at blive mindet om at vores levevis har konsekvenser.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På rigtig mange mindre landeveje er det i forvejen uforsvarligt at køre 80 km/t. Det sender det forkerte signal at hæve grænsen generelt, selvom man altid skal køre efter forholdene. Jeg mener dog at man på mange større landeveje kan og bør hæve fartgrænsen, da forholdene ofte tillader det.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for at de mest sårbare jorder tages ud af intensiv drift, og koncentrere driften væk fra fjorde, åer og grundvandsdepoter. De landbrug der ligger nær sårbare naturområder må tilpasse sig så miljøpåvirkningen minimeres.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem TÆKKER EUROPA A/S

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem TÆKKERSMINDE ApS

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem TÆKKER BERLIN ApS

2019 - nu

Bestyrelsesmedlem Finans Aarhus A/S

2019 - nu

Bestyrelsesmedlem Nyma Holding A/S

2020 - nu

Bestyrelsesmedlem Ejendomsudviklingsselskabet Skæring NORD ApS

2005 - 2007

Bestyrelsesmedlem EDC AROS A/S

Uddannelse

2004 - 2011

Cand. scient. Datalogi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Software developer Bankdata

2014 - 2016

Technical lead Assemble A/S

2011 - 2011

Direktør HTT KONSULENTER ApS

2011 - 2014

Software Developer Assemble A/S

2008 - 2011

Direktør SNOW CITY ApS
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem TÆKKER EUROPA A/S

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem TÆKKERSMINDE ApS

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem TÆKKER BERLIN ApS

2019 - nu

Bestyrelsesmedlem Finans Aarhus A/S

2019 - nu

Bestyrelsesmedlem Nyma Holding A/S

2020 - nu

Bestyrelsesmedlem Ejendomsudviklingsselskabet Skæring NORD ApS

2005 - 2007

Bestyrelsesmedlem EDC AROS A/S

Uddannelse

2004 - 2011

Cand. scient. Datalogi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Software developer Bankdata

2014 - 2016

Technical lead Assemble A/S

2011 - 2011

Direktør HTT KONSULENTER ApS

2011 - 2014

Software Developer Assemble A/S

2008 - 2011

Direktør SNOW CITY ApS