PERSONPROFIL

Peter Grydehøj

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

D

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Bureaukrati
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder i psykiatrien blandt de mest syge borgere i Danmark. Jeg ser dagligt, hvordan de ikke får den nødvendige hjælp, fordi psykiatrien over år er blevet nedprioriteret.
I hospitalsvæsenet generelt bliver vi pålagt at udarbejde opgørelser, skrive skemaer og foretage registreringer i en endeløs række.
Jeg ønsker at vi gør op med det bureaukrati, der for en stor dels vedkommende er nytteløst.
Vi skal have beslutningerne tilbage til fagfolk.
Folketinget har med nogle af deres tiltag i forbindelse med psykiatrilovgivningen - i ønsket om mere suveræn selvbestemmelsesret for den enkelte - svigtet de psykisk syge, som ikke, når de har det sværest, er i stand til at træffe gode beslutninger for deres eget ve og vel.
Skiftende regeringer har ført en udlændingepolitik, der på afgørende vis har ændret forholdene til det værre her i landet. Det vil jeg gerne være med til at ændre på.
Psykiatriområdet, udlændingeområdet, fornuftig økonomi, herunder en mindre skat er mine prioriteter.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige mener, at alle skal forsikre sig mod arbejdsløshed. Vi mener også, at dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten. Til gengæld skal arbejdsløshedsforsikringen være mere fleksibel, så man kan tilkøbe sig større dækning og eventuelt også en kortere optjeningsperiode gennem en højere præmie.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelse er ikke et område, politikerne skal beskæftige sig med eller blande sig i. Det er arbejdsmarkedets parter, der i Danmark aftaler lønnen. Politikerne skal lovgive mindst muligt om arbejdsmarkedsforhold, men til gengæld holde justits med, at de regler, der er, bliver overholdt.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, tværtimod. Den offentlige sektor skal være mindre - ikke større. Der er blevet ansat 6.000 flere i den offentlige sektor - alene i 2018. Den udvikling vil Nye Borgerlige vende, så den private sektor bliver større og den offentlige sektor mindre.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Danskerne betaler allerede omkring 16 procent af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling på især medicin og visse behandlinger (bl.a. tandlægebesøg). Så længe skatten er så høj, skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende om sundhedsydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat, men danskernes sundhedssystem skal afbureaukratiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administration. Det skal foregå ved, at politikerne bestemmer mindre og fagpersonerne mere. Det vil i sig selv give mere plads til, at private udbydere af sundhedsydelser kan komme frem og konkurrere på pris og kvalitet med det offentlige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør altid være en lægefaglig prioritering, der ligger til grund for de behandlinger, der tilbydes i sundhedssystemet. Det er almindeligt anerkendt, at nye behandlingsmetoder er dyre, men Danmark er et rigt land og skal fremover kunne tilbyde sine borgere den bedste og nyeste behandling. Derfor er det afgørende, at Danmark fører en vækstpolitik, der gør den samlede kage større, så der er også i fremtiden er råd til et førsteklasses, moderne sundhedsvæsen.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Stramninger i form af lappeløsninger virker ikke. De betyder i bedste fald, at udviklingen går langsommere, men stadigvæk i den forkerte retning. Der skal indføres et totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom, og så skal udlændinge, der kommer her til selvfølgelig forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til dansk statsborgerskab

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, for Nye Borgerlige er der ingen tvivl om dette punkt. Udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Det skal skrives ind i loven, at disse paragraffer har forrang frem for afgørelser ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for de danskere, der rejser ud og forelsker sig i en udlænding. Det er svært at få sin livsledsager med til Danmark. Det skyldes, at politikerne har delt statsborgerskab ud til en masse migranter fra MENA-området, som ikke deler vores værdier. De foretrækker at hente deres ægtefælle i det tidligere hjemland og insisterer på at leve deres liv efter mellemøstlige værdier. Politikerne har lappet på deres egne fejltagelser ved at gøre det vanskeligere for danskere.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Danmark en meget lille økonomisk ulighed. Det er ikke et problem, at uligheden, målt som Ginikoefficient, er steget en smule de senere år. Problemet derimod er, at velfærdsstaten ikke hjælper de svageste borgere godt nok. De psykisk syge, de hjemløse og børn i udsatte positioner har ikke nogen gavn af den store omfordeling, der foregår gennem den høje skatteopkrævning.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke først og fremmest ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde. Der er andre barrierer, såsom et meget formynderisk og kontrollerende system i jobcentrene, som koster rundt med de syge og gør alle raske til klienter, der betyder mere. Det skal vi tage et opgør med. Desuden skal gevinsten ved at arbejde lidt eller mere, være større. Derfor skal ydelsen aftrappes langsom, så hver krone, man selv tjener, giver større gevinst.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således, at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælpssystemet. De raske tilbydes en basisydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed. Pernille Vermund har givet interview til Ugebrevet A4 om det her: https://www.ugebreveta4.dk/nye-borgerlige-vil- adskille-beskaeftigelses-og-social_21367.aspx

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Politikernes skolereform har lagt skolerne i en spændetrøje. Nye Borgerlige vil sætte skolerne fri af politikernes omklamring og dermed sikre, at blandt andet skoledagens længde afgøres på den enkelte skole.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det politiske diktat til skolerne er gået for vidt. Det bør være en faglig vurdering, som bør ligge til grund for, om en elev har bedre af et specialskoletilbud. Det bør ligeledes være den enkelte skole, der fastlægger retningslinjer for, hvor mange inklusionselever en klasse eller en lærer kan rumme.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Test og karakterer er et godt værktøj for såvel lærere og elever. De nationale tests er desværre lavet for politikere og DJØF´ernes skyld. Nye Borgerlige mener, at tests i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter skolens og lærernes behov - ikke for at tilfredsstille politikernes behov for kontrol.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der bliver flere ældre danskere de kommende år. Store årgange går på pension, og levealderen stiger heldigvis. Løsningen er ikke at flytte rundt på pengene eller kræve mere op i skat. Derimod skal investeringer i private arbejdspladser, udvikling, innovation og øget produktion skabe en større kage. Det sker ved sænkning af skattetrykket og resulterer i, at der kommer gang i væksten. Derved bliver der flere penge til at sørge for vore ældre, svage medborgere.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er usikkert, hvorvidt pensionsalderen behøver at blive hævet yderligere end aftalt med velfærdsforliget fra 2006. Men, det er afgørende at pensionsalderen hæves med den forventede levealder. En øget opsparing til alderdommen vil også afhjælpe problemet.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det behøver vi ikke. Det er ikke nødvendigt. Men, det vil være en god idé, at lade flere penge følge den ældre, så den ældre i større omfang kan vælge frit blandt private til at få den hjælp, der er ønske og behov for.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Det er meget stort problem for et mindre antal kommuner og et mindre problem for et stort antal kommuner. Samlet set er udligningsordningerne både uretfærdige og så komplicerede og uigennemskuelige, at de virker ødelæggende for det kommunale selvstyre. Ordningen bør forenkles.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms i denne form er endnu et forsøg på at regulere borgernes adfærd efter politikernes ønsker og personlige præferencer. Hvis man skal sænke momsen, hvilket i sig selv kræver stor finansiering ved besparelser andre steder, skal det ske for alle fødevarer, som det kendes fra bl.a. Tyskland.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Topskatten er en ren misundelsesskat, som er stærkt forvridende for økonomien. Nye Borgerlige vil i stedet indføre en flad skat for alle. De, der tjener mest vil betale mest, fordi den løn, de betaler skat af, er højere.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske lønninger er ikke for høje. Det er skatten, der er for høj. Virksomhederne belastes (i form af lønudgifter), uden at de ansatte får en ekstra krone at råde over. Løn minus høj skat = lille udbetaling. Konkurrencen for firmaer ville øges betydeligt med en lavere skat for de ansatte.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk forestilling, at en større offentlig sektor giver højere velstand. Det forholder sig helt omvendt. Den offentlige sektor er blevet så stor og kontrollerende, at den hæmmer danskernes frihed til at skabe øget velstand. I stedet skal de offentlige udgifter koncentreres på kerneområder, så vi bruger færre penge, men bruger dem bedre på kernevelfærd, forskning og uddannelse.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge, der forbliver i virksomheden bør ikke beskattes. Det er ingen grund til. Når pengene udbetales i form af udbytte eller løn til ansatte og ejere, skal beskatning ske. Det er et sundt princip. Nye Borgerlige mener, at selskabsskatten skal afskaffes helt. Se her hvorfor: https://finans.dk/debat/ECE9728903/flere-lande-saenker-selskabsskatten-danmark-boer-afskaffe-den/?ctxref=ext

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske familier skal have øget deres økonomiske råderum. Ikke gennem flere tilskud, men ved at vi sænker eller fjerner en række afgifter, der tynger tungt i familiernes økonomi. Nye Borgerlige vil blandt andet halvere afgiften på Benzin og el, helt fjerne registreringsafgifterne på køretøjer samt en række afgifter på almindelige forbrugsvarer som øl, vin, spiritus, is og chokolade. https://nyeborgerlige.dk/politik/oekonomisk_plan/

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil give danskerne mere frihed til at bestemme mere selv – også over deres egne penge. Med mere frihed følger også et større ansvar til at tage vare på sig selv, når man kan.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke brug for flere forbud i Danmark. Der er snarere brug for et større personligt ansvar. Det er først og fremmest forældrenes opgave og ansvar at opdrage deres børn til et sundt alkoholforbrug.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil fjerne udviklingsbistanden helt til fordel for bedre frihandelsaftaler med de fattige lande. Over skatten skal vi kun betale til nødhjælp og til drift af FN’s flygtningelejre i nærområderne. U-landsprojekter har vist sig nytteløse, med hensyn til at løfte velstanden i u-landene.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland, med Putin i spidsen, er ikke en venlig nabo. Det er gået ud over Ukraine og Rusland truer også de små baltiske lande. Det skal vi gennem NATO sørge for at beskytte os selv og hinanden imod. Men Rusland er også en partner i den vestlige kulturkreds, og på længere sigt bør vi i Vesten arbejde for at de europæiske demokratier kommer på bedre fod med Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i NATO - og der skal vi forblive. Nej. NATO-samarbejdet på tværs af Atlanten skal styrkes - ikke svækkes. EU bør ikke beskæftige sig med forsvar. EU bør reduceres til et handelssamarbejde (uden en politisk union).

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold og voldtægt bør øges. Kriminelle udlændinge skal slet ikke resocialiseres. De skal udvises konsekvent og allerede efter første dom. Men for danske fanger bør der være et resocialiseringsprogram, der modvirker tilbagefald, giver håb hos den indsatte om en vej tilbage til en normal tilværelse, hvis man vælger at yde en personlig indsats og tager ansvar for eget liv.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retssikkerheden for unge under 15 år, der begår kriminalitet, halter. De bliver i dag anbragt af de sociale myndigheder uden at blive stillet for en domstol, uden tidsbegrænsning af ”dommen” og med ringere ankemulighed end en 15-årig. Derfor vil vi sænke den kriminelle lavalder og sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med sanktionerne er opdragelse og resocialisering.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for vold og voldtægt er ude af trit med befolkningens retsfølelse. Derfor skal straffene sættes op. Straf tjener både som afskrækkelse og som et middel til at undgå selvtægt i et retssamfund.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Afgifter på forurening skal kun dække de udgifter samfundet påføres. De skal ikke bruges som en pengemaskine for staten.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil fjerne registreringsafgiften på alle biler. Det er en dum afgift, idet den rammer mobiliteten og koster arbejdspladser. Sænkning af afgift på el-biler er en god idé, men det løser kun et lille problem (lille salgsvolumen af el-biler). Det er dog bedre end ingen sænkning.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god ting at håndtere affald på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Initiativerne skal dog drives af fornuft og ikke af ideologi. Der skal være økonomisk rimelighed i de mål om genanvendelse, der stilles op.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der bør være grænsekontrol både ved ind- og udrejse. Ind i landet, fordi det er afgørende, at vi har styr på, hvem vi lukker ind - og har mulighed for at afvise udviste og uønskede på grænsen. Ud af landet for at kunne fange tyvebander, der hver dag kører ud af landet med tyvekoster.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have hjælp udelukkende i nærområderne. De skal ikke her op. Lejre i Nordafrika løser ikke problemet, med mindre vi først afskaffer muligheden for at søge spontan asyl. Og gør vi det, forsvinder behovet for at oprette og drive lejre. Fremfor at oprette lejre, kan vi vælge at øge støtten til de FN-drevne lejre i de områder, hvor flygtningene er og hvor behovet for hjælp er størst.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for frihandel og for et arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan få arbejdskraft fra udlandet, når behovet er der. Men det vigtigt, at love, der gælder i Danmark, vedtages af det danske folketingog ikke i EU. Derfor er vi modstandere af den politiske union, som det gamle EF har udviklet sig til. Vi ønsker, at danskerne får deres nationale suverænitet tilbage, så danskerne selv afgør, hvad og hvor meget, der skal samarbejdes om.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Byrden af regler og love vokser år for år. Alene dagpengereglerne fylder 29.000 sider og vejer 70 kilo. Antallet af DJØF’ere i staten er næsten fordoblet siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, men er ikke en mirakelløsning og ofte meget bureaukratisk. Det vil ofte være en bedre løsning at lade pengene følge borgerne og privatisere udbuddet af velfærdsydelser. Så får man en enkel måde at sikre, at pris og kvalitet følges ad. Privatisering giver større konkurrence og plads i markedet for flere udbydere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Der er foregået en DJØF´isering af den off. sektor. Efter finanskrisen faldt antallet af ansatte i kommuner - men lønudgifterne steg. Varme hænder blev erstattet af kolde. Lavlønsjob blev i kernevelfærden erstattet af akademiske højtlønsjob. Nye Borgerlige vil bl.a. lukke jobcentrene og frigøre 9.000 off. job til gode produktive jobs i den private sektor. Prisen for driften af jobcentrene er omkring 3-4 mia. kr. årligt. Og de får kun få ledige i job.

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle naturværdier, vi bør passe godt på. Det samme gør sig gældende for de højspændingsledninger, der er planlagt gennem naturskønne områder i Vestjylland. Der bør i stedet graves kabler ned.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange veje i Danmark, hvor man uden risiko for øgede ulykkestal kunne øge hastigheden til 90 km/timen. Dette gælder både i Vest- og Nordjylland og andre tyndt befolkede egne

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for regulering af miljøkrav efter konkrete målinger og ikke efter modeller. Det er vigtigt, at kravene til erhvervet sker på baggrund af faglighed og i et gensidigt samarbejde, der tager hensyn til, at Danmark er et landbrugsland og fortsat skal vedblive med at være det.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2011 - 2013

Formand Taarup Borgerforening

Uddannelse

1974 - 1981

Kandidat medicin (læge), Aarhus Universitet

1969 - 1972

HMX Kontorassistent, Marstal Træskibsværft

1972 - 1973

Studentereksamen Fyns Studenterkursus

Erhvervserfaring

2010 - 2018

Overlæge, uddannelsesansvarlig Regionspsykiatrien MIDT

2007 - 2017

Overlæge Herning, Viborg

1981 - 2018

Læge Talrige (heraf 9 år som praktiserende læge)
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2011 - 2013

Formand Taarup Borgerforening

Uddannelse

1974 - 1981

Kandidat medicin (læge), Aarhus Universitet

1969 - 1972

HMX Kontorassistent, Marstal Træskibsværft

1972 - 1973

Studentereksamen Fyns Studenterkursus

Erhvervserfaring

2010 - 2018

Overlæge, uddannelsesansvarlig Regionspsykiatrien MIDT

2007 - 2017

Overlæge Herning, Viborg

1981 - 2018

Læge Talrige (heraf 9 år som praktiserende læge)