PERSONPROFIL

Nilas Bay-Foged

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

Å

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

En grøn og social omstilling starter med vores skoler, uddannelser og højskoler. Jeg arbejder politisk for mindre kontrol og mere mangfoldighed i hele uddannelsessystemet, og som politiker er det mit mål at skabe folkelig engagement omkring den grønne omstilling.

DET GRØNNE: Ministeriet for Grøn Omstilling vil med sine fire ministre sikre, at samtlige af samfundets sektorer omstiller til en produktion og et forbrug, der ikke belaster klimaet, men sikrer høj biodiversitet, rent drikkevand og minimal udledning af CO2-gasser.

UDDANNELSE: Vi vil kaste fremdriftsreformen og uddannelsesloftet på porten, afskaffe nationale tests og den omklamrende kontrol- og detailstyring, som slider på både lærere og elevers trivsel. Elever og studerende skal uddannes til at være medskabere af et bæredygtigt samfund. Og vi vil styrke undervisning i iværksætteri, kreativitet og medborgerskab, og løfte erhvervs-uddannelserne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den dansk model skal vi værne om og styrke. Udenlandsk arbejdskraft kan være rigtig godt både for den enkelte virksomhed og for hele samfundet, men det skal selvfølgelig foregår på ordnede vilkår.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ligeså vigtigt at vi gør det nemmere for projekt- og korttidsansatte, som nemt kan miste retten til dagpenge når de har flere på hinanden kortere ansættelser.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især når vi snakker normeringer i dagsinstitutioner og ressourcer til skole og uddannelse.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal ikke brugerbetaling på flere ydelser, men derimod bør vi kigge på at fjerne brugerbetalingen på tandlæge.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der ER gode ting ved de private aktører, som kan inspirere eller bruges til udviklingen af hele sundhedssektoren. Det er ikke sort/hvidt, MEN konkurrencen er IKKE det, der gør det.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet ønsker et prioriteringsinstitut, således (1) at der ligger en faglig vurdering bag hvilke behandlinger der prioriteres, og (2) at vi kan forhandle bedre priser med medicinalindustrien.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere af stramningerne er både uetiske, udanske og uduelige i en sådan grad, hvor det eneste de skaber er fattigdom og forarmelse (som Rockwool-fonden bl.a. har påvist med undersøgelsen af integrationsydelse). Det skal vi gøre bedre, for det er tragisk for den enkelte borger og en skamplet for hele Danmark.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os slå et slag for menneskerettighederne og lighed for loven!

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om rimelighed og gennemsigtighed, og derfor er det afgørende med fairness i behandlingen af folks ansøgninger.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, ligesom 215 timers-reglen og integrationsydelsen. Dertil arbejder vi for kontanthjælp uden modkrav.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og derfor skal fattigdomsreformerne afskaffes!

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomi er langt fra den vigtigste motivation.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skal være mere tid som ikke er skemalagt for vores børn, så de blandt andet har tid til fritidsaktivieter og mere samvær med familie og venner. De lange skoledage er centralistisk kassetænkning, for selvom nogle elever har gavn af de lange skoledage, så gælder det absolut IKKE alle!

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

HELT ENIG!! Vi vil kaste fremdriftsreformen og uddannelsesloftet på porten, afskaffe den ekstreme brug af nationale tests samt hele den omklamrende kontrol- og detailstyring, som slider på både lærere og elevers trivsel.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Spørgsmålet er ikke præcist nok. Vi skal understøtte børn med særlige behov, og her kan vi gøre det langt bedre i dag. Det kræver til gengæld at vi ikke fortsætter med at lave en folkeskole, hvor alle børn skal passe ned i den samme lille kasse.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i stedet gøre det nemmere at samarbejde, så der kommer bedre samspil mellem eksempelvis hjemmehjælp, familie, naboer og frivillige organisationer. Dertil skal de mange registreringer udskiftes med højere grad af faglig frihed til professinelle vurderinger for den enkelte medarbejder og dennes afdeling.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først droppe den megen detailstyring og fokus på at kontrollere de ansatte, og i stedet give bedre mulighed for samarbejde og faglighed.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker at sænke skatten for de lavestlønnede og hæve den grønne check, således at den grønne omstilling IKKE bliver socialt skæv.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politisk skal vi både rettet op på den markedsfejl, at prisen på forurenende og miljøbelastende produkter (fx rødt kød) ikke afspejler den samfundsmæssige omkostning ved at producere dem. Dertil skal vi politisk gøre det nemmere at foretage klimabevidste valg, og det kan en klimaafgift eller højere moms hjælpe med. Vi skal sog SAMTIDIG skabe en socialt balanceret omstilling til et bæredygtigt samfund, og derfor blandt andet sænke skatten for de lavestlønnede og hæve den grønne check.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men det giver god mening at man løbende forhandler om dette, da kommunerne selvfølgelig udvikler sig forskelligt.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker en omlægning, så skat og afgifter sænkes på de ting, der henholdsvis understøtter en bæredygtig omstilling og løfter et socialt ansvar. Omvendt fastholdes og tillægges på de ting, der forurener, udleder CO2 og bruger af jordens knappe ressourcer.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Én ting er den økonomiske støtte, men lige så vigtigt er det øget fleksibilitet, så vi skal tænke over HVAD man kan få støtte til. EKSEMPELVIS: Bedre mulighed for fritidstilbud, øget tilskud til et år på efterskole og betalelige feriemuligheder er noget, som kan være med til at løfte trængte familier og give et god børneliv.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan er det jo i dag, hvor støtten i de fleste tilfælde afhænger af ens indkomst.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der god dokumentation for at en højere aldersgrænse for køb af alkohol vil få unge til at drikke mindre. En aldersgrænse bør dog ikke stå alene, men skal bakkes op af bl.a. bedre fritidstilbud, samarbejde med skoler, ungdomsklubber, idrætsforeninger og ungdomsuddannelser, samt nationale kampagner.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør stå op for menneskerettigheder og arbejde for åbne samfund.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, den skal hæves.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En afskaffelse bør følges op med en Grundlovsændring, der sikrer, at vi i Danmark IKKE kan gå i krig med opbakning fra blot et lille flertal i Folketinget.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke fængsles eller udsættes for et retssystem bygget til voksne. Lad os i stedet indskive FN's Børnekobvention i dansk lov, og lad os sætte ind med sociale investeringer, der giver børn på kanten af samfundet en reel chance for at få fodfæste i livet <3

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men det kommer selvfølgelig an på det enkelte område.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, MEN det er kun ét ud af flere tiltag som er nødvendig for at vi får en transportsektor med væsentligt mindsket CO2-udledning.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor skal vi også (1) gøre det forbudt med såkaldt 'planlagt forældelse' i produkter, samt (2) sænke momsen på reparationer. Dertil skal cirkulær produktion understøttes, så virksomhederne slet ikke producerer ting, som kan ende som affald, men i stedet designes og produceres med henblik på både reparationer og "slutteligt" enten genbrug af materialerne i nye produkter ELLER hurtig optagelse i naturen.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker en omlægning, så skat og afgifter sænkes på de ting, der henholdsvis understøtter en bæredygtig omstilling og løfter et socialt ansvar. Omvendt fastholdes og tillægges på de ting, der forurener, udleder CO2 og bruger af jordens knappe ressourcer.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her bliver det et spørgsmål om hvorvidt vi taler om globale problemer eller områder, som blot er nationalt afgrænset.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - det er meningsløs symbolpolitik der skaber problemer i grænseområdet, og ressourcerne kan bruges langt bedre.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

MEN; der er klart områder, hvor vi politisk kan fjerne en masse kontrol og detailstyring. Og der er områder, hvor man selvfølgelig kan gøre det bedre.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Egentlig et forvrøvlet spørgsmål, for det kommer jo fuldstændig an på HVORDAN der udliciteres. Sådan, som det alt for ofte foregår i dag er det IKKE tilfældet at privat automatisk = bedre service. MEN hvis der tænkes mere i kontrakter, hvor der er fokus på resultatet (impact) fremfor leverancen (fx detailstyrede opgaver), så kunne private, andelsselskaber mf. sagtens spille en god rolel sammen med det offentlige.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA, der er mange opgaver, hvor det offentlige fx kontrollerer borgere inden for social og beskæftigelse. NEJ, der er brug for at styrke det offentlige også administrativt når det gælder kontrol eksempelvis med forurening og fødevaresikkerhed, samt support til erhvervslivet mht grøn omstilling.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beskytte grundvandet og styrke biodiversiteten generelt, og der, hvor det giver mening med gode lokale løsninger, skal det selvfølgelig være tilfældet - og det er uanset om vi snakker forbud eller særlige dispensationer fra eksisterende national lovgivning.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør i stedet arbejde med at stille bedre muligheder til rådighed, således at vi helt undgår tvang.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er som at 'pisse i bukserne', og jeg ønsker en mere visionær løsning på de trafikale problemer. Men vi SKAL afhjælpe E45 og udfordringer med trafiksikkerheden, og dels styrke off. transport, dels sætte ind med tiltag på udvalgte strækninger.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2017 - 2018

Landsformand Alternativet

2016 - 2018

Hovedbestyrelsesmedlem Alternativet

Uddannelse

Cand.scient.adm. Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2019 - nu

Frivilligkoordinator Vedvarende Energi

2015 - 2015

Ekstern konsulent Samsø Energiakademi

2018 - 2018

Underviser, timelærer Brandbjerg Højskole

2009 - 2011

Fuldmægting, Opbygning af studentervæksthus RUCinnovation

2010 - 2013

Iværksætter Impact HUB Copenhagen, bæredygtigt kontorfællesskab

2018 - 2019

PR & Public affairs (startup virksomhed) SustainBase

2013 - 2014

Underviser - Iværksætteri, bæredygtighed og Teori U Cultura21 Nordic
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2017 - 2018

Landsformand Alternativet

2016 - 2018

Hovedbestyrelsesmedlem Alternativet

Uddannelse

Cand.scient.adm. Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2019 - nu

Frivilligkoordinator Vedvarende Energi

2015 - 2015

Ekstern konsulent Samsø Energiakademi

2018 - 2018

Underviser, timelærer Brandbjerg Højskole

2009 - 2011

Fuldmægting, Opbygning af studentervæksthus RUCinnovation

2010 - 2013

Iværksætter Impact HUB Copenhagen, bæredygtigt kontorfællesskab

2018 - 2019

PR & Public affairs (startup virksomhed) SustainBase

2013 - 2014

Underviser - Iværksætteri, bæredygtighed og Teori U Cultura21 Nordic

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds