PERSONPROFIL

Niels Christiansen

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

I et forhold Bor i Aarhus Kommune

Å

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig vil først og fremmest på til, at vi kan få løftet handicapdagsordenen og til at vi forhåbentlig kan få taget skridt imod at få skabt et langt mere inddragende og rummeligt samfund. Et samfund med færre barrierer, uanset om man har et handicap, er arbejdssøgende over 60, er jobsøgende dimittend, er praktikpladssøgende erhvervsskoleelev eller om man har en anden etnisk baggrund end dansk. Samfundet skal måles på dets evne til at skabe muligheder og mening for alle borgere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange sager om børnehaver med for få pædagoger, hospitaler med for få sygeplejersker og skoler med for få lærere i for store klasser. Det må høre op.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville da være dejligt. Tror generelt at dagpengesystemet skal gentænkes, så også folk på korttidsansættelser har et sikkerhedsnet. Og hvorfor skal dagpengeperioden kun være på to år? Kan vi ikke få den op på 7 år igen, eller være ubegrænset? Så længe man ikke har et job, og iøvrigt står til rådighed, så skal man da have til dagen og vejen.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have plads til udenlandsk arbejdskraft, men det skal være på danske overenskomster. Iøvrigt bør vi gøre meget mere, for at gøre arbejdsmarkedet rummeligt, så vi kan få flere mennesker med særlige behov i beskæftigelse.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet vil have et prioriteringsinstitut efter norsk model.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvilke ydelser skulle det være? Spørgsmålet er uspecifikt.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke det vi ser.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal blødes op. Vi har iøvrigt set alt for mange uheldige sager, hvor familier er blevet splittet pga den stramme udlændingepolitik.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest er det jo ikke ligegyldigt hvilke forseelser, der er tale om, og hvor mange gange vedkommende har brudt loven, men som udgangspunkt skal det ikke være en del af sanktions-værktøjskassen, at Danmark skal deportere folk til andre lande. Det bliver en glidebane.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Denne påstand er intet mindre end en gang neoliberalt ævl. Det handler om at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Alle vil gerne bruge deres evner og indgå i meningsfulde fællesskaber.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er igen en forpligtelse vi har, så det er slet ikke til diskussion. Lad os kigge på nogle FN´s verdensmåls delmål: - Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en indkomststigning for de nederste 40% af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet. - Der skal sikres lige muligheder og samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsreformerne rammer helt skævt og vi skal huske, at nogle grupper skal beskyttes i henhold til konventioner såsom børnekonventionen og handicapkonventionen. Derudover har vi forpligtet os på FN´s verdensmål, der blandt påbyder os at afskaffe fattigdom (Efternational standard) samt øge ligheden. Pt ser vi jo faktisk det modsatte. De rige bliver rigere og nogle grupper står stille, mens de fattige bliver endnu fattigere. Det er helt forkert og unødvendigt.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen har mange steder mest karakter af opbevaring, hvor der ikke er fulgt ressourcer med. Problemet er, at vi forventer at alle børn kan lære det samme samtidigt. Vi skal fokusere meget mere på den enkelte elevs ressourcer, og det forudsætter et grundlæggende opgør med den måde, vi driver skole på i dag.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør slet ikke have karakterer. Vi bør omstille hele uddannelsessystemet, så vi overgår fra den skingre brug af summative tests til formative tests og mundtlig feedback. Karakterer giver helt forkerte tilskyndelser og unødigt stress. Derudover får vi det vi måler på. Når vi måler på korrekte facits og ikke processen, så vil dette selvfølgelig afsted øget brug af ordninger som FixMinOpgave og andre snydeportaler. Det kan vi ikke straffe os ud af.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For nogle er dagen for lang. Det handler mere om at kunne differentiere, end det handler om at lægge en ny fælles standard, men jo for mange børn er dagene nok blevet for lange.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er det svært at gennemskue hvilke ydelser, der menes, men synes vi skal passe på med at plukke pensionisterne for rub og stub. Hver gang vi indfører brugerbetaling på noget, har vi bragt de mindst bemidlede i fedtefadet, og det er ikke den vej vi skal.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være en enten eller, og vi har masser af penge i Danmark,hvis ellers vi ville lade være med at klatte dem væk på blandt andet skattelettelser.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen bør differentieres, og mht pensionsalderen tænker jeg om man kunne sætte den ned. Mange ældre vælger at blive frivilligt, da arbejde giver dem mening i tilværelsen. En forhøjelse af pensionsalderen vil blot ramme de nedslidte samt de, der er blevet fyret i en høj alder, og som ingen vil ansætte, hvilket jeg synes er unfair. For mig at se, er det i højere grad et arbejdsmarkedspolitisk spørgsmål. Vi skal have skabt et rummeligt arbejdsmarked - også for seniorer.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fattigste kommuner bør have flere penge.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Alternativet ønsker vi ikke at røre ved topskatten.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være billigere at leve sundt og bæredygtigt.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bør differentieres. Det skalvære billigere at starte ny virksomhed, men selvfølgelig skal afgiftssystemet gøre det fordelagtigt at investere i bæredygtighed og ikke drive sort virksomhed.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er det lønniveauet på chefgangene vi taler om, eller arbejdstagernes lønninger? Man kan stille følgende modspørgsmål, "Hvorfor vækster vi, skal vi vækste og hvem gør vi det for?"

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja støtten til udsattefamilier bør have et nøk opad, men tænker som udgangspunkt ikke det skal være på bekostning af velfungerende børnefamilier. Igen må spørgsmålet blive mere specifikt. Hvilke slags økonomisk støtte tænker vi på?

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især de mindst bemidlede og familier hvor forældre eller børn har særlige behov.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, og FN´s verdensmål forpligter os på at hæve ulandsbistanden, så det er slet ikke et valg vi har. Som et af verdens rigeste lande, har vi særlige forpligtelser, som vi ikke kan slække på, og jo mindre vi hjælper ude i verden, jo større flygtningestrømme risikerer vi at få.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at vi i Danmark har behov for at grave grøften dybere. Lad os sige det på den måde.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at højere straffe ikke gavner rehabiliteringen, og at det rammer især helt unge meget hårdt, at blive straffet hårdt i en helt ung alder. Det er overhovedet ikke den vej vi skal.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke bare sige vold, for er det overlagt vold, eller hvad. Jeg så hellere at man giver både ofre og gerningsmænd de rette indsatser, fremfor bare at straffe hårdt, hvilket iøvrigt også er meget dyrt.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genbrug og cirkulær økonomi skal redde os fra et økologisk kollaps. Derfor vil Alternativet halvere momsen på reparationer af cykler, lædervarer og tekstiler og indføre et skattefradrag for reparation og vedligehold af hårde hvidevarer. Vi vil også indføre Pant på elektronik, Længere reklamationsret på forbrugsgoder som vaskemaskiner, biler og fladskærme, samt indføre et forbud mod ”planlagt forældelse”.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skalgive erhvervslivet alle de nødvendige tilskyndelser til at omstille sig. Derfor foreslår Alternativet blandt andet også at øge både NOx-afgiften og PSO-afgiften. Ikke for at genere erhvervslivet, men for at tilskynde til en hurtigere og mere effektiv grøn omstilling.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder ville det være rart om Danmark kunne bestemme mere selv, på andre områder har vi afgivet indflydelse, gennem fastholdelse af vores forbehold. Det er en større diskussion, men EU har bestemt sine udfordringer.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god start, så længe lejrene har ressourcer nok, men det skal ikke være en undskyldning for at undgå at tage flygtninge til Danmark - herunder kvoteflygtninge.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mig bekendt har udlicitering ikke givet bedre service. Der er sandsynligvis områder, hvor det virker, men mit indtryk er, at udliciteringer overvejende giver ringere service.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man burde lægge lofter over mængden af regler i det offentlige. Først og fremmest i beskæftigelsesindsatsen. Det er jo for vildt, at dagpengereglerne kan komme op at fylde omkring 30.000 sider. Målet må være, at skære det ned med minimum 2/3. Man kunne fx indføre kontanthjælp og dagpenge uden modkrav.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukrati fylder alt for meget i den offentlige sektor. Nedbringelse af administrationsbyrden burde være et fælles projekt for samtlige partierpå tværs af ideologiske skel.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man flytter jo bare problemerne. Iøvrigt er Gellerup og Bispehaven inde i en positiv udvikling. Jeg synes i stedet man bør respektere beboerdemokratiet og inddrage beboerne. Lad ikke glemme, at ghettokriterierne er vedtaget af politikere og kan ændres. I Alternativet mener vi slet ikke, at der skal være en ghettoliste.

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Uddannelse

2013 - 2017

Professionsbachelor Lærer, VIA University College

Erhvervserfaring

2012 - nu

Praktikant FilmProjekt Gellerup

2017 - 2017

Oplægsholder Selvstændig

2018 - 2018

Praktikant Skæring Skole
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Uddannelse

2013 - 2017

Professionsbachelor Lærer, VIA University College

Erhvervserfaring

2012 - nu

Praktikant FilmProjekt Gellerup

2017 - 2017

Oplægsholder Selvstændig

2018 - 2018

Praktikant Skæring Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds