PERSONPROFIL

Nicolaj Dupont-Mersing

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Spidskandidat i Herning

Født 19. juli 1973 i Silkeborg Gift 2 børn Bor i Herning Kommune

I

Nicolaj Dupont-Mersing (LA) var i 2017 kandidat til kommunalvalget i Herning kommune. Nicolaj Dupont-Mersing blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Til dagligt arbejder Nicolaj Dupont-Mersing som partner i firmaet Dupont Mersing Skovlund I/S. Herudover har han siden 2011, arbejdet som ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Ældreområdet
  • Økonomi
  • Bureaukrati
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

PRIORITERING AF KERNEVELFÆRD
Jeg er optaget af, at det offentliges rolle indskrænkes til at levere kernevelfærd til borgerne, og særligt de svageste borgere, samt facilitere at private virksomheder kan skabe forretning, vækst og velstand.

Vi skal både sikre og frigøre flere ressourcer til kernevelfærden. Velfærden betales af både dine og mine penge, derfor er det naturligt, at de udelukkende går til at sikre den bedste service på kernevelfærden og ikke alt muligt andet pjat og underholdning. Det handler om prioritering, og her skal kernevelfærden højest.

LAVERE SKAT
Liberal Alliance er et erhvervsvenligt parti, som hele tiden arbejder for at sikre de bedste rammer og vilkår for erhvervslivet, således at de kan skabe vækst og udvikling. Uden erhvervslivet vil der ikke være 1 krone til velfærd. Vi skal have fokus på at sikre penge til velfærd i fremtiden, og det kan vi ved at skabe muligheder for virksomhederne at vokse. Hvis de vokser, så vokser samfundet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har ikke aktuelle planer om at ændre på dagpengeperiode eller genoptjeningsperiode.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere arbejdskraft, og det er glædeligt, hver gang en udlænding søger en ledig stilling i Danmark! Langt de fleste udlændinge arbejder på overenskomster – altså på samme vilkår som danskere. Dansk Arbejdsgiverforening finder, at blandt DAs medlemsvirksomheder har 85 pct. af udlændinge en overenskomst, hvilket er nærmest det samme som danskere, hvor 87 pct. har overenskomst. For hele den private sektor har 3 ud af 4 udlændinge overenskomst på danske vilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor rigtig godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder derfor mere og mere af den samlede økonomi.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker på sigt en beskeden brugerbetaling med inspiration fra bl.a. Sverige, der skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne langt bedre mod dem, der har et reelt behov. Skattefinansieringen skal stadig være det bærende princip i sundhedsvæsenet, og brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med skattelettelser, for skatten skal selvfølgelig falde, hvis der skal tales brugerbetaling. Danskerne betaler mere end rigeligt i skat.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faglighed står over pris, og det er væsentligt at få størst mulig effekt for bedst mulig pris. I Danmark foretager Medicinrådet faglige vurderinger af nye produkter og måler effekten af nye produkter i forhold til effekten af eksisterende produkter. For produkter med samme effekt vælges det billigste. For nye produkter med bedre effekt vurderes effekt i forhold til pris. På den baggrund vurderer Medicinrådet, om et produkt skal gøres til standard baseret på effekt.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder af den danske udlændingepolitik, hvor der er grund til at stramme op. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er en meget stor økonomisk belastning for det danske samfund. Det er afgørende at få nedbragt denne omkostning, og det sker bl.a. gennem selvforsørgelse. Omvendt er der områder af den danske udlændingepolitik, der kan ændres, så det bliver lettere for virksomheder at ansætte den arbejdskraft de har brug for.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opholder man sig i Danmark, skal man overholde landets love og regler. Kan man ikke det, er man ikke velkommen. Vi skal derfor se på mulighederne for, om det kan være lettere at sende kriminelle udlændinge ud af landet.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er tænkt som en tilskyndelse til at komme i arbejde og for at gøre forskellen på arbejde og offentlig forsørgelse større. Alt for mange mennesker har hidtil haft for lidt ud af at gå på arbejde, og det er ikke i orden – det skal altid kunne betale sig at arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er optaget af at øge den samlede velstand i Danmark. Det vil muligvis øge uligheden i indkomster, men alle vil få en højere levestandard. Liberal Alliance finder det derfor ikke meningsfuldt at stræbe efter at skabe lighed, så længe levestandarden stiger. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen ville uligheden stige, men ville nogen danskere være dårligere stillet af den grund?

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde, men det kan det ikke altid i dag. I 2018 skønnes det, at 217.000 personer har svagt incitament til at arbejde. Det svarer til, at omkring 9 pct. af alle 18-64-årige har en svag tilskyndelse til at arbejde. Liberal Alliance ønsker, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr., der tjenes hver måned, og at der skal være maksimalt 40 pct. skat på arbejde, således at der er en tydelig forskel mellem det at være i og udenfor beskæftigelse.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faglige niveau i folkeskolen halter gevaldigt. Vi bliver nødt til at sikre et skarpt fokus på fagligheden og her spiller tests og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er et hjælpe redskab til både lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står, så man har noget at sammenligne med, og så man har noget at stræbe efter.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har altid været imod folkeskolereformen og heldagsskolen. De lange skoledage ikke er ensbetydende med et højere fagligt niveau. Intet belæg herfor. Vi skal sørge for høj kvalitet i skolen og de danske skolebørn skal have kortere dage, så børn også har frihed til et liv uden for skolen. Kvalitet frem for flere timer.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at være realistiske og sige, at alle børn skal kunne være i skolen, men det er ikke alle børn, der nødvendigvis kan sidde sammen i klasselokalet. Inklusionen i skolen er gået for vidt, og man bliver nødt til at finde en bedre balance end i dag, så der er særlige tilbud til dem, der har særlige handicap og også skærme nogle af den, der er særlig voldsomme. Særligt af hensyn til børn med særlige udfordringer, men også af hensyn til den almindelige undervisning.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhængere af, at private i højere grad kan levere ydelser på ældreområdet, så vi sikrer maksimal mangfoldighed og så bredt et udbud som muligt til gavn for brugerne. De ældre har betalt deres andel til samfundet.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er opmærksom på det stigende antal borgere, der trækker på det offentlige forbrug. Vi har derfor i vores økonomiske plan, foruden et stærkt fokus på at effektivisere den offentlige sektor, afsat midler til at følge det demografiske træk, så der faktisk er afsat ressourcer til, at de mange flere ældre får en god service i bl.a. ældreplejen. Men en god service for den enkelte borger kan ikke bare reduceres til en snak om flere ressourcer. Det handler i høj grad om hvordan ressourcerne bruges.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer i de kommende år mange flere ældre, og vil man sikre et højt niveau i ældreplejen, er det nødvendigt dels at sikre flere indtægter via bedre vilkår for den private sektor, der sikrer vækst og velstand i det danske samfund og dels at afbureaukratisere ældreområdet, så opgaveløsningen bliver så god og effektiv som muligt med fokus på kerneopgaven i stedet for fokus på indberetninger og dokumentationskrav.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi kan fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. Retfærdig udligning indebærer mindre omfordeling og større gennemsigtighed.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det statslige overformynderi har kronede dage. Danskernes frihed til at foretage de dispositioner, der vurderes rigtige i deres liv, er i den grad under pres. Jeg mener ikke, at en differentieret moms på sunde fødevarer er vejen frem, for borgerne er fint i stand til selv at træffe valg på egne veje. Samtidig betaler danskerne allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter og tanker om højere afgifter er ikke noget vi støtter.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring en halv million danskere betaler nu topskat. Det er ikke blot en skat for de personer, der har skyhøje lønninger. Topskatten er i realiteten blot en særskat på flid og hårdt arbejde. Topskatten gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det samlede skattetryk i Danmark skal ned. Det høje danske skattetryk skader Danmarks og danske virksomheders konkurrenceevne. Det er svært at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høje afgifter, og danske lønmodtagere skal betale høje skatter.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder derfor mere og mere af den samlede økonomi. Vi skal sørge for at slanke og effektivisere det offentlige system, og vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kernevelfærden.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke en politisk bestemt opgave, men derimod noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Det danske lønniveau er ikke i sig selv til skade for dansk økonomi. Det danske skattetryk er derimod en stor hindring for dansk konkurrenceevne, fordi det er en stærkt medvirkende årsag til, at beskæftigede i Danmark ikke får så stor gevinst ud af at arbejde som man bør have.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at ansvaret for børn og unges alkoholforbrug påhviler forældrene og ikke staten, og derfor har Liberal Alliance ikke planer om at ændre aldersgrænserne for køb af alkohol.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter, og der er allerede i dag alt for meget omfordeling i det danske samfund. Jeg vil derfor nedsætte skatten for alle. Danskerne betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter, og der er allerede i dag alt for meget omfordeling i det danske samfund. Vi vil derfor nedsætte skatten for alle. Vi ser det som en meget væsentlig opgave for staten at yde ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end i dag. Til gengæld skal danskerne have markante skattelettelser, så der gives mere frihed til at leve det liv, man ønsker. Derfor foreslår vi bl.a., at de første 7.000 kr. tjent skal være skattefri. Det skal gælde for alle.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I lyset af et stigende trusselsniveau i Europa, hvor udenlandske stater blander sig i demokratiske valg, hvor udenlandske stater planlægger og udfører attentater på europæisk jord og hvor Rusland har en stadigt mere aggressiv fremfærd, er der behov for, at vi i Danmark indstiller os på denne nye sikkerhedssituation, og derfor har vi forstærket os med forsvarsforliget, der over de kommende år opgraderer det danske forsvar.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag. Dog skal Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste og gør en forskel lokalt. Vi skal ikke støtte regimer og andre slyngler.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne besluttet at indføre et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der har særlige kompetencer ift. at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, som på den ene eller anden måde står med foden på vej ind i en kriminel løbebane, med det mål for øje at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn bør hæves.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf – det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Denne straf må ud over selve strafelementet også gerne have et resocialiserende sigte.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder betaler allerede i dag alt for meget i skatter og afgifter. Afgifterne skal derfor ikke sættes op. De skal sættes ned. Liberal Alliance vil nedsætte elafgiften og elvarmeafgiften med 4,8 mia. kr. årligt frem mod 2030. El er ikke længere en ”sort” energikilde, men bliver mere og mere grøn.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør stå den enkelte dansker frit for, hvorvidt de ønsker at genbruge i deres hverdag – men at kalde det en vigtig politisk opgave vil være en overdrivelse. Det bør i vid udstrækning være op til den enkelte forbruger.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør helt afskaffe registreringsafgiften for alle biler, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort. En afskaffelse af registreringsafgiften vil også være kraftigt medvirkende til en fornyelse af bilparken i Danmark, så der kommer nyere biler, der benytter sig af miljøvenlig teknologi.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for et smalt og stærkt EU. Et smalt EU fokuserer på at løse problemer, der i deres natur er grænseoverskridende. De overordnede indsatsområder vil derfor være det indre marked med fordele for den enkelte og for europæisk økonomi, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed. EU skal med andre ord arbejde for fred, frihed og frihandel. Ikke andet.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Danmark indfører permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi bør fokusere på at hjælpe migranter og flygtninge i deres nærområder. Omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er store, og kan man hjælpe langt flere, hvis man vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter, og burde med rette forvente, at pengene bruges så effektivt som overhovedet muligt i den offentlige sektor. Den velfærd, der burde være råd til i et rigt land som Danmark, forsvinder for ofte, fordi store summer går til unødvendigt bureaukrati, og fordi bureaukratier ofte ikke er de bedst egnede til at producere service.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen konkluderede i deres analyse af den offentlige sektor, hvor de undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis. På langt sigt er potentialet endnu højere, da der også er mulighed for løbende innovation og forbedringer – selv i de enheder, der i dag er de mest effektive. Unødig administration skal væk.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landbruget er i forvejen stærkt reguleret, også på dette område.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forbedrer mobiliteten og sikrer, at folk kan komme hurtigere frem og tilbage på arbejde, når de skal besøge familie og så videre. Det er mange minutter sparet mange år fremover, og tid er penge. Det er væsentligt, at man har trafiksikkerheden for øje og derfor skal højere hastighed på vejene kombineres med forbedringer på trafiksikkerheden. Der kan være strækninger hvor hensynet til trafiksikkerheden går forud for forhøjelse af hastigheden.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste energipriser, og om den økonomiske belastning for borgerne, ved at flytte havvindmølleparker langt væk fra land, står mål med den dyrere strøm for borgerne, må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 220 Liberal Alliance in total 756

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Fokus på kernevelfærd:

Den offentliges rolle skal indskrænkes til at levere kernevelfærd til borgerne, og særligt de svageste borgere, samt sikre at virksomheder kan skabe vækst. Velfærden betales af du og jeg og skal udelukkende går til at sikre den bedste service på kernevelfærden og ikke alt muligt andet pjat.

Fokus på børn og unge:

Folkeskolen skal igen have fokus på faglighed og dannelse. Derfor skal folkeskolereformen være frivillig på den enkelte skole. Gennem øget fokus på god og målrettet ledelse, minimering af bureaukrati, efteruddannelse af lærere og fokus på faglighed kan vi sikre, at folkeskolen igen bliver værdsat og attraktiv.

Fokus på erhvervslivet:

Der skal arbejdes på at sikre en kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet og et bedre skole-virksomhedssamarbejde. Det skal være økonomisk attraktivt at bosætte sig i kommunen, hvorfor kommuneskatten skal sænkes. Indsatsen for iværksætteri skal målrettes og koordineres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bruger for mange penge på at renovere Herning Ishockeystadion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gå flere penge til kommunens kerneopgaver.

2 Kommunen har skåret for meget i hjælpen til svage borgere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens kerneopgaver bliver ikke prioriteret højt nok. Der kan sagtens findes penge indenfor kommunens samlede budget. Det er blot et spørgsmål om, hvorvidt man vil eller ej. Det vil jeg arbejde for.

3 Når det går godt for Herning by, smitter det positivt af på de små byer i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sortering er ikke en særlig omkostningseffektiv måde at mindske udledninger på. Hvis det er tanken bag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Herning kommune afsætter 35% flere penge til idræt i forhold til landsgennemsnit, 30% mere end i Ikast-Brande og 70% flere end i Horsens. Budgettet i Herning kommune pr. indbygger er vokset med 30% over de sidste 10 år. Det er efter min mening for mange. De skal prioriteres til kommunens kerneopgaver, nemlig ældrepleje, folkeskolen, handicap osv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Herning kommune afsætter 167% flere penge til kultur i forhold til Ikast Brande kommune og 36% mere end i Horsens. Budgettet i Herning kommune pr. indbygger er vokset med 30% over de sidste 10 år. Det er efter min mening for mange. De skal prioriteres til kommunens kerneopgaver, nemlig ældrepleje, folkeskolen, handicap osv.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstedeværelsen af flygtninge udgør ikke i sig selv et problem, for er man som flygtning villig til at tilpasse sig det danske samfund på lige vilkår med alle andre, er man ikke et problem. Men der er udfordringer. Beskæftigelsesgraden for flygtninge er på et lavt niveau.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil øge serviceniveauet er det oplagt at fokusere på mere konkurrence og mere frit valg for borgerne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af verdens største offentlige sektorer. Ændrede prioriteringer skal ikke medføre øget skattebyrde. Der er penge nok i systemet, hvis det skulle opprioriteres.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ved udgangen af 2017 knap 900 mio. kr. i likvider i kommunekassen. Det svarer til 10.500 kr. netto pr borger, som bare står på en konto. For en familie på 4 er det 42.000 kr. netto, eller 21.000 kr. for et par. Det er altså er dine og mine penge. Derfor skal en del retur til det nære velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges allerede i dag for mange penge på området, hvilket ikke er en kommunal kerneopgave.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rigeste ældre har allerede betalt deres mere end rimelige andel skat, og det er ikke rimeligt at bede dem betale endnu mere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er af den opfattelse, at der er rigeligt med midler i Herning kommune til at opprioritere indsatsen, uden at de andre sundhedsområder får færre penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal efter min mening ske en ændret prioritering af midlerne inden for den offentlige sektor. Forholdet mellem kolde og varme hænder skal ændres til flere varme hænder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervslivet er fundamentet for velfærd. Mere erhvervsliv vil give flere arbejdspladser, som vil give mere skat og indtægt til kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er over 900 mio. kr. i likvider i kommunekassen, så der er råd til, at du og jeg kan beholde flere af vores egne penge.

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2016

Spidskandidat Herning, Liberal Alliance

Uddannelse

Cand. merc. og MBA Essec, Frankrig og Henley Business School, England

Erhvervserfaring

Managing Partner Dupont Mersing Skovlund
I

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2016

Spidskandidat Herning, Liberal Alliance

Uddannelse

Cand. merc. og MBA Essec, Frankrig og Henley Business School, England

Erhvervserfaring

Managing Partner Dupont Mersing Skovlund