PERSONPROFIL

Morten Østergaard

Radikale Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 17. juli 1976 i Aarhus Gift 2 børn Bor i Københavns Kommune

B

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • EU
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for en ny retning for Danmark. Hvor frygten ikke længere får lov at sætte kursen. Jeg kæmper for at vi kommer fremad mod et grønnere, friere og stærkere Danmark.
Mit personlige valgsprog har altid været: Tillid til mennesker. Jeg vil værne om den tillid vi har til hinanden, og få politik til at handle om at løse problemer i fællesskab.
En stemme på mig er et opgør med et politisk kurs, hvor Dansk Folkeparti sætter retningen. En stemme på en ny retning for Danmark. Hvor vi står fast på vores værdier fremfor at gå på kompromis. Og finder rigtige løsninger på virkelige problemer fremfor symbolpolitik.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft. I dag er vi ikke mennesker nok til at løfte de opgaver, der er - hverken i det offentlige eller private. Men det skal selvfølgelig foregå på ordentlige, danske vilkår - sådan som reglerne også kræver det i dag. Arbejdstilsynet skal have tilstrækkelige midler til at kontrollere, at reglerne overholdes - det har vi i årevis været med til at bevillige penge til. Og så skal fagforeninger kunne kontrollere af overenskomster overholdes.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lavet en aftale efter et forløb med arbejdsmarkedets parter, som er blevet en god model. Den bør vi holde fast i og sikre ro på området.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv at skabe flere job i den offentlig sektor. Men vi står i en situation, hvor vigtige opgaver ikke bliver løst godt nok, fordi der er sparet de seneste år. Fx er der skåret så meget på uddannelsesområdet, at en række stillinger er blevet nedlagt, ikke mindst i landdistrikterne. Samtidig vil flere i de kommende år få brug for pleje og omsorg, og derfor bliver der brug for flere offentligt ansatte.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker ikke mere brugerbetaling i sundhedssektoren, men vi vil gerne se på, hvordan den brugerbetaling, der allerede er, er fordelt. Så vi får set på, om det er rimeligt og retfærdigt, som det er i dag.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører kan være et udmærket supplement til at tage hånd om flaskehalse, når det offentlige ikke kan følge med. Men vi skal ikke have et sundhedsvæsen, som i højere grad bliver privat.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal alle have den medicin, de har brug for, men der ligger en vigtig læge-faglig vurdering i at afveje pris over for effekt - og hensynet til, at andre patienter også kan få den medicin, de har brug for. Sundhedspersonalet efterspørger selv prioritering, så ressourcerne ikke drænes til dyr og tvivlsom behandling.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når danskere nægtes at bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle, når børn ned til 8 år skilles fra deres familie og udvises fra Danmark, og når vi ikke kan tage imod 500 af de svageste flygtninge gennem FN's kvoteflygtningesystem, så har vi fjernet os fra vores værdier og fået en udlændingepolitik, som er langt strammere, end den behøver at være. Tænk blot på de stakkels børn på Sjælsmark kasserne. De tager varigt skade, hvis ikke vi gør noget.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nytter ikke, at flere bliver dømt til udvisning, hvis ikke de rent faktisk kan udvises. I virkelighedens verden handler det om at få et ordentligt samarbejde med hjemlandene til de udviste, så de er klar til at modtage deres borgere. Det samarbejde ser vi gerne forbedret, men man skal ikke bilde sig ind, at man får flere udvist ad andre veje end ved at løse denne vanskelige opgave.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskere skal velkomne i deres eget land og skal ikke straffes for at have fundet kærligheden i udlandet. Vi ønsker helt enkle regler: krav om selvforsørgelse fremadrettet i fem år og pligt til at lære dansk. Og når det gælder bonus-børn af danske statsborgere, så må den hjerteløse politik stoppes, som sender børn ned til otte år ud af landet, væk fra deres familie i Danmark. Selvfølgelig kan børn integreres - det viser jo alle eksemplerne.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er den største kilde til fattigdom for familier i Danmark. Det er ikke i orden, at vi familier skal have så lidt i dagens Danmark. Det skal vi gøre bedre. Derfor skal kontanthjælpsloftet afskaffes. Fattigdom er ikke det, der bringer folk i arbejde. Det gør en ordentlig indsats med både hjælp og klare krav, som indtræder længe før, at folk har været på kontanthjælp i årevis.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag findes der familier i Danmark, som lever i fattigdom, fordi regeringen har indført kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Det hører ikke til i Danmark. Høj lighed er et gode, vi har i Danmark, som vi skal værne om. Fremskridt skal komme alle til gode. Samtidig kan vi godt anerkende og påskønne dem, som gør det ekstraordinært godt.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange ydelser er i dag så lave, at der er danskere, som lever på kanten af fattigdom. Det bringer dem ikke arbejde at sænke ydelserne yderligere - til gengæld er der en række negative følgevirkninger af, at børn vokser op i fattigdom, bl.a. mindre uddannelse og dårligere job senere i livet. Vi kan styrke indsatsen for de ledige, så de ikke er overladt til sig selv med deres problemer. Det er ikke godt for nogen, at være lang tid på kontanthjælp.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er ikke, hvor lang skoledagen er, men hvor spændende, lærerig og varieret den er. Vigtigst for os er det derfor, at skolerne får større fleksibilitet - også når det gælder skoledagens længde - så de kan tilrettelægge skoledagen på den måde, som bedst giver en god skoledag med plads til både fordybelse, bevægelse og en undervisning, som foregår mange andre steder end i klasseværelset.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus skal være på trivsel og motivation i stedet. Vores børn bliver ikke dygtige og kreative af at blive puttet i kasser. Tværtimod betyder testene mere ensretning og børn, der bliver stressede. De nationale test bør afskaffes helt, så det bliver frivilligt for lærerne, om de vil bruge dem eller vil bruge andre redskaber til at vurdere elevernes faglige udvikling.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv om der er store forskelle fra kommune til kommune, så må vi konstatere, at inklusionen mange steder ikke fungerer, som det var meningen. Det ER nødvendigt, at der følger ordentlige ressourcer med, så det ikke er økonomien, der står i vejen for, at der findes den bedste løsning - både for det enkelte barn og for fællesskabet - i hver enkelt situation.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt bede de raske ældre, som lever endnu længere, end vi får bare få årtier siden havde regnet med, om at blive på arbejdsmarkedet lidt længere. Samtidig vil vi forbedre muligheden for, at de, som er nedslidte, kan komme på seniorførtidspension. Helt enkelt: hvis man fem år før sin pension ikke længere kan varetage sit job pga. tabt arbejdsevne, skal man kunne få seniorførtidspension uden yderligere arbejdsprøvning.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men generelt bør vi tage højde for meget store økonomiske forskelle på pensionister og målrette ydelser og hjælp til dem, som har mindst.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere ressourcer til ældreplejen er nødvendigt, fordi der bliver flere ældre, og vi skal kunne fastholde et ordentligt niveau. Men det skal ikke ske på bekostning af børne- og ungeområdet. I stedet skal vi sikre, at der er råd til at investere mere i vores fælles velfærd.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fornuftigt at have en topskat, som får de bredeste skuldre til at bære mest. Men topskatten skal også være netop det - og ikke en skat, som det ender med, at de fleste skal betale. Derfor lavede vi, da vi sad i regering, en skattereform, som har resulteret i, at færre i dag betaler topskat.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er teknisk vanskeligt og kræver for stor administration at indføre differentieret moms. Men vi er tilhængere af, at man gennem afgifter gør meget usunde varer mindre attraktive, fx cigaretter.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at alle kommuner har gode forudsætninger for at skabe en velfærd, man kan være tryg ved. Derfor skal udligningen forbedres. Det er for skævt i dag.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke lønniveauet, der er problemet, men det forhold at vores virksomheder ikke kan skaffe den arbejdskraft, de har brug for. Derfor skal vi gøre det lettere at få udenlandsk arbejdskraft med de rette kvalifikationer hertil.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i fremtiden og i vores børn og unge. De seneste år har vi set massive besparelser på hele uddannelsesområdet, som det er helt nødvendigt at rette op på. Tilsvarende er der brug for langt flere pædagoger i vores daginstitutioner og et massivt ressourceløft i folkeskolen. Det, som giver vores børn og unge gode muligheder i livet, skal vi ikke spare på.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der nuværende niveau er udmærket. Men der bør ske en omlægning, så vores skatter og afgifter fremmer grønne investeringer og iværksætteri.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for generelt at give mere støtte til børnefamilier, men vi skal være klar til at give mere til dem, der har behov. Der findes børnefamilier i dag, som får så lave ydelser, at de reelt lever i fattigdom. Det er familier, som er ramt af kontanthjælpsloftet, eller som er på integrationsydelse. Det må vi gøre op med.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest støtte de børnefamilier, som har mindst.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at gøre mere for at forebygge de store syndere i forhold til sundhedsvæsenet. Derfor bør både cigaretter og alkoholforbrug hos unge begrænses.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod skal vi rykke tættere sammen vores nærmeste venner i EU. Vi er nødt til at gøre os klart, at Rusland ser det som sin klare interesse, at de vestlige demokratier og EU svækkes. Rusland støtter højrenationale kræfter i Europa og fører påvirkningskampagner på sociale medier med det formål at så mistillid og splittelse.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden er en vigtig brik i at understøtte en stabil og positiv udvikling i lande omkring os, ikke mindst i Afrika. Og hvis vi mener det, når vi siger, at vi skal hjælpe mere i nærområderne, så er det også nødvendigt at afsætte flere midler til udviklingsbistand.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker en sikkerhedsafstemning, som vil give mulighed for at fjerne forsvarsforbeholdet og at få Danmark med i Europol igen. Vi lever i en usikker verden, hvor terror bevæger sig over grænser, og hvor USA sår tvivl om sit engagement. Vi har brug for at engagere os mere i et stærkt europæisk samarbejde om forsvar og sikkerhed.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede skruet op for strafniveauerne gennem de seneste år. Nu er det på tide at få mere fokus på, hvad der rent faktisk virker, så resocialsering, uddannelse og en alternativ vej væk fra kriminalitet bliver mere fremtrædende redskaber.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have lov at være børn. De skal have hjælp og omsorg, ikke mødes med straf og trusler om indespærring. Alle fagfolk er enige om, at det ikke hjælper at møde børn med mere straf. Alligevel har flertallet besluttet, at det skal være lettere at møde børn ned til 10 år med mere straf og måske endda indespærring.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det, der virker. Og hvis vi vil have mennesker ud af en kriminel løbebane kan straf ikke stå alene. Tværtimod vil fængselsophold ofte fastholde kriminelle i et kriminelt miljø. Derfor skal vi skrue op for tidlige indsatser og alternativer til straf, navnlig over for dem, der endnu står på kanten til alvorlig kriminalitet, og give bedre mulighed for resocialisering til dem, som ønsker at lægge et liv som kriminel bag sig.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen grund til, at vi bruger og smider væk i det omfang, vi gør i dag. Vi vil have bedre produkter, som holder længere, og vi vil genanvende mere. Vi har et mål om og en plan for, at gøre Danmark til et land uden affald. I 2050 skal al vores affald konverteres til nye ressourcer.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fremme den grønne omstilling, og at vores virksomheder producerer på en måde, som er forenelig med miljø og klima. Derfor er vi tilhængere af grønne afgifter. Men øgede grønne afgifter skal komme gennem en omlægning, så vi samlet set ikke hæver skattetrykket.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores transport skader desværre klimaet. I stedet for at sænke afgiften på store biler, skal biler i fremtiden betale afgift efter hvor meget de forurener. Sådan får vi grøn transport. Men det kommer altså ikke af sig selv - politikerne har er ansvar for at hjælpe hjælpe de klimavenlige biler på vej.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark FÅR mere magt ved at være tæt forbundet til EU. De store problemer, vi står over for - klimaforandringer, flygtninge- og migrantsituationen, skattely og terror - går over grænser og kan ikke løses af noget land alene. Derfor skal vi løse dem sammen med de partnere, vi har i Europa, og som vi deler værdier og problemer med.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er en ekstremt ineffektiv måde at bruge politiets ressourcer på. Det mener Politiet også selv. I 2018 brugte politiet ca. 400.000 timer på grænsekontrollen. I mellemtiden rykker politiet ikke ud til indbrud og den forebyggende indsats i udsatte boligområder er skåret ned til sokkeholderne. Grænsekontrollen har stoppet nul flygtninge, og konfiskeret nul skydevåben. Den er ikke effektiv.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ikke virke, hvis Danmark forsøger at gå enegang. Den rette løsning på flygtninge- og migrantsituationen er europæisk: Fælles modtagecentre, som skiller flygtninge fra migranter og efterfølgende fordeler en andel flygtninge til EU-landene. En sådan løsning skal vi have hurtigst muligt, og en dansk regering bør kaste kræfter ind i at få den. Men fælles modtagecentre skal EU stå inde for og finansiere. Uanset hvor de ligger, må ikke blive en byrde, som pålægges fattige lande.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt en velfungerende offentlig sektor med dygtige og dedikerede medarbejdere. Men der bliver brugt for mange ressourcer på unødvendige procedureregler og bureaukrati. Vi skal vise medarbejderne mere tillid og vil derigennem kunne få mere tid til at løse de opgaver, som virkelig betyder noget for borgerne.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om, hvem der løser opgaverne, men at de bliver løst godt. Og det er forsimplet at sige, at det altid er bedre, når det er på den ene måde. Vi vil give kommunerne og andre offentlige institutioner frihed til at samarbejde med private på den måde, de finder bedst. Det er ikke ideologi, men derimod praktiske løsninger, der fungerer lokalt, vi har brug for.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udvise større tillid til medarbejderne i den offentlige sektor. Så beslutningerne i højere grad kan træffes af de mennesker, som har med den enkelte borger at gøre. Derved vil vi også kunne undvære en del af den administration, der i dag tager sig af bureaukrati, kontrol og procedurer.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rent drikkevand direkte fra undergrunden er en dansk værdi. Derfor skal vi stoppe med at sprøjte på de jorde, der ligger tæt på drikkevandet. Alene indenfor ét år har man fundet tre bekymrende stoffer i vores drikkevand. Der er brug for handling.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som led i lokalt besluttede helhedsplaner kan fysiske forandringer og gentænkning af boligområder betyde, at nogle skal flytte som fx i Gellerup. Men beslutningerne skal være lokalt forankrede og handle om at gøre området bedre for dem, der bor der - ikke dikteres fra Christiansborg med afsæt i et regneark.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være et enten-eller. Det er relevant at styrke begge dele. Men den kollektive trafik er i sidste ende det, der hjælper flest.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Århus Amtskreds, Radikale Venstre

2014 - 2015

Økonomi- og indenrigsminister Folketinget, Radikale Venstre

2014 - 2014

Skatteminister Folketinget, Radikale Venstre

2011 - 2014

Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Folketinget, Radikale Venstre

2015 - nu

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

2007 - 2011

Næstformand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

2006 - nu

Medlem af gruppeledelsen Folketinget, Radikale Venstre

2014 - nu

Politisk leder Folketinget, Radikale Venstre

2002 - 2005

Næstformand Folketinget, Radikale Venstre
Udenrigspolitisk Nævn-ordfører Folketinget, Radikale Venstre
Verdensmålsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

Uddannelse

1997 - 2006

Statskundskab, Aarhus Universitet

1993 - 1996

Risskov Amtsgymnasium

1992 - 1993

Conval High School, USA

1981 - 1992

Jellebakkeskolen, Risskov

Erhvervserfaring

2001 - 2005

Markedschef Dafolo A/S, Aarhus
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Århus Amtskreds, Radikale Venstre

2014 - 2015

Økonomi- og indenrigsminister Folketinget, Radikale Venstre

2014 - 2014

Skatteminister Folketinget, Radikale Venstre

2011 - 2014

Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Folketinget, Radikale Venstre

2015 - nu

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

2007 - 2011

Næstformand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

2006 - nu

Medlem af gruppeledelsen Folketinget, Radikale Venstre

2014 - nu

Politisk leder Folketinget, Radikale Venstre

2002 - 2005

Næstformand Folketinget, Radikale Venstre
Udenrigspolitisk Nævn-ordfører Folketinget, Radikale Venstre
Verdensmålsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

Uddannelse

1997 - 2006

Statskundskab, Aarhus Universitet

1993 - 1996

Risskov Amtsgymnasium

1992 - 1993

Conval High School, USA

1981 - 1992

Jellebakkeskolen, Risskov

Erhvervserfaring

2001 - 2005

Markedschef Dafolo A/S, Aarhus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds