PERSONPROFIL

Morten Siig Henriksen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 17. august 1997 i Skejby Bor i Syddjurs Kommune

F

Morten Henriksen (SF) har siden 2018 været byrådsmedlem i Syddjurs Kommune. Han er medlem af Udvalget for plan, udvikling og kultur. Han er derudover folketingskandidat for partiet.

Morten Henriksen blev student fra Rønde Handelsgymnasium i sommeren 2017 og studerer nu statskundskab på Aarhus Universitet.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

I skal stemme på mig, fordi der er brug for en ung stemme på Christiansborg. Jeg gik ind i politik, da jeg opdagede, at mange af mine medstuderende begyndte at få det dårligt. Det kan ikke passe, at de unge skal være den generation, der har det mentalt værst. Det må vi lave om på. Det starter med, at vi skal investere i flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer. At vi afskaffer de nationale tests og har færre karakterer og tests. Derudover skal vi stoppe med at presse de unge gennem uddannelsystemet som om de er produktionsdyr. Det kræver gratis psykologhjælp til alle unge. Konsekvenserne ved at træde ved siden af er blevet alt for høje!

Dertil vil jeg kæmpe for den grønne omstilling. Vi har ignoreret klimaforskerne for længe i et forbrugeræs uden hensyn til kloden. Der skal gøres nemmere at foretage det grønne valg, men det skal kombineres med investeringer i grøn teknologi.

Hvis du stemmer på mig, vil jeg kæmpe for at give en bedre klode videre til vores børn!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores flexicurity-model som vores samfund bygger på, har jeg gjort os rige og gør, at mange lande kigger med misundelse på os. Vi bliver nødt til at sikre tryghed for de lønarbejdere, der bliver fyret.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lastbilchauffører og andre, der underbyder danske vilkår, bør ikke være her.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal indføre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, da vi kan se, at de mange besparelse siden finanskrisen har gjort ondt på børnenes trivsel, og det kommer til at koste os som samfund på længere sigt, når børnene ikke får den opmærksomhed, som de har brug for.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det svinger i aller højeste grad. Der er nogle ting, hvor det private godt kan byde til, men på kernevelfærden hvor vi er afhængige af høj kvalitet, nytter det ikke at have private aktører, der underbyden med dårligere kvalitet.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være helt sikre på effekten, før vi bruger skattepenge på meget dyre medicintyper.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan godt gøre det, men ikke i forhold til kerneopgaver.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed kender ingen grænser, og det er pinligt, at man skal flytte til Sverige for at være sammen med den, man elsker. Det har jeg ikke lyst til at byde nogen.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sager som den med Mint viser, at vi har et meget rigidgt system, der ikke viser forståelse for, at det handler om mennesker. Vi bør i langt højere grad bruge iniativer, der sætter den gode integration i højsædet. Men på nogle områder har stramningerne været nødvendige i lyset af en flygtningekrise, men det er jo ikke der, vi står i dag...

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en retsstat, og den skal vi passe på.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet for stor forskel på dem i det arbejdende fællesskab og dem, der står udenfor på kanten fx unge, syge, handicappede, arbejdsløse. Det er ikke rimeligt, at toppen bare bliver rigere uden, at vi får de svageste med. Derfor skal vi investere i socale indsatser, så vi får underklassen med.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at forestille sig, hvis man kender til satserne... og langt de fleste vil i øvrigt gerne arbejde

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er urimeligt at børn skal vokse op i fattigdom, og det skader deres fremtid, hvis man bare oplever et år i fattigdom. Det er uretfærdigt, at man ikke har råd til fx skolesager.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det viser reformen tydeligt, og eleverne siger det entydigt. Vi bør veksle skoledagens længde til flere timer med to lærere.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er eksempler på, at det er gået for vidt, men inklusionen er vigtig, og jeg vil hellere diskutere, om vi har tilført nok midler til folkeskolen for at kunne løfte opgaven. Det mener jeg nemlig ikke, at vi har.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge er stresssede som aldrig før, og det går udover trivslen. Samtidig bidrager tests og karakterer ikke til den frie, kreative og kritiske tanke, vi har brug for i fremtiden. Lærerne ved som regel godt, hvor eleverne befinder sig på faglighed, så det er i mange tilfælde nytteløst.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg godkender ikke præmissen, men altså ældreplejen har et fint niveau, hvis man sammenligner med børnehaver og vuggestuer.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror det er fint at gøre, hvis de ældre kræver noget der går langt over, hvad vi kan forvente af ældreområdet, men der skal stadig være god kernevelfærd til de ældre, som ikke har råd til det vilde.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi skal sikre, at man kan have en ordentlig ældrepleje og at man kan blive på arbejdsmarkedet, hvis man har lyst til det. Men løsningen er ikke at hæve pensionsalderen over en bred kam uden tanke på de der har et hårdt arbejde (det er ikke dem ved hæve-sænke-bordene...)

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rimeligt, at når man har mest, så skal man også yde det ekstra.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten i det offentlige bør ikke være væsens forskellig afhængigt af, hvor du bor i landet. Det er den bare i landkommuner, hvor vi ikke kan tilbyde den samme service som i Hellerup. Derfor bør udlingsordningen omfordele mere end den gør i dag.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver god mening både for sundhed og økonomi.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er enorme afkast på at styrke den sociale indsats, så det skal vi gøre. Det samme gælder klimaindsats, skat, osv.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man burde tværtimod sikre sig, at de store virksomheder som findes i Danmark også betaler deres andel til fællesskabet. Det gør de langt fra i dag, og det kræver bedre kontrol med skat.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en styrke for vores økonomi, at vi har de velkvalificerede uddannede medarbejdere.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror det er sundt at man lærer at håndtere det, så det ikke går amok, når man bliver 18.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør i højere grad støtte de familier, der har det svært. Det kræver sundhedsplejersker og mere omfordeling fra top til bund.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gives til de mest udsatte, ikke over en bred kam.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden er som sådan ikke den vigtige kæphest for mig. Det vigtigere for mig er, at vi begynder at handle med Afrika og rive de handelsbarrierer ned, som holder Afrika i fattigdom. Det er fx når det gælder landbrug.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Deres ageren i forhold til Ukraine gør, at Putin ikke er min ven.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver afgørende med et stærkt militær i EU, når USA bakker ud af forskellige internationale samarbejder. Vi kan ikke regne med dem, som vi ellers har gjort tidligere.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke kriminaliseres. Det gør kun deres fremtid dårligere og vil komme til at koste os dyrt.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de sociale indsatser, der virker, og de lange fængelsstraffe gør bare mennesker endnu mere kriminelle, når de så først kommer ud igen.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ufatteligt, hvor meget der bliver brændt af, selvom vi sorterer. Her bør det offentlige gå foran og sikre, at det sker på en bæredygtig måde.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan få virksomhederne til at omstille, så er jeg klar.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grønne omstilling er helt nødvendig, og derfor skal vi handle nu for at vise det gode eksempel, vi har været tidligere, men som vi ikke er i dag.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spild af ressourcer.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan kun løse de store udfordringer vi står overfor, når det gælder klimaet og flygtninge, i fællesskab. At tro vi kan stå udenfor ligesom DF og Enhedslisten er for mig dybt naivt.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et asylsystem, hvor det ikke kun er de rigeste flygtninge, der kan komme hertil, men hvor det faktisk er de mest nødlidende, vi kan give hjælp. Det kræver, at man ikke skal tage den farlige tur over Middelhavet, men kan søge om asyl dernede fra. Vi skal så også bare tage vores andel, som Socialdemokratiet og højrefløjen ikke vil være med til.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet bør være hvilken kvalitet, de leverer.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget bureaukrati i det offentlige, og mange ting kan gøres smartere. Men at sige, at den er ineffektiv, er at tale imod fakta. Vi har et af de mest effektive statsapparater i verden.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke mange nej. Vi har en effektiv offentlig sektor, og fx er der mange sygeplejesker, der mangler medarbejdere, fordi vi ikke prioriterer pengene til det fremfor skattelettelser.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til rent drikkevand, og det bør landmændene ikke være hævet over.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik lider under mange besparelser fra regionen, og der er brug for investeringer her, hvis vi man skal kunne klare sig med offentlig transport. Hvis man ikke gør det, vil trangen på den østjyske motorvej bare blive endnu større.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal sørge først sørge for, at der er ordentlige billige boliger at flytte til. Men vi skal gøre noget ved de udfordrede boligområder, der er udfordret ved kriminalitet, så det kan blive nødvendigt at lave nye kvarterer i boligområderne. Man må dog ikke glemme den sociale indsats, der foregår i skoler og fritidstilbud. Det er her man lave de indsatser, der holder i længden.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 142 Socialistisk Folkeparti in total 3809

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er den unge kandidat, der brænder for at give de unge en stemme. Jeg har siddet i et ungeråd i snart fire år og har på den måde stiftet bekendtskab med både ungepolitik og byrådet. Desværre er lokalpolitik ikke altid en vindersag blandt unge. Jeg tror ikke, at det skyldes manglende interesse for politik. Jeg tror, at det skyldes for få emner, som man kan forholde sig til som ung. Derfor stiller jeg op. De unge skal høres og inddrages. Jeg vil give de unge noget at stemme på!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne beholde skolestrukturen, som den er i dag, da jeg mener, at de små lokalsamfund spiller en stor rolle ift. at tiltrække nye tilflyttere.

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjemmeplejen løber for stærkt og der bliver ikke i en tilstrækkelig grad sat penge af til flere pædagoger i dagstilbud, færre børn i klasserne og psykologhjælpstilbud.

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge skal også kunne have bekendtskaber rundt omkring i kommunen. Det er den kollektive trafik afgørende for.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et af svarene på klimakrisen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætslivet er med til at fastholde fællesskaber, som har strenge kår i disse dage.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt ift ensomhed spiller kulturlivet en vigtig rolle i at bringe menneskers sammen. Vi skal dog have børn og unge bedre med, end vi gør i dag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at investeringer i disse områder gives mange gange igen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge kan være med til fylde dagstilbuddene ud i en tid, hvor vores prognoser siger, at vi kommer til at mangle børn i fremtiden.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, at velfærden i hjemmeplejen er værd at satse med. Vi kan se, at det går udover kvaliteten, når profitten bliver første prioritet. Derudover bliver man sårbar overfor konkurser, hvilket man har set for mange eksempler på.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke acceptere, at man finder klasser med +27 elever og én lærer i Syddjurs. Vi foreslår et klasseloft 24 elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man bare har det mindste kendskab til et jobcenter, er det svært ikke at være dybt uenig.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vælger velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for, at yderområderne også er med. Det gør vi dog også i dag. Bare se 'Mols i udvikling'

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver gjort et stort arbejde i dag, hvilket gør, at kommunen er rigtig godt med på området. Vi skal dog fastholde, at klubberne i ungdomsskolen fortsat har en vigtig rolle i dette.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes ikke mange smukkere kommuner end Syddjurs. Det skal vi bevare.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På ungeområdet kunne man godt investere mere end i dag.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen et område der er værd at bruge penge på, fordi man fået dem på arbejde istedet for en ydelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal kunne forvente en ordentlig hjemmepleje uden at have pengepungen op af lommen. Dog skal det være muligt at købe ekstra ydelser, hvis det ønskes.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi sætter tidligt ind.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for plan, udvikling og kultur Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Kulturskolen Syddjurs

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Fregatten Jylland

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Kulturskolen Syddjurs

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Fregatten Jylland

Uddannelse

2017 - nu

Studerende Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Lærervikar Rønde Privatskole

2016 - 2017

Pædagogassistent Syddjurs ungdomsskole

2016 - 2017

Mentor Familieværket

2014 - 2017

Servicemedarbejder Superbrugsen Hornslet
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for plan, udvikling og kultur Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Kulturskolen Syddjurs

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Fregatten Jylland

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Kulturskolen Syddjurs

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Fregatten Jylland

Uddannelse

2017 - nu

Studerende Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Lærervikar Rønde Privatskole

2016 - 2017

Pædagogassistent Syddjurs ungdomsskole

2016 - 2017

Mentor Familieværket

2014 - 2017

Servicemedarbejder Superbrugsen Hornslet