PERSONPROFIL

Michael Aastrup Jensen

Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 16. marts 1976 i Roskilde Gift Bor i Randers Kommune

V

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt for mig, at få skabt et Danmark i bedre balance. Derfor kæmper jeg for Østjylland og for at der bliver investeret i vores del af Danmark. Vi skal have udvidet E45 hele vejen fra Vejle til Randers Nord. Jeg er den eneste af Venstres folketingsmedlemmer, der bor i Østjylland, så derfor kender jeg kø-problemerne fra min egen hverdag. Som alle andre familiefædre vil jeg hellere bruge tiden sammen med mine to små børn - end på at holde i kø på E45. Derfor skal gravearbejdet sættes i gang hurtigst muligt og asfalten rulles ud.

Vi skal føre en stram udlændingepolitik og i stedet hjælpe dem der har brug for det i nærområderne. Kriminelle udlændinge og afvise asylansøgere skal sendes tilbage hurtigst muligt.

Der skal være bedre lægedækning udenfor de store byer og flere former for behandling skal kunne klares lokalt. Vi skal uddanne og ansætte flere læger og sygeplejesker, således at alle kan få en hurtig og god behandling.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet. Det er en aftale, som gør det mere attraktivt at tage et arbejde, og som samtidig sikrer mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Vi ønsker ro om dagpengesystemet, og vi ønsker derfor ikke at ændre i reglerne.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke noget mål i sig selv at få flere offentlige ansatte. Derimod så handler det om, at skabe den bedst mulige velfærd for danskerne, så der er tid til pleje og omsorg. Det er også derfor, at vi over de seneste år har investeret massivt i velfærden.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er tilhængere af den frie bevægelighed i EU. Men vi mener samtidig, at arbejde i Danmark selvfølgelig skal ske under danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor arbejder vi også løbende for at bekæmpe social dumping og sikre lige konkurrencevilkår.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det afgørende at bekæmpe venteliste og ikke privathospitaler. Med den udvidede behandlingsgaranti har vi sikret, at man kan blive behandlet i et privat tilbud, hvis det offentlige ikke kan gøre det hurtigt nok.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi styrket sundhedsvæsnet massivt siden 2015, sådan at der er råd til at tilbyde en hurtigt og effektiv behandling. Vi skal tilbyde den bedste form for behandling til patienterne, men det er klart, at den skal have en dokumenteret effekt.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke indføres brugerbetaling i sundhedsvæsnet. Det er afgørende, at der fortsat er lige adgang til god behandling uanset pengepung. Det er en hjørnesten i velfærdssamfundet, der ikke skal pilles ved.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er en balance mellem stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen på den ene side, og at vi ikke rammer utilsigtet med en for stram udlændingepolitik på den anden side. Derfor har vi strammet reglerne for ægtefællesammenføring, så det samtidig er muligt for danske statsborgere, der under et ophold i udlandet forelsker sig, at tage deres ægtefælle med hjem, hvis de ønsker at vende tilbage til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi det laveste antal asylansøgere i ni år. Det skyldes, at vi gentagende gange har strammet udlændingepolitikken markant. Flygtninge skal i langt højere grad hjælpes i nærområderne, hvor vi kan gøre en forskel for de allerfattigste ofre for krig og ødelæggelser. Ved at tage imod asylansøgere understøtter vi menneskesmuglernes forretningsmodel, samtidig med at dem som har det største behov går glip af hjælp. Derfor skal flygtninge hjælpes i nærområderne fremfor ved at give asyl i Danmark.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil bo i Danmark, så skal man bidrage positivt. Vælger man som udlændig at begå kriminalitet, så hører man ikke til i fællesskabet. Kriminalitet bør derfor i højere grad føre til udvisning.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Vi har gjort det mere attraktivt at tage et arbejde fremfor at være på offentlig forsørgelse. Vi har et indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse for at gøre det mere attraktivt at arbejde. Det skal vi bevare, samtidig med at vi fortsat skal se på om ydelserne har det rette niveau.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark et af de mest lige samfund i verden. Her handler det ikke om, hvad du kommer fra. Men hvad du kommer med. Der er fri og lige adgang til uddannelse, sundhed, en værdig ældrepleje og et stærkt social sikkerhedsnet, og det skal vi værne om.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden vi indførte kontanthjælpsloftet er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet. I tusindvis er gået fra passiv forsørgelse til at bidrage til fællesskabet. Derfor skal kontanthjælpsloftet bevares, sådan at det altid kan betale sig at arbejde

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt, når inklusionen lykkedes. Men, der er desværre alt for mange tilfælde, hvor forsøget på inklusion betyder at en klasse bliver ødelagt. Derfor har vi afskaffet den tidligere regerings målsætning om 96 procent inklusion.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at det faglige niveau konstant forbedres i folkeskolen. Her er test og karaktere et vigtigt redskab til at følge den enkelte elev. Karakterer kan ikke stå alene, det er vigtigt at de bliver fulgt op med personlige samtaler med eleven, således at man ved hvor der skal sættes ind for at blive dygtigere

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi løbende ser på om folkeskolereformen fungerer som den skal. Der er ingen tvivl om at skoledagen er blevet for lang, og derfor har vi justeret på antallet af timer, således at de mindste elever fremover skal være to timer mindre i skolen om ugen. For mig er det vigtigt, at der også er tid til at passe fritidsaktiviteter og idræt efter skoletid.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal ikke indføres brugerbetaling på ældreområdet. Vores ældre skal have en god og tryg ældrepleje - uanset pengepung. Derimod skal der indføres mere frit valg, således at den ældre eksempelvis selv kan bestemme, om hjemmehjælpen skal være fra kommunen eller fra et privat tilbud.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste fire år har vi prioriteret ældreområdet meget højt. Kommunerne har fået flere penge til kerneydelserne og vi har afsat penge til værdighedsmilliarden, således at der kan komme flere varme hænder i ældreplejen.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står ved vores aftaler, og har derfor ingen planer om at hæve folkepensionsalderen yderligere udover den brede politiske pensionsaftale, der allerede er indgået. Vi ser dog gerne, at flere ældre frivilligt vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, hvis helbredet tillader det, og hvis lysten er der. Derfor har vi givet de ældre en større økonomisk gulerod, hvis de vælger at arbejde et par år ekstra, og det benytter flere sig heldigvis af, så den udvikling vil vi gerne fortsætt

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et Danmark i bedre balance, hvor alle kommuner kan tilbyde det samme serviceniveau. På den baggrund er det vigtigt, at der bliver gennemført en udligningsreform, således at kommunerne fremover i højere grad har det samme udgangspunkt.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen skatter, der er for lave! Så snart der er finansiering til det, så bør skatterne sænkes. Jeg vil dog starte med dem i bunden.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nedsat en lang række afgifter på helt almindelige varer som eksempelvis nødder og the. Det har vi gjort, fordi det skal være billigere at være dansker og fordi vi ønsker et mere gennemskueligt afgiftssystem. En differentieret moms vil gøre priserne på dagligvarer mere ugennemskuelige.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fortsat investeres i velfærden i de kommende år, sådan som vi har gjort siden folketingsvalget i 2015. Men vi synes også, at det er vigtigt, at vi skaber vækst, velstand og arbejdspladser. For det er i sidste ende sådan, at vi sikrer en god velfærd.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden valget i 2015 har vi sænket skatter og afgifter med over 20 mia. kr. Det har vi gjort for at gøre det billigere at være dansker, samtidig med at vores virksomheder kan skabe vækst og danske arbejdspladser. For det er vores velstand, der er forudsætning for vores velfærd. Når der er finansiering til det, så vil jeg gerne sænke skatter og afgifter, samtidig med at der også skal være råd til at fremtidssikre velfærdssamfundet

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn aftales mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark, og derfor vil jeg ikke blande mig i, hvad danske lønmodtagere skal have i løn. Men jeg kan sige, at vi har rigtig mange dygtige hænder og hoveder i Danmark, der fortjener en god løn. Det gælder både i den offentlige sektor og i den private sektor. Når det går godt i dansk økonomi, som det gør for tiden, er der også råd til, at danskerne kan få en god løn.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende aldersgrænser er fornuftige. I stedet er der behov for en styrket indsats, i forhold til at aldersgrænserne bliver overholdt i butikkerne.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen planer om at sænke eller øge børnechecken, da det nuværende niveau er fornuftigt. Socialt udsatte børnefamilier skal have den hjælp, der skal til for at sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Vi skal blive bedre til at lave sociale indsatser og tiltag, der rent faktisk har en effekt. Så socialt udsatte børnefamilier får den hjælp, de har behov for.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være billigere at være dansker. Derfor har vi genindført og forbedret BoligJob-ordningen, således at børnefamilierne kan få en håndsrækning til bl.a. rengøring.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er blandt de meget få lande som lever op til FN's anbefaling om at yde 0,7 procent af BNP i udviklingsbistand. Det skal vi blive ved med, men vi skal stille flere krav. Eksempelvis bør det være et krav, at man som modtager af dansk bistand tager imod egne afviste asylansøgere og at man aktivt gør noget for at dæmme op for ulovlig immigration

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Putins Rusland har skabt meget stor ustabilitet og usikkerhed i Europa ved at invadere Ukraine. Samtidig forsøger Rusland at blande sig i valg og sprede misinformation. Det skal vi naturligvis sige klart fra overfor og det skal have konsekvenser for Putin.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør tage ansvar og deltage i EU's forsvarssamarbejde. Vi kan ikke længere regne med at USA betingelsesløst vil sikre freden i Europa og derfor må vi i højere grad selv påtage os et ansvar. Det er især vigtigt i en tid, hvor Putins Rusland skaber ustabilitet og usikkerhed blandt vores allierede i f.eks. Baltikum.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker ikke at sænke den kriminelle lavalder. Men vi skal sætte ind over for den hårde kerne af unge kriminelle. Derfor har vi etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus skal være på den forebyggende indsats, og vi skal sikre, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal straffes hårdt og for udlændinge skal det så vidt muligt medføre udvisning

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt. Straffene for alvorlig kriminalitet skal være hårde. Det handler nemlig også om offerets retfærdighedsfølelse. Samtidig skal vi styrke det forebyggende arbejde, så eksempelvis unge mennesker ikke kommer ind i en kriminel løbebane. Kriminelle udlændinge skal udvises af Danmark.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke den cirkulære økonomi, men det skal ske på områder, hvor det giver mening og hvor det ikke gør hverdagen unødigt besværlig for danskerne.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er helt i front på den grønne omstilling, og det skal vi fortsat være. Men hvis vi sætter afgifterne uhensigtsmæssigt op i Danmark, risikerer vi, at dansk produktion flytter til andre lande med lavere miljø- og klimastandarder end Danmark. Det er hverken klimaet eller kloden tjent ved.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være mere attraktivt at vælge klimavenlige biler. Vi vil derfor bl.a. fortsat sikre, at man ikke skal betale afgift på klimavenlige biler, der koster under 400.000 kr. i de kommende år. Vi har et mål om, at der skal være en million klimavenlige biler i Danmark i 2030.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen har været et vigtigt redskab til at sikre, at tilstrømningen af asylansøgere nu er på et historisk lavt niveau. Det skal det blive ved med og derfor er det vigtigt, at vi holder ekstra godt øje med vores grænser.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal tage sig af grænseoverskridende problemer, men blande sig udenom eksempelvis danske velfærdsydelser, barselsregler og udlændingepolitik.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den illegale trafik af migranter og asylansøgere henover Middelhavet skal stoppes. Derfor bør asylbehandlingen foregå udenfor Europa, f.eks. i Nordafrika. Derudover så har vi sammen med Østrig taget initiativ til, at der skal oprettes et udrejsecenter for afviste asylansøgere. Det skal placeres udenfor EU.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi sikrer borgerne mest mulig valgfrihed. Skattekronerne skal bruges bedst muligt. Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaverne sikrer vi bedst mulig velfærd for pengene.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er fortsat et stort fedtlag i den offentlige sektor, navnlig i forbindelse med for meget administration, dokumentation og kontrol. Der skal luges mere ud i alt det overflødige, således at der bliver flere ressourcer til flere varme hænder.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver fortsat brugt alt for mange ressourcer på kontrol og unødig dokumentation. Den offentlige sektor bør drives meget mere effektivt, således at vi kan få mere for skattekronerne og flere varme hænder

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge miljømålrettet regulering således at følsomme naturområder og drikkevandsboringer beskyttes. Målrettet miljøregulering skal give mening både for miljøet og landbruget.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

E45 skal udvides hele vejen fra Vejle til Randers. Jeg har kæmpet for at forundersøgelsen også inkluderer det sidste stykke fra Aarhus Nord til Randers. I Transportministeriets oprindelige planer var det meningen at udvidelsen skulle slutte i Aarhus Nord. Det fik jeg heldigvis forhindret, således at det der ligger på bordet er en løsning som fremtidssikrer E45. Desuden skal vi have sikret en ordentlig støjbekæmpelse for de støjramte borgere.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ghettoproblemerne til livs, således at alle dele af Danmark er trygge. Hvis det skal lykkedes er der brug for håndfaste metoder og konsekvens.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2005 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Århus Amtskreds, Venstre
Udenrigsordfører Folketinget, Venstre
Udviklingsordfører Folketinget, Venstre

2015 - nu

Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Næstformand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2002 - 2006

Borgmester Randers Kommune, Venstre

1998 - 2006

Byrådsmedlem Randers Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Randers Regnskov

2012 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Institut for Flerpartisamarbejde

Uddannelse

Akademiøkonom Speciale i salg, Det Danske Erhvervsakademi, Randers
Højere handelseksamen Randers Handelsskole

Erhvervserfaring

1997 - 2002

Salgs- og marketingkoordinator ProInfo A/S, Randers

1995 - 1997

Salgsassistent Salling A/S, Aarhus
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2005 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Venstre

2005 - 2007

Folketingsmedlem Århus Amtskreds, Venstre
Udenrigsordfører Folketinget, Venstre
Udviklingsordfører Folketinget, Venstre

2015 - nu

Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Næstformand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2002 - 2006

Borgmester Randers Kommune, Venstre

1998 - 2006

Byrådsmedlem Randers Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Randers Regnskov

2012 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Institut for Flerpartisamarbejde

Uddannelse

Akademiøkonom Speciale i salg, Det Danske Erhvervsakademi, Randers
Højere handelseksamen Randers Handelsskole

Erhvervserfaring

1997 - 2002

Salgs- og marketingkoordinator ProInfo A/S, Randers

1995 - 1997

Salgsassistent Salling A/S, Aarhus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds