PERSONPROFIL

Margrethe Agerup Præst

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Viborg Kommune

C

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Stem på mig, hvis du vil have en almindelig stemme i folketinget!

Jeg har arbejdet siden jeg var 18 år, både indenfor det private erhvervsliv og i det offentlige på beskæftigelsesområdet.
Jeg driver sammen med min mand, en iværksætter virksomhed med 6 ansatte.

For mig er essensen i et velfungerende samfund, at vi sikrer gode vækstvilkår for erhvervslivet, som kan skabe grundlag for styrkelse af vores kernevelfærd.

Familiens fundament og trivsel vigtig, og det er afgørende at vi har gode, private arbejdspladser, fleksible daginstitutioner, skoler med høj faglighed og venlige plejehjem, som vi trygt kan overlade vore kære til.

Mine mærkesager er:

Afskaf arveafgiften
Afskaf arbejdsmarkedsbidraget
Flere i arbejde og færre på overførselsindkomst
Kortere skoledage

Jeg er 44 år, bor i Viborg med min mand og vore 2 børn på henholdsvis 14 og 6 år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau aftales af arbejdsmarkedets parter som en del af den danske model og det skal vi værne om.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle danskere skal have fri og lige adgang til sygehuse med behandling i verdensklasse. Man bør sænke udgifterne til brugerbetaling til fx. psykologhjælp og fysioterapi som forebyggende indsats.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at de nuværende regler på området er passende.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulighed i sig selv er ikke et problem.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg foreslår, at arbejdsmarkedsbidraget fjernes, for at gøre det mere attraktivt for personer på overførselsindkomst at tage et lavtlønnet job.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min oplevelse, at det er blevet for vanskeligt for både børn med særlige behov, deres familier og de øvrige elever at trives med de nuværende inklusionsregler. Der skal ikke inkluderes for enhver pris. Barnets individuelle hensyn skal veje tungest i beslutningen om læringstilbud.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for, at unge skal have mulighed for at tage et fritidsjob og deltage i foreningslivet om eftermiddagen. Dette er også en del af den almene dannelse. Skoledagen er blevet for lang og indholdet af den lange dag synes fyldt med indhold, der ikke giver mere læring. I stedet for de lange dage, kan 2-lærerordning øge læringen for eleverne.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for det kommunale selvstyre og fordelingen af midler til velfærdsområderne varetages af kommunerne.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er først og fremmest vigtigt at vi tager godt hånd om vore ældre medborgere, og der bør være lige muligheder for alle. Dog kan det være muligt at supplere ydelser med egenbetaling.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har et Danmark i balance.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, man bør se på en generel sænkning af momsen.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med de nuværende konjunkturer vil det styrke økonomien at sænke skatten.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at de høje lønninger forringer virksomhedernes konkurrenceevne og vi risikerer at miste danske, private arbejdspladser. Jeg mener, at vi i stedet skal sænke skatten på arbejde til gavn for den enkelte borgere og dansk erhvervsliv.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør kun støtte de familier, der har et behov.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at aldersgrænsen bør hæves til 18 år, da det vil udsætte børns debut med alkohol yderligere og det er klart bedre for deres udvikling og sundhed

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at styrke bistanden i nærområderne.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, den kriminelle lavalder på 15 år er fornuftig. Børn under 15 år, der er på vej ind i en kriminel løbebane, skal vi tage hånd om, både med støtte og konsekvens.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan aldrig gå ind for en afgift, der forringer virksomhedernes konkurrenceevne.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe EU' ydre grænser ikke fungerer er det nødvendigt med grænsekontrol, men når det igen bliver tilfældet, har vi ikke længere brug for grænsekontrol.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentligt ansatte gør hver dag en stor indsats for at holde Danmark godt kørende. Generelt mener jeg dog, man bør se på en regelforenkling og sænkelse af dokumentationskrav på en række områder herunder beskæftigelsesområdet, ældreområdet og skatteområdet.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at de nuværende love og regler til miljøkrav på området er tilstrækkelige. Der skal fortsat være fokus på en balanceret miljøpolitik, der tager hensyn til både erhvervslivet og miljøet.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1989 - 1992

Højere Handelseksamen Viborg Handelsskole

1992 - 1994

Salgsassistent Dansk Supermarked, A-Z Viborg

2011 - 2012

NLP Mastercoach Leaning Link

Erhvervserfaring

2005 - nu

Fagspecialist Jobcenter Viborg

2013 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Carls.nu
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjylland Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1989 - 1992

Højere Handelseksamen Viborg Handelsskole

1992 - 1994

Salgsassistent Dansk Supermarked, A-Z Viborg

2011 - 2012

NLP Mastercoach Leaning Link

Erhvervserfaring

2005 - nu

Fagspecialist Jobcenter Viborg

2013 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Carls.nu

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds