PERSONPROFIL

Marc Perera Christensen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 26. april 1979 i Sri Lanka Gift 1 barn

C

Marc Perera Christensen (K) er Byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Han er Magistratmedlem og medlem af Økonomiudvalget. Han har tidligere været 2. Viceborgmester i Aarhus Kommune, og rådmand for Kultur- og Borgerservice.

Marc Perera Christensen er uddannet markedsføringsøkonom fra Aarhus Business College og arbejder til dagligt som forretningsudvikler i konsulentvirksomheden INDKOM. Sideløbende passer Marc sit efterhånden ganske omfattende arbejde i Århus Byråd, hvor han har siddet som byrådsmedlem siden kommunalvalget i 2006. Marc er desuden den længst siddende partileder i Århus Byråd, som genopstiller ved kommunalvalget i efteråret 2017. Privat er Marc 38 år og bosat i Viby med sin hustru, Malene og deres nyfødte datter.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3341 Det Konservative Folkeparti in total 8043
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4085 Det Konservative Folkeparti in total 11213

Mærkesager

  • Trafik
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Århus skal være det mest familievenlige og trygge sted at bo i Danmark.
Det betyder en by med trygge og gode rammer for et dejligt familie- og børneliv. En by, der er indrettet, så familieliv, arbejdsliv og fritidsliv hænger godt sammen.

En by med gode skoler og dagsinstitutioner og masser af sports- og fritidsmuligheder.

Århus skal være en by, hvor man trygt kan imødese sin alderdom i sikker forvisning om, at omsorg og værdighed er altafgørende for vores tilbud.

Det vigtigste er, at vores velfærdsydelser leveres med høj faglig kompetence, stolthed og dedikation. At institutionerne har friheden til at indrette sig efter borgernes behov og ønsker frem for detailstyring fra Rådhuset. Det er mindre afgørende, hvorvidt der er tale om kommunale eller selvejende institutioner.

Århus skal have den bedste trafikafvikling, byudvikling og infrastruktur i Danmark.
Det betyder en by, der bruger sin sunde fornuft i planlægningen af byens udvikling. En by, som prioriterer at få folk hurtigt frem og tilbage mellem hjemmet, arbejdet, fritiden m.m. højt.

Det betyder en by, der foretager de nødvendige investeringer i veje, cykelstier og den kollektive trafik. Og sikrer, at der er plads til alle i infrastrukturen.
Og så er det en by, der også tør gå nye veje og udfordre vanetænkninger – og tager den nye teknologi til sig vel vidende, at en by, der vokser så hurtigt som Århus, får brug for nye og anderledes løsninger end det, vi har kendt til i mange år eller plejer at gøre.

Århus skal være den første storby i Danmark uden parallelsamfund og ghettoer.
Vi vil ikke acceptere at der er mennesker og grupperinger i vores by, der lever med helt andre normer, regelsæt og retssystemer end de danske. Vi vil nedbryde ghettoerne, og vi vil sætte hårdt ind mod de elementer i vores by, som ikke vil vores samfund og fællesskab. Vi vil sætte hårdt ind mod islamister og mørkemænd, som vil undergrave vores danske værdier og normer og lede unge mennesker ud på forbrydelsens og terrorens vej.

...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler investeringer i veje og parkeringshuser. Værkmestergade skal forlænges ud til Ringvejen så vi får en let adgang til City og aflaster trafikken på bla. Harald Jensens plads. Men de eksisterende røde flertal er ikke seriøse nok på dette område.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor har C stillet forslag om salg af stadion. Et nyt ejerskab er den hurtigste vej til nyt stadion. Vi forestiller os ikke at vi skal bruge mange skattekroner på et stadion. Vores primære fokus er på idrætsfaciliteter i lokalområderne så børn og familier kan have et aktivt fritidsliv tæt på skole og hjem. Der er fortsat store mangler i mange lokale områder i Aarhus Kommune

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På mange områder udvikler byen sig flot - men byggerier som fx Navitas skæmmer byen. Der er brug for en bedre kvalitet i byggeriet. Jeg vil hellere fortætte i city end begynde at ofre de kvaliteter der er i vores forstæder, hvor der er mere åbent og hvor vi kan bevare de naturskønne omgivelser.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for simpel en formulering. En effektiv og tæt udbygget kollektivtrafik er med til at aflaste vejnettet. Det betyder at der bliver bedre plads på vejene til billister der er afhængig af deres bil. Derfor skal investeringer i veje ses i sammenhæng med investeringer i den kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye affaldsspande bør være nok.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores primære fokus er på idrætsfaciliteter i lokalområderne så børn og familier kan have et aktivt fritidsliv tæt på skole og hjem. Der er fortsat store mangler i mange lokale områder i Aarhus Kommune. Derfor ønsker vi mere automatik i vores budgetter, så befolkningsvæksten matches af investeringer i fritids- og idrætslivet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker bla. et fuldt udvidet symfoniorkester. Det en vigtig del af vores musikliv i Århus. I tæt sammenspil med konservatoriet, musikskolerne, den rytmiske musik og spillestederne. Også børnekulturen bør løftes i Århus - så vores børn og unge vokser op og er glade forbrugere af kunst og kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på antal. Vi er nødt til at få spredt problematikken så det ikke kun er ghettoområderne der skal løse integrationsopgaven. Det er en opgave for hele kommunen. De sidste mange årtiers fejlslagen socialdemokratisk ledelse af kommunen giver store udfordringer.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan det gøre - hvis vi er dygtige til at lave de rette udbud. For mig er det vigtigste at vi får den bedste service, billigst muligt. Ikke at det nødvendigvis er kommunalt ansatte der udfører den.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre mere på forebyggelsesområdet - fx ved at styrke fritids- og idrætslivet. Så folk holder sig i gang og sunde længere tid. Aktiv foreningsdeltagelse er den bedste kur mod ensomhed og usundhed.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der stilles ikke skarpe krav til at yde for sin understøttelse i Århus. Der er for mange der i alt alt for mange år har drevet den af på offentlig forsørgelse

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Århus har en lav kommuneskat. Vi er mere optaget af at få Grundskylden sat ned. Dækningsafgiften er på vej til at blive nedtrappet og afskaffet - takket være Konservativ politik. Der skal ikke opfindes nye skatter og afgifter og vi skal se om vi kan få eksisterende afgifter sat ned. fx Rottegebyr og byggesags-gebyr.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især når det kommer til fritids og idrætsområdet. Vi skal investere mere i fritidslivet. Det er den bedste vej til et sundt og aktivt børne og familieliv. Men også på sundheds-og forebyggelsesområdet gavner et aktivt fritidsliv. Der er også brug for helhedstænkning når det kommer til sikre skoleveje og trafikdæmpninger i landsbyer og forstæder

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad stammer fra et konservativt / V, forslag fra 2007. Det giver begejstring, fantastiske oplevelser, god markedsføring, masser af turister og penge i kassen. Vi skal have vores koncertplads i gang og gerne en stort indendørs facilitet som kan klare store koncerter og især erhvervsmesser og konferencer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helhedsplanerne i ghettoerne mangler resultater. Der er ikke brug for flere penge - der er brug for holdningsændringer! og en skarp indsats mod parallel-samfund og islamistiske mørkemænd.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for penge - der er brug klare holdninger om at man skal tilpasse sig til det danske samfund. Man skal arbejde, tale dansk, forsøge sig selv og acceptere vores kristne værdier og arv. Man skal med andre ord assimilere sig og indrette sig efter danske normer og værdier

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende skal vores service være ens og tilgængelige for alle. De mest velhavende har også bidraget med flest skattekroner i deres lange arbejdsliv. Så vi skal sikre en værdig basal ældrepleje. At folke så, derudover har mulighed for at købe ekstra ydelser, fx rengøring, tøjvask, madlavning mm. er helt ok.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemerne opstår i høj grad i dårlig koordinering med Region Midt. Det handler ikke nødvendigvis om flere penge - men mere om bedre styring.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en katastrofe at Århus er så erhvervsfjensk som vi er i dag. Dansk Industris målinger af erhvervsklimaet skal tages alvorligt og der skal rettes op. Erhvervslivet er selve fundamentet for vores velfærd og beskæftgelse.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - 2017

2.viceborgmester Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti
Magistratsmedlem Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2013

Rådmand for Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af øknomiudvalget Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem af EU's Regionsudvalg og underudvalgene "Territorial samhørighed" og "Naturressourcer"

2016 - nu

Formand for Internationaliseringsudvalget Aarhus Kommune

Uddannelse

2005 - 2007

Markedsføringsøkonom Economics, Aarhus Business College

Erhvervserfaring

Forretningsdudvikler INDKOM
C

Politiske hverv

2013 - 2017

2.viceborgmester Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti
Magistratsmedlem Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2013

Rådmand for Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af øknomiudvalget Aarhus Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem af EU's Regionsudvalg og underudvalgene "Territorial samhørighed" og "Naturressourcer"

2016 - nu

Formand for Internationaliseringsudvalget Aarhus Kommune

Uddannelse

2005 - 2007

Markedsføringsøkonom Economics, Aarhus Business College

Erhvervserfaring

Forretningsdudvikler INDKOM