PERSONPROFIL

Malte Larsen

Socialdemokratiet

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 19. december 1968 Gift 5 børn Bor i Randers Kommune

A

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg er nok den mest alsidige folektingskandidat i hele landet. I forgangne valgperiode har jeg i flere omgange været indkaldt som stedfortræder. Her er det min oplevelse at flere love hastes igennem og at Christiansborgpolitikere ikke ved hvordan en lov kommer til at virke ude i virkeligheden.
-Jeg vil styrke vores håb og ønske om en stærkere fremtid. Gennem uddannelse skal alle mennesker sikres en plads ved samfundets brod.
-I Randers, som andre steder, har vi brug for en mere fair fordeling af statens midler. Vi har brug for en mere retfærdig udligning og vi har brug for statslige investeringer i infrastruktur og arbejdspladser.
-Der skal være plads til et værdigt otium. Pensionsalderen er for høj for mennesker, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og for de mennsker, der er slidt ned. Vi skal sikre differencieret tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, så flere kan få værdige fysiske og økonomiske forhold i seniorlivet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En af måderne er at styrke fagforeninger og den danske model.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder er den for rigid og vi ser groteske eksempler i pressen. Til gengæld bør vi kræve at nydanskere gør hvad de kan for at blive en del af det danske samfund.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at udvise vaneforbrydere og bandemedlemmer. Til gengæld skal vi ikke udvise ved mindre forseelser.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange lever i fattigdom. I stedet for kontanthjælpsloft, bør vi stillekrav om uddannelse.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal turde eksperimentere med forskellige former for opkvalificerende tiltag og gulerødder. Vi skal gøre den indsats der virker.De mennesker der står uden arbejde, skal uddannes inden for områder, hvor arbejdskraft efterlyses.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er alt for forenklet. Men inklusion af børn med særlige behov er blevet en spareøvelse. Vi skal investere i folkeskolen og børn med særlige behov.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre mere for at få flere ind på arbejdsmarkedet.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, tværtimod. Statsapparatet og de fleste statsarbejdspladser er centreret omkring hovedstaden. På den måde er fællesskabet med til at gøre nogle kommuner rigere end andre. Det er kun rimeligt at udligningen i højere grad sikrer at kommunerne har ensartede økonomiske muligheder for at give kommunal service.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske model sikrer at lønmodtagere og arbejdsgivere har et interessefælleskab. Stærke og effektive virksomheder, med dygtige medarbejdere, der leverer varer og ydelser af højeste kvalitet er det Danmark er kandt for.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigere at forenkle reglerne og sikre virksomhederne optimal service og sagsbehandling. Det er også meget vigtigere at uddanne tilstrækkeligt med kvalificerede mennesker, der kan udvikle de danske virksomheder.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør afskaffe børnechecken og i stedet bruge pengene på daginstitutioner og skoler.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er Putin og hans nationalistiske linje. Jeg har ingen udeståender med den russiske befolkning.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør anvende tiltag der virker. Fokus skal være at der bliver mindst mulig kriminalitet. Vi skal gøre meget mere for at give ofrene bedre hjælp.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det der virker for at skabe mindst mulig kriminalitet. Indsatsen skal målrettes så tidligt som muligt.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør gøre mere for at afgifter rammer skadelige stoffer/ CO2 etc.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal i højere grad gøre sin indflydelse gældende. EU skal i højere grad fokusere på at dæmme op for social dumping, skal løse miljøproblemer og fordele flygtninge.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark og EU bør iværksætte en form for “Marshall-hjælp” til de afrikanske lande. Hvis mennesker har noget at leve for og leve af i deres hjemlande, rejser de ikke til Europa.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gennem de seneste mange år lavet for mange politiske benspænd for den offentlige sektor. Skat bør styrkes. Mange flere medarbejder skal sikre grundlaget for den fælles velfærd.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2017 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - 2013

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2003 - 2007

Byrådsmedlem Nørre Djurs Kommune, Socialdemokratiet

1993 - 2003

Byrådsmedlem Nørre Djurs Kommune, Nørre Djurs Listen

Tillidsposter

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Eniig

2010 - 2016

Bestyrelsesmedlem EnergiMidt

2014 - 2016

Formand Socialdemokratiet, Randers

Uddannelse

1984 - 1989

Grønt bevis Landmand, Malling

1994 - 1996

Faglært Sygehusportør, Århus amt

1991 - 1993

HF HF, Grenna Gymnasium og HF

2002 - 2004

Lærer Matematik, Historie, CVU Sønderjylland

Erhvervserfaring

2008 - nu

Ejer Buksetrolden.dk
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2017 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - 2013

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2003 - 2007

Byrådsmedlem Nørre Djurs Kommune, Socialdemokratiet

1993 - 2003

Byrådsmedlem Nørre Djurs Kommune, Nørre Djurs Listen

Tillidsposter

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Eniig

2010 - 2016

Bestyrelsesmedlem EnergiMidt

2014 - 2016

Formand Socialdemokratiet, Randers

Uddannelse

1984 - 1989

Grønt bevis Landmand, Malling

1994 - 1996

Faglært Sygehusportør, Århus amt

1991 - 1993

HF HF, Grenna Gymnasium og HF

2002 - 2004

Lærer Matematik, Historie, CVU Sønderjylland

Erhvervserfaring

2008 - nu

Ejer Buksetrolden.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds