PERSONPROFIL

Lone Jakobi Sørensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Odder

A

Lone Jakobi Sørensen (S) har siden 2017 være byrådsmedlem i Odder Kommune for Socialdemokratiet. Hun er valgt som Viceborgmester, formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget samt medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

Hun har været byrådsmedlem i Odder Kommune siden 2013. Hun er desuden medlem af flere lokale grupper og bestyrelser, heriblandt Spektrum Odders repræsentantskab.

Lone Jakobi Sørensen er kandidat i Etnografi og Socialantropologi fra Aarhus Universitet og arbejder til daglig som konsulent i forsknings- og konsulenthuset Defactum. Hun har tidligere arbejdet som konsulent for Center for Kvalitetsudvikling.

Privat er Lone Jakobi Sørensen bosat i Odder.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1768 Socialdemokratiet in total 3432
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 313 Socialdemokratiet in total 3086

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet skal arbejde for udstykning af flere sommerhusgrunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har plads til flere sommerhuse i Odder - i tilknytning til eksisterende områder. Dog ikke et ubegrænset antal. Vores kyster skal ikke plastres helt til og de skal være tilgængelige for alle.

2 Byrådet skal arbejde for mere grøn energi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Skolerne er velfungerende og tilbyder god service til alle børn i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre til at løfte de svagest stillede. Vi skal styrke inklusionen. Vi skal videre i arbejdet med den åbne skole og erhvervspraktikker. Vi skal løfte forældredemokratiet i vores bestyrelser. Vi skal stå fast på de to mål der allerede er sat: læsefærdigheder og dannelse. Vi skal udvikle de næste skridt i skolernes digitale arbejde.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med at Reno Syd kan håndtere affaldssorteringen videre i systemet og der udvikles yderligere genanvendelsesmuligheder

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige indgået mere bæredygtige driftsaftaler med hallerne i kommunerne, som bl.a. Kan bidrage til, at foreningernes hal-leje kan holdes i ro. Vi skal have Fritidspas til de økonomisk trængte familier og evt bistå foreningsbestyrelser med ansøgninger.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke drive kunsten og kulturen, men vi skal understøtte. Med rammer i form af lokaler, muligheder for at stille en underskudsgaranti eller hjælpe et arrangement på vej med fåmidler. Og så skal vi være fleksible i samarbejderne med de borgere, som er drivkræfter i kulturelle tiltag. Og så skal vi etablere en kulturskole i fritidslivet og sikre børn og unge kulturoplevelser som del af deres skolegang.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løbende tilpasse til behovet, så fællesskabet kan tage vare på de svagest stillede. Men vi skal først og fremmest investere tidligt - det gavner både livskvalitet og kommunens samlede økonomi

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er gode til at hjælpes ad om integrationsindsatsen i Odder Kommune. Mange frivillige bidrager og der opstår venskaber og kendskaber i kulturmødet mellem etnisk danskere og nytilkomne flygtninge. Vi oplever ikke mange og store problemer med vores nye medborgere, når vi medtager, at vi har modtaget mange de seneste år. Det er selvfølgelig en stor opgave at sikre vellykket integration; danskkundskaber og plads på arbejdsmarkedet og demokratisk deltagelse, men vi er godt på vej.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke til at vi har problemer med genoptræning, hører tværtom, at det er velfungerende. Vi ved vi har brug for at kunne tilbyde mere specialiserede sundhedsydelser, pga kortere indlæggelser, flere kronikere, som øger kravene til den kommunale opgaveløsning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker vi bør se på differentieret normering, så vi får mulighed for færre elever i klasserne i indskolingen og evt. Lidt flere i udskolingen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lav ledighed, så hvis arbejdsløshed er eneste udfordring, er det ikke let at forblive arbejdsløs. Til gengæld kan vi blive bedre til at skabe plads på arbejdsmarkedet for mennesker med nedsat arbejdsevne. De5 kræver styrket samarbejde og gensidig forventningsafstemning med virksomhederne.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har indtil videre ikke udfordringer med bander eller ungdomskriminalitet. Vi har et velfungerende SSP-samarbejde

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal etablere cykelstier i takt med at der er råderum, men vi skal også sikre kommunal infrastruktur mellem opland og by og adgang til letbanen og anden transport form ud af kommunen

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke for meget natur i Odder, såde5 vi har skal vi passe på. I andre dele af kommunen udstykker vi så til erhverv

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilbyde rammerne. Og agere fleksibelt. Der er lokale drivkræfter som skaber indholdet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke store udsatte boligområder. I samarbejde med boligforeningerne kan der etableres “social vicevært”-funktioner.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration i lokalsamfundet understøttes af de mellemmenneskelige møder i civilsamfundet. Vi bør gøre en indsats for at integrere flygtningebørn i foreningslivet og ligeledes få deres forældre med. Det har vi allerede afsat midler til og der er også puljer og samarbejder med frivillige organisationer, som kan understøtte.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores velfærd er for alle. Vi har ikke tilkøbsydelser i den kommunale ældrepleje. Vi kan bistå med at hjælpe den ældre til mest mulig selvhjulpenhed, herunder hvordan man gør indkøb på nettet m.v.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelser og psykisk sårbarhed - også blandt børn og unge - er i vækst. De sindslidende og psykisk sårbarhed er også forbundet med flere sundhedsudgifter. Det er derfor sund fornuft at sætte forebyggende ind på dette område også, herunder med sociale indsatser

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normering betyder meget, men det gør viden og kompetencer også. Den tidlige forebyggende indsats starter i sundhedsplejen, men daginstitutionerne spiller en afsindigt stor rolle for tidlig støtte til børn og forældre. Det er et prioriteret område for liste A, godt for familiernes udfoldelsesmuligheder og på det længere sigte for kommunens økonomi.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udvikle vores erhvervsservice, så vi bedre kan hjælpe virksomheder til vækst ud over 1-2- mands virksomheden. Samtidig fastholde vores styrkeposition omkring iværksætteri. Og vi skal nedbringe vores sagsbehandlingstid.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Odder Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. Odder Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Odder Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Odder Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Medlem Spektrum Odders repræsentantskab

Uddannelse

1997 - 2008

Cand.mag. Etnografi og Socialantroprologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Konsulent DEFACTUM

2011 - 2016

Konsulent CFK - Folkesundhed og kvalitetsudvikling

2008 - 2011

Konsulent Center for Kvalitetsudvikling

1997 - 2010

Projektmedarbejder Aarhus Teater
A

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Odder Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. Odder Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Odder Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Odder Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Medlem Spektrum Odders repræsentantskab

Uddannelse

1997 - 2008

Cand.mag. Etnografi og Socialantroprologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Konsulent DEFACTUM

2011 - 2016

Konsulent CFK - Folkesundhed og kvalitetsudvikling

2008 - 2011

Konsulent Center for Kvalitetsudvikling

1997 - 2010

Projektmedarbejder Aarhus Teater