PERSONPROFIL

Line Aaen

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Syddjurs Kommune

Å

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Økonomi
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg tror at vi kan forandre livsbetingelserne på denne her planet til fordel for alle mennesker. Det skal vi arbejde på. Vores livsstil skal blive mere bæredygtig. Klima og miljø er mine vigtigste mærkesager. Vi skal leve op til Parisaftalens mål og bremse temperaturstigningen. Vi skal lagre mere CO2 i landbrugsjorden, i byggematerialer, i vild natur. Vi skal hjælpe med grøn omstilling privat, i virksomheder og i det offentlige. Jeg tror at den grønne omstilling kan give bedre liv for alle.
Vi skal styrke livet overalt, på landet og i byerne. Vi skal bevare og udvikle uddannelsesområdet i alle egne af Danmark. Så vi bevarer arbejdspladser på gymnasierne og på vuc-erne der. Det er vigtigt at uddannelser er tilgængelige for alle lokalt. vi skal styrke den offentlige transport i yderområderne, hvor den er forsvundet pga besparelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nok især igennem EU, at vi kan skabe de bedste rammer for området.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er SÅ vigtigt at vi har et dagpengesystem, der fungerer. Vi skal alle kunne tro på at hvis vi skulle være uheldige at blive ledige, så er vi sikrede - og helst i mere end de to år. Det skal være lettere at genoptjene dagpengeretten, derfor er det en god ide at nedsætte perioden til 6 måneder..

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere varme hænder. På sygehusene, i hjemmeplejen, i børnehaverne, i vuggestuerne og på skolerne og i gymnasierne og på de videregående uddannelser.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke flere end dem vi har nu.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at alle får den bedst tænkelige behandling.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg underviser indvandrere og flygtninge til hverdag på VUC Djursland. De er alle en resurse der både kan og vil hjælpe vores land. Integrations-ydelsen, som nu skal hedde 'hjemsendelses-ydelsen' burde være højere. Vi skal hjælpe med at opbygge lande, hvor der ikke længere er fare, og indvandrere og flygtninge, som har mod på at hjælpe med at opbygge deres lande, de skal hjælpes til at det lykkes. De der gerne vil blive hos os, de skal have lov til det.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bedste samfund er de mest lige samfund. Det er også de samfund, der er bedst for dem der ellers har mest og fleste goder. Så mere lighed er det bedste for alle borgere.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle vil gerne bidrage gennem et arbejde, hvis de kan. Vi skal hjælpe folk med at kunne det. Men vi skal holde op med at 'kontrollere' om de nu vil - for det tror jeg de vil. I Alternativet foreslår vi 'kontanthjælp uden modkrav' som i forsøg har vist sig meget bæredygtige i forhold til at borgerne i højere grad fik den hjælp de havde brug for, i højere grad fik arbejde/øget livskvalitet - og det kommunen fik en bedre økonomi samtidig. Lad os lave flere forsøg med dette i udvalgte kommuner.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Steiner-skolerne har siden 1965 vist at man kan uddanne børn og unge uden at de bliver testet. det er ikke nødvendigt. I stedet skulle man hellere have større fokus på prøvefrie uddannelser, hvor man i stedet får en udtalelse fra og hvor man vurderes ud fra flere parametre. Testkulturen skaber en kultur, som ikke er sund. Og testsne kan reelt set ikke bruges til meget. Så det er spild af tid og penge.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange børn har brug for et særligt tilbud, som de ikke kan få i folkeskolen. Ethvert barn har krav på at blive mødt på den bedste måde.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor forskel på, hvornår man har behov for at gå på pension.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved for lidt om det til at svare sikkert. Jeg ved at en kommune som Norddjurs r i alvorlige problemer mht økonomi, og jeg vil gerne gøre noget for at staten evt. kunne hjælpe sårbare kommuner økonomisk. Men om der faktisk er kommuner, der har 'for mange penge' det ved jeg ikke noget om. Det tror jeg umiddelbart ikke.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør investeres i grønne virksomheder, så vi kan få sat skub i den grønne omstilling. Både det offentlig og det private område skal gennemgå en stor forandring til mere bæredygtige virksomheder/institutioner. På alle tre bundlinjer. Både socialet, miljømæssigt og økonomisk.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan evt sænke afgifter på grønne virksomheder. Det vil give incitament til at gøre virksomheder mere grønne.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at almindelige familier har mere brug for tid, end flere penge. Fattige familier med børn bør man hjælpe mere, evt. ved at fjerne loftet over kontanthjælpen.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er noget fint i den universelle velfærds-model, hvor alle får det samme og alle betaler til systemet. Men endnu værre er det, at uligheden er stigende og det går især ud over børnene.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke tilstrækkeligt inde i området til at kunne svare.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden arbejde på at støtte den transportform som er mindst miljø og klimaskadelig.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er en virksomhed, der minimerer sit CO2-aftryk, og arbejder på at være en grøn virksomhed, og er en grøn virksomhed, så skal den snarere belønnes end straffes med afgifter. Ellers er det fint med en skat på energiforbrug.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe med at udvikle potentielle migranters hjemlande, så der ikke er behov for at flygte til Norden for at få et liv med en fremtid. Vi skal søge vejledning hos Dansk Flygtningehjælp og støtte deres arbejde og deres projekter, som også handler om at hjælpe i hjemlandene med udvikling.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig kigge på det, når der er nogle systemer, der ikke fungerer super tilfredsstillende. Og se om vi kan gøre det bedre.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at det først og fremmest er en offentlig opgave at tage sig af velfærds-opgaverne, men det kunne være en mulighed at støtte grønne iværksætter initiativer i mindre omfang, hvor det giver mening.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede skåret mer end nok indenfor sundhedsområdet.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke være tilladt som erhvervsdrivende, eller som privatperson, at anvende stoffer, som skader miljøet og vores drikkevand (og dermed er potentiel skade for vores kroppe, for dyrelivet m.)

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bryder mig ikke om tvang. Mange af dem der bliver flyttet er glade for at bo i området. Forandringer kommer inde fra, så vil jeg hellere se på, hvad man kan gøre for at styrke området på forskellig vis. Give positive 'indsprøjtninger' til det sociale, kulturelle og sociale område. Men også have øje for det erhvervsmæssige og iværksætteri. I samarbejde med beboerne. Der foregår allerede mange spændende tiltag i Gellerup. som skaber et godt miljø.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at styrke den kollektive trafik. Vi skal hellere udbygge samkørsel og offentlig transport end motorvej. Flere mototveje skaber blot mere trafik.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Uddannelse

2007 - 2010

cand.mag. Kognitiv Semiotik, Aarhus Universitet
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Uddannelse

2007 - 2010

cand.mag. Kognitiv Semiotik, Aarhus Universitet