PERSONPROFIL

Kristian Würtz

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 15. juli 1980 i Aarhus, Fødselsstiftelsen Gift 3 børn

A

Kristian Würtz (S) er medlem af byrådet i Aarhus Kommune, hvilket han har været siden 2006. Han er Rådmand for Magistratsafdelingen for Social Forhold og Beskæftigelse. Kristian Würtz blev i 2011 valgt som rådmand for Børn og Unge i stedet for partikollegaen Jacob Bundsgaard (S), der skulle tiltræde borgmesterposten.

Rådmandsposten for Børn og Unge havde han frem til 2013, hvorefter han blev rådmand for Teknik og Miljø. Springbrættet til hans politiske karriere blev igangsat med en formandspost i studenterforeningen Frit Forum i perioden 2003 - 2005, der ved valget i 2005 førte til en plads i byrådet.

Kristian Würtz er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet, og underviste i en periode efter uddannelsen i samfundsfag på Marselisborg Gymnasium.

Kristian Würtz er gift med Louise og sammen har de en datter og to sønner.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1770 Socialdemokratiet in total 71595
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1684 Socialdemokratiet in total 68798

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Min drivkraft i politik er, at være med til at udvikle et Aarhus, hvor alle er en del af fællesskabet. Gode dagtilbud, skoler og fritidstilbud er helt afgørende for, at byens liv hænger sammen. Og så skal der bygges mange flere billige boliger.

Aarhus skal være en grøn og bæredygtig by. Vi skal omstille vores energiforsyning til bæredygtige kilder og plante 10.000 nye træer i byen. Landbrugets brug af sprøjtegifte skal stoppes, hvor det truer vores drikkevand, og så skal vi plante nye skove.

Aarhus fortjener en langt bedre trafikal infrastruktur. Og vi skal forbedre mobiliteten på en måde, der gavner miljøet gør byen rarere at leve i: Letbane til Aarhus V, bedre busser og cykelforbindelser, og så skal vi forbedre det overordnede vejnet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus er ved at blive en storby, og i en stor by er der trængsel i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Det kan vi ikke bygge væk. Men Aarhus har brug for et letbanenet, som det østjyske svar på et S-tog og metro. Vi skal udbygge letbanen mellem Aarhus Ø og Aarhus V/ Brabrand, og investere i bedre bus- og cykelforbindelser. På den måde kan vi gøre cykel og kollektiv trafik mere attraktiv og aflaste vejene. Og så skal vi bygge flere velplacerede P-huse i takt med at byen vokser.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for at, at Aarhus kan få et rigtigt fodboldstadion, men det er afgørende med privat finansiering.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye havnefront ved Dokk1 har givet Aarhus forbindelsen til vandet tilbage, og skabt en enormt flot promenade lands Kystvejen. Det er rigtig godt, at der bliver bygget bykvarterer på gamle industriarealer i midtbyen. Men det er vigtigt, at kommende byggerier får en menneskelig skala og er med til at gøre gader og pladser til bedre steder at leve og færdes.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i det overordnede vejnet, og bygge Bering-Bedervejen og udvide Viborgvej til 4 spor mellem Ringvejen og E45. Men Aarhus og Østjylland har brug for langt bedre kollektiv trafik. Derfor skal vi bygge et letbanenet som vores svar på S-tog og metro - og vi skal investere i bedre busforbindelser.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye affaldssortering er fremragende, men i fremtiden skal vi sortere endnu mere, så færre ressourcer går til spilde.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsforeninger er livsnerver i velfungerende lokalsamfund, og vi skal sørge for tidssvarende idrætsfaciliteter i de nye bydele. Og så skal vi rette op på manglen på f.eks. kunstgræsbaner.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere investere i kulturproduktion end i udstillingsfaciliteter.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et stærkt velfærdssamfund, der tager hånd om byens svageste. Men for mig handler solidaritet ikke mindst om, at vi skal investere i, at flere kommer i job, og i f.eks. flere boliger, som er til at betale, så færre ender i nød.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus har - lige som resten af Danmark - en forpligtelse til at modtage flygtninge fra verdens brændpunkter. Vi skal kræve at alle, der kommer til Aarhus, yder en indsats.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere private udbydere er gået konkurs og har efterladt ældre uden pleje. Hidtil har privat hjemmepleje ikke været nogen succes.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre forebyggelse er en god investering, både for kommunekassen og - endnu vigtige - for borgerne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Aarhus er der som regel 20-25 elever i klasserne. Det er en rigtig god klassestørrelse, og jeg vil meget hellere bruge flere penge på flere lærere og pædagoger og på bedre fysiske rammer på skolerne end på små klasser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus har et passende skatteniveau. Vi skal have råd til et stærkt velfærdssamfund, der tager hånd om de svageste, og investerer i en bæredygtig byudvikling.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale service skal være den samme på tværs af kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er både bedre og billigere at forebygge, og vi skal investere i bedre social forebyggelse - helt fra fødselsforberedelsen, så alle kan klare sig selv, og klare sig godt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forholdsvis billigt at bygge bedre cykelforbindelser, så det behøver ikke gå nævneværdigt ud over andre prioriteringer. Til gengæld giver bedre cykelforhold bedre sundhed, bedre miljø og mindre trængsel på vejene.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at byen vokser uden at fjerne de grønne kiler mellem bydelene. Og så skal vi plante 10.000 nye træer indenfor bygrænsen - fra Skødstrup i nord over Store Torv i centrum til Solbjerg syd. Noget af det bedste ved Aarhus er, at alle bor i nærheden af parker, skov eller strand.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store events kan fungere som et boost for kulturlivet, men det er mindst lige så vigtigt, at vi sørger for at have gode rammer for kulturproduktionen. Det er det, der gør, at vi rent faktisk kan have en levende kunstscene i byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bekæmpe social opdeling i vores by. Der skal bygges 400 nye boligforeningsboliger om året - og de skal fortrinsvis bygges i kvarterer, hvor der i dag er få almene boliger. I de udsatte boligområder skal der investeres i helhedsplaner, der kan forbedre bydele og forandre beboersammensætningen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i dag mange penge på integrationsindsatsen. For mig er målet, at vi skal blive bedre. Ikke at bruge flere penge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for, at man skal have hjælp efter behov - ikke efter pengepung.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus skal have et psykiatrihus, og blive langt bedre til at arbejde sammen på tværs af kommune, region og praktiserende læger til gavn for de sindslidendes vilkår.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus har rigtig gode institutioner, og medarbejdere og ledere gør en fremragende indsats. Men vi skal arbejde for, at flere af de penge, der er afsat til børneområdet rent faktisk bliver brugt på pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus er en fantastisk attraktiv by at drive virksomhed i. Vi skal fokusere på at skabe gode uddannelsesmiljøer og forbedre infrastrukturen, så vi har gode rammebetingelser for erhvervslivet.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus har et passende skatteniveau. Vi skal have råd til et stærkt velfærdssamfund, der tager hånd om de svageste, og investerer i en bæredygtig byudvikling.

Politiske hverv

2018 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

2014 - 2017

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø

2011 - 2013

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge

2010 - 2011

Formand, Beskæftigelsesudvalget

2009 - 2011

PolitiskOrdfører

2006 - 2011

Medlem af Teknisk Udvalg

2006 - 2011

Medlem af Økonomiudvalget

2003 - 2005

Formand for den socialdemokratiske studenterforening

Tillidsposter

2016 - 2017

Formand for Østjyllands Brandvæsen

2015 - 2017

Medlem af bestyrelsen Aarhus Letbane I/S

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø Aarhus Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

2014 - 2017

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø

2011 - 2013

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge

2010 - 2011

Formand, Beskæftigelsesudvalget

2009 - 2011

PolitiskOrdfører

2006 - 2011

Medlem af Teknisk Udvalg

2006 - 2011

Medlem af Økonomiudvalget

2003 - 2005

Formand for den socialdemokratiske studenterforening

Tillidsposter

2016 - 2017

Formand for Østjyllands Brandvæsen

2015 - 2017

Medlem af bestyrelsen Aarhus Letbane I/S

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds