PERSONPROFIL

Kirsten Normann Andersen

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 28. april 1962 i Aarhus Bor i Skanderborg Kommune

F

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Ældreområdet
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for et godt velfærdssamfund, hvor forskellige vilkår for mennesker, ikke skal have betydning for den enkeltes mulighed for et godt liv.

Vi skal have lige adgang til sundhed, ældrepleje, handicaphjælp, børnepasning, fritidsaktiviteter, uddannelse m.v. Konkret betyder det også, at jeg kæmper for afskaffelse af brugerbetaling på sundhed - eks. på nødvendig tandbehandling, fysioterapi og psykologhjælp.

Borgere med behov for hjælp, skal have hjælp. At kunne leve et liv på egne betingelser - uanset fysisk og psykisk formåen er afgørende for et godt samfund. Det betyder, at borgere ikke skal kæmpe for handicaphjælp, ældrepleje, hjælpemidler m.v. fordi det betaler sig - både menneskeligt og økonomisk at prioritere hjælpen.

Ulighed gavner ingen - men skader de, der er ramt af ulighed - eksempelvis i form af fattigdom. Forskellen på rig og fattig skal være mindre. De bredeste skuldre skal bære mest.

Vores børn og børnebørn skal også være sikre på rent vand i hanen og ren luft

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i forvejen høje krav til optjening af dagpengeret. Med den meget kortere dagpengeperiode på to år, er der også brug for lidt mere fleksibilitet i forhold til genoptjening af dagpengeret. I det hele taget skal vi sikre, at det fortsat er attraktivt at være medlem af en fagforening og en a-kasse - hvor dagpengeberettigede selv er med til at finansiere forsørgelse ved ledighed - mod lidt bedre ydelse

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping skal have langt mere politisk opmærksomhed. Underbetalt udenlandsk arbejdskraft er en trussel mod den danske model, som både virksomheder og fagbevægelsen bakker op. Underbetaling er aldrig i orden - uanset hvor arbejderen kommer fra. Social dumping gavner alene virksomhedens provenu.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et godt velfærdssamfund er en forudsætning for velstand. Sundhed, uddannelse, infrastruktur m.v. har betydning for et godt erhvervsliv. Den offentlige sektor er udsultet, og derfor skal der prioriteres ressourcer nok til, at vi kan løse fælles samfundsmæssige opgaver. Det forudsætter eks. flere ansatte i sundhedssektoren og på ældre- og handicapområder. Det forudsætter også voksne nok til børn i daginstitutioner og på skoler og uddannelsesinstitutioner.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ganske enkelt ikke dokumentation for, at private aktører på sundhedsområdet resulterer i, at det offentlige sundhedsvæsen præsterer bedre. Markedsvilkår og konkurrence på sundhedsområder øger blot bureaukratiet, når der skal indgås kontrakter, afregnes, kontrolleres m.v. Skattekroner bruges bedre direkte på sundhed frem for på profit

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan aldrig alene argumentere med pris. Pris skal altid sammenholdes med effekt. Det er også præmissen, som medicinrådet arbejder efter. Et af principperne - for prioritering af medicin handler imidlertid også om, at der aldrig er en regel uden en undtagelse. Det er et vigtigt princip, som dog også har givet anledning til fine debatter. SF har selv foreslået medicinrådet, og bakker op om, at vi skal prioritere, hvis vi også skal have råd til anden sundhed

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er den mest ulighedsskabende faktor i sundhedssektoren. For den der har råd, har den ikke stor betydning. For den der ikke har råd, kan den betyde, at en borger opgiver behandling. Vi skal i stedet forsøge at fjerne brugerbetaling i sundhedssektoren. Det gælder både på tandlægen, på fysioterapeuten og på psykologen. Men det gælder også brugerbetaling som sniger sig ind af bagdøren i ældreplejen.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed kender ikke grænser, og det er vigtigt for mig, at mennesker har mulighed for at være sammen med lige netop den man elsker. Et lille men - handler om at sikre, at heller ingen tvinges til at gifte sig med en - som de ikke elsker, ligesom vi skal forebygge proformaægteskaber

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når børn sendes hjem - når ægtefæller må skilles - når mennesker, der er flygtet fra krig, lever i frygt for, hvad der skal ske i morgen - så er det et klart bevis på, at regeringens mange stramninger er gået for vidt.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i forvejen let. Vi har i de seneste år brugt alt for meget tid på at diskutere få flygtninge og indvandreres kriminalitet - og for lidt tid på at glæde os over integrationsindsatser, som virker, til gavn for samfundet. Debatten er stigmatiserende for de mange, som bidrager til samfundet

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulighed gavner hverken mennesker eller samfund. Det gælder forskellen på rig og fattig - men det gælder også kønsbestemt ulighed - eks. i forhold til løn, pension m.v.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hovedreglen er, at mennesker gerne vil klare sig selv. Derfor skal regler heller ikke indrettes på grundlag af de få, som er undtagelsen, der bekræfter reglen. De få skal håndteres med faglighed fra dygtige medarbejdere. Der er brug for større tillid til mennesker, der for en stund eller for altid tjekker ud af arbejdsmarkedet

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har resulteret i flere fattige borgere, og fattigdom gavner ikke samfundet. Det er stigmatiserende, og medvirker til håbløshed for den enkelte. Det er helt galt, at fattigdom går ud over børn.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke bruge de fleste vågne timer på at lære efter bestemte mål. Børn skal også have tid til at udvikle sociale kompetencer gennem leg og fritidsaktiviteter - og der skal være tid til at dyrke venskaber. De sociale og menneskelige kompetencer har stor betydning for, hvordan vores børn klarer sig som unge og voksne. Det forudsætter i øvrigt veluddannede voksne nok, som kan støtte vores børn og unge på vej til voksenlivet

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre vores bedste for, at børn med særlige behov, kan få en så normal hverdag som muligt. Det forudsætter, at vi prioriterer særlig pædagogisk støtte. Gør vi ikke det, så er inklusion oftere til skade for børn med særlige behov. Men inklusion er ikke et mål i sig selv, og den bedste støtte kan være en mindre gruppe, en specialklasse eller noget helt tredje.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved positivt, at test og karakterer er en alvorlig stress faktor for børn. Det giver ikke mening, for det skaber ikke de bedste betingelser for læring. Der bør være større sammenhæng mellem karakterer og test, og samfundets efterspørgsel på samme. På en række områder er test m.v. mere målrettet politikeres "nysgerrighed" end de er målrettet vores mulighed for at forbedre folkeskolen. Overflødige test og karakterer skal derfor afskaffes

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreområdet, men det skal ikke nødvendigvis finansieres af færre ressourcer til andre områder. Til gengæld står skattelettelser ikke øverst på min ønskeseddel. Budgetter i ældreplejen skal følge den demografiske udvikling.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært imod. I de seneste år har brugerbetaling ganske vist sneget sig ind af bagdøren - men det skal vi have stoppet. Brugerbetaling på sundhed- og ældre m.v. skaber stor ulighed i sundhed.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor forskel på, hvor længe vi kan holde til arbejde - afhængigt af fagområde. Vi bør derfor arbejde for differentieret folkepensionsalder. Derudover skal vi sikre, at ældre får den nødvendige pleje. Ældreplejen er i forvejen svært udfordret af, at kommuner ikke kompenseres tilstrækkeligt, når flere og flere ældre får brug for ældrepleje

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatteydere er blandt borgere, som tjener mest. Og med et princip om, at de bredeste skuldre skal bære mest, så giver topskat også mening

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen er ikke ubetinget retfærdig. Kommuners vilkår er forskellige af både geografiske og demografiske årsager. Vi skal søge en mere retfærdig udligning. Men behovet for udligning stiger også i takt med, at kommuner ikke oplever, at blive kompenseret for de velfærdsopgaver, som kommunerne har ansvaret for. En del af løsningen er derfor også central prioritering af kommunale budgetter

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor tilhænger af, at alle skal have lige gode mulighed for at købe gode fødevarer. Sund kost har stor betydning for den almene sundhed.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har i de seneste fire år i høj grad prioriteret skattelettelser frem for velfærd, og det har som konsekvens, at en række offentlige områder er underfinansierede. Det skal der rettes op på - ikke mindst i forhold til sundhed, ældrepleje, handicap, børnepasning og uddannelse.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervslivet skal også bidrage til det samfund, som erhvervslivet også nyder godt af - eks. infrastruktur, uddannelse, sundhed m.v.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn bør stå i et rimeligt forhold til virksomheders indtjening og ikke mindst direktørers ofte alt for høje lønninger. Ulighed gavner ikke samfundet. Og den menige borgers købekraft gavner virksomhederne

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aldersgrænsen for alkohol, som er stærkere end en almindelig øl bør hæves fra 16-18 år. Der skal samtidig strammes op på detailhandlens salg af alkohol og tobak til unge under 18 år.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På visse områder giver universelle ydelser god mening. Hver gang vi gør ydelser indtægtsbestemte og / eller målretter ydelser de mest trængende, så får ydelser også karakter af fattigdomsydelser. Både i forhold til børn og ældre giver det mening at fastholde fælles og lige ydelser til alle

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for generelt, at give mere økonomisk støtte til børnefamilier, men der er for mange fattige børnefamilier, som har brug for mere økonomisk støtte

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har råd til at støtte mennesker i nød, og vi skal i højere grad tænke støtte som hjælp til selvhjælp - ligesom vi skal bekæmpe at rige lande udnytter fattige lande økonomisk

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal generelt undlade at deponere vores politiske samarbejde så ensidigt hos USA - som tilfældet har været siden 2001.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det ser jeg ingen grund til

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er desværre et emne, som fra tid til anden sættes på dagsordenen, men børn hører ikke til i fængsler

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har et fint niveau for straf. Vi skal hellere bruge ressourcer på at forebygge vold og kriminalitet

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering som virker - er mere virksomt en straf, som altid vil sætte spor på sjælen.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbrug er en udfordring for miljøet, og derfor skal vi blive meget bedre til genbrug - men også virksomheder skal have incitament til genbrug af materialer m.v.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter er en del af løsningen på virksomheders bidrag til klimaindsatser, men Danske virksomheder har også kompetencer til at tænke i klimavenlig produktion, som reelt kan forbedre miljø og klima

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljø og klimakrisen er en af de vigtigste politiske dagsordner, og derfor skal der også ekstraordinære indsatser til, hvis vi skal nå i mål i forhold til mindre CO2 udledning

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ordningen er dyr. Den gavner ingen - og den bør afskaffes

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er plads til en fortsat debat om, hvor EU fællesskabet giver mening, og hvor det ikke giver mening. Med de seneste års erfaringer med grænseoverskridende økonomisk kriminalitet, skattely m.v. giver et tættere samarbejde mening. Det samme gælder for miljø og klima.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for fælles løsninger som kan stoppe farefulde færder over middelhavet, hvor menneskers liv sættes på spil for penge. Og det er klart et anliggende for EU, at få etableret gode og værdige løsninger. Jeg tænker ikke, at Nordafrika er den rigtige løsning

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsagnet er desværre også en sejlivet myte. Men der er ikke bevis for, at vi får mere service for pengene, når offentlige opgaver udliciteres. Man kan - i visse tilfælde spare lidt på løn og arbejdsforhold (til skade for de ansatte) men de afledte omkostninger til udbudsmateriale, kontrakter, kontrol og mindre fleksibilitet er langt større end mindre økonomiske gevinster. Mange konkurser i plejefirmaer vidner også om, at der ikke er store økonomiske gevinster ved udlicitering

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forvaltning er et vigtigt offentlige indsatsområde, som skal sikre, at alle borgere behandles lige. Der er dog plads til at forbedre lovgivning, som tvinger kommuner og regioner til unødvendig dokumentation for indsatsen. Og på visse områder kan man lette kommuner og regioner betragteligt, hvis man afskaffer unødvendige krav - eks. krav om, at opgaver skal sendes i udbud - idet alene processen stjæler tid og ressourcer

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er administrative funktioner, som jeg mener, at vi kunne være foruden. Eks. mener jeg, at kommuner og regioner er tvunget til at bruge for meget tid på udbud, udarbejdelse af kontrakter og kontrol - og at det er funktioner, som kan undværes. Omvendt foretrækker jeg lægesekretærer, frem for at læger selv skal holde styr på journaler m.v. Men der er plads til at se nærmere på, hvilke funktioner der giver mening - og hvilke der kan undværes til gavn for noget der er vigtigere.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At sikre rent vand, så vores børn og børnebørn også kan drikke vand fra hanen, er en politisk pligtopgave

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest prioritere den kollektive trafik i Jylland. Trængsel på vejene øges i takt med, at kollektive trafikløsninger nedprioriteres.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvang bør ikke være udgangspunkt for løsninger, som skal sikre mere blandede boligområder (ghettodannelse). I Aarhus har frivillige aftaler løst de fleste udfordringer, når boligområdet i eks. Gellerup skulle åbnes op - med henblik på at sikre mere blandede boligområder. Tvang kan dog i yderste konsekvens være nødvendigt for at nå mål. Jeg har derimod ikke problemer med at bruge tvang, når det gælder at bekæmpe bandekriminalitet, som også er til stor gene for beboere i områderne

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti
Ældreordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Boligordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Handicapordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Indfødsretsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Kommunalordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Sundhedsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Sygeplejerske Frederiksberg

Erhvervserfaring

2003 - 2016

Afdelingsformand FOA Århus

1996 - 2003

Sektornæstformand FOA Århus

1986 - nu

Sygehjælper Aarhus
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti
Ældreordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Boligordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Handicapordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Indfødsretsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Kommunalordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Sundhedsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Sygeplejerske Frederiksberg

Erhvervserfaring

2003 - 2016

Afdelingsformand FOA Århus

1996 - 2003

Sektornæstformand FOA Århus

1986 - nu

Sygehjælper Aarhus