PERSONPROFIL

Karina Rohrberg Jessen

Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 2. oktober 1966 i Odense 3 børn Bor i Københavns Kommune

V

Karina Rohrberg Jessen var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i København kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Karina Rohrberg Jessen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Karina Rohrberg Jessen (V) var medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2013 - 2017, hvor hun var Venstres socialordfører og medlem af Socialudvalget.

Karina Rohrberg Jessen blev i øvrigt valgt som 2. suppleant for Venstre i Folketinget ved valget i 2015.

Karina Rohrberg Jessen arbejder hun til daglig som selvstændigt som pædagogisk konsulent og foredragsholder. Hun er desuden medforfatter af bøgerne "Tidlig indsats ved omsorgssvigt, Frydenlund" og "Du må ikke gå mor". Privat er hun bosat på Amager i København, og hun er mor til tre børn.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg har i perioden 2014 – 2017 været socialordfører for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation og er pt. 1. suppleant til Folketinget.
Til daglig arbejder jeg som pædagog og som børnesagkyndig dommer – og det er da også særligt de udsatte, de kronisk syge og deres pårørende, der optager mig.
Jeg har på tætteste hold oplevet at miste fodfæstet i livet. Da min søn var 8 år, fik han en blodprop i hjernen med hjerneskade til følge. Mit møde med systemet var både kaotisk og opslidende, men det blev også starten på mit politiske engagement. Jeg blev i mit møde med systemet vidne til hvordan systemerne ikke taler sammen, til modsatrettede indsatser og en dyb frustration over, hvordan vi som pårørende blev holdt udenfor vigtige beslutninger. Det er frustrerende og det er forkert - og det vil jeg gerne være med til at ændre. Det er drivkraften i mit politiske arbejde og derfor jeg stiller op til folketinget.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejde udført i Danmark skal naturligvis udføres efter danske arbejdsretlige regler og vilkår.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den nuværende genoptjeningsperiode har vi skabt et stabilt og robust dagpengesystem, der er tilpasset et velfungerende arbejdsmarked, hvor det er attraktivt at bidrage, og hvor færre står uden for.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at privatisere offentlige virksomheder, som kan drives bedre i privat regi. Jeg ønsker også at fremme konkurrenceudsættelse og offentlig-privat partnerskab, således at det sikres, at skatteydernes penge bruges bedst muligt.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt. Vi skal sikre at borgerne får den bedste service til den bedste pris, uanset om den er offentlig eller privat.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Midtjyllands hospitaler bruger 2 mia. kr. om året på medicin. 10 år tidligere var det under halvdelen. Derfor støtter jeg varmt, at vi har indført et uafhængigt Medicinråd, som skal vurdere, om udgifterne til ny medicin står mål med gevinsten. Det betyder også, at vi sommetider skal sige nej til ny medicin og bruge det næstbedste. Hvis vi bare sagde ja til det hele, så blev hospitalernes budgetter et tag-selv-bord for medicinalfirmaerne.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed skal være lige for alle. Og jeg går grundlæggende ind for, at det skal være billigere at være dansker. Hans (?) - Det er vel egentlig i orden at det koster et gebyr at udeblive fra en operation....

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende at begrænse indvandringen til Danmark og sikre en bedre integration af dem der er her i forvejen, således at flere inkluderes i, og bidrager til fællesskabet.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er krænkende at kriminelle udlændinge der bevidst bryder loven kan blive boende og evt. fortsætte en kriminel løbebane.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende opsving skal udnyttes maksimalt til at få personer, som ellers kan have svært ved at få et job, ud på arbejdsmarkedet. Det er den allerbedste måde at mindske den økonomiske ulighed på – både for den enkelte og for fællesskabet. Vi skal tage hånd om dem, der ikke kan klare sig selv, men ikke på en måde, så det ikke kan betale sig at arbejde.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Netop indførsel af kontanthjælpsloftet var for at sikre, at det kan betale sig at arbejde. For når alt for mange er uden for arbejdsmarkedet, bliver samfundsøkonomien dårligere. Det risikere at gå ud over dem der har størst behov. Når alle der kan bidrager aktivt, bliver der flere penge som vi kan bruge fx gode hospitaler, trygge dagsinstitioner og værdig pleje af vores ældre.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke give flere penge at være på offentlig forsørgelse end at have et lavt lønnet arbejde.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn går i skole for at erhverve nogle specifikke kompetencer. Det er kun rimelig at skolerne måles på hvor dygtige de er til at lære børnene disse kompetencer. Således at skolerne kan lære af hinanden og forældrene har et ekstra værktøj i forbindelse med skolevalg.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er tidligt at evaluere skolereformen, men måske vi har taget for meget af børn- og unges fritid. Det er noget af det vi skal se på når skolereformen skal evalueres.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en fin tanke, at man vil inkludere børn med særlige behov i folkeskolen, men det er drevet for vidt. Børn med særlige behov bliver ikke tilgodeset godt nok. Området skal have et servicetjek og vi skal sikre det enkelte barn får det undervisningstilbud der passer det enkelte barn.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver 87.000 flere ældre over 80 år de næste 6 år. Dem skal vi kunne tilbyde en ordentlig service i ældreplejen og sundhedsvæsenet. Det kræver nytænkning og forandring.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være en trussel mod flere af de svagest stilledes ældres økonomi. At sikre de ældre en god alderdom er en del af vores værdigheds politik og vores kernevelfærd.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver ældre og ældre. Nyfødte har en forventet levetid på 100 år, mens ældre generationer blot har kunne forvente væsentlig kortere levetid. Yngre generationer må derfor forvente at forblive længere på arbejdsmarkedet. MEN vi kommer til at kombinere pensionsalderen med en regel om, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet, sådan at ham, der er begyndt på arbejdsmarkedet som 17-årig får mulighed for at gå tidligere på pension end hende, der først kom ud på arbejdsmarkedet som 29-årig.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil blive for bureaukratisk, og det er tvivlsomt om forbrugeren vil få gavn af den differencieret moms.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er Venstres mål gradvis at sænke skatter og afgifter, så det bliver billigere og lettere at være dansker.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Høje lønninger skader konkurrencen, men stimulerer højere forbrug. Højere forbrug medfører igen flere arbejdspladser.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange dele af den offentlige sektor er vigtige forudsætninger for, at den private sektor kan fungere. Derfor kan der være nogle steder, hvor vi skal investere mere, men samlet set har vi en af verdens største offentlige sektorer, og hvis vi gør den endnu større, så suger vi ressourcer ud af den private sektor, som skaber den eksport, som er vigtig for, at vi har råd til vores velfærd.  

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder og arbejdspladser konkurrerer i højere og højere grad internationalt. For at bevare og skabe arbejdspladser skal Danmark skabe de bedste mulige betingelser for danske virksomheder.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er god dokumentation for, at højere aldersgrænse for køb af alkohol vil få unge til at drikke mindre. Det er der god grund til at lytte til.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har behov for at der fødes flere børn og samtidig har vi behov for alle "mand" på arbejdsmarked. Derfor ser Jeg gerne et øget servicefradrag på alm. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og alm. havearbejde. Det vil give familierne mulighed for selv at tilrettelægge deres familie-/ arbejdsliv.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre ønsker, at udviklingsbistanden fremover følger FN's målsætning på 0.7 pct. af BNI. Dermed vil Danmark høre til de lande, der yder mest i udviklingsbistand.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland udviser en uacceptabel aggressiv adfærd som er uhørt i en moderne verden.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I EU’s militære samarbejde kræver det enstemmighed mellem landene at iværksætte en militær mission. Og derefter er det frivilligt for det enkelte land, om det selv vil deltage. Alligevel har Danmark et generelt forbehold, der betyder, at vi automatisk har afskåret os selv fra at være med, uanset hvor enige vi er i den enkelte sag. Det er altså tosset.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for vores retsbevidsthed at fængselsstraffen afspejler graden af den vold der er begået.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf og resocialisering skal gå hånd i hånd.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at se med kritiske øjne på vores forbrug af naturressoucer. Vi har afsat 116 mio. til i alt 15 initiativer, som skal sætte skub i en bæredygtig udvikling, samtidig har Venstre en plastikhandleplan med 27 initiativer, som skal sikre, at vi alle genanvender mere og beskytter vores natur og miljø bedre.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er skatter og afgifter for høje i Danmark og det hæmmer virksomhedernes muligheder for vækst og skabelse af arbejdspladser.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registreringsafgiften på grønne biler under kr. 400.000 fjernes allerede i år 2019 iflg regeringens klima-plan. Det er et godt og vigtigt incitament for en grøn omstilling.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser, er det nødvendigt at opretholde den midlertidige grænsekontrol. Vi skal blive ved med at passe på Danmark.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er dybt afhængig af forpligtende internationale samarbejder.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver langt mere mening at hjælpe i nærområder, i et miljø der ikke er så forskelligt fra oprindelses landet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre borgerne den bedste service til den bedste pris, uanset om den er offentlig eller privat.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor i Danmark er relativt blandt de største i verden. Mange steder gøres der en fantastisk indsats, men i så stor en organisation er der selvfølgelig også plads til at gøre tingene endnu bedre. Derfor skal vi bruge ny teknologi, finde bedre arbejdsgange og afskaffe bureaukrati for at få endnu mere for vores penge.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor i Danmark er relativt blandt de største i verden. Mange steder gøres der en fantastisk indsats, men i så stor en organisation er der selvfølgelig også plads til at gøre tingene endnu bedre. Derfor skal vi bruge ny teknologi, finde bedre arbejdsgange og afskaffe bureaukrati for at få endnu mere for vores penge.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil drikke rent vand. Desværre er der det sidste år fundet sprøjtegifte i mange flere vandboringer, simpelthen fordi vi begyndte at måle for flere typer af sprøjtegifte. Derfor er der brug for, at vi er mere forsigtige. Vi skal forbyde brug af sprøjtegifte tæt på drikkevandsboringer, men landmændene skal have erstatning for det produktions- og værditab, de bliver ramt af pga. forbuddet.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Køtid er tab af velfærd, fordi køtid betyder dyrere varer i butikkerne, færre arbejdspladser og mistet fritid. Derfor skal udvidelsen ske hurtigst muligt, men jeg kan ikke love, at hele strækningen står færdig i 2025. Det kræver bl.a., at pengene passer. I Venstre har vi afsat 19 1/2 mia. kr. ekstra til infrastruktur frem mod 2025. Til sammenligning har Socialdemokratiet afsat 0 kr.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende for udviklingen af Gellerup, at beboersammensætningen over tid ændres, så vi får et bredere mix af beboere og dermed undgår at skabe parallelsamfund. Flytningerne skal selvfølgelig ske i den bedst mulige dialog med beboere og boligforening, og alle berørte beboere skal tilbydes en passende alternativ bolig.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 636 Venstre in total 23652
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 381 Venstre in total 31442

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg mener at; Frit valg og brug af private aktører er sund fornuft – ikke ideologi.

Det handler ikke om at private virksomheder skal overtage vores velfærdssamfund. Det handler om at sikre københavnerne den bedste service og reel indflydelse.
Vi skal derfor altid sikre os, at det er dem, der
kan levere den bedste service til den bedste pris, der får opgaven i København.

Jeg vil give københavnerne det frie valg ved at:

· At lade københavnerne selv vælge den løsning der passer bedst ind i deres liv – uanset om det er en offentlig eller en privat, der udbyder løsningen.

· at gøre op med forsøget på at mase alle ned i bestemte kasser

· at sikre københavnerne den bedste service og det frie valg til at vælge, hvad der virker bedst i deres liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København sal være let fremkommelig for alle.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være let fremkommelig for alle.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe det giver mening

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke op i om tilbuddet er privat eller offentligt så længe det er det bedste.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ser hellere en mere målrettet indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der allikeres allerede rigtig mange penge til udsatte områder. Jeg så hellere en målrettet indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen allokere allerede mange penge til området. Jeg ser hellere at der kommer mere substans i indsatsen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gå ud over andre områder. Det er et lovkrav at der skal være bedre sikkerhed de københavnske på bosteder. Derfor skal socialområdet have tilført penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1343 Venstre in total 127808

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg mener at; Frit valg og brug af private aktører er sund fornuft – ikke ideologi.

Det handler ikke om at private virksomheder skal overtage vores velfærdssamfund. Det handler om at sikre københavnerne den bedste service og reel indflydelse.
Vi skal derfor altid sikre os, at det er dem, der
kan levere den bedste service til den bedste pris, der får opgaven i København.

Jeg vil give københavnerne det frie valg ved at:

· At lade københavnerne selv vælge den løsning der passer bedst ind i deres liv – uanset om det er en offentlig eller en privat, der udbyder løsningen.

· at gøre op med forsøget på at mase alle ned i bestemte kasser

· at sikre københavnerne den bedste service og det frie valg til at vælge, hvad der virker bedst i deres liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2013 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2013 - 2017

Socialordfører Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

2007 - 2009

Bachelor Socialpædagog, Skoftofte

Erhvervserfaring

2018 - nu

Børnesagkyndig Domstolsstyrelsen

2009 - 2015

Stifter og ejer Konsulentfabrikken

2005 - 2010

Direktør Silo møbler

1986 - 1999

Regnskabschef Cafe Casablanca, Carlton og CopyArt-work
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2013 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2013 - 2017

Socialordfører Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

2007 - 2009

Bachelor Socialpædagog, Skoftofte

Erhvervserfaring

2018 - nu

Børnesagkyndig Domstolsstyrelsen

2009 - 2015

Stifter og ejer Konsulentfabrikken

2005 - 2010

Direktør Silo møbler

1986 - 1999

Regnskabschef Cafe Casablanca, Carlton og CopyArt-work

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds