PERSONPROFIL

Karin Gaardsted

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Født 19. oktober 1955 i Ørre Sogn, Herning 2 børn Bor i Viborg Kommune

A

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at arbejde for en række af de områder, der har stor betydning for borgerne i det Midt- og Vestjyske med et særligt blik på Viborgegnen. Udnyttelse af overskudsvarme fra f.eks. APPLE, bevarelse og udbygning af Viborg Sygehus og etablering af flere uddannelsesmuligheder i vores område er meget vigtigt for mig.
Omsorg for de ældre og flere voksne til at tage sig af de små børn er også vigtigt for mig. Her kan vi gøre det meget bedre.
Det glæder mig, at de unge er så optagede af klimadagsordenen. Her skal vi politisk støtte dem så meget som muligt. De store ændringer kommer, når vi ændrer strukturerne, f.eks. gør elbilerne billigere, men vi kan også hver især gøre noget for at forbedre klimaet, og det er her, jeg synes, at de unge har fat i den lange ende.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere børn og ældre kræver mere personale. Sygehusene mangler også personale. Det skal give mere tid til patienterne og mindre pres på medarbejderne.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet forsøger altid at sikre gode vilkår for de arbejdsløse. Derfor skal vi også hele tiden forsøge, om vi kan gøre tingene bedre. Det var os, der forberede dagpengereformen, og det er vi stolte af.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal alle have en ordentlig løn, der er til at leve af, og som man ikke bliver syg af. Derfor skal arbejde i Danmark ske på danske løn- og arbejdsvilkår, for vi vil ikke acceptere social dumping, hvor netop lønninger og arbejdsforhold presses nedad.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men der har også været grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Og især når det handler om velfærd, skal vi sikre, at vi yder den bedste service til danskerne. Men det må være op til kommunerne selv at vurdere, hvor konkurrencerne giver mening.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske patienter skal altid tilbydes en god behandling og effektiv medicin. Der skal foretages en konkret vurdering, når ny medicin skal tages i anvendelse. Vi har derfor været med til at nedsætte et prioriteringsråd, der ud fra en række principper træffer beslutningen om anvendelse af ny medicin.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at der skal være fri og lige adgang til sundhed i Danmark. Derfor er vi imod brugerbetaling.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af flygtninge der kommer hertil har betydning. Vi skal kunne integrere dem, vi tager til os bedre, end det vi gør i dag. Det er vigtigt, at vi også passer på vores eget samfund. Jeg mener, at det er nødvendigt, at vi finder en løsning, så vi ikke skiller børn og forældre ad, som vi desværre har set nogle eksempler på.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt enig. Mange danskere forstår simpelthen ikke, når vi ikke kan udvise flygtninge/indvandrere, som har begået kriminalitet. Det gør jeg heller ikke.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal sikre en vellykket integration, skal vi have kontrol over antallet af nytilkomne. Derfor bliver vi nødt til at have stramme regler for familiesammenføring.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har svært ved at hænge sammen, når uligheden vokser, og det bliver sværere for dem, der har mindst. For mig er det vigtigt, at børn har samme muligheder ligegyldigt hvilken familie, de kommer fra. Vi ser også nu, at de, der tjener allermest, stikker af fra almindelige mennesker. Det er usundt for vores samfund, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at mindske uligheden.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde - men det kan det også for langt de fleste. Det at være i arbejde er det bedste for både den enkelte og for samfundet som helhed. Og for at dette lykkes, skal vi sikre, at endnu flere kommer i arbejde. Vi i Socialdemokratiet tror på, at vi ved at stille krav om 37 timers beskæftigelse til indvandrerkvinder er bedre end at sænke de i forvejen lave ydelser endnu mere.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For børnefamilier og dem, der har meget høj husleje, er kontanthjælpsloftet en stor belastning. På den anden side må vi også konstatere, at kontanthjælpsloftet har været stærkt medvirkende til, at en del kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde. Min bekymring går på børnefamilier, som ikke har råd til at holde børnefødselsdag eller sende deres børn til fritidsaktiviteter.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen virker desværre ikke godt nok. Det må indrømme, selvom hensigten var god. Vi bliver nødt til at nytænke hele inklusion- og specialundervisningsområdet sammen med landets kommuner, skoler og organisationer.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser allerede i en meget tidlig alder, at flere børn føler sig pressede, og at de ikke trives godt. Det kan skyldes flere ting, men en hård og usund præstationskultur i vores uddannelsessystem, er en af de væsentligste forklaringer. Jeg mener, at lærerne allerede har et godt overblik over, hvordan børnene klarer sig.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at hvis børnene har en varieret skoledag med bevægelse, lektiehjælp og praktisk undervisning, så vil skoledagen ikke føles for lang. Det var faktisk det, der var meningen med skolereformen, men det er ikke det, der er virkeligheden på mange skoler. Desværre. Derfor er vi åbne overfor at se på, om skoledagen er blevet for lang.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet har brug for flere penge, så der bliver mere tid til pleje og omsorg for de ældre, der har behov. Vi skal dog undgå at et løft på et område fører til nedskæringer på et andet område. Derfor vil vi kommunerne mulighed for at bruge flere af deres egne penge og også sende flere til kommunerne.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre medborgere skal ikke have flere penge op af lommen. Derfor var vi også store modstandere af den uretfærdige brugerbetaling på de kommunale akutpladser, som vi pressede regeringen til at afskaffe.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, folkepensionen skal ikke hæves yderligere end det det, vi allerede har aftalt. Ældreplejen skal ikke forringes, tværtimod skal vi fortsætte med at investere i ældreplejen.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for et Danmark i balance, og der skal være velfærd over hele landet. Vi ønsker at tilføre udligningen flere midler, så vi ikke bare omfordeler men også løfter den kommunale velfærd.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne fremme sunde fødevarer, men vi mener ikke at differentieret moms er den bedste måde at gøre det på. Jeg har en lille mistanke om, at butikkerne vil føle sig fristet til at hæve priserne på grøntsager, hvis vi sætter momsen ned.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De blå partier ønsker sænke topskatten. Det gør vi ikke. Vi vil først prioritere velfærden. Og skulle den dag komme, hvor der bliver plads til skattelettelser, så vil vi prioritere dem, der tjener mindst.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere et stærkt velfærdssamfund, vi skal have kvalificeret arbejdskraft, vi skal have et trygt arbejdsmarked, og ikke mindst skal det være trygt at være borger i Danmark. Det kræver investeringer i det offentlige, og det foretrækker vi fremfor topskattelettelser.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal bidrage med skatte- og afgiftsbetalingen i Danmark, også private virksomheder, og jeg tror, at vi ligger på et rigtigt skatteniveau. Vi skal støtte virksomhederne, så de kan fratrække investeringer i bl.a. ny teknologi´. Til gengæld ønsker vi, at der skal være en grænse for, hvor meget virksomhederne skal kunne fratrække for de højeste toplønninger, ligesom vi vil annullere regeringens skattelettelser til de rigeste erhvervsarvinger. For toppen af samfundet ikke skal stikke af.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske lønmodtagere er nogen af de dygtigste i verden med de højeste uddannelsesniveauer. Af den grund har vi også nogle af de højeste lønninger. Vi skal blive ved med at investere i efteruddannelse, så danske arbejdere i fremtiden bliver endnu dygtigere.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke nogen tvivl om, at udsatte børn og deres familier skal hjælpes mere. Derfor har vi foreslået flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn. Børnechecken er allerede i dag afhængig af familiens indkomst - det vil sige, at de dårligst stillede får et højere beløb end de mest velstillede. Det er helt fornuftigt, og vi mener ikke, at der er brug for yderligere ændringer.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for danske børnefamilier, at vi som samfund prioriterer daginstitutioner og skoler, bl.a. ved at der er personale nok.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at de unge, deres forældre og uddannelsesinstitutionerne er godt oplyste om alkohols skadelige virkninger. Men vi mener samtidig, at de 16-18 årige skal have mulighed for at drikke en øl.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har været en nødvendighed at anlægge en hårdere linje mod Rusland, hvis adfærd de seneste år vi ikke kan acceptere. Vi bakker fuldt ud op om den linje, NATO har lagt over for Rusland, som både rummer modsvar til Rusland, men som samtidig indbyder til dialog.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at ulandsbistanden skal sænkes, men vi bør målrette den til nærområderne. På den måde kan vi få flere til at klare sig selv og dermed måske undgå migrationsstrømme.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal samarbejde med både NATO og EU om vores forsvar. Men danskerne har gennem mange år signaleret, at de ikke ønsker at afskaffe forbeholdene. Vi kommer ikke til at støtte en folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det helt afgørende at borgere i Danmark kan føle sig trygge - uanset hvem man er, og hvor man bor. Voldskriminalitet stiger desværre, og derfor kan vi være nødt til at skærpe straffene. Men hårdere straffe kan ikke stå alene. Vi skal fokusere på forebyggelse og resocialisering, så vi undgår vold og undgår gengangere i fængslerne.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder er 15 år, og dette er passende. Vi skal ikke sende unge børn under 15 år i fængsel. Vi skal satse meget mere på forebyggelse, så store børn ikke begår kriminalitet, og hvis de alligevel kommer så langt ud, skal de konsekvent ledes på rette spor igen.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal undgå at de kriminelle begår ny kriminalitet, når de har udstået deres straf. Derfor lægger jeg meget vægt på resocialisering. Samtidig vil jeg sige, at kriminelle skal have straf for den kriminalitet, de begår. Ikke mindst af hensyn til ofrene er det vigtigt, at der gives straf.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet foreslår mindst 500.000 grønne biler i 2030. Derfor foreslår vi bl.a. afgiftssænkninger, der skal kickstarte indsatsen. Vi ønsker forbud mod nye dieselbiler fra 2030.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genbrug er guld. Vi kan som samfund spare både penge og CO2 ved at blive meget bedre til at genbruge.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være en grøn vindernation, og her spiller erhvervslivet en vigtig rolle. Hvis vi hæver de grønne afgifter, så risikerer vi at de grønne, danske virksomheder mister konkurrenceevne.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det nuværende asylsystem er brudt sammen. Der er ikke kontrol med tilstrømningen, og alt for mange drukner i faldefærdige både på deres vej mod Europa. Derfor børn Danmark - meget gere sammen med andre EU-lande - oprette et modtagecenter i Nordafrika.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med dansk grænsekontrol, så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for et stærkt EU og et stærkt europæisk fællesskab. Se bare hvor meget uro BREXIT har givet i Storbritannien. EU skal løse konkrete udfordringer, som nationalstaterne ikke kan løse selv.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlige ansatte er dygtige og gør hver eneste dag et godt stykke arbejde med børn, syge og ældre. Der er dog for meget bureaukrati og for mange dokumentationskrav. Måske skulle vi bare vise de offentlige ansatte mere tillid og give dem noget mere frihed?

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men vi har set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Og især når det handler om velfærd, skal vi sikre, at vi yder den bedste service til danskerne. Men det må være op til kommunerne selv at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden sikre os at vi gør tingene smartest muligt ved at mindske bureaukrati og dokumentationskrav. Samtidig er vi ikke i tvivl om, at der i den offentlige sektor særligt er brug for flere sosu'er, lærere, pædagoger og sygeplejersker, så derfor vil vi prioritere disse faggrupper, når vi vil løfte velfærden.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er af afgørende betydning, at vi holder vores åer og fjorde fri for pesticider, nitrat- og fosforforurening.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke, at det bliver særlig meget dyrere strøm, selvom møllerne kommer lidt længere væk fra land.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig for mange landeveje her i det Midt- og Vestjyske, som har mange sving, og hvor det er for svært at se, hvad der sker efter næste bakketop.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - 2019

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
It-ordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Grønlandsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Forbrugerordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Færøerneordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Næstformand for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2006 - 2011

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1995 - 1998

Medlem Børnerådet

2016 - nu

Næstformand Nordisk Råds miljøudvalg

2015 - nu

Medlem Baltic Sea Parliamentary Conference

2015 - 2017

Medlem Kontrolkommiteen for Nordisk Investeringsbank

Uddannelse

1975 - 1979

Læreruddannelsen Herning Seminarium

Erhvervserfaring

2002 - 2009

Udviklingschef Kommunernes Skolebiblioteksforening

2000 - 2002

Projektkonsulent Kulturrådet for Børn, Kulturministeriet

1990 - 2000

Børnekulturkonsulent Viborg Kommune
Folkeskolelærer Houlkærskolen, Viborg
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - 2019

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
It-ordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Grønlandsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Forbrugerordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Færøerneordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Næstformand for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2006 - 2011

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1995 - 1998

Medlem Børnerådet

2016 - nu

Næstformand Nordisk Råds miljøudvalg

2015 - nu

Medlem Baltic Sea Parliamentary Conference

2015 - 2017

Medlem Kontrolkommiteen for Nordisk Investeringsbank

Uddannelse

1975 - 1979

Læreruddannelsen Herning Seminarium

Erhvervserfaring

2002 - 2009

Udviklingschef Kommunernes Skolebiblioteksforening

2000 - 2002

Projektkonsulent Kulturrådet for Børn, Kulturministeriet

1990 - 2000

Børnekulturkonsulent Viborg Kommune
Folkeskolelærer Houlkærskolen, Viborg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds