PERSONPROFIL

John Rosenhøj

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Odder

Født 16. oktober 1952 I et forhold 2 børn

O

John Rosenhøj (DF) er byrådsmedlem i Odder Kommune for Dansk Folkeparti, hvor han i den igangværende periode er medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Han er formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

John Rosenhøj er oprindeligt uddannet inden for skat og bogholderi, og han er sidenhen ligeledes uddannet i revision og forsikring.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 368 Dansk Folkeparti in total 0
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 296 Dansk Folkeparti in total 876

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

JEG HAR VIST, AT JEG ARBEJDER FOR HELE KOMMUNEN OG IKKE PLEJET SÆRINTERESSER (Myrtuen) ELLER PLEJE KAMMERATERI (Svømmehallen) - herunder arbejde for at flest mulige opgaver udlægges til vores lokale leverandører...

JEG SÆTTER MIG IND I ALLE SAGER PÅ DIV. UDVALG, SOM JEG ER MEDLEM AF LIGESOM JEG ER FULDSTÆNDIG FOREBEREDT I BYRÅDSSALEN.

Jeg arbejder for større sammenhængskraft mellem land og by ligesom bevarelse af vore landsbyskoler - bedre infrastruktur, teletaxa - styrke frivilligheden og det sociale engagement.

Styrke bosætningen ved hjælp af bedre skoler og daginstitutioner - samt bevare en god ældrepleje.

Jeg vil fortsat være vagthund i Odder byråd og tilse at alle borgere er lige for loven....for mange eksempler på den lille mand trædes under fode - eksempelvis af dårlige lokalplaner (Housagen, Vindmøllerne i Torrild og Tendrup) og ikke lade landbruget bestemme politikken i odder (Gyllevogne, Odder Vandråd/rent drikkevand osv.)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet skal arbejde for udstykning af flere sommerhusgrunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Byrådet skal arbejde for mere grøn energi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Skolerne er velfungerende og tilbyder god service til alle børn i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal ha lavet en forbindelse med grobshulevej, som ligger som et stykke flot asfalt midt på marken uden forbindelse i øvrigt....det skal ændres....men ellers skal den kollekttive trafik styrkes i lokalområderne indtil odder by og letbane...

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kun hvis det giver god mening...dvs skaber værdi for reno syd...eller ikke....vi er ret godt med....

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi bytter ikke kunst/kultur i form af nicheudstillinger ud med kernevelfærd, men taler vi om eks. tilskud til odder revy, tunø festival, odder little culture club osv. den folkelige kunst herunder idrætsforeninger....så så... ,

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

her tænkes på jobcenterfunktionen, som skal styrkes på området og det kan ske dels ved effektivisering...udskiftning af medarbejdere, bedre ledelse osv..

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

i dag er ca 40% udliciteret og det er passende...ligesom vi i dag foretager pristjek for at optimere pris og kvalitet..

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis der er behov for flere penge til genoptræning skal de findes udenfor andre sundhedsområder...men min fornemmelse er ikke der mangler penge til genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal længere ned m.h.t. klassekvotient til max 25 hvor vi i dag ligger lidt højt....ca 34% af klasserne ligger lidt højere...

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er desv ærre tilfælde hvor det virker besynderligt, at der ikke sker noget....men de ekspempler presser vi jobcentret med....

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

skatten skal hverken op eller ned...sålænge kernevelfærden kan sikres.....og gerne ned, men det såkaldte rådighedsrum skal først skabes ovenpåå en periode hvor vi har været bundet på hænder og fødder at to investeringer...skovbakkeskolen og grobshulevej...

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

specielt til at forbedre infrastrukturen....eks. teletaxa i lokalområderne der binder dem bedre sammen med odder og letbanen....der er afsat yderligere midler i 2018 hertil

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er lavet tiltage om ny cykelsti for 2018 og råderummet forventes øget i de kommende år.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

god ide...men når DN bliver tilbudt at bytte 180m2 ud med 10.000m2 og så siger nej.....så må man tage sig til hovedet....åkjærsagen....

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja hvis der er behov....så helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de ældre har sparet hele deres liv og så skal de ikke plukkes....her på de sidste år...de har bidraget til samfundet dels med stor skat og arbejdsindsats...og skakl ikke straffes for "ikke at have drukket og spillet deres formue op.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har lavet mange store tiltag på bla. demensområdet indenfor eksisterende budget og det fortsætter vi med.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

svaret som ovenfor omkring skat...

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Odder Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Odder Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget Odder Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1976 - 1999

Assurandør Forsikringshøjskolen Rungsted

1968 - 1970

Merkonom Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

Pensionist
Økonomisk rådgiver
O

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Odder Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Odder Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget Odder Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1976 - 1999

Assurandør Forsikringshøjskolen Rungsted

1968 - 1970

Merkonom Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

Pensionist
Økonomisk rådgiver